Zapytania

Tytuł / Opis Treść oferty
AWN_04_ABM_1_2024

Ogłoszenie o otwartym naborze Konsorcjanta do wspólnego opracowania i realizacji projektu w ramach konkursu NA NIEKOMERCYJNE BADANIA KLINICZNE I EKSPERYMENTY BADAWCZE NUMER KONKURSU: ABM/2024/1 ogłoszonego przez Agencję Badań Medycznych.Termin składania ofert:
 1. Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza otwarty nabór na członka konsorcjum
  w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu pt.

To-Slow-DMD (Treatment option aimed to Slow progression of DMD). Niekomercyjne prospektywne randomizowane metodą podwójnie ślepej próby badanie kliniczne produktu leczniczego AZT u pacjentów z dystrofią mięśniową Duchenne’a

w ramach konkursu nr ABM/2024/1 ogłoszonego przez Agencję Badań Medycznych.

 1. Projekt będzie realizowany na podstawie umowy konsorcjum zawartej pomiędzy Warszawskim Uniwersytetem Medycznym (Liderem konsorcjum) oraz Konsorcjantem, wybranym w trybie naboru, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie.
 2. Niniejsze ogłoszenie wraz z Regulaminem otwartego naboru Konsorcjanta oraz załącznikami zostało zamieszczone na stronie internetowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: https://pnitt.wum.edu.pl/zapytania
 3. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu otwartego naboru konsorcjanta.
 4. Oferty należy przesyłać w terminie od 12.04.2024 r. do 26.04.2024 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: awn@wum.edu.pl wpisując w temacie wiadomości: Nabór Konsorcjanta do projektu - AWN_04_ABM_1_2024”.
 5. Oferty złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).
 6. Wszelkie pytania związane z prowadzonym naborem należy kierować drogą elektroniczną na e-mail: awn@wum.edu.pl w terminie do dnia 25.04.2024 r. do godz.12.00.

Załączniki:

Załącznik nr 1 Regulamin otwartego naboru Konsorcjanta.

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy.

Załącznik nr 3 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.


AWN_03_ABM_1_2024

Ogłoszenie o otwartym naborze Konsorcjanta do wspólnego opracowania i realizacji projektu w ramach konkursu NA NIEKOMERCYJNE BADANIA KLINICZNE I EKSPERYMENTY BADAWCZE NUMER KONKURSU: ABM/2024/1 ogłoszonego przez Agencję Badań Medycznych.Termin składania ofert:

 1. Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza otwarty nabór na członka konsorcjum w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu pt.

To-Slow-DMD (Treatment option aimed to Slow progression of DMD). Niekomercyjne prospektywne randomizowane metodą podwójnie ślepej próby badanie kliniczne produktu leczniczego AZT u pacjentów z dystrofią mięśniową Duchenne’a

w ramach konkursu nr ABM/2024/1 ogłoszonego przez Agencję Badań Medycznych.

 1. Projekt będzie realizowany na podstawie umowy konsorcjum zawartej pomiędzy Warszawskim Uniwersytetem Medycznym (Liderem konsorcjum) oraz Konsorcjantem, wybranym w trybie naboru, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie.
 2. Niniejsze ogłoszenie wraz z Regulaminem otwartego naboru Konsorcjanta oraz załącznikami zostało zamieszczone na stronie internetowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: https://pnitt.wum.edu.pl/zapytania
 3. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu otwartego naboru konsorcjanta.
 4. Oferty należy przesyłać w terminie od 12.04.2024 r. do 26.04.2024 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: awn@wum.edu.pl wpisując w temacie wiadomości: Nabór Konsorcjanta do projektu - AWN_03_ABM_1_2024”.
 5. Oferty złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).
 6. Wszelkie pytania związane z prowadzonym naborem należy kierować drogą elektroniczną na e-mail: awn@wum.edu.pl w terminie do dnia 25.04.2024 r. do godz.12.00.

Załączniki:

Załącznik nr 1 Regulamin otwartego naboru Konsorcjanta.

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy.

Załącznik nr 3 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.


