Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Symbol
FS248
Rok początku realizacji
2019
Opiekun
Anna Brzósko-Gołębiewska
Tytuł projektu
Innowacyjna metodyka dla produktów leczniczych w fazie rozwoju
Kod
WF8
Instytucja finansująca
Kierownik
Prof. dr hab. Przemysław Dorożyński
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
1 137 949,52 PLN
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
5 493 687,50 PLN
Cel projektu

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej metodyki analitycznej przeznaczonej do badań produktów leczniczych w fazie rozwoju. Motywacją jest rynkowa potrzeba zastosowania technik umożliwiających kompleksową ocenę formulacji na możliwie wczesnym, przedklinicznym etapie rozwoju leku. Metodyka będzie zapewniała możliwość analizy leków silnie i bardzo silnie działających. Synergia możliwości konsorcjantów umożliwi opracowanie specjalistycznej platformy analitycznej dla doustnych postaci leku, która będzie bazować na:

  • Revolver - urządzenie do symulacji warunków fizykochemicznych przewodu pokarmowego
  • nowej metodyce testowania postaci leku w symulującej warunki aplikacji
  • wyjaśnieniu mechanizmu działania preparatu farmaceutycznego na poziomie cząsteczkowym
  • dedykowanym, otwartym oprogramowaniu komputerowym do biofarmaceutycznej oceny preparatów

Wykorzystanie efektów projektu umożliwi skrócenie i zracjonalizowanie procesu badawczego produktów leczniczych. Kluczową innowacją produktową będzie opracowanie urządzenia i platformy sprzętowo-programowej do automatyzacji, akwizycji danych, komunikację z laboratoryjnymi systemami zarządzania informacją oraz prowadzenie obliczeń farmakokinetycznych. Jednocześnie, w ramach projektu przewidziano opracowanie, formulację i badania doustnych postaci leku wytworzonych na bazie dedykowanych cukrów i pofimerów. Zarówno innowacyjne postacie leku I substancje pomocnicze będą również stanowiły innowacje produktowe rozwijane w ramach dalszej działalności konsorcjantów. Docelową grupą odbiorców są duże i średnie przedsiębiorstwa farmaceutyczne i biotechnologiczne oraz instytuty badawcze zaangażowane w rozwój leków innowacyjnych i generycznych oraz suplementów diety. Wdrożenie rezultatów projektu nastąpi w pierwszej kolejności na terenie RP, a następnie rynku międzynarodowym i będzie realizowane poprzez sprzedaż innowacyjnego urządzenia oraz w formie usługi - testowania leków przy użyciu opracowanej metodyki.

Symbol
NCBR181
Rok początku realizacji
2021
Opiekun
Jarosław Marek Gopek
Akronim
SPOX
Tytuł projektu
Opracowanie Prototypu Systemu do Analizy Obrazów
Kod
1M12
Instytucja finansująca
Kierownik
dr n. biol. Hanna Mańkowska – Pliszka
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
455000,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
8831400,00
Cel projektu

Przedmiotem projektu jest opracowanie, rozwój technologii informatycznej niezbędnej do stworzenia prototypu wysokowydajnego systemu służącego do analizy i klasyfikacji zdjęć, w szczególności o charakterze pedofilskim, oraz jej przetestowanie w warunkach rzeczywistych. Bezobsługowy proces
przetwarzania danych zminimalizuje kontakt ekspertów z treścią zdjęć.

W założeniu system wykryje ważne z procesowego punktu widzenia elementy widoczne na zdjęciu, takie jak sylwetki ludzi czy zwierząt a także wybranych części ciała. Bazując na eksperckiej wiedzy antropometrycznej system po udanym wykryciu sylwetki ludzkiej oceni wiek osoby przedstawionej na zdjęciu.

System umożliwi również wyszukiwanie duplikatów zdjęć pomimo zmiany ich formy (np. zmiany kadrowania czy retuszu) a także charakterystycznych elementów umożliwiających identyfikację sprawcy czy miejsca czynu (np. odczyt tekstów obecnych na zdjęciu, niezależnie od tego pod jakim zostały przedstawione kątem).

