Informacje o projektach

Kod Tytuł projektu Instytucja finansująca Kierownik Rok początku realizacji
1M33 Zagrożenia epidemilogiczne a zowie publiczne-wczoraj, dziś, jutro Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Aneta Nitsch-Osuch 2020
1WB1 X międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa Postępy w Chirurgii i Transplantacji Wątroby Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Michał Jarosław Grąt 2020
1W22 4 Międzynarodowa Konferencja Patologii Nerek (4th International Renal Pathology Conference) Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Agnieszka Perkowska-Ptasińska 2020
FW25 Stypendium dla wybitnych młodych naukowców Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Jakub Piwowarski 2020
1WR Stypendium dla wybitnych młodych naukowców Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Krzysztof Ozierański 2020
1WB1 Stypendium dla wybitnych młodych naukowców Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Michał Jarosław Grąt 2020
1M20 Charakterystyka meticylino-opornych Staphylococcus aureus, zawierających gen ermB, przy zastosowaniu technologii sekwencjonowania nowej generacji (WGS-NGS) Narodowe Centrum Nauki dr Ksenia Ewa Szymanek-Majchrzak 2020
1WB1 Poprawa jakości wątrób pobranych do przeszczepienia od zmarłych dawców poprzez zastosowanie mechanicznej perfuzji w hipotermii Narodowe Centrum Nauki dr hab. Michał Jarosław Grąt 2020
Wpływ receptora V1a dla wazopresyny na regulację krążeniowo-oddechową u szczurów normo- i hipertensyjnych Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Michał Proczka 2019
Characteristics of the VEGF-dependent mechanism where impaired angiogenesis and cardiac vascular permeability occur in mice exhibiting metabolic syndrome features Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Krzysztof Bartkowiak 2019
Badanie profilu migracji komórek NK oraz poszukiwanie metod ekspansji in vitro do terapii adoptywnych w chorobach nowotworowych Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Mieszko Lachota 2019
Mechanizmy anomalii self u osób w grupie ryzyka psychozy - znaczenie doświadczeń traumatycznych oraz zniekształceń poznawczych. Badanie prospektywne z 12-miesięcznym follow-up. Narodowe Centrum Nauki mgr Renata Pionke 2019
Badania wpływu bakteriofagów na funkcje komórek układu odpornościowego Narodowe Centrum Nauki dr Ryszard Międzybrodzki 2019
Ocena układu tioredoksyny jako nowego celu terapeutycznego w ostrej białaczce limfoblastycznej B komórkowej Narodowe Centrum Nauki mgr inż. Klaudyna Fidyt 2019
Poszukiwanie korelacji struktura-aktywność przeciwdrobnoustrojowa wybranych grup związków boraheterocyklicznych Narodowe Centrum Nauki dr hab. Agnieszka Laudy 2019
Nowe, racjonalnie zaprojektowane modulatory importu enzymów do glikosomu w pasożytach Trypanosoma Narodowe Centrum Nauki dr hab. Maciej Dawidowski 2019
Nowa strategia farmakoterapii padaczki lekoopornej Narodowe Centrum Nauki dr Marek Robert Król 2019
Synteza peptydów cyklicznych jako sond molekularnych hamujących tworzenie kompleksu PEX5-PTS1 Narodowe Centrum Nauki dr Martyna Zofia Wróbel 2019
Czy związki pochodzenia naturalnego wspomagają leczenie zakażeń układu moczowego? Narodowe Centrum Nauki dr hab. Sebastian Granica 2019
Poszukiwanie uwarunkowanych genetycznie nowych przyczyn ciężkich/letalnych zespołów mnogich wad rozwojowych u płodów ludzkich Narodowe Centrum Nauki prof. dr hab. Rafał Płoski. 2018