AWN_02_ABM_1_2024

Ogłoszenie o otwartym naborze Konsorcjanta do wspólnego opracowania i realizacji projektu w ramach konkursu na NIEKOMERCYJNE BADANIA KLINICZNE I EKSPERYMENTY BADAWCZE NUMER KONKURSU: ABM/2024/1 ogłoszonego przez Agencję Badań Medycznych.Termin składania ofert:
 1. Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza otwarty nabór na członka konsorcjum w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu pt.

Ocena wpływu terapii poznawczo – behawioralnej (CBT) u pacjentów po operacji z powodu choroby zwyrodnieniowej odcinka lędźwiowego kręgosłupa na funkcjonowanie, dobrostan psychiczny oraz czas absencji chorobowej. Eksperyment badawczy z randomizacją

w ramach konkursu nr ABM/2024/1 ogłoszonego przez Agencję Badań Medycznych.

 1. Projekt będzie realizowany na podstawie umowy konsorcjum zawartej pomiędzy Warszawskim Uniwersytetem Medycznym (Liderem konsorcjum) oraz Konsorcjantem, wybranym w trybie naboru, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie.
 2. Niniejsze ogłoszenie wraz z Regulaminem otwartego naboru Konsorcjanta oraz załącznikami zostało zamieszczone na stronie internetowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: https://pnitt.wum.edu.pl/zapytania
 3. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu otwartego naboru konsorcjanta.
 4. Oferty należy przesyłać w terminie od 12.04.2024 r. do 26.04.2024 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: awn@wum.edu.pl wpisując w temacie wiadomości: Nabór Konsorcjanta do projektu - AWN_02_ABM_1_2024”
 5. Oferty złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).
 6. Wszelkie pytania związane z prowadzonym naborem należy kierować drogą elektroniczną na e-mail: awn@wum.edu.pl w terminie do dnia 25.04.2024 r. do godz.12.00.

Załączniki:

Załącznik nr 1 Regulamin otwartego naboru Konsorcjanta.

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy.

Załącznik nr 3 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.


AWN_01_ABM_1_2024

Ogłoszenie o otwartym naborze Konsorcjanta do wspólnego opracowania i realizacji projektu w ramach konkursu na NIEKOMERCYJNE BADANIA KLINICZNE I EKSPERYMENTY BADAWCZE NUMER KONKURSU: ABM/2024/1 ogłoszonego przez Agencję Badań MedycznychTermin składania ofert:
 1. Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza otwarty nabór na członka konsorcjum
  w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu pt.

Ocena wpływu terapii poznawczo – behawioralnej (CBT) u pacjentów po operacji z powodu choroby zwyrodnieniowej odcinka lędźwiowego kręgosłupa na funkcjonowanie, dobrostan psychiczny oraz czas absencji chorobowej. Eksperyment badawczy z randomizacją

w ramach konkursu nr ABM/2024/1 ogłoszonego przez Agencję Badań Medycznych.

 1. Projekt będzie realizowany na podstawie umowy konsorcjum zawartej pomiędzy Warszawskim Uniwersytetem Medycznym (Liderem konsorcjum) oraz Konsorcjantem, wybranym w trybie naboru, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie.
 2. Niniejsze ogłoszenie wraz z Regulaminem otwartego naboru Konsorcjanta oraz załącznikami zostało zamieszczone na stronie internetowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: https://pnitt.wum.edu.pl/zapytania
 3. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu otwartego naboru konsorcjanta.
 4. Oferty należy przesyłać w terminie od 12.04.2024 r. do 26.04.2024 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: awn@wum.edu.pl wpisując w temacie wiadomości: Nabór Konsorcjanta do projektu - AWN_01_ABM_1_2024”.
 5. Oferty złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).
 6. Wszelkie pytania związane z prowadzonym naborem należy kierować drogą elektroniczną na e-mail: awn@wum.edu.pl w terminie do dnia 25.04.2024 r. do godz.12.00.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR APP/474/EOG21/2024

Termin składania ofert:

Przedmiotem zamówienia jest: przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego, zakończonego sporządzeniem Sprawozdania wraz z opinią Projektu pn.: „Theranostic Exosomes in Personalized Cancer Nanomedicine (TEPCAN)” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badan i Rozwoju w ramach Programu POLNO 2019 Call, realizowanego na podstawie umowy dofinansowania nr NOR/POLNOR/TEPCAN/0057/2019-00 z dn. 21.12.2020 r.


