Zapytania

Tytuł / Opis Treść oferty
APP_381_ABM19_2021

APP_381_ABM19_2021Termin składania ofert:

Zapytanie ofertowe dotyczy usługi polegającej na pobieraniu materiału biologicznego - krwi (surowica) w ramach projektu badawczego, finansowanego ze środków Agencji Badań medycznych pn. Nieinterwencyjne badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo szczepienia przeciw SARS-CoV-2 wśród pracowników ochrony zdrowia”, realizowanego na mocy umowy o dofinasowanie nr 2021/ABM/COVID19/WUM

Zamawiana usługa obejmuje:

 •  pobieranie  materiału biologicznego - krwi (surowica) dla celów badania w ilości 180 pobrań
 • opisywanie probówek zgodnie z założeniami badania
 • nadzór nad warunkami i przechowywaniem materiału biologicznego do czasu przekazania do laboratorium/repozytorium
 • weryfikacja danych osobowych uczestnika badania z ustalonym wcześniej harmonogramem pobrań

Załącznik Rozmiar
Zapytanie ofertowe424.3 KB 424.3 KB
Formularz ofertowy85.5 KB 85.5 KB
Oświadczenie66.33 KB 66.33 KB
APP_380_ABM19_2021

APP_380_ABM19_2021Termin składania ofert:

Zapytanie ofertowe dotyczy usługi polegającej na pobieraniu materiału biologicznego - krwi (surowica) w ramach projektu badawczego, finansowanego ze środków Agencji Badań medycznych pn. Nieinterwencyjne badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo szczepienia przeciw SARS-CoV-2 wśród pracowników ochrony zdrowia”, realizowanego na mocy umowy o dofinasowanie nr 2021/ABM/COVID19/WUM

Zamawiana usługa obejmuje:

 •  pobieranie  materiału biologicznego - krwi (surowica) dla celów badania w ilości 255 pobrań
 • opisywanie probówek zgodnie z założeniami badania
 • nadzór nad warunkami i przechowywaniem materiału biologicznego do czasu przekazania do laboratorium/repozytorium
 • weryfikacja danych osobowych uczestnika badania z ustalonym wcześniej harmonogramem pobrań

Załącznik Rozmiar
Zaproszenie do składania ofert424.27 KB 424.27 KB
Formularz ofertowy85 KB 85 KB
Oświadczenie66.33 KB 66.33 KB
APP_378_EUR07_2021

Termin składania ofert:

Zapytanie ofertowe dotyczy usługi polegającej na przeprowadzeniu badania pacjentów ze stwardnieniem
bocznym zanikowym, w ramach projektu badawczego pn. „Analiza multiomiczna uszkodzenia aksonalnosynaptycznego
w chorobie neuronu ruchowego” MAXOMOD zwanego dalej "Projektem", współfinansowanym w
ramach umowy nr ERA-NET-E-Rare-3/IV/MAXOMOD/11/2020 z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
Zamawiana usługa obejmuje:
- Przeprowadzanie procesu uzyskania świadomej zgody uczestników badania
- Przeprowadzenie badania klinicznego, psychologicznego oraz jakości życia pacjentów ze stwardnieniem
bocznym zanikowym
- Kwalifikacja osób z grupy kontrolnej zgodnie z kryteriami włączenia i wyłączenia z badania –
- Pobranie dodatkowej próbki płynu mózgowo-rdzeniowego i surowicy krwi


Załącznik Rozmiar
Zaproszenie do składania ofert421.45 KB 421.45 KB
Formularz ofertowy152 KB 152 KB
PP_377_EUR07_2021

Termin składania ofert:

Zapytanie ofertowe dotyczy usługi polegającej na przeprowadzeniu badania pacjentów ze stwardnieniem
bocznym zanikowym, w ramach projektu badawczego pn. „Analiza multiomiczna uszkodzenia aksonalnosynaptycznego
w chorobie neuronu ruchowego” MAXOMOD zwanego dalej "Projektem", współfinansowanym w
ramach umowy nr ERA-NET-E-Rare-3/IV/MAXOMOD/11/2020 z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
Zamawiana usługa obejmuje:
- Przeprowadzanie procesu uzyskania świadomej zgody uczestników badania.
- Przeprowadzenie badania klinicznego, psychologicznego oraz jakości życia pacjentów ze stwardnieniem
bocznym zanikowym.
- Kwalifikacja osób z grupy kontrolnej zgodnie z kryteriami włączenia i wyłączenia z badania.
- Pobranie dodatkowej próbki płynu mózgowo-rdzeniowego i surowicy krwi.


