Informacje o projektach

Kod Tytuł projektu Instytucja finansująca Kierownik Rok początku realizacji
NZO Interakcja aktywizacji behawioralnej i behawioralnego hamowania (BIS/BAS) oraz doświadczenie dziecięcej traumy jako predyktor nasilenia zaburzeń odżywiania. WUM (subwencja) Karolina Kulmińska 2021
NZR Częstość i rodzaje ostrych zatruć wśród pacjentów pediatrycznych - analiza skali problemu, przyczyn, stopnia ciężkości stanu pacjentów i próba znalezienia metod służących zapobieganiu zatruciom u dzieci WUM (subwencja) Kinga Grabska 2021
NZR Próby samobójcze u dzieci i młodzieży – analiza czynników ryzyka, metod i powodów podejmowania przez małoletnich prób samobójczych WUM (subwencja) Izabela Pilarska 2021
1M4 Nowe biomarkery nasilenia zaburzeń mikrokrążenia obwodowego w twardzinie układowej. WUM (subwencja) Magdalena Maciejewska 2021
1MG Ocena wpływu zaburzeń migracji komórek NK w patogenezie limfohistiocytozy hemofagocytowej WUM (subwencja) Mieszko Lachota 2021
NZX Wybrane markery przejścia epitelialno-mezenchymalnego w raku jelita grubego WUM (subwencja) Marta Fudalej 2021
NZJ Rehabilitacja zaburzeń równowagi i koordynacji wśród osób starszych z użyciem konsoli Nintendo Wii– badanie pilotażowe. WUM (subwencja) Paulina Pergoł- Metko 2021
NZQA Identyfikacja głównych problemów polskiego systemu opieki zdrowotnej w okresie pandemii SARS-COV-2 - rekomendacje i rozwiązania systemowe WUM (subwencja) Dr Mariola Borowska 2021
NZV Analiza wpływu sposobu żywienia na wybrane metabolity mikrobioty jelitowej, integralność bariery jelitowej, spoczynkową przemianę materii oraz profil metaboliczny zdrowych osób w wieku 30-45 lat – badanie pilotażowe. WUM (subwencja) Dr Joanna Ostrowska 2021
NZX Wpływ stanu odżywienia kobiet z rozpoznanym po menopauzie rakiem piersi lub rakiem jelita grubego na jakość życia oraz wyniki leczenia. WUM (subwencja) Anna Kiryła 2021
1M4 Dysfunckja śródbłonka, końcowe produkty glikacji oraz audiometria tonalna u pacjentów z łysieniem plackowatym. WUM (subwencja) Dr Anna Waśkiel-Burnat 2021
NZP Ocena składu mikrobioty jelitowej u chorych na chorobę Parkinsona leczonych transplantacją mikrobioty jelitowej WUM (subwencja) Monika Figura 2021
NZA Identyfikacja horyzontalnej transmisji drobnoustrojów szpitalnych w placówkach opieki ambulatoryjnej WUM (subwencja) Dr Karolina Prasek 2021
NZC Związek między częstością zapytań w Internecie dotyczących szczepień ochronnych przeciw COVID – 19, a dynamiką osób zaszczepionych w Polsce: badanie infodemiologiczne WUM (subwencja) Dr Anna Kłak 2021
NZG Ocena poziomu leptyny w surowicy krwi kobiet i we krwi pępowinowej noworodków w ciąży powikłanej cholestazą wewnątrzwątrobową ciężarnych. WUM (subwencja) Dr Małgorzata Stefaniak 2021
1W21 Zrozumieć immunomodulacyjne działanie mezenchymalnych komórek zrębu – wstęp do badania in vivo na zwierzętach z naturalnie występującą chorobą WUM (subwencja) Dr hab. Anna Burdzińska 2021
NZP Wpływ transferu mikrobioty jelitowej na stan ruchowy i pozaruchowy chorych na chorobę Parkinsona oraz progresję choroby- badanie pilotażowe WUM (subwencja) Dr hab. Dariusz Koziorowski 2021
NZQA Leczenie niepłodności w samorządowych programach polityki zdrowotnej WUM (subwencja) Dr hab. Anna Augustynowicz 2021
1WS Wpływ pozycji ciała na wynik doustnego testu tolerancji glukozy u zdrowych ochotników. Dr Piotr Abramczyk 2021
2W10 Międzynarodowa Konferencja Naukowa - 5th Baltic Stem Cell Meeting prof. dr hab. Magdalena Kucia 2022