Wybór ośrodka badawczego do realizacji części klinicznej eksperymentu medycznego

Wybór ośrodka badawczego do realizacji części klinicznej eksperymentu medycznego „Prospektywne randomizowane badanie oceniające wpływ rodzaju zespolenia przewodowo-przewodowego w technice szwu pojedynczego/ciągłego na przebieg pooperacyjny u chorych po przeszczepieniu wątroby pobranej od dawcy zmarłego.”
Zamawiający zastrzega, że ujawnienie pełnych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia nastąpi po zawarciu umowy o poufności, stanowiącej załącznik do niniejszego zapytania ofertowego (Załącznik nr 1). Kontrahenci, z którymi została już zawarta umowa o poufności muszą przedstawić podpisany dokument zanim zostaną im ujawnione pełne informacje dotyczące tego zapytania ofertowego.

Usługa powinna obejmować realizację wszystkich czynności związanych z eksperymentem badawczym opisanych w Streszczeniu eksperymentu badawczego (Załącznik nr 2 jest załącznikiem poufnym).
Liczba uczestników badania obejmuje 284 pacjentów. Charakterystyka pacjentów spełniających kryteria włączenia i wyłączenia opisane zostały w streszczeniu eksperymentu badawczego. (Załącznik nr 2 jest załącznikiem poufnym).
Liczba i rodzaj procedur, które będą wymagane w eksperymencie, oraz czas ich przeprowadzenia zostały zaproponowane przez Sponsora w załączonym Streszczeniu eksperymentu badawczego (Załącznik nr 2 jest załącznikiem poufnym).Termin składania ofert:

Wybór ośrodka badawczego do realizacji części klinicznej eksperymentu medycznego 


Załącznik Rozmiar
Zaproszenie do składania ofert354.85 KB 354.85 KB
Formularz ofertowy176.14 KB 176.14 KB
Umowa o poufności269.83 KB 269.83 KB
Zawiadomienie o wyborze Ośrodka218.63 KB 218.63 KB
APP_441_ABM21_2023

Przeprowadzenie części klinicznej jednoramiennego, niezaślepionego, niekomercyjnego badania klinicznego fazy II, w populacji pacjentów z amyloidozą łańcuchów lekkich (amyloidoza AL) -nieuleczalnym nowotworem plazmocytowym  i zarazem najczęstszą spośród heterogennej grupy ponad 30. rzadkich i ultrarzadkich chorób nazwanych amyloidozami.  Leczenie amyloidozy opiera się na chemioterapii, przy czym u większości pacjentów stosuje się obecnie schemat VCD (alternatywnie nazywany CyBorD) kojarzący bortezomib, cyklofosfamid i deksametazon, a jedynie 10-15% pacjentów z grupy młodszej i w dobrym stanie ogólnym kwalifikuje się do terapii wysokimi dawkami melfalanu z autologicznym przeszczepieniem komórek macierzystych (autoSCT) w pierwszej linii leczenia. Badanie prowadzone będzie z zastosowaniem terapii kojarzącej sargramostim (rekombinowany GM-CSF) ze zmodyfikowanym schematem D-VCD i zakłada podanie sargramostimu- 250 mcg/m2, maksymalnie 500mcg podskórnie, 2, 3 i 4 dzień cyklu (cykle 1-6) oraz daratumumabu FasPro 1 amp. 1800mg s.c., 1,8,15,22 dzień cyklu (tylko w 1 cyklu). Ponieważ badany schemat jest adresowany do grupy leczonej obecnie schematem VCD, jako grupę kwalifikującą się do leczenia omawianym schematem można przyjąć maksymalnie grupę ok. 80% wszystkich nowo rozpoznanych chorych z amyloidozą AL. Do badania zostanie zakwalifikowanych 12 pacjentów (po 4 pacjentów na Ośrodek) z nieleczoną dotychczas amyloidozą AL.Termin składania ofert:

Usługa realizowana w ramach projektu  pn. "Wieloośrodkowe badanie kliniczne 2. fazy oceniające bezpieczeństwo i skuteczność skojarzenia sargramostimu ze schematem D-VCd (daratumumab, bortezomib, cyklofosfamid, deksametazon) u nieleczonych pacjentów z amyloidozą łańcuchów lekkich (badanie STARLIGHT)", który jest niekomercyjnym badaniem klinicznym (zwany dalej „Badaniem”), na podstawie umowy zawartej z Agencją Badań Medycznych nr 2021/ABM/01/00039-00”


Załącznik Rozmiar
Zaproszenie do składania ofert442.02 KB 442.02 KB
umowa o poufności410.04 KB 410.04 KB
Formularz ofertowy31.97 KB 31.97 KB
Sprostowanie308.21 KB 308.21 KB
Formularz ofertowy - nowy32.05 KB 32.05 KB
Wydłużenie terminu składania ofert281.05 KB 281.05 KB
Wydłużenie terminu składania ofert 2279.52 KB 279.52 KB
Zawiadomienie o unieważnieniu254.7 KB 254.7 KB
APP_436_ABM21_2023

Przedmiotem zamówienia jest: przeprowadzenie części klinicznej jednoramiennego, niezaślepionego, niekomercyjnego badania klinicznego fazy II, w populacji pacjentów z amyloidozą łańcuchów lekkich (amyloidoza AL) -nieuleczalnym nowotworem plazmocytowym  i zarazem najczęstszą spośród heterogennej grupy ponad 30. rzadkich i ultrarzadkich chorób nazwanych amyloidozami.  Leczenie amyloidozy opiera się na chemioterapii, przy czym u większości pacjentów stosuje się obecnie schemat VCD (alternatywnie nazywany CyBorD) kojarzący bortezomib, cyklofosfamid i deksametazon, a jedynie 10-15% pacjentów z grupy młodszej i w dobrym stanie ogólnym kwalifikuje się do terapii wysokimi dawkami melfalanu z autologicznym przeszczepieniem komórek macierzystych (autoSCT) w pierwszej linii leczenia. Badanie prowadzone będzie z zastosowaniem terapii kojarzącej sargramostim (rekombinowany GM-CSF) ze zmodyfikowanym schematem D-VCD i zakłada podanie sargramostimu- 250 mcg/m2, maksymalnie 500mcg podskórnie, 2, 3 i 4 dzień cyklu (cykle 1-6) oraz daratumumabu FasPro 1 amp. 1800mg s.c., 1,8,15,22 dzień cyklu (tylko w 1 cyklu). Ponieważ badany schemat jest adresowany do grupy leczonej obecnie schematem VCD, jako grupę kwalifikującą się do leczenia omawianym schematem można przyjąć maksymalnie grupę ok. 80% wszystkich nowo rozpoznanych chorych z amyloidozą AL. Do badania zostanie zakwalifikowanych 12 pacjentów (po 4 pacjentów na Ośrodek) z nieleczoną dotychczas amyloidozą AL.Termin składania ofert:

Zamówienie realizowane w ramach projektu  pn. "Wieloośrodkowe badanie kliniczne 2. fazy oceniające bezpieczeństwo i skuteczność skojarzenia sargramostimu ze schematem D-VCd (daratumumab, bortezomib, cyklofosfamid, deksametazon) u nieleczonych pacjentów z amyloidozą łańcuchów lekkich (badanie STARLIGHT)", który jest niekomercyjnym badaniem klinicznym (zwany dalej „Badaniem”), na podstawie umowy zawartej z Agencją Badań Medycznych nr 2021/ABM/01/00039-00”


Załącznik Rozmiar
Zaproszenie do składania ofert479.94 KB 479.94 KB
umowa o poufności410.61 KB 410.61 KB
Synopsis oraz spis procedur badania755 KB 755 KB
Formularz ofertowy32.41 KB 32.41 KB
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania252.69 KB 252.69 KB
APP_435_ABM21_2023

