Agencja Badań Medycznych

Medical Research Agency

Symbol
ABM30
Rok początku realizacji
2024
Opiekun
Krzysztof Karczewski
Akronim
ESCAPE-PL
Tytuł projektu
Wczesna suplementacja w profilaktyce alergii na mleko krowie u niemowląt karmionych piersią: badanie z randomizacją – eksperyment medyczny
Kod
1W45
Instytucja finansująca

Agencja Badań Medycznych

Medical Research Agency

Kierownik
dr hab. n. med. Andrea Horvath
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
22077864,75
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
22077864,75
Cel projektu

jest ocena, czy wczesna suplementacja różnymi interwencjami żywieniowymi (mlekiem krowim modyfikowanym, preparatem aminokwasowym, pokarmem kobiecym z banku mleka lub paskalizowanym pokarmem kobiecym z banku mleka) może być skuteczną strategią dla pierwotnej profilaktyki ABMK u noworodków karmionych piersią.

 

Oczekiwane rezultaty
ostatecznego ustalenia związku między wczesną ekspozycją na białka mleka krowiego a rozwojem ABMK, co pozwoli na przygotowanie strategii profilaktyki ABMK opartej na wiarygodnych przesłankach naukowych. Skuteczna profilaktyka ABMK nie tylko znacznie poprawi stan zdrowia, ale również jakość życia pacjentów dotkniętych alergią i ich rodzin.
Symbol
ABM33
Rok początku realizacji
2024
Opiekun
Ewa Piotrowska
Tytuł projektu
Prospektywny randomizowany eksperyment badawczy oceniający wpływ badania ctDNA u chorych po resekcji lub transplantacji wątroby z powodu przerzutów raka jelita grubego lub raka wątrobowokomórkowego (HCC) na strategie leczenia i przeżycie odległe
Kod
1WB1
Instytucja finansująca

Agencja Badań Medycznych

Medical Research Agency

Kierownik
dr hab. Oskar Kornasiewicz
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
4 384 963,82
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
4 384 963,82
Cel projektu

Celem projektu jest kliniczna walidacja wartości badania ctDNA, jako narzędzia do wczesnego diagnozowania wznowy, oceny progresji choroby nowotworowej, prognozowania efektów leczenia i monitorowania terapii, u chorych z nowotworem pierwotnym HCC wątroby (kryterium premiujące-choroba rzadka) lub przerzutami raka jelita grubego.

 

Symbol
ABM34
Rok początku realizacji
2024
Opiekun
Kinga Krystosiak-Szymanik
Tytuł projektu
Randomizowane badanie porównujące skuteczność endoskopowej plastyki żołądka z małoinwazyjną operacją bariatryczną lub leczeniem zachowawczym u chorych z otyłością i chorobami towarzyszącymi
Kod
1WB1
Instytucja finansująca

Agencja Badań Medycznych

Medical Research Agency

Kierownik
dr Piotr Kalinowski
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
13 204 885,26
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
13 204 885,26
Symbol
ABM35
Rok początku realizacji
2024
Opiekun
Anna Brzósko-Gołębiewska / Elżbieta Tatarzyńska
Tytuł projektu
MetAll: znaczenie alergicznych procesów zapalnych w rozwoju wielochorobowości o podłożu metabolicznym, wpływie na choroby układu krążenia, oddechowego, cukrzycę, nowotwory poprzez mechanizmy immunologiczne i patofizjologiczne. Związek z infekcjami wieku rozwojowego, czynnikami środowiskowymi i procesami molekularnymi chorób cywilizacyjnych. Obserwacje wielopokoleniowej kohorty rodzin atopowych w porównaniu do kohorty rodzin zdrowych
Kod
NZC
Instytucja finansująca

Agencja Badań Medycznych

Medical Research Agency

Kierownik
dr hab. Filip Raciborski
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
21 064 907,57
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
26 008 443,00
Symbol
ABM31
Rok początku realizacji
2023
Opiekun
Elżbieta Tatarzyńska
Tytuł projektu
Diagnostyka procesów zapalnych techniką PET/CT z zastosowaniem [18F]FDG oraz [18F]Leukocytów własnych badanego
Kod
1W13
Instytucja finansująca

