Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Symbol
DN16
Rok początku realizacji
2023
Opiekun
Karolina Łagoda
Tytuł projektu
Międzynarodowy Kongres Kardiomiopatii
Kod
1WR
Kierownik
dr hab. n. med. Krzysztof Ozierański
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
145260,50
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
145260,50
Cel projektu

Celem projektu jest utworzenie innowacyjnej, cyklicznej, międzynarodowej konferencji szkoleniowej poruszającej tematykę kardiomiopatii poprzez prezentację najnowszych osiągnięć naukowych i własnych doświadczeń ekspertów oraz naukowców, co będzie miało efekt edukacyjny, a także umożliwi podniesienie kompetencji naukowych i klinicznych naukowców, lekarzy i przedstawicieli innych zawodów medycznych w trakcie szkolenia oraz studentów i pacjentów. Konferencja umożliwi networking oraz prezentację wyników badań naukowców na każdym etapie rozwoju naukowego.

Termin realizacji 01.11.2023-31.12.2024 

Symbol
APAR06
Rok początku realizacji
2023
Opiekun
Janusz Bieńkowski
Tytuł projektu
Specjalistyczne stanowisko badawcze stół anatomiczny w Centrum Biostruktury WUM
Kod
1M1
Kierownik
prof. dr hab. Bogdan Ciszek
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
1 082 400,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
1 082 400,00
Cel projektu

Wirtualny stół anatomiczny to zaawansowany technologicznie system wizualizacji anatomii wykorzystywany przez wiele
wiodących na świecie instytucji naukowych. Za pomocą tego urządzenia można przeglądać dowolne dane pochodzące z badań
USG, CT, czy MRI. Dzięki stołowi anatomicznemu, możliwy jest dostęp do wbudowanej biblioteki, bogatej w ponad 100
rzeczywistych obrazów klinicznych. Stół ten wyświetlać może unikalne, trójwymiarowe wizualizacje anatomii ogólnej i
topograficznej człowieka. Urządzenie daje również możliwość powiększania i obracania obiektami badań oraz segmentowania
na warstwy kolejne struktury anatomiczne w celu poznania ich budowy przestrzennej. Główne cechy stołu anatomicznego 3D:
dzięki aparaturze możemy zobaczyć wirtualne ciało ludzkie w rzeczywistych rozmiarach oraz doświadczyć zbliżonych sytuacji.
Intuicyjne sterowanie dotykiem prowadzenie badań w dziedzinie anatomii. Stół anatomiczny posiada możliwość zapisu danych
wejściowych, wykonanych w trakcie badań na innych urządzeniach medycznych (np. MRI). Dzięki temu możliwa jest ocena
m.in. cech, zakresu, oddziaływania czy wpływu badanego czynnika w modelu 3D, nieosiągalnym przy zastosowaniu
standardowych metod obrazowania. Dzięki możliwości modyfikowania danych, możliwe jest badanie skutków danego
schorzenia czy urazu na wirtualnym pacjencie, co zwiększa możliwości diagnostyczne, przyspieszając w ten sposób
opracowywanie nowych form terapii, interwencji, czy ogólnie poszerzać stan wiedzy naukowej w danym zakresie. Co więcej,
możliwość importu wyników do urządzenia pozwala właściwie na gromadzenie danych z całego świata, o ile wyniki te zostaną
zapisane w kompatybilny sposób. Dzięki temu znacząco wzrosną możliwości porównawcze wyników badań, skuteczności
stosowanych interwencji, czy wreszcie powiększeniu ulegnie baza danych, obejmująca przy tym przypadki szczególne lub
nietypowe, co doprowadzić może do powstania nowych wniosków czy wytycznych.
Dzięki modelowaniu 3D na stole anatomicznym, zespół badawczy będzie miał właściwie nieograniczony dostęp do pacjenta, co
więcej pacjenta charakteryzującego się dokładnie takim stanem, jaki jest obecnie badany. Wyeliminuje to istotną barierę, jakim
jest dostęp do pacjenta w ujęciu tradycyjnym.

