Narodowe Centrum Nauki

Symbol
NCN97
Rok początku realizacji
2024
Opiekun
Elżbieta Tatarzyńska
Tytuł projektu
Walidacja psychometryczna oraz adaptacja językowa i kulturowa do warunków polskich standaryzowanych skal służących do pomiaru kompetencji międzykulturowych w grupie studentów pielęgniarstwa
Kod
NZD
Instytucja finansująca
Kierownik
dr Ilona Cieślak
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
48 862,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
48 862,00
Symbol
NCN95K
Rok początku realizacji
2024
Opiekun
Beata Cichowicz
Tytuł projektu
Chemoczujniki z polimerami wdrukowanymi molekularnie do oznaczania przeciwwirusowych substancji czynnych leków w płynach ustrojowych – w kierunku spersonalizowanej medycyny
Kod
WF5
Instytucja finansująca
Kierownik
prof. dr hab. Andrzej Kutner
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
1 098 948,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
3 695 868,00
Symbol
NCN96
Rok początku realizacji
2024
Opiekun
Beata Boska - Adamczyk
Akronim
1WU/NCN96
Tytuł projektu
Mechanizmy powstawania zniszczeń i ich regeneracji po działaniu pyłu zawieszonego i mikroplastiku z zanieczyszczenia powietrza w modelu ostrego i przewlekłego uszkodzenia płuc
Kod
1WU
Instytucja finansująca
Kierownik
dr hab. Magdalena Paplińska-Goryca
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
773 916,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
773 916,00
Cel projektu

Celem projektu jest ocena wpływu pyłów zanieczyszczenia powietrza i mikroplastiku na procesy biologiczne związane z uszkodzeniem nabłonka oddechowego w modelu in vitro ostrego i przewlekłego uszkodzenia płuc.

Cel ten będzie realizowany przy użyciu modelu 3D in vitro ostrego i przewlekłego uszkodzenia nabłonka zawierającego współhodowle makrofagów i komórek nabłonka oskrzeli. Modele te będą fizycznie ranione, a właściwości regeneracyjne komórek będą oceniane w hodowlach po ekspozycji na pył zawieszony z zanieczyszczenia powietrza i włókna mikroplastiku.

Symbol
NCN94
Rok początku realizacji
2023
Opiekun
Beata Boska-Adamczyk
Tytuł projektu
Wpływ induktorów ferroptozy na egzosomalne oddziaływania między komórkami nowotworowymi w fizjologicznym stężeniu tlenu
Kod
1WK
Instytucja finansująca
Kierownik
dr Dagmara Otto-Ślusarczyk
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
49 940,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
49 940,00
Symbol
NCN93
Rok początku realizacji
2023
Opiekun
Dorota Orłowska
Tytuł projektu
Ocena działania embriotoksycznego dodatków do żywności z wykorzystaniem sztucznej inteligencji
Kod
WF2
Instytucja finansująca
Kierownik
dr Magdalena Majdan
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
44 440,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
44 440,00
Symbol
NCN92
Rok początku realizacji
2023
Opiekun
Janusz Bieńkowski
Tytuł projektu
Ocena aktywnego włóknienia mięśnia sercowego z zastosowaniem metody [68 Gal] Ga-FAPI PET/CT u pacjentów z kardiomiopatią przerostową
Kod
1WR
Instytucja finansująca
Kierownik
dr hab. Agnieszka Kołodzińska
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
49 500,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
49 500,00
Cel projektu

Ustalenie roli [68 Ga] Ga-FAPI PET/CT w definiowaniu aktywnego włóknienia w przebudowie serca zarówno w powszechnych, jak i rzadkich chorobach kardiologicznych.
Określenie rozmieszczenia i ilości aktywnego zwłóknienia za pomocą [68 Ga] Ga-FAPI PET/CT w chorobach o różnej etiologii (niedokrwienna  niewydolność serca i rzadkie choroby kardiologiczne, takie jak kardiomiopatia przerostowa, amyloidoza serca, sarkoidoza serca,
choroba Fabry'ego).
Określenie roli [68 Ga] Ga-FAPI PET/CT we wczesnym wykrywaniu i progresji włóknienia
mięśnia sercowego.
Określenie roli [68 Ga] Ga-FAPI PET/CT w długoterminowej obserwacji pacjenta –
stratyfikacji ryzyka, kontroli skuteczności leczenia, projektowania nowatorskich terapii.
Określenie, czy [68 Ga] Ga-FAPI PET/CT może być nowym biomarkerem przebudowy lewej
komory, uzupełniającym istniejące techniki.

