Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Symbol
SON01 (SONB/SP/461269/2020)
Rok początku realizacji
2020
Opiekun
Mariola Wojdasiewicz
Akronim
Społeczna odpowiedzialność nauki – Wsparcie dla bibliotek naukowych
Tytuł projektu
Otwieranie przestrzeni badawczej przez cyfryzację zbiorów Szpitala im. Karola i Marii w Warszawie.
Dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Kod
BIBG
Kierownik
mgr Irmina Utrata
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
71 730,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
79 700,00
Cel projektu

Celem zaplanowanych prac jest:

- digitalizacja i publikacja w otwartym dostępie 230 obiektów - unikatowych broszur i książek należących do domeny publicznej, stanowiących kolekcję biblioteki Szpitala im. Karola i Marii dla Dzieci w Warszawie

- współtworzenie publicznej przestrzeni badawczej, z otwartym, wygodnym oraz szybkim dostępem do historycznych materiałów źródłowych w wersji cyfrowej,

- zapewnienie otwartego dostępu do opracowanych materiałów poprzez stronę Biblioteki Cyfrowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz katalog online Biblioteki Głównej WUM (metadane opisowe oraz linki dostępowe do digitalizatów),

- zapewnienie otwartego dostępu do opracowanych materiałów z poziomu Cyfrowej Biblioteki Narodowej POLONA

- zwiększenie popularyzacji osiągnięć naukowych i intensyfikacji powstawania nowych publikacji, rozwoju nauki i dydaktyki z wykorzystaniem nowoczesnych technologii,

- zwiększenie naukowej aktywności pracowników naukowo dydaktycznych jednostek akademickich i innych jednostek sektora nauki i kultury, studentów oraz wszystkich interesariuszy poszukujących informacji z zakresu historii medycyny,

- wsparcie procesu edukacji pokoleniowej, komunikacji przeszłości z przyszłością oraz kształtowania świadomości wspólnego dziedzictwa światowego w dziedzinie medycyny,

- podniesienie bezpieczeństwa zbiorów bibliotecznych o unikatowym charakterze, poprzez zapewnienie dostępu do treści, bez konieczności udostępniania prezencyjnego oryginalnych egzemplarzy.

Symbol
DW06
Rok początku realizacji
2021
Opiekun
Artur Lityński
Akronim
n/a
Tytuł projektu
Opracowanie jakościowej i ilościowej metody detekcji terapeutycznego mRNA w organizmie żywym.
Kod
LMD
Kierownik
Prof. dr hab. Dominika Nowis
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
324077,36
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
0,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
0
Symbol
DW05
Rok początku realizacji
2021
Opiekun
Artur Lityński
Akronim
n/a
Tytuł projektu
Determinanty zgody na udział pacjenta w badaniu klinicznym i jego rezygnacji z badania. Porównanie danych z Polski z uzyskanymi globalnie oraz ich korelacja z dotychczas uznanymi koncepcjami i teoriami
Kod
NZC
Kierownik
Prof. dr hab. Bolesław Samoliński
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
280 412,00
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
280412,32
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
0,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
0
Symbol
DW04
Rok początku realizacji
2021
Opiekun
Artur Lityński
Akronim
n/a
Tytuł projektu
Analiza związków azoto-organicznych w próbkach farmaceutycznych i przemysłowych ze szczególnym uwzględnieniem nitrozoamin”
Kod
FW27
Kierownik
dr hab. Joanna Giebułtowicz
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
324 077,00
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
324077,36
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
0,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
0
Symbol
PH04
Rok początku realizacji
2019
Tytuł projektu
Premia na Horyzoncie na dodatki do wynagrodzeń do H04
Kod
1WW
Kierownik
Prof. dr hab. Urszula Demkow
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
96042,00 zł
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
96042,00 zł
Symbol
RID01
Rok początku realizacji
2019
Akronim
iONKO
Tytuł projektu
„Strategia rozwoju badań naukowych w dziedzinie immunoonkologii (iONKO)”
Kod
1M19
Kierownik
prof. dr hab. Jakub Gołąb
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
12000000,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
12000000,00
Cel projektu

Celem projektu iONKO jest podniesienie poziomu badań podstawowych oraz aplikacyjnych prowadzonych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (WUM), w jednej z najszybciej rozwijających się dziedzin medycyny, którą jest immunoonkologia. Badania podstawowe w dziedzinie immunoonkologii doprowadzą do lepszego zrozumienia interakcji pomiędzy nowotworem i układem odpornościowym oraz do identyfikacji nowych celów terapeutycznych. Dzięki poszerzonej współpracy z sektorem biotechnologicznym i farmaceutycznym, badania prowadzone w WUM przyczynią się do powstania nowych leków, a więc będą miały bezpośrednie zastosowanie w gospodarce.

