Zapytania

Tytuł / Opis Treść oferty
APP/477/ABM25/2024

Termin składania ofert:

Przedmiotem zamówienia jest wybór Ośrodka do realizacji części klinicznej 3- ramiennego (FMT, probiotyk, dieta wspomagająca) eksperymentu badawczego pt. „Wieloośrodkowe, randomizowane, niezaślepione, trójramienne badanie skuteczności transplantacji mikrobioty jelitowej vs probiotykoterapii vs diety wspomagającej wzrost eubiotycznej mikrobioty jelitowej w celu dekolonizacji bakterii antybiotykoopornych z przewodu pokarmowego pacjentów skolonizowanych najbardziej istotnymi klinicznie szczepami antybiotykoopornymi. Poszukiwanie strategii odpowiedzi na alarm WHO ws. zagrożenia „nową pandemią” antybiotykooporności. Badanie STOP-ARB”.


Załącznik Rozmiar
Zaproszenie do składania ofert370.65 KB 370.65 KB
Umowa o poufności - załącznik nr 167 KB 67 KB
Formularz ofertowy- załącznik nr 331.61 KB 31.61 KB
APP/484/H09/2024

Termin składania ofert:

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie medycznych usług laboratoryjnych, polegających w
szczególności na wykonywaniu 20 000 testów przesiewowych metodą ELISA w kierunku wykrycia
bezobjawowej, wczesnej fazy cukrzycy typu 1, u dzieci w wieku 2 - 17 lat, w ramach realizacji
eksperymentu badawczego EDENT1FI.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr APP_475_5FNUT13_2024

Termin składania ofert:

Zapytanie ofertowe dotyczy usługi realizowanej w ramach projektu 5FUT13, pn. „Effect of a low-FODMAP diet
for the management of irritable bowel syndrome in children: a randomized controlled trial”, polegającej na:
przygotowaniu i sukcesywnej dostawie zestawów posiłków diety dla 47 osób podzielonych na dwie grupy: z
ograniczeniem FODMAP [24 osób] i zwyczajowej [23 osób].

Zamawiający określa wielkość przedmiotu umowy w okresie trwania umowy na:
- 672 zestawów posiłków dostarczane dla grupy z ograniczeniem FODMAP: 24 osób x 28 dni;
- 644 zestawów posiłków dla grupy zwyczajowej: 23 osób x 28 dni;

 

UWAGA: TERMIN SKŁADANIA OFERT PRZEDŁUŻONY DO 08.05.2024 do godz. 16

UWAGA: TERMIN SKŁADANIA OFERT PRZEDŁUŻONY DO 10.05.2024 do godz. 16


Wybór ośrodka badawczego do realizacji części klinicznej eksperymentu medycznego

Wybór ośrodka badawczego do realizacji części klinicznej eksperymentu medycznego „Prospektywne randomizowane badanie oceniające wpływ rodzaju zespolenia przewodowo-przewodowego w technice szwu pojedynczego/ciągłego na przebieg pooperacyjny u chorych po przeszczepieniu wątroby pobranej od dawcy zmarłego.”
Zamawiający zastrzega, że ujawnienie pełnych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia nastąpi po zawarciu umowy o poufności, stanowiącej załącznik do niniejszego zapytania ofertowego (Załącznik nr 1). Kontrahenci, z którymi została już zawarta umowa o poufności muszą przedstawić podpisany dokument zanim zostaną im ujawnione pełne informacje dotyczące tego zapytania ofertowego.

Usługa powinna obejmować realizację wszystkich czynności związanych z eksperymentem badawczym opisanych w Streszczeniu eksperymentu badawczego (Załącznik nr 2 jest załącznikiem poufnym).
Liczba uczestników badania obejmuje 284 pacjentów. Charakterystyka pacjentów spełniających kryteria włączenia i wyłączenia opisane zostały w streszczeniu eksperymentu badawczego. (Załącznik nr 2 jest załącznikiem poufnym).
Liczba i rodzaj procedur, które będą wymagane w eksperymencie, oraz czas ich przeprowadzenia zostały zaproponowane przez Sponsora w załączonym Streszczeniu eksperymentu badawczego (Załącznik nr 2 jest załącznikiem poufnym).Termin składania ofert:

Wybór ośrodka badawczego do realizacji części klinicznej eksperymentu medycznego 


Załącznik Rozmiar
Zaproszenie do składania ofert354.85 KB 354.85 KB
Formularz ofertowy176.14 KB 176.14 KB
Umowa o poufności269.83 KB 269.83 KB
Zawiadomienie o wyborze Ośrodka218.63 KB 218.63 KB
APP_441_ABM21_2023

Przeprowadzenie części klinicznej jednoramiennego, niezaślepionego, niekomercyjnego badania klinicznego fazy II, w populacji pacjentów z amyloidozą łańcuchów lekkich (amyloidoza AL) -nieuleczalnym nowotworem plazmocytowym  i zarazem najczęstszą spośród heterogennej grupy ponad 30. rzadkich i ultrarzadkich chorób nazwanych amyloidozami.  Leczenie amyloidozy opiera się na chemioterapii, przy czym u większości pacjentów stosuje się obecnie schemat VCD (alternatywnie nazywany CyBorD) kojarzący bortezomib, cyklofosfamid i deksametazon, a jedynie 10-15% pacjentów z grupy młodszej i w dobrym stanie ogólnym kwalifikuje się do terapii wysokimi dawkami melfalanu z autologicznym przeszczepieniem komórek macierzystych (autoSCT) w pierwszej linii leczenia. Badanie prowadzone będzie z zastosowaniem terapii kojarzącej sargramostim (rekombinowany GM-CSF) ze zmodyfikowanym schematem D-VCD i zakłada podanie sargramostimu- 250 mcg/m2, maksymalnie 500mcg podskórnie, 2, 3 i 4 dzień cyklu (cykle 1-6) oraz daratumumabu FasPro 1 amp. 1800mg s.c., 1,8,15,22 dzień cyklu (tylko w 1 cyklu). Ponieważ badany schemat jest adresowany do grupy leczonej obecnie schematem VCD, jako grupę kwalifikującą się do leczenia omawianym schematem można przyjąć maksymalnie grupę ok. 80% wszystkich nowo rozpoznanych chorych z amyloidozą AL. Do badania zostanie zakwalifikowanych 12 pacjentów (po 4 pacjentów na Ośrodek) z nieleczoną dotychczas amyloidozą AL.Termin składania ofert:

Usługa realizowana w ramach projektu  pn. "Wieloośrodkowe badanie kliniczne 2. fazy oceniające bezpieczeństwo i skuteczność skojarzenia sargramostimu ze schematem D-VCd (daratumumab, bortezomib, cyklofosfamid, deksametazon) u nieleczonych pacjentów z amyloidozą łańcuchów lekkich (badanie STARLIGHT)", który jest niekomercyjnym badaniem klinicznym (zwany dalej „Badaniem”), na podstawie umowy zawartej z Agencją Badań Medycznych nr 2021/ABM/01/00039-00”


Załącznik Rozmiar
Zaproszenie do składania ofert442.02 KB 442.02 KB
umowa o poufności410.04 KB 410.04 KB
Formularz ofertowy31.97 KB 31.97 KB
Sprostowanie308.21 KB 308.21 KB
Formularz ofertowy - nowy32.05 KB 32.05 KB
Wydłużenie terminu składania ofert281.05 KB 281.05 KB
Wydłużenie terminu składania ofert 2279.52 KB 279.52 KB
Zawiadomienie o unieważnieniu254.7 KB 254.7 KB
APP_436_ABM21_2023

Przedmiotem zamówienia jest: przeprowadzenie części klinicznej jednoramiennego, niezaślepionego, niekomercyjnego badania klinicznego fazy II, w populacji pacjentów z amyloidozą łańcuchów lekkich (amyloidoza AL) -nieuleczalnym nowotworem plazmocytowym  i zarazem najczęstszą spośród heterogennej grupy ponad 30. rzadkich i ultrarzadkich chorób nazwanych amyloidozami.  Leczenie amyloidozy opiera się na chemioterapii, przy czym u większości pacjentów stosuje się obecnie schemat VCD (alternatywnie nazywany CyBorD) kojarzący bortezomib, cyklofosfamid i deksametazon, a jedynie 10-15% pacjentów z grupy młodszej i w dobrym stanie ogólnym kwalifikuje się do terapii wysokimi dawkami melfalanu z autologicznym przeszczepieniem komórek macierzystych (autoSCT) w pierwszej linii leczenia. Badanie prowadzone będzie z zastosowaniem terapii kojarzącej sargramostim (rekombinowany GM-CSF) ze zmodyfikowanym schematem D-VCD i zakłada podanie sargramostimu- 250 mcg/m2, maksymalnie 500mcg podskórnie, 2, 3 i 4 dzień cyklu (cykle 1-6) oraz daratumumabu FasPro 1 amp. 1800mg s.c., 1,8,15,22 dzień cyklu (tylko w 1 cyklu). Ponieważ badany schemat jest adresowany do grupy leczonej obecnie schematem VCD, jako grupę kwalifikującą się do leczenia omawianym schematem można przyjąć maksymalnie grupę ok. 80% wszystkich nowo rozpoznanych chorych z amyloidozą AL. Do badania zostanie zakwalifikowanych 12 pacjentów (po 4 pacjentów na Ośrodek) z nieleczoną dotychczas amyloidozą AL.Termin składania ofert:

Zamówienie realizowane w ramach projektu  pn. "Wieloośrodkowe badanie kliniczne 2. fazy oceniające bezpieczeństwo i skuteczność skojarzenia sargramostimu ze schematem D-VCd (daratumumab, bortezomib, cyklofosfamid, deksametazon) u nieleczonych pacjentów z amyloidozą łańcuchów lekkich (badanie STARLIGHT)", który jest niekomercyjnym badaniem klinicznym (zwany dalej „Badaniem”), na podstawie umowy zawartej z Agencją Badań Medycznych nr 2021/ABM/01/00039-00”


Załącznik Rozmiar
Zaproszenie do składania ofert479.94 KB 479.94 KB
umowa o poufności410.61 KB 410.61 KB
Synopsis oraz spis procedur badania755 KB 755 KB
Formularz ofertowy32.41 KB 32.41 KB
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania252.69 KB 252.69 KB
APP_435_ABM21_2023

Przedmiotem zamówienia jest: przeprowadzenie części klinicznej jednoramiennego, niezaślepionego, niekomercyjnego badania klinicznego fazy II, w populacji pacjentów z amyloidozą łańcuchów lekkich (amyloidoza AL) -nieuleczalnym nowotworem plazmocytowym  i zarazem najczęstszą spośród heterogennej grupy ponad 30. rzadkich i ultrarzadkich chorób nazwanych amyloidozami.  Leczenie amyloidozy opiera się na chemioterapii, przy czym u większości pacjentów stosuje się obecnie schemat VCD (alternatywnie nazywany CyBorD) kojarzący bortezomib, cyklofosfamid i deksametazon, a jedynie 10-15% pacjentów z grupy młodszej i w dobrym stanie ogólnym kwalifikuje się do terapii wysokimi dawkami melfalanu z autologicznym przeszczepieniem komórek macierzystych (autoSCT) w pierwszej linii leczenia. Badanie prowadzone będzie z zastosowaniem terapii kojarzącej sargramostim (rekombinowany GM-CSF) ze zmodyfikowanym schematem D-VCD i zakłada podanie sargramostimu- 250 mcg/m2, maksymalnie 500mcg podskórnie, 2, 3 i 4 dzień cyklu (cykle 1-6) oraz daratumumabu FasPro 1 amp. 1800mg s.c., 1,8,15,22 dzień cyklu (tylko w 1 cyklu). Ponieważ badany schemat jest adresowany do grupy leczonej obecnie schematem VCD, jako grupę kwalifikującą się do leczenia omawianym schematem można przyjąć maksymalnie grupę ok. 80% wszystkich nowo rozpoznanych chorych z amyloidozą AL. Do badania zostanie zakwalifikowanych 12 pacjentów (po 4 pacjentów na Ośrodek) z nieleczoną dotychczas amyloidozą AL.Termin składania ofert:

Zamówienie realizowane w ramach projektu  pn. "Wieloośrodkowe badanie kliniczne 2. fazy oceniające bezpieczeństwo i skuteczność skojarzenia sargramostimu ze schematem D-VCd (daratumumab, bortezomib, cyklofosfamid, deksametazon) u nieleczonych pacjentów z amyloidozą łańcuchów lekkich (badanie STARLIGHT)", który jest niekomercyjnym badaniem klinicznym (zwany dalej „Badaniem”), na podstawie umowy zawartej z Agencją Badań Medycznych nr 2021/ABM/01/00039-00”


Załącznik Rozmiar
Zaproszenie do składania ofert435.44 KB 435.44 KB
umowa o poufności410.51 KB 410.51 KB
Synopsis oraz spis procedur badania755 KB 755 KB
Formularz ofertowy29.98 KB 29.98 KB
Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego252.72 KB 252.72 KB
APP1/14/NCN 67/2022

Termin składania ofert:

Zapytanie ofertowe dotyczy usługi realizowanej w ramach projektu badawczego pt.: „Personalizowana kardiologia interwencyjna z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji i wirtualnej rzeczywistości” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA 17, umowa nr UMO-2021/43/D/NZ5/02012.