Symbol
NCN91
Rok początku realizacji
2023
Opiekun
Dorota Orłowska
Tytuł projektu
Więcej niż antybiotykooporność. Zrozumienie mechanizmów wznawiania wzrostu komórek przetrwałych uropatogennej E. coli
Kod
WF4L
Instytucja finansująca
Kierownik
dr Marcin Równicki
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
897 984,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
897 984,00
Symbol
NCN84K
Rok początku realizacji
2023
Opiekun
Anna Magiera
Tytuł projektu
Rola osi jelito-wątroba w zatruciu grzybami z gatunku Amanita
Kod
1WB1
Instytucja finansująca
Kierownik
dr Łukasz Masior
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
29 280,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
2 544 840,00
Symbol
NCN88
Rok początku realizacji
2023
Opiekun
Jolanta Pasternakiewicz
Tytuł projektu
Ilościowe obrazowanie SPECT/CT i dozymetria aktynu-225 do celowanej terapii glejaków z wykorzystaniem alfa-emiterów
Kod
1W13
Instytucja finansująca
Kierownik
dr inż. Monika Tulik
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
20 805,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
20 805,00
Cel projektu

Glejaki są pierwotnymi guzami mózgu o bardzo złym rokowaniu. Pierwszy rok od rozpoznania przeżywa około 40% chorych, natomiast dwa lata - tylko 17% chorych. Ze względu na ich naciekający charakter i niejednorodność molekularną, średnia czasu przeżycia w tej grupie chorych wynosi 9-15 miesięcy, niezależnie od kompleksowego podejścia terapeutycznego, obejmującego leczenie chirurgiczne, radioterapię i chemioterapię. Mimo stosowanych obecnie metod leczenia, w ciągu 6 miesięcy u 90% chorych obserwuje się nawrót choroby. W ostatnich dziesięcioleciach nie nastąpiła istotna poprawa w leczeniu tego schorzenia.

Celowana terapia emiterami cząstek alfa jest stosunkowo nową metodą terapeutyczną. Wysoki potencjał cytotoksyczny (zdolności do uszkadzania komórek) cząstek alfa w połączeniu z odpowiednimi nośnikami (przeciwciałami monoklonalnymi, peptydami lub nanocząstkami) daje nadzieję na leczenie nawet takich nowotworów, dla których klasyczne formy terapii nie były skuteczne.

Zakład Medycyny Nuklearnej UCK WUM (ZMN UCK WUM) od kilku lat prowadzi innowacyjne badania nad zastosowaniem celowanej terapii emiterami cząstek alfa do leczenia chorych, u których rozpoznano wznowę glejaka. Dalszy rozwój tej innowacyjnej metody leczenia będzie zależał m.in. od ilościowego obrazowania molekularnego i oceny dawki pochłoniętej promieniowania. Zakłada się, że podejście dozymetryczne pozwoli na dalszą indywidualizację leczenia w tej grupie chorych poprzez wyznaczanie precyzyjnie określonej aktywności terapeutycznej. Tym samym proponowana forma terapii będzie dopasowywana do indywidualnych potrzeb danego chorego.

Ten kierunek badawczy został również doceniony przez Narodowe Centrum Nauki w postaci przyznania finansowania w konkursie MINIATURA 7 nad działanie naukowe pt. "Ilościowe obrazowanie SPECT/CT i dozymetria aktynu-225 do celowanej terapii glejaków z wykorzystaniem alfa-emiterów".

Głównym Celem projektu jest uszczegółowienie protokołu obrazowania ilościowego rozkładu radiofarmaceutyków znakowanych izotopem Ac-225 metodą SPECT/CT, a następnie wybór optymalnej metody obliczania dawki pochłoniętej na potrzeby prowadzenia dozymetrii w przypadku proponowanej, celowanej terapii izotopowej.

W ramach projektu planowane są dwa wyjazdy konsultacyjne do ośrodków zagranicznych:  Universitäts-klinikum Würzburg w Niemczech oraz Katholieke Universiteit Leuven w Belgii.

Symbol
NCN90
Rok początku realizacji
2023
Opiekun
Emilia Klajn
Tytuł projektu
Wpływ procesu różnicowania osteogennego oraz warunków środowiska na profil immunomodulacyjny komórek ADSC
Kod
LBBK
Instytucja finansująca
Kierownik
dr inż. Ilona Szabłowska-Gadomska
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
49 368,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
49 368,00
Cel projektu

Celem badań pilotażowych jest zbadanie wpływu procesu różnicowania osteogennego na zmiany profilu białkowego komórek ADSC (Meznchymalne Komórki Macierzyste/Stromalne izolowane z tkanki tłuszczowej) oraz ich sekretomu.