Symbol
DN05
Rok początku realizacji
2021
Opiekun
Katarzyna Stefańska
Akronim
Dofinansowano przez Ministra Edukacji i Nauki ze środków z budżetu państwa w ramach programu „Doskonała Nauka”.
Tytuł projektu
VIII Edycja Konferencji Naukowej "Interdyscyplinarne aspekty chorób skóry i błon śluzowych"
Kod
1M4
Kierownik
dr hab. n. med. Joanna Czuwara
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
79 556,60
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
88 746,36
Cel projektu

Celem tego wydarzenia jest zgłębienie wiedzy z zakresu dermatologii, wenerologii, medycyny estetycznej oraz wykorzystanie zdobytych informacji w praktyce lekarskiej. Projekt jest skierowany do studentów kierunków lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, nauk o zdrowiu oraz lekarzy stażystów i rezydentów. Ze względu na pandemię, ostatnia konferencja odbyła się w pełni online. Biorąc pod uwagę rozwój sytuacji, planujemy przeprowadzić najbliższą konferencję w formie mieszanej, tzn. dwa pierwsze dni (dzień wykładowy oraz konkurs prac naukowych) będą prowadzone przez platformę ZOOM, natomiast trzeciego dnia konferencji zostaną przeprowadzone warsztaty z dermatochirurgii w formie stacjonarnej.

Symbol
SKN01
Rok początku realizacji
2021
Opiekun
Janusz Bieńkowski
Tytuł projektu
Spersonalizowane implanty tytanowe do odbudowy układu stomatognatycznego

Dofinansowano przez Ministra Edukacji i Nauki ze środków z budżetu państwa w ramach programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”.
Kod
FW21
Kierownik
mgr inż. Mateusz Kawka
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
70 000,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
70 000,00
Cel projektu

Głównym celem projektu jest opracowanie nowatorskiej ścieżki technologicznej indywidualnego względem pacjenta projektowania oraz wytwarzania spersonalizowanych implantów tytanowych do odbudowy układu stomatognatycznego po resekcjach kości spowodowanych nowotworami w obrębie
twarzoczaszki. Zgodnie z założeniami koncepcyjnymi, innowacyjny implant pozwoli po wyleczeniu choroby pierwotnej na: zwiększenie efektywności rehabilitacji (trudnej lub niemożliwej do uzyskania konwencjonalnymi metodami), zachowanie funkcji mowy i żucia oraz estetyki twarzy. Tym samym wyniki
projektu umożliwią wdrożenie nowej metody leczenia wpływającej pozytywnie na jakość życia pacjentów z nowotworami twarzoczaszki oraz obniżającej koszty społeczne tej jednostki chorobowej.

Symbol
INWEST/LP24
Rok początku realizacji
2020
Opiekun
Janusz Bieńkowski/ Katarzyna Stefańska
Tytuł projektu
Dostosowanie pomieszczeń ambulatoryjnych WUM do interdyscyplinarnych prac b+r
Kod
1WF
Kierownik
prof. dr hab. Kazimierz Niemczyk
Cel projektu

Opis zadania: Wynikiem projektu „Dostosowanie pomieszczeń ambulatoryjnych WUM do interdyscyplinarnych prac b+r” będzie oddanie do użytku nowoczesnego zaplecza b+r umożliwiającego prowadzenie interdyscyplinarnych projektów badawczych. Współcześnie prowadzenie badań naukowych w ramach współpracy interdyscyplinarnej w medycynie oraz innych dziedzinach nauki (tj. informatyka, mechatronika, modelowanie matematyczne) możliwe jest jedynie w oparciu o nowoczesną infrastrukturę. Nowoczesna baza ambulatoryjna umożliwi tworzenie i gromadzenia oraz wymianę danych naukowych, klinicznych stanowiących uzupełnienie lub alternatywę do warunków hospitalizacji pacjentów.
Realizacja projektu: „Dostosowanie pomieszczeń ambulatoryjnych WUM do interdyscyplinarnych prac b+r” przyczyni się do rozwoju polskiej gospodarki dzięki podniesieniu poziomu jej innowacyjności oraz umiędzynarodowieniu badań naukowych. Bezpośrednie korzyści odniosą również pacjenci, którzy są końcowym odbiorcą wyników prac badawczych realizowanych przez Klinikę.

 

Dofinansowano ze środków budżetu Państwa

Nazwa programu: realizacja inwestycji związanej z działalnością naukową

Nazwa zadania: Dostosowanie pomieszczeń ambulatoryjnych WUM do interdyscyplinarnych prac
b+r

Wartość dofinansowania: 9 765 600 zł

Całkowita wartość zadania: 9 765 600 zł

Symbol
NZC/DN06
Rok początku realizacji
2022
Opiekun
Beata Boska-Adamczyk
Akronim
PROJEKT_ Doskonała Nauka
Tytuł projektu
Doskonałość Badawcza w Szkoleniu Podyplomowym (DBSP)3
MEiN_ Ministerstwo Edukacji i Nauki program „Doskonała Nauka”,
umowa nr DNK/SP/514200/2021, kwota wsparcia 104 754,00 zł.
Kod
NZC
Kierownik
Artur Białoszewski
Cel projektu

Celem projektu jest prezentacja wyników badań naukowych w zakresie zastosowania Evidence-Based Health Policy oraz Evidence-
Based Medicine w szkoleniu na poziomie podyplomowym, podczas konferencji "Doskonałość Badawcza w Szkoleniu Podyplomowym (DBSP)".