Novel ion-printed polymers as dental materials - synthesis and characterization.

Symbol
NCN41
Rok początku realizacji
2021
Tytuł projektu
Nowe polimery drukowane jonami jako materiały stomatologiczne - synteza i
charakterystyka
Kod
FW232
Instytucja finansująca
Kierownik
dr inż. Monika Budnicka
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
49 940,00
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
49 940
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
49 940,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
49 940
Cel projektu

Pomimo licznych rozwiązań w stomatologii nadal istnieje problem szczelności stosowanych powłok
i wypełnień, co sprzyja nawrotom próchnicy. Innowacyjnym rozwiązaniem jest zastosowanie polimerów
drukowanych jonami (ang. ion-imprinted polymer, IIP), które nie były dotychczas badane pod kątem
zastosowania w stomatologii. Zaprojektowany IIP mógłyby być wykorzystany jako stomatologiczny system
łączący (tzw. bonding), który pobudza mineralizację na styku materiał-zębina (przedłużone uwalnianie jonów
Ca2+ i OH-) i łączy się z tkanką na zasadzie oddziaływań z apatytem biologicznym i/lub kolagenem
(zastosowanie odpowiednich monomerów).
Celem działania naukowego jest synteza i charakterystyka polimerów drukowanych jonami Ca2+ i OHoraz
zbadanie podstaw procesu odwzorowania jonów Ca2+ i OH- w odniesieniu do nowych zaproponowanych
monomerów i czynników sieciujących. Syntezę IIP przeprowadzę w cienkiej warstwie metodą
fotopolimeryzacji w układzie monomer-wzorzec-czynnik sieciujący. Monomery i czynniki sieciujące do
polimeryzacji wybrałam ze związków już stosowanych w stomatologii m. in. metakrylan 2-hydroksyetylu,
dimetakrylan glikolu etylenowego oraz związków metakrylowych wykazujących adhezję do ludzkich
komórek macierzystych miazgi zęba m. in. metakrylan tetrahydrofurfurylu, acetylooctan
2-(metakryloiloksy)etylu, N-(4-hydroksyfenylo)metakrylamid, diakrylan 1,6-heksanodiolu, triakrylan
etoksylowanego trimetylolopropanu, przy czym te ostatnie nie były dotychczas badane w procesie druku
jonowego. Wzorcem polimeryzacji będzie Ca(OH)2.