Oczekiwane rezultaty
dotychczasowej współpracy krajowej i międzynarodowej. Infrastruktura badawcza zakupiona w ramach projektu ma kluczowe
znaczenie dla doskonałości w badaniach naukowych prowadzonych w jednostce, a także daje możliwości realizowania
przełomowych projektów naukowych . W naukach medycznych coraz częściej infrastruktury badawcze, rozumiane jako zasoby
oparte na wiedzy (zbiory, archiwa, uporządkowane informacje naukowe, bazy danych), stają się ważnym czynnikiem
prowadzenia doskonałych naukowo badań przez odpowiednio dostosowane rozwiązania, narzędzia informatyczne, systemy,
programy, w tym na potrzeby rozwoju badań wyrobów medycznych oraz wspierających badania przedkliniczne. Wyniki badań
uzyskane przy zastosowaniu wnioskowanej aparatury zaowocują dalszymi licznymi publikacjami o zasięgu międzynarodowym i
pozwolą na dalszy aktywny udział w międzynarodowych zespołach badawczych, a wyniki badań, podobnie jak dotychczas,
będą podstawą do opublikowania opracowań naukowych wyznaczających nowoczesne standardy postępowania i kierunki
dalszych badań nad schorzeniami układu krążenia. Dodatkowo wyniki badań zostaną wdrożone do praktyki co poprawi opiekę
nad pacjentami, skróci czas hospitalizacji, pozytywnie wpływając na korzystne efekty ekonomiczne.
Badania prowadzone z użyciem aparatury pozwoli na prowadzenie prac badawczych we współpracy z ośrodkami krajowymi i
międzynarodowymi w obszarach
1. rozwiązań informatycznych służących do gromadzenia i analizy danych medycznych w celach diagnostycznych i
terapeutycznych, w szczególności systemy informatyczne do gromadzenia, przetwarzania i analizy danych i informacji
naukowych/medycznych, poprzez analizę obrazu lub innych form niezbędnych do diagnozowania, leczenia i
monitorowania pacjentów.
2. rozwiązań umożliwiających integrację różnych systemów informatycznych wykorzystywanych w systemie opieki
zdrowotnej, ułatwiających bezpieczne zbieranie i przechowywanie danych naukowych/medycznych, w tym chronionych
danych osobowych, tworzenie algorytmów wspierania decyzji diagnostycznych, wspomagających personalizację,
koordynację i optymalizację opieki medycznej powiązaniu z procesem naukowym.
3. Wykorzystanie możliwości włączania danych z badań obrazowych pozwoli na opracowanie metody wykrywania
anomalii i wariantów rozwojowych różnych narządów i struktur ludzkiego ciała. Stworzona zostanie baza danych, która
pozwoli na powstanie atlasu wariantów rozwojowych. Przeprowadzone zostanie badanie mające na celu zastosowanie
stołu anatomicznego do wykrywania wariantów rozwojowych i zmian patologicznych w porównaniu do standardowej
metodzie opartej wyłącznie na analizie obrazu z tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego. Projekty
zostaną przeprowadzone w odniesieniu do wybranych zagadnień klinicznych: oceny zmiany ogniskowe w klatce piersiowej, układu tętniczego badanego w angiografii , zmian ogniskowych/przebudowy miąższu wątroby.
Symbol
APAR05
Rok początku realizacji
2023
Opiekun
Janusz Bieńkowski
Tytuł projektu
Aparat ultrasonograficzny do zaawansowanej analizy i charakterystyki narządów przeszczepionych
Kod
1W11
Kierownik
prof. dr hab. Marek Gołębiowski
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
950 000,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
950 000,00
Cel projektu

Zakup zestawu do przyżyciowej ultrasonograficznej analizy i charakterystyki narządów przeszczepionych przeznaczonego do
klinicznych badań naukowych
Realizacja projektu będzie obejmowała zakup i instalację w I Zakładzie Radiologii Klinicznej WUM (Warszawa ul
Chałubińskiego 5, kampus WUM Lindleya) rozbudowanego ultrasonograficznego zestawu diagnostycznego.Wnioskowany
ultrasonograf powinien być wyposażony między innymi w moduły diagnostyczne umozliwiające obrazowanie techniką
wzmocnienia pokonrastowego. Ta unikalna modalność pozwoli na kontynuację i pogłębienie prowadzonych prac badawczych
nad mechanizmami odrzucania przeszczepionych narządów oraz wykrywania i analizy bezobjawowych zmian nowotworowych
u chorych po przeszczepach. Dodatkowo planowane są prace dotyczące optymalizacji diagnostyki waskulopatii, szczególnie u
pacjentów z chorobami układowymi. Prowadzona będzie również analiza perfuzji włośniczkowej z uwaględnieniem jej
aspektów hemodynamicznych.