Symbol
NCBR175
Rok początku realizacji
2020
Opiekun
Jarosław Marek Gopek
Akronim
Ph-ind'em ALL
Tytuł projektu
Diagnostyka nowych podtypów ostrej białaczki limfoblastycznej.
Kod
1WW
Instytucja finansująca
Kierownik
dr n. med. Eliza Głodkowska-Mrówka
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
1499922,50
Cel projektu

Ostra białaczka limfoblastyczna (ALL) to rozrostowa choroba hematologiczna spowodowana zaburzeniami różnicowania i nadmierną proliferacją niedojrzałych komórek limfoidalnych. Pomimo poprawy skuteczności leczenia, ALL wciąż pozostaje wiodącą przyczyną zgonów z powodu chorób nowotworowych u dzieci i młodych dorosłych.

W 2009 wyodrębniono nową postać ALL o niekorzystnym rokowaniu – tzw. BCR-ABL-podobną ALL. Chorobę tę charakteryzują specyficzne mutacje prowadzące do nadmiernej aktywacji kinaz tyrozynowych, co daje potencjalne szanse na zastosowanie skutecznych terapii celowanych. Choć wykorzystywane obecnie protokoły leczenia nie uwzględniają jeszcze BCR-ABL-podobnej ALL jako choroby wymagającej innego postępowania, wyniki badań przedklinicznych i klinicznych wskazują, że terapia celowana może poprawić skuteczność leczenia tej postaci ALL. Jedną z barier we wprowadzaniu nowych metod leczenia są jednak trudności w rozpoznawaniu BCR-ABL-podobnej ALL w rutynowej praktyce klinicznej.
Głównym celem projektu jest opracowanie algorytmu diagnostycznego BCR-ABL-podobnej ALL przy pomocy cytometrii przepływowej.

W toku projektu planowane jest opracowanie, optymalizacja i walidacja algorytmu diagnostycznego Ph-ind’em ALL do badania przesiewowego pozwalającego na wstępną selekcję pacjentów przy pomocy rozszerzonego immunofenotypu aspiratu szpiku kostnego. Będzie to pierwsze badanie umożliwiające rutynową diagnostykę BCR-ABL-podobnej ALL w rutynowej praktyce. Przedstawiony tu projekt ma szansę wypełnić lukę pomiędzy dostępną wiedzą i badaniami naukowymi, a codzienną praktyką kliniczną i wdrażaniem personalizowanych rozwiązań terapeutycznych. Algorytm Ph-ind’em ALL odpowiada bowiem na niezaspokojoną potrzebę kliniczną jaką jest możliwość rutynowego rozpoznawania BCR-ABL1-podobnej ALL i ma szansę znacząco wpłynąć na rokowanie pacjentów z tym podtypem ALL o niekorzystnym rokowaniu.

Symbol
1MA
Rok początku realizacji
2020
Opiekun
Krzysztof Wróblewski
Tytuł projektu
"Technologia biorafinacji olejów roślinnych do wytwarzania zaawansowanych materiałów kompozytowych"
Kod
NCBR174
Instytucja finansująca
Kierownik
dr Martyna Seta
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
1900000
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
8603750
Cel projektu

Projekt zakłada opracowanie technologii biorafinacji olejów roślinnych do wytwarzania zaawansowanych materiałów kompozytowych. Projekt posiada dwa komplementarne cele praktyczne. Nadrzędnym celem projektu jest stworzenie linii demonstracyjnej – mobilnego modułu biorafinerii do produkcji unikatowej rodziny polimerów bakteryjnych – polihydroksyalkanianów (PHA). Istotną kwestią, będącą drugim celem projektu, jest zademonstrowanie potencjału tych polimerów w rozwoju polskiej gospodarki na przykładzie przygotowania kompozytowych materiałów do formowania przestrzennego (np. implantów tkanek kostnej i chrzęstnej czy też innych zaawansowanych pozaimplantacyjnych form kompozytowych [materiały elastyczne wykorzystywane na potrzeby przemysłu – tekstylia, opakowania spożywcze, zabawki i inne wyroby plastikowe]). Zaplanowane badania obejmują konstrukcję prototypu linii demonstracyjnej, jej walidację i produkcję dwóch typów polimerów PHA z produktów hydrolizy oleju rzepakowego – polihydroksymaślanu i amorficznego PHA. Opracowana technologia będzie dostępna na rynku na zasadach jej licencjonowania. Na bazie polimerów oraz półproduktów ceramicznych stworzona będzie seria blend (mieszaniny PHA) i kompozytów polimerowo-ceramicznych (m. in. do zastosowań w regeneracji tkanki chrzęstnej), a następnie opracowana zostanie technologia formowania przestrzennego wybranych mieszanin, która będzie wdrożona w działalność spółki. Wytworzone zostaną również kompozyty ceramiczno-polimerowe bez udziału technologii formowania przestrzennego o potencjalnym zastosowaniu w inżynierii tkanki kostnej. Materiały, a finalnie implanty, jakie stworzone zostaną w toku wykonywania projektu oprawione zostaną analizą fizykochemiczną oraz szczegółową analizą biologiczną (in vitro i in vivo). Projekt wpisuje się w dwa strategiczne obszary programu TechMatStrateg – (1) technologie materiałów
funkcjonalnych i materiałów o projektowanych właściwościach oraz (2) bezodpadowe technologie materiałowe i technologie biodegradowalnych materiałów inżynierskich.

