Informacje o projektach

Kod Tytuł projektu Instytucja finansująca Kierownik Rok początku realizacji
1WC Innowacyjne zastosowanie komórek macierzystych oraz biokompatybilnych polielektrolitowych nanocząstek uwalniających neutrofiny w leczeniu adjuwantowym chorób neurodegeneracyjnych Agencja Badań Medycznych prof. dr hab. Magdalena Kuźma-Kozakiewicz 2021
1M7 Uniwersytecki Program Urologicznej Chirurgii Robotycznej – ESPRIT Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Prof. dr hab. n.med. dr h.c. Piotr Radziszewski 2020
1MA Ocena roli układu apelinergicznego w rozwoju kardiotoksycznosci indukowanej doksorubicyną w modelu zwierzęcym Narodowe Centrum Nauki prof. dr hab. Agnieszka Barbara Cudnoch-Jędrzejewska 2021
2W11 Wpływ mikrośrodowiska guza oraz jego charakterystyki molekularnej na wyniki leczenia pacjentów chorych na raka wątrobowokomórkowego Narodowe Centrum Nauki dr hab. Rafał Wiesław Stec 2020
1WU Wykorzystanie wysokoobjętościowej toracentezy i pomiaru ciśnienia opłucnowego do badania nowo opisanych zjawisk patofizjologicznych u chorych z płynem w jamie opłucnej Narodowe Centrum Nauki prof. dr hab. Rafał Marian Krenke 2021
1WY Poznanie podłoża genetycznego letalnych rozwojowych chorób płuc u noworodków w oparciu o techniki sekwencjonowania następnej generacji i analizę funkcjonalną wybranych wariantów w regionach regulatorowych specyficznych dla płuca Narodowe Centrum Nauki dr Małgorzata Rydzanicz 2020
1WF Profilowanie mikroRNA w zmianach przednowotworowych i wczesnym raku krtani Narodowe Centrum Nauki dr hab. Anna Rzepakowska 2020
1M9 EMpagliflozin and daPAgliflozin in patients hospiTalized for acute decompensated Heart failure (EMPATHY trial) Agencja Badań Medycznych Prof. dr hab. Marek Postuła Prof. dr hab. Jolanta Siller-Matula 2020
2MB Realizacja działań edukacyjno-informacyjnych z zakresu promocji zdrowia psychicznego skierowanego do młodzieży z województwa mazowieckiego Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego dr n. hum. Joanna Chylińska 2020
1WI Ocena skuteczności I bezpieczeństwa Nebiwololu w leczeniu nadciśnienia tętniczego u nastolatków Agencja Badań Medycznych dr hab. Małgorzata Pańczyk-Tomaszewska 2020
1WU Wpływ cząstek stałych prezentowanych przez mikrofagi na profil molekularny nabłonka chorych na astmę i POChP Fundacja im. Jakuba hr. Potockiego dr hab. Magdalena Paplińska- Goryca 2020
2M5 Leczenie dzieci w wieku 6 – 18 lat z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C przy użyciu pangenotypowego leku o bezpośrednim działaniu przeciwwirusowym (sofosbuwir/welpataswir) Agencja Badań Medycznych dr hab. Maria Pokorska-Śpiewak 2020
1W33 Ocena skuteczności miejscowego leczenia budezonidem dzieci z chorobą Leśniowskiego-Crohna z lokalizacją w przełyku i(lub) żołądku i(lub) dwunastnicy Agencja Badań Medycznych prof. dr hab. n. med. Aleksandra Banaszkiewicz 2020
1W44 Ocena wpływu fenofibratu na funkcję komórek beta trzustki u dzieci z nowo rozpoznaną cukrzycą typu 1 Agencja Badań Medycznych prof. dr hab. Agnieszka Szypowska 2020
1WP Badanie kliniczne wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo oceniające wpływ transplantacji mikrobioty jelitowej pełniącej funkcję modulatora odpowiedzi zapalnej (immunomodulacja), dołączonej do terapii standardowej, Agencja Badań Medycznych dr n. med. Jarosław Biliński 2020
NZC Częstość występowania zakażeń SARS-CoV-2 wśród pracowników policji w woj. mazowieckim - reprezentatywne badanie epidemiologiczne Agencja Badań Medycznych prof. dr hab. Mariusz Gujski 2020
1WR A multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled study to evaluate the efficacy of immunosuppression in biopsy-proven virus negative myocarditis or inflammatory cardiomyopathy (IMPROVE-MC) Agencja Badań Medycznych Kierownik Projektu - dr n. med. Krzysztof Ozierański, Główny Badacz - prof. dr hab. Marcin Grabowski 2020
1W63 Ocena częstości występowania przetrwałego nadciśnienia płucnego noworodków w grupie noworodków urodzonych pomiędzy 32 a 42 tygodniem ciąży leczonych salbutamolem Agencja Badań Medycznych dr hab. n. med. Renata Bokiniec 2020
1S6 Randomizowane, podwójnie zaślepione badanie kliniczne oceniające bezpieczeństwo i skuteczność rapamycyny w porównaniu do wigabatryny w leczeniu profilaktycznym niemowląt ze stwardnieniem guzowatym Agencja Badań Medycznych prof. dr hab. Sergiusz Jóźwiak 2020
1W44 Effect of a low-FODMAP diet for the management of irritable bowel syndrome in children: a randomized controlled trial NUTRICIA FUNDACJA dr hab. Andrea Horvath-Stolarczyk 2020