Informacje o projektach

Kod Tytuł projektu Instytucja finansująca Kierownik Rok początku realizacji
NZQA Identyfikacja głównych problemów polskiego systemu opieki zdrowotnej w okresie pandemii SARS-COV-2 - rekomendacje i rozwiązania systemowe WUM (subwencja) Dr Mariola Borowska 2021
NZV Analiza wpływu sposobu żywienia na wybrane metabolity mikrobioty jelitowej, integralność bariery jelitowej, spoczynkową przemianę materii oraz profil metaboliczny zdrowych osób w wieku 30-45 lat – badanie pilotażowe. WUM (subwencja) Dr Joanna Ostrowska 2021
NZX Wpływ stanu odżywienia kobiet z rozpoznanym po menopauzie rakiem piersi lub rakiem jelita grubego na jakość życia oraz wyniki leczenia. WUM (subwencja) Anna Kiryła 2021
1M4 Dysfunckja śródbłonka, końcowe produkty glikacji oraz audiometria tonalna u pacjentów z łysieniem plackowatym. WUM (subwencja) Dr Anna Waśkiel-Burnat 2021
NZP Ocena składu mikrobioty jelitowej u chorych na chorobę Parkinsona leczonych transplantacją mikrobioty jelitowej WUM (subwencja) Monika Figura 2021
NZA Identyfikacja horyzontalnej transmisji drobnoustrojów szpitalnych w placówkach opieki ambulatoryjnej WUM (subwencja) Dr Karolina Prasek 2021
NZC Związek między częstością zapytań w Internecie dotyczących szczepień ochronnych przeciw COVID – 19, a dynamiką osób zaszczepionych w Polsce: badanie infodemiologiczne WUM (subwencja) Dr Anna Kłak 2021
NZG Ocena poziomu leptyny w surowicy krwi kobiet i we krwi pępowinowej noworodków w ciąży powikłanej cholestazą wewnątrzwątrobową ciężarnych. WUM (subwencja) Dr Małgorzata Stefaniak 2021
1W21 Zrozumieć immunomodulacyjne działanie mezenchymalnych komórek zrębu – wstęp do badania in vivo na zwierzętach z naturalnie występującą chorobą WUM (subwencja) Dr hab. Anna Burdzińska 2021
NZP Wpływ transferu mikrobioty jelitowej na stan ruchowy i pozaruchowy chorych na chorobę Parkinsona oraz progresję choroby- badanie pilotażowe WUM (subwencja) Dr hab. Dariusz Koziorowski 2021
NZQA Leczenie niepłodności w samorządowych programach polityki zdrowotnej WUM (subwencja) Dr hab. Anna Augustynowicz 2021
1WS Wpływ pozycji ciała na wynik doustnego testu tolerancji glukozy u zdrowych ochotników. Dr Piotr Abramczyk 2021
2W10 Międzynarodowa Konferencja Naukowa - 5th Baltic Stem Cell Meeting prof. dr hab. Magdalena Kucia 2022
1WF Dostosowanie pomieszczeń ambulatoryjnych WUM do interdyscyplinarnych prac b+r Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Kazimierz Niemczyk 2020
NZC Doskonałość Badawcza w Szkoleniu Podyplomowym (DBSP)3 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Artur Białoszewski 2022
WIB01 „Horyzont doskonałości w zastosowaniach matrycowego RNA w immunoOnkologii” prof. dr hab. n. med. Jakub Gołąb/ prof. dr n. med. Dominika Nowis 2022
1S6 Wielośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo rapamycyny w lekoopornej padaczce związanej ze stwardnieniem guzowatym. Agencja Badań Medycznych prof. dr hab. n. med. Sergiusz Jóźwiak 2021
1M17 Opracowanie biotuszy do biodruku 3D na bazie świńskiego dECM modyfikowanego chemicznie, wzbogaconego o rekombinowane białka hybrydowe, nanomateriały i polimery syntetyczne. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dr hab. n. med. Artur Kamiński 2021
1W51 Symulator amniopunkcji i operacji fetoskopowych Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś 2021
1W9 Transplantacja non fiction Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Natalia Niedziela_ Studenckie Koło Naukowe GRAFT 2021