Symbol
EOG22
Rok początku realizacji
2021
Opiekun
Jarosław Marek Gopek
Akronim
ALTER-CAR
Tytuł projektu
Opracowanie alternatywnych konstruktów CAR skierowanych przeciwko opornym na terapię nowotworom wywodzącym się z limfocytów B (ALTERCAR)
Kod
1M19
Instytucja finansująca
Kierownik
dr hab. Magdalena Winiarska
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
3760625,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
6655250,00
Cel projektu

Celem projektu ALTER CAR jest opracowanie nowych, alternatywnych rozwiązań terapeutycznych opartych na chimerycznych receptorach antygenowych (CAR) dla pacjentów z białaczką i chłoniakiem o złym rokowaniu.

Współpraca w ramach Konsorcjum daje niepowtarzalną okazję do wdrożenia technologii CAR T w Polsce i opracowania alternatywnych CAR T limfocytów o nowych specyfikach, co może stanowić istotny postęp w terapii CAR. Długoterminowym rezultatem projektu będzie utworzenie trwałej polsko-norweskiej sieci rozwoju, produkcji i przygotowania terapii opartych na CAR i innych terapii adopcyjnych do badań klinicznych w różnych postaciach raka.

W pierwszym etapie projektu zastosujemy połączone podejście bioinformatyczno-transkryptomiczno-proteomiczne w celu wybrania nowych celów immunoterapii limfocytów CAR T przy użyciu ustalonych linii komórek nowotworowych. Wybrane antygeny będą dalej szczegółowo sprawdzane w komórkach pierwotnych izolowanych od pacjentów z ostrą białaczką limfoblastyczną i chłoniakiem opornych na standardowe leczenie. Wyselekcjonowane zostaną 2-4 antygeny do terapii CAR, które w drugim etapie projektu posłużą do zaprojektowania panelu konstruktów CAR. Początkowo zaprojektowany konstrukt zostanie zoptymalizowany pod kątem powinowactwa, a na kolejnym etapie projektu zostanie poddany walidacji w warunkach przedklinicznych przy użyciu ugruntowanych modeli in vitro i in vivo.

W końcowym etapie, wybrane kandydatury CAR zostaną wyprodukowane jako RNA klasy GMP do pierwszego badania na człowieku. Produktem końcowym tej propozycji będzie jeden lub więcej alternatywnych CAR do stosowania w leczeniu pacjentów z nowotworami złośliwymi z komórek B opornych na wszystkie opcje leczenia lub pacjentów, u których doszło do nawrotu po wcześniejszych terapiach.

Symbol
NCBR180
Rok początku realizacji
2021
Tytuł projektu
Skonstruowanie, ocena skuteczności oraz bezpieczeństwa hełmu do leczenia ostrej hipoksemicznej niewydolności oddychania wraz z urządzeniami dostarczającymi tlen i wytwarzającymi dodatnie ciśnienie w drogachoddechowych wyposażonymi w system autokontroli
Kod
1MC2
Instytucja finansująca
Kierownik
lek. Łukasz Wróblewski
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
2 390 552,43
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
2 742 552,43
Cel projektu

Celem projektu jest skonstruowanie optymalnie funkcjonującego hełmu do leczenia ostrej hipoksemicznej niewydolności oddychania wraz z urządzeniami dostarczającymi tlen i wytwarzającymi dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych wyposażonymi w system autokontroli, a także ocena skuteczności oraz
bezpieczeństwa leczenia z wykorzystaniem tych urządzeń. Realizacja projektu umożliwi certyfikację hełmu oraz wprowadzenie go do produkcji. Oprócz hełmu zostaną opracowane i testowane urządzenia peryferyjne, w tym w szczególności aparat do wspomagania za pomocą PAP z systemem monitorowania warunków wewnątrz hełmu oraz wskaźników funkcji życiowych. Sygnały z tych urządzeń będą wykorzystane do płynnej kontroli parametrów tlenoterapii i PAP.