Zamawiana usługa dotyczy zatrudnienia członka zespołu badawczego , który wykonywał będzie wskazane poniżej zadania.

1. Tworzenie oprogramowania do segmentacji

2. Walidacja danych w zakresie ich przydatności w projekcie

3. Analiza wizualna danych projektowych

4. Współpraca z zespołem lekarskim zamawiającego.

Zaangażowanie Wykonawcy w realizację ww. zadań przewidziane jest na poziomie 480 roboczogodzin w 23 miesięcznym okresie realizacji umowy.


Załącznik Rozmiar
zapytanie ofertowe330.9 KB 330.9 KB
formularz ofertowy162.68 KB 162.68 KB
oświadczenie120.91 KB 120.91 KB
wzór umowy166.13 KB 166.13 KB
APP1/14/NCN67/2022

Termin składania ofert:

Zapytanie ofertowe dotyczy usługi realizowanej w ramach projektu badawczego pt.: „Personalizowana kardiologia interwencyjna z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji i wirtualnej rzeczywistości” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA 17, umowa nr UMO-2021/43/D/NZ5/02012.

Zamawiana usługa dotyczy zatrudnienia członka zespołu badawczego , który wykonywał będzie wskazane poniżej zadania.

1)       Tworzenie oprogramowania do segmentacji

2)       Walidacja danych w zakresie ich przydatności w projekcie

3)       Analiza wizualna danych projektowych

4)       Współpraca z zespołem lekarskim zamawiającego.

Zaangażowanie Wykonawcy w realizację ww. zadań przewidziane jest na poziomie 480 roboczogodzin w 24 miesięcznym okresie realizacji umowy.


Załącznik Rozmiar
ncn67_zapytanie_ofertowe.pdf422.19 KB 422.19 KB
formularz-ofertowy_1.pdf361.25 KB 361.25 KB
ncn67-oswiadczenie_.pdf201.79 KB 201.79 KB
umowa-zlecenie.pdf307.88 KB 307.88 KB
APP1/12/NCN40/2022

Termin składania ofert:

APP1/12/NCN40/2022

Zapytanie ofertowe dotyczy usługi polegającej na wyizolowaniu RNA z 20 guzów, sekwencjonowaniu miRNA i analizie bioinformatycznej danych w ramach projektu badawczego, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki pn. „Profil ekspresji mikroRNA w płynie mózgowo-rdzeniowym, jako potencjalny marker klinicznie agresywnego wariantu osłoniaka przedsionkowego (vestibular schwannoma)”, realizowanego na mocy umowy o dofinasowanie nr DEC-2021/05/X/NZ5/00199, a w szczególności:

    1. izolacji RNA z 20 próbek guzów wraz z późniejszym sprawdzeniem jakości materiału,
    2. przygotowaniu bibliotek oraz sekwencjonowaniu niskocząsteczkowych RNA (miRNAseq) (10 milionów odczytów typu single-end) z podstawową analizą bioinformatyczną,
    3. zaawansowanej analizie bioinformatycznej obejmującej analizę statystyczną i wizualizację danych.

W przedstawionej ofercie Wykonawca powinien wskazać koszt każdego z w/w etapów oraz cenę sumaryczna wszystkich etapów.  W/w cena sumaryczna jest cena maksymalną, która zostanie wypłacona Wykonawcy w przypadku odebrania przez Zamawiającego całości przedmiotu zamówienia, tj. 20 próbek.  Za każdą odebraną próbkę Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wysokości 1/20 w/w ceny sumarycznej.


Załącznik Rozmiar
NCN40_Zapytanie_ofertowe_0.pdf437.83 KB 437.83 KB
NCN40 Formularz ofertowy_0.rtf115.94 KB 115.94 KB
NCN40_Załącznik nr 1a Wykaz osób_0 (1).docx21.09 KB 21.09 KB