Przedmiotem zamówienia jest: przeprowadzenie części klinicznej jednoramiennego, niezaślepionego, niekomercyjnego badania klinicznego fazy II, w populacji pacjentów z amyloidozą łańcuchów lekkich (amyloidoza AL) -nieuleczalnym nowotworem plazmocytowym  i zarazem najczęstszą spośród heterogennej grupy ponad 30. rzadkich i ultrarzadkich chorób nazwanych amyloidozami.  Leczenie amyloidozy opiera się na chemioterapii, przy czym u większości pacjentów stosuje się obecnie schemat VCD (alternatywnie nazywany CyBorD) kojarzący bortezomib, cyklofosfamid i deksametazon, a jedynie 10-15% pacjentów z grupy młodszej i w dobrym stanie ogólnym kwalifikuje się do terapii wysokimi dawkami melfalanu z autologicznym przeszczepieniem komórek macierzystych (autoSCT) w pierwszej linii leczenia. Badanie prowadzone będzie z zastosowaniem terapii kojarzącej sargramostim (rekombinowany GM-CSF) ze zmodyfikowanym schematem D-VCD i zakłada podanie sargramostimu- 250 mcg/m2, maksymalnie 500mcg podskórnie, 2, 3 i 4 dzień cyklu (cykle 1-6) oraz daratumumabu FasPro 1 amp. 1800mg s.c., 1,8,15,22 dzień cyklu (tylko w 1 cyklu). Ponieważ badany schemat jest adresowany do grupy leczonej obecnie schematem VCD, jako grupę kwalifikującą się do leczenia omawianym schematem można przyjąć maksymalnie grupę ok. 80% wszystkich nowo rozpoznanych chorych z amyloidozą AL. Do badania zostanie zakwalifikowanych 12 pacjentów (po 4 pacjentów na Ośrodek) z nieleczoną dotychczas amyloidozą AL.Termin składania ofert:

Zamówienie realizowane w ramach projektu  pn. "Wieloośrodkowe badanie kliniczne 2. fazy oceniające bezpieczeństwo i skuteczność skojarzenia sargramostimu ze schematem D-VCd (daratumumab, bortezomib, cyklofosfamid, deksametazon) u nieleczonych pacjentów z amyloidozą łańcuchów lekkich (badanie STARLIGHT)", który jest niekomercyjnym badaniem klinicznym (zwany dalej „Badaniem”), na podstawie umowy zawartej z Agencją Badań Medycznych nr 2021/ABM/01/00039-00”


Załącznik Rozmiar
Zaproszenie do składania ofert435.44 KB 435.44 KB
umowa o poufności410.51 KB 410.51 KB
Synopsis oraz spis procedur badania755 KB 755 KB
Formularz ofertowy29.98 KB 29.98 KB
Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego252.72 KB 252.72 KB
APP1/14/NCN 67/2022

Termin składania ofert:

Zapytanie ofertowe dotyczy usługi realizowanej w ramach projektu badawczego pt.: „Personalizowana kardiologia interwencyjna z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji i wirtualnej rzeczywistości” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA 17, umowa nr UMO-2021/43/D/NZ5/02012.

Zamawiana usługa dotyczy zatrudnienia członka zespołu badawczego , który wykonywał będzie wskazane poniżej zadania.

1. Tworzenie oprogramowania do segmentacji

2. Walidacja danych w zakresie ich przydatności w projekcie

3. Analiza wizualna danych projektowych

4. Współpraca z zespołem lekarskim zamawiającego.

Zaangażowanie Wykonawcy w realizację ww. zadań przewidziane jest na poziomie 480 roboczogodzin w 23 miesięcznym okresie realizacji umowy.


Załącznik Rozmiar
zapytanie ofertowe330.9 KB 330.9 KB
formularz ofertowy162.68 KB 162.68 KB
oświadczenie120.91 KB 120.91 KB
wzór umowy166.13 KB 166.13 KB