Symbol
EOG21
Rok początku realizacji
2021
Akronim
TEPCAN
Tytuł projektu
"Theranostic Exosomes in Personalized Cancer Nanomedicine"
Kod
FW13
Instytucja finansująca
Kierownik
prof. dr hab. n. med. Ireneusz Grudziński
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
2224250,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
6 528 354,11
Cel projektu

Cancer is currently second cause of death behind cardiovascular diseases in the European Union. Among different cancers, lung cancer is the most common cause of global cancer-related mortality due to late diagnoses and limited treatment, leading to over a million deaths each year. Accumulating evidence suggests that lung cancer represents a group of histologically and molecularly heterogeneous diseases. Recent strategies, e.g., surgery, radiotherapy, chemo- and immunotherapy, to treat lung cancer are still far to be sufficient for suffering patients. The application of nanotechnology to treat lung cancer unleashes a huge capacity to solve many unmet lung cancer clinical needs and the potential for development in the coming future. Our proposal consists of an ambitious and responsible transnational research and development program of cancer theranostics using nanotechnology for personalised nanomedicine. The proposal integrates nanoscience products and their technological applications resulting in completely new ideas, methods and outputs, based on the bioengineering of a highly sensitive and highly reliable multifunctional self-navigated MRI-guided and thermallyrearranged patient-personalized “Theranostic Exosome Drug Delivery System” (TEDDS). This system can deliver and monitor using MRI, an enzyme-based sensing program by a “Trojan horse”-like effect, employing radiotherapy combined with magnetic fluid hyperthermia treatments. The TEDDS drug candidate will be tested in preclinical safety programs addressing common regulatory issues and using novel approaches such as 3D cultures, organ-on-a-chip, microfluidics and proteomic profiling. To reach these challenges, the project will merge multinational teams representing Polish and Norwegian laboratories, academia, clinical hospital, and industrial partnerships to elucidate different areas of biosciences, nanotechnology, clinical oncology and pharmaceutical business ventures.

 

PROJECT WEBSITE: https://tepcan.wum.edu.pl/en/events

Symbol
NCBR177
Rok początku realizacji
2020
Opiekun
Karolina Łagoda
Akronim
ELABIOTA
Tytuł projektu
Synteza API, opracowanie formulacji oraz przeprowadzenie badań in vivo dla kremu zawierającego postbiotyczny metabolit
mikrobioty jelitowej człowieka – U228 do stosowania miejscowego w terapii atopowych stanów zapalnych skóry
Kod
FW251
Instytucja finansująca
Kierownik
prof. dr hab. Jakub Piwowarski
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
1 500 000,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
1 500 000,00
Cel projektu

Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest najczęściej występującą przewlekłą chorobą skóry, która dotyka 15-20% dzieci i 1-3%
dorosłych. Od lat 70. częstotliwość występowania AZS wzrosła 2- do 3-krotnie, szczególnie w krajach uprzemysłowionych.
Obecnie nie istnieje żadna skuteczna terapia prowadząca do całkowitej remisji AZS, a leczenie koncentruje się na łagodzeniu objawów oraz na uzyskaniu kontroli nad nawrotami. Umiarkowana skuteczność terapeutyczna dostępnych leków, znaczące działania niepożądane oraz dane dotyczące zadowolenia pacjentów jasno wskazują na potrzebę opracowania nowych terapii. Urolityna A (U228) jest postbiotycznym metabolitem wytwarzanym przez mikrobiotę jelitową człowieka ze związków występujących w niektórych produktach spożywczych, dla której PI w badaniach in vitro wykazał silne właściwości
przeciwzapalne warunkowane zahamowaniem translokacji podjednostki p65 NFkappaB do jądra komórkowego. Przeprowadzone badania in vivo potwierdziły aktywność przeciwzapalną na skórę po miejscowym podaniu związku.
Planowane prace B+R będą obejmowały skalowanie syntezy U228 oraz dostarczenie substancji, opracowanie półpłynnej
formulacji (FU228), przeprowadzenie dla niej badań fizykochemicznych i farmaceutycznych oraz zbadanie aktywności
przeciwzapalnej FU228 na modelu in vivo. Powyższe prace dostarczą API oraz formulację, które są niezbędne do rozpoczęcia badań przedklinicznych. Badania in vivo pozwolą potwierdzić aktywność przeciwzapalną FU228 oraz wskazać dodatkowe molekularne mechanizmy za nią odpowiedzialne. Na podstawie otrzymanych rezultatów badań aplikacyjnych zostanie opracowany Drug Development Plan oraz biznesplan, które będą przedstawiane podczas rozmów z potencjalnymi inwestorami.