Załącznik Rozmiar
Zaproszenie do składania ofert420.69 KB 420.69 KB
Formularz ofertowy156.5 KB 156.5 KB
APP_375_EUR07_2021

 Termin składania ofert:

Zapytanie ofertowe dotyczy usługi polegającej na przeprowadzeniu badania  pacjentów ze stwardnieniem bocznym zanikowym, w ramach projektu badawczego pn. „Analiza multiomiczna uszkodzenia aksonalno-synaptycznego w chorobie neuronu ruchowego” MAXOMOD zwanego dalej "Projektem", współfinansowanym w ramach umowy nr ERA-NET-E-Rare-3/IV/MAXOMOD/11/2020 z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Zamawiana usługa obejmuje:

 • Przeprowadzanie procesu uzyskania świadomej zgody uczestników badania.
 • Przeprowadzenie badania klinicznego, psychologicznego oraz jakości życia pacjentów ze stwardnieniem bocznym zanikowym.
 • Kwalifikacja osób z grupy kontrolnej zgodnie z kryteriami włączenia i wyłączenia z badania.
 • Pobranie dodatkowej próbki płynu mózgowo-rdzeniowego i surowicy krwi.

Załącznik Rozmiar
Zaproszenie do składania ofert421.39 KB 421.39 KB
Formularz ofertowy156.5 KB 156.5 KB
APP_372_ABM11_2021

Termin składania ofert:

1.         Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:

Etap I:

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie istniejącej dokumentacji produktu leczniczego;

Etap II:

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wytworzenie serii oraz zapakowanie, zwolnienie do badania klinicznego placebo oraz leku w postaci 52 opakowań Ventolin 1 mg/ml (0,1%) roztwór do nebulizacji oraz 52 opakowań Natrium chloratum 0,9% Kabi, 9 mg/ml, rozpuszczalnik do sporządzania leków parenteralnych – 1 opakowanie zawiera 20 ampułek po 10 ml.

Placebo oraz lek na etapie wytwarzania i zwalniania do badania klinicznego będą produktami rozślepionymi.

 1. Transport badanych produktów leczniczych w warunkach kontrolowanych (zgodnie z ChPL).
 2. Przedmiot zamówienia nie obejmuje odbioru niewykorzystanych opakowań placebo i leku z ośrodków oraz ich utylizacji.
 3. Szacowane ilości wysyłanych badanych produktów leczniczych: około 26 opakowań Ventolin 1 mg/ml (0,1%) roztwór do nebulizacji i 26 opakowań Natrium chloratum 0,9% Kabi, 9 mg/ml, rozpuszczalnik do sporządzania leków parenteralnych rocznie.
 4. Dokładne ilości wysyłanych opakowań zostaną przekazane przez Zamawiającego na minimum 3 tygodnie przed każdą dostawą. Wykonawca dostarczy badany produkt leczniczy i placebo do ośrodków nie później niż w ciągu 3 tygodni od otrzymania dokładnych informacji o ilości opakowań od Zamawiającego. Adresy ośrodków i numery kontaktowe dostarczy Zamawiający po zawarciu umowy.
 5. Wykonawca na własny koszt zapewni odpowiednie opakowanie transportowe oraz monitoring temperatury podczas transportu i przekaże raporty odczytu temperatury przy każdej dostawie. Transport badanych produktów leczniczych i placebo musi spełniać obowiązujące w tym zakresie regulacje prawne krajowe i europejskie (Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021r. poz. 974 t.j.  ze zmianami);  Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (GDP) (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1216); ISO 9001, 14001 and the European certificate of Good Distribution Practice (EU GDP);  ISO 9001, 14001 oraz europejski certyfikat Dobrej Praktyki Dystrybucji (EU GDP)].
 1. Okres ważności badanych produktów leczniczych w momencie wysyłki do ośrodka powinien wynosić co najmniej 12 m-cy.
 2. Dostawa będzie realizowana do 8 ośrodków na terenie Polski w następujących miastach: Warszawa, Rzeszów, Szczecin, Bydgoszcz, Bytom, Zielona Góra, Poznań, Kraków, przewiduje się po 3 dostawy do każdego z ośrodków (razem 24 dostawy).
 3. W związku z koniecznością zachowania ciągłości badań Zamawiający przewiduje możliwość złożenia zamówień uzupełniających w wysokości nieprzekraczającej 50% pierwotnej wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z Wykonawcą.