Agencja Badań Medycznych

Medical Research Agency

Kierownik
prof. dr hab. Leszek Królicki
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
3936988,36
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
3936988,36
Symbol
ABM32
Rok początku realizacji
2023
Opiekun
Anna Brzósko-Gołębiewska
Tytuł projektu
Prospektywne, randomizowane badanie oceniające skuteczność modulacji nadciśnienia wrotnego w okresie przedoperacyjnym u chorych o zwiększonym ryzyku masywnej utraty krwi podczas przeszczepienia wątroby
Kod
1WB1
Instytucja finansująca

Agencja Badań Medycznych

Medical Research Agency

Kierownik
dr Wacław Hołówko
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
3 498 741,60
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
3 498 741,60
Symbol
ABM28
Rok początku realizacji
2023
Opiekun
Wioletta Korcz
Tytuł projektu
Prospektywne randomizowane badanie oceniające wpływ rodzaju zespolenia przewodowo-przewodowego w technice szwu pojedynczego/ciągłego na przebieg pooperacyjny u chorych po przeszczepieniu wątroby pobranej od dawcy zmarłego
Kod
1WB1
Instytucja finansująca

Agencja Badań Medycznych

Medical Research Agency

Kierownik
dr hab. Krzysztof Dudek
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
5 147 654,06
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
5 147 654,06
Symbol
ABM27
Rok początku realizacji
2023
Opiekun
Krzysztof Wróblewski
Tytuł projektu
Jednoośrodkowe, randomizowane badanie kliniczne porównujące skuteczność stosowania cytyzyny w schemacie przedłużonego dawkowania z nikotynową terapią zastępczą u pacjentów z Zespołem Uzależnienia od Nikotyny i Przewlekłą Chorobą Nerek
Kod
1W22
Instytucja finansująca

Agencja Badań Medycznych

Medical Research Agency

Kierownik
dr hab. Joanna Pazik
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
2 017 703,60
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
4 613 389,60
Cel projektu

Zaproponowane badanie jest jednoośrodkowym, randomizowanym badaniem typu non-inferiority, którego celem jest wykazanie, że cytyzyna w przedłużonym dawkowaniu nie jest gorsza niż nikotynowa terapia zastepcza, która jest standardową, najlepiej przebadaną metodą farmakologicznego leczenia uzależnienia od nikotyny.

Symbol
ABM24
Rok początku realizacji
2023
Opiekun
Agnieszka Skwierczyńska
Tytuł projektu
Porównanie skuteczności trzech różnych metod uzyskiwania przerostu miąższu wątroby u chorych kwalifikowanych do częściowej resekcji narządu
Kod
1W12
Instytucja finansująca

Agencja Badań Medycznych

Medical Research Agency

Kierownik
dr hab. Karolina Grąt
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
4 556 510,76 PLN
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
4 556 510,76 PLN
Symbol
ABM26
Rok początku realizacji
2023
Akronim
Badanie STOP-CDI
Tytuł projektu
Wieloośrodkowe, randomizowane, niezaślepione, czteroramienne badanie skuteczności transplantacji mikrobioty jelitowej vs bezlotoxumabu vs fidaxomycyny vs wankomycyny w leczeniu i profilaktyce nawrotów infekcji Clostridioides difficile.
Kod
1WP
Instytucja finansująca

Agencja Badań Medycznych

Medical Research Agency

Kierownik
dr n. med. Jarosław Biliński
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
3 743 792,50
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
4 997 792,50
Cel projektu

Celem badania jest zwiększenie prawdopodobieństwa wyleczenia i braku nawrotu infekcji Clostridioides difficile (dawniej Clostridium difficile) (zakażenie C. difficile; CDI) w ciągu pierwszych 12 tygodni po początkowym epizodzie zakażenia (wyleczenie globalne). Oczekiwane korzyści to uzyskanie globalnego wyleczenia w ramionach porównawczych w lepszym odsetku niż w ramieniu standardowego leczenia wankomycyną. Jest to odpowiedź na zalecenia ESCMID dotyczące przeprowadzenia dobrze zaprojektowanych badań porównujących kilka najczęściej stosowanych lub zachęcających interwencji, aby uzyskać kliniczną odpowiedź, co zastosować, co jest najskuteczniejsze i jakie leczenie ma najlepszy profil kosztowo-ekonomiczny, aby to było wskazówka dla lekarzy praktyków.