Oczekiwane rezultaty
W ramach współpracy z Klinikami transplantologii wnioskowana aparatura zostanie wykorzystana do prac nad
innowacyjnym ultrasonograficznym protokołem wieloparametrycznej analizy i oceny procesu odrzucania unaczynionego
narządu przeszczepionego, zakończonych jego kliniczną walidacją. Dotyczy to oceny przeszczepionych nerek, wątrób i trzustek.
Istotną częścią projektu ma być cykl publikacji poświęconych stratyfikacji ryzyka wczesnego i późnego odrzucania opartej
pogłębioną analizę USG oraz ocena przydatności techniki wzmocnienia kontrastowego w monitorowaniu leczenia. Należy
podkreślić że w Polsce Warszawski Uniwersytet Medyczny jest wiodącym ośrodkiem transplantacyjnym narządów
unaczynionych. Prace naukowe i wdrożeniowe powstałe w naszej uczelni nie tylko były publikowane w najlepszych pismach
transplantologicznych ale również zostały uwzględnione przy opracowywaniu standardów opieki tej grupy chorych.
W ramach współpracy z klinikami transplantologicznymi i chirurgii planowane jest wykorzystanie ultrasonografii z
wzmocnieniem kontrastowym w projektach badawczych dotyczących diagnostyki różnicowej zmian ogniskowych w wątrobie
oraz przydatności ultrasonografii dopplerowskiej w ewaluacji efektywności ablacji nowotworowych guzów wątroby.
We współpracy w Kliniką Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej WUM planowane jest wykorzystanie
wnioskowanej aparatury w projektach naukowych dotyczących przyżyciowej diagnostyki guzów nerek. Ponadto pragniemy
podjąć nowatorską inicjatywę badawczą oceny przydatności włączenia ultrasonografii w wzmocnieniem kontrastowym do
wieloparametrycznego multimodalnego obrazowania diagnostycznego różnicującego podtypy histologiczne raka
nerkowokomórkowego. Dotyczyć to będzie również guzów nerek przeszczepionych
We współpracy z Klinikami transplantologii oraz angiologii zamierzamy podjąć opracowanie i walidację kliniczną oceny
morfologii i przepływów w naczyniach tętniczych zaopatrujących narządy przeszczepione metodą ultrasonografii kontrastowej
włączając go do panelu oceny protokolarnej.
Doposażenie zakładu w nowoczesny sprzęt obrazowania USG pozwoli na dalszą intensywną działalność naukową i kontynuację
dotychczasowej współpracy krajowej i międzynarodowej. Jesteśmy przekonani że wyniki badań uzyskane przy zastosowaniu
wnioskowanej aparatury zaowocują dalszymi licznymi publikacjami o zasięgu międzynarodowym i pozwolą na dalszy aktywny
udział w krajowych i międzynarodowych zespołach badawczych, a wyniki badań będą podstawą do opublikowania opracowań
naukowych wyznaczających nowoczesne standardy postępowania diagnostyki medycznej. Wynikiem przeprowadzonych badań
będą między innymi: cykle wielośrodkowych publikacji podstawowych i klinicznych publikowanych w czasopismach
naukowych z listy filadelfijskiej, co przyczyni się do wzrostu znaczenia naszego ośrodka na arenie krajowej i międzynarodowej,
prace licencjackie i magisterskie z zakresu elektroradiologii, uzyskanie kolejnych stopni naukowych w tym co najmniej pięciu
tytułów doktora nauk medycznych i trzech doktora habilitowanego przez pracowników I Zakładu Radiologii Klinicznych oraz
klinik współpracujących, zwiększenia dorobku naukowego uczelni, patenty krajowe i międzynarodowe. Należy podkreślić iż
pierwszoplanowym beneficjentem badań przeprowadzanych na wnioskowanej aparaturze będą polscy pacjenci diagnozowani w
ramach projektów naukowych w naszym ośrodku oraz ośrodkach współpracujących. Lepsza i szybsza diagnoza to
efektywniejsze leczenie, mniejsza częstość powikłań i niższe koszty społeczne
Symbol
SON01 (SONB/SP/461269/2020)
Rok początku realizacji
2020
Opiekun
Mariola Wojdasiewicz
Akronim
Społeczna odpowiedzialność nauki – Wsparcie dla bibliotek naukowych
Tytuł projektu
Otwieranie przestrzeni badawczej przez cyfryzację zbiorów Szpitala im. Karola i Marii w Warszawie.
Dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Kod
BIBG
Kierownik
mgr Irmina Utrata
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
71 730,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
79 700,00
Cel projektu

Celem zaplanowanych prac jest:

- digitalizacja i publikacja w otwartym dostępie 230 obiektów - unikatowych broszur i książek należących do domeny publicznej, stanowiących kolekcję biblioteki Szpitala im. Karola i Marii dla Dzieci w Warszawie

- współtworzenie publicznej przestrzeni badawczej, z otwartym, wygodnym oraz szybkim dostępem do historycznych materiałów źródłowych w wersji cyfrowej,

- zapewnienie otwartego dostępu do opracowanych materiałów poprzez stronę Biblioteki Cyfrowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz katalog online Biblioteki Głównej WUM (metadane opisowe oraz linki dostępowe do digitalizatów),

- zapewnienie otwartego dostępu do opracowanych materiałów z poziomu Cyfrowej Biblioteki Narodowej POLONA