2.         Wykonawca zobowiązany jest do:

 1. dostarczenia leku oraz placebo wraz z naklejonymi etykietami. Wzór etykiety zostanie dostarczony przez Zamawiającego po podpisaniu umowy
 2. wytworzenia serii w standardzie Dobrej Praktyki Wytwarzania (ang. GMP) do badania klinicznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz. U. 2015 poz. 1979 z późniejszymi zmianami);
 3. zwolnienia jakościowego leku i placebo do badania klinicznego przez osobę wykwalifikowaną (Qualified Person, QP)
 4. przygotowania niezbędnej dokumentacji związanej z procesem etykietowania, na którą będą się składać m.in.:
  1. Zatwierdzone przez dział zapewnienia jakości dokumenty dotyczące prowadzenia,
   kontrolowania i etykietowania produktów do badań klinicznych
  2. Certyfikat GMP wytwórcy;
  3. Poświadczenie przez osobę wykwalifikowaną QP, że wyprodukowana seria jest zgodna z zasadami Dobrej Praktyki Wytwarzania GMP oraz wymaganiami pozwolenia wykonawcy;
  4. Pozwolenie na zwalnianie leków do badań klinicznych
 5. wysyłki leku i placebo do wskazanych przez Zamawiającego ośrodków badawczych. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia każdej dostawy leku.

Badany produkt leczniczy musi być dopuszczony do obrotu gospodarczego na terenie RP;

 1. Na opakowaniu zewnętrznym powinny znaleźć się właściwe informacje, zgodne z aneksem 13 Rozporządzenia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz. U. 2015 poz. 1979 z późniejszymi zmianami):

a) Wzór etykiety zostanie dostarczony przez Zamawiającego po podpisaniu umowy.

 1.  dostarczenia listy zawierającej informacje o zawartości danego opakowania oraz przypisanych numerach serii.

Wszystkie dostarczane produkty lecznicze oraz preparaty muszą posiadać świadectwo dopuszczenia do obrotu w Polsce (zgodnie z urzędowym wykazem środków farmaceutycznych, pomocniczych).


Załącznik Rozmiar
Zapytanie ofertowe432.41 KB 432.41 KB
Formularz ofertowy773.54 KB 773.54 KB
APP_374_EUR07_2021

Termin składania ofert:

Zapytanie ofertowe dotyczy usługi polegającej na pobieraniu materiału biologicznego (płyn mózgowo-rdzeniowy i surowica) w ramach projektu badawczego pn. „Analiza multiomiczna uszkodzenia aksonalno-synaptycznego w chorobie neuronu ruchowego” MAXOMOD    zwanego dalej "Projektem", współfinansowanym w ramach umowy nr ERA-NET-E-Rare-3/IV/MAXOMOD/11/2020 z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Zamawiana usługa obejmuje:

 •  pobieranie  materiału biologicznego (płyn mózgowo-rdzeniowy i surowica) dla celów badania
 • opisywanie probówek zgodnie z założeniami badania
 • nadzór nad warunkami i przechowywaniem materiału biologicznego do czasu przekazania do laboratorium/repozytorium

Załącznik Rozmiar
Zaproszenie do składania ofert4.88 MB 4.88 MB
Załącznik nr 1152 KB 152 KB
uniewaznienie.pdf622.57 KB 622.57 KB
Zapytanie ofertowe APP_375_EUR07_2021

Termin składania ofert:

Zapytanie ofertowe dotyczy usługi polegającej na przeprowadzeniu badania pacjentów ze stwardnieniem bocznym zanikowym, w ramach projektu badawczego pn. „Analiza multiomiczna uszkodzenia aksonalnosynaptycznego
w chorobie neuronu ruchowego” MAXOMOD zwanego dalej "Projektem", współfinansowanym w ramach umowy nr ERA-NET-E-Rare-3/IV/MAXOMOD/11/2020 z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
 

Zamawiana usługa obejmuje:

 • Przeprowadzanie procesu uzyskania świadomej zgody uczestników badania
 • Przeprowadzenie badania klinicznego, psychologicznego oraz jakości życia pacjentów ze stwardnieniem bocznym zanikowym
 • Kwalifikacja osób z grupy kontrolnej zgodnie z kryteriami włączenia i wyłączenia z badania
 • Pobrnie dodatkowej próbki płynu mózgowo-rdzeniowego i surowicy krwi

Załącznik Rozmiar
Zaproszenie do składania ofert1.2 MB 1.2 MB
Formularz nr 1156.5 KB 156.5 KB
uniewaznienie-postepowania.pdf623.02 KB 623.02 KB
APP_371_ABM17_2021

Termin składania ofert:

Zamówienie dotyczy zakupu usługi chmury prywatnej (hosting, subskrypcja) służącej do wymiany i obsługi plików, przechowywania danych oraz umożliwiającej bezpośredni kontakt między użytkownikami (chat).


Załącznik Rozmiar
Zaproszenie do składania ofert2.74 MB 2.74 MB
Formularz ofertowy42.67 KB 42.67 KB