Symbol
EUR07
Rok początku realizacji
2020
Opiekun
Beata Cichowicz
Akronim
MAXOMOD
Tytuł projektu
Analiza multiomiczna uszkodzenia aksonalno-synaptycznego w chorobie neuronu ruchowego
Kod
1wc
Instytucja finansująca
Kierownik
prof. Magdalena Kuźma-Kozakiewicz
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
724 618,80 zł
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
724 618,80 zł
Cel projektu

Szczegółowa charakterystyka molekularna procesu zwyrodnienia synaps i dystalnych segmentów aksonów w przebiegu SLA umożliwiająca identyfikację biomarkerów diagnostycznych, a także rozwój nowych i bardziej skutecznych terapii.

 

 

 

Oczekiwane rezultaty
Spodziewanym wynikiem badań jest identyfikacja i walidacja celów molekularnych, które mogą wytyczyć nowe ścieżki terapeutyczne i/lub diagnostyczne wspomagające wcześniejsze rozpoznanie i leczenia SLA.
Symbol
NCBR178
Rok początku realizacji
2021
Opiekun
Anna Brzósko-Gołębiewska
Tytuł projektu
Budowania zaufania do szczepień ochronnych z wykorzystaniem najnowszych narzędzi komunikacji i wpływu społecznego
Kod
NZC
Instytucja finansująca
Kierownik
dr hab. Filip Raciborski
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
3 211 375,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
14 452 346,25
Cel projektu

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu zaufania do szczepień ochronnych w Polsce poprzez opracowanie narzędzi skłaniających pacjentów/młodzież do odrzucania nieprawdziwych twierdzeń medycznych w zakresie szczepień (medyczny fake news). Odchodzenie od szczepień skutkuje rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych, co wywołuje skutki medyczne (koszty leczenia), społeczne i gospodarcze (koszty zwolnień lekarskich, koszty absencji w pracy). Decyzje o szczepieniu podejmowane są nie tylko poprzez kontakt z lekarzem, ale również na podstawie informacji uzyskanych w Internecie. Projekt zbada jak kształtują się mechanizmy podejmowania decyzji i dopasuje ostateczny kształt narzędzi do grup docelowych tak, aby odpowiedzieć na ich potrzeby i osiągnąć zakładany rezultat, jakim będzie spadek liczby odmów szczepień. Rozwiązanie, przyjęte w projekcie, polega na opracowaniu spójnych strategii dla personelu medycznego, nauczycieli, rodziców i młodzieży opartych o mechanizmy psychospołeczne bazujące na technikach perswazji i wpływu społecznego. Projekt uwzględnia rozwiązania systemowe, w tym model organizacji podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie realizacji programu obowiązkowych szczepień ochronnych oraz gotowe modele współpracy z samorządem, NGOs, instytucjami publicznymi oraz propozycje zmian legislacyjnych i aktów prawnych. Rozpowszechnianie fake news w zakresie szczepień może prowadzić do przyjmowania nieprawidłowych postaw i zachowań zdrowotnych, poprzez odrzucanie wiedzy medycznej. Rezultatem projektu będzie innowacyjne narzędzie informatyczne pozwalające na identyfikację i zahamowanie rozprzestrzeniania medycznych fake news na wczesnym etapie ich powstawania i wyjście z pułapki reagowania post factum. Strategia komunikacji uwzględnia live chaty, webinaria Q&A, podcasty i formułę TEDex. Wykorzystanie opracowanych narzędzi, umożliwi zachowanie długofalowej i skoordynowanej polityki zdrowotnej, pozwalające na zmniejszenie odsetka odmów szczepień ochronnych.

W ramach projektu powstała strona internetowa dostępna pod linkiem: www.medfake.pl