- zwiększenie popularyzacji osiągnięć naukowych i intensyfikacji powstawania nowych publikacji, rozwoju nauki i dydaktyki z wykorzystaniem nowoczesnych technologii,

- zwiększenie naukowej aktywności pracowników naukowo dydaktycznych jednostek akademickich i innych jednostek sektora nauki i kultury, studentów oraz wszystkich interesariuszy poszukujących informacji z zakresu historii medycyny,

- wsparcie procesu edukacji pokoleniowej, komunikacji przeszłości z przyszłością oraz kształtowania świadomości wspólnego dziedzictwa światowego w dziedzinie medycyny,

- podniesienie bezpieczeństwa zbiorów bibliotecznych o unikatowym charakterze, poprzez zapewnienie dostępu do treści, bez konieczności udostępniania prezencyjnego oryginalnych egzemplarzy.

Symbol
DW06
Rok początku realizacji
2021
Opiekun
Artur Lityński
Akronim
n/a
Tytuł projektu
Opracowanie jakościowej i ilościowej metody detekcji terapeutycznego mRNA w organizmie żywym.
Kod
LMD
Kierownik
Prof. dr hab. Dominika Nowis
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
324077,36
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
0,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
0
Symbol
DW05
Rok początku realizacji
2021
Opiekun
Artur Lityński
Akronim
n/a
Tytuł projektu
Determinanty zgody na udział pacjenta w badaniu klinicznym i jego rezygnacji z badania. Porównanie danych z Polski z uzyskanymi globalnie oraz ich korelacja z dotychczas uznanymi koncepcjami i teoriami
Kod
NZC
Kierownik
Prof. dr hab. Bolesław Samoliński
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
280 412,00
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
280412,32
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
0,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
0
Symbol
DW04
Rok początku realizacji
2021
Opiekun
Artur Lityński
Akronim
n/a
Tytuł projektu
Analiza związków azoto-organicznych w próbkach farmaceutycznych i przemysłowych ze szczególnym uwzględnieniem nitrozoamin”
Kod
FW27
Kierownik
dr hab. Joanna Giebułtowicz
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
324 077,00
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
324077,36
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
0,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
0
Symbol
PH04
Rok początku realizacji
2019
Tytuł projektu
Premia na Horyzoncie na dodatki do wynagrodzeń do H04
Kod
1WW
Kierownik
Prof. dr hab. Urszula Demkow
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
96042,00 zł
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
96042,00 zł
Symbol
RID01
Rok początku realizacji
2019
Akronim
iONKO
Tytuł projektu
„Strategia rozwoju badań naukowych w dziedzinie immunoonkologii (iONKO)”
Kod
1M19
Kierownik
prof. dr hab. Jakub Gołąb
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
12000000,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
12000000,00
Cel projektu

Celem projektu iONKO jest podniesienie poziomu badań podstawowych oraz aplikacyjnych prowadzonych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (WUM), w jednej z najszybciej rozwijających się dziedzin medycyny, którą jest immunoonkologia. Badania podstawowe w dziedzinie immunoonkologii doprowadzą do lepszego zrozumienia interakcji pomiędzy nowotworem i układem odpornościowym oraz do identyfikacji nowych celów terapeutycznych. Dzięki poszerzonej współpracy z sektorem biotechnologicznym i farmaceutycznym, badania prowadzone w WUM przyczynią się do powstania nowych leków, a więc będą miały bezpośrednie zastosowanie w gospodarce.

Symbol
DN05
Rok początku realizacji
2021
Opiekun
Katarzyna Stefańska
Akronim
Dofinansowano przez Ministra Edukacji i Nauki ze środków z budżetu państwa w ramach programu „Doskonała Nauka”.
Tytuł projektu
VIII Edycja Konferencji Naukowej "Interdyscyplinarne aspekty chorób skóry i błon śluzowych"
Kod
1M4
Kierownik
dr hab. n. med. Joanna Czuwara
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
79 556,60
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
88 746,36
Cel projektu

Celem tego wydarzenia jest zgłębienie wiedzy z zakresu dermatologii, wenerologii, medycyny estetycznej oraz wykorzystanie zdobytych informacji w praktyce lekarskiej. Projekt jest skierowany do studentów kierunków lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, nauk o zdrowiu oraz lekarzy stażystów i rezydentów. Ze względu na pandemię, ostatnia konferencja odbyła się w pełni online. Biorąc pod uwagę rozwój sytuacji, planujemy przeprowadzić najbliższą konferencję w formie mieszanej, tzn. dwa pierwsze dni (dzień wykładowy oraz konkurs prac naukowych) będą prowadzone przez platformę ZOOM, natomiast trzeciego dnia konferencji zostaną przeprowadzone warsztaty z dermatochirurgii w formie stacjonarnej.