MicroRNA expression profile in cerebrospinal fluid, as a potential marker of the clinically aggressive variant of vestibular schwannoma

Symbol
NCN40
Rok początku realizacji
2021
Tytuł projektu
Profil ekspresji mikroRNA w płynie mózgowo-rdzeniowym, jako potencjalny marker klinicznie agresywnego wariantu osłoniaka przedsionkowego (vestibular schwannoma)
Kod
1WF
Instytucja finansująca
Kierownik
dr Małgorzata Anna Litwiniuk-Kosmala
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
48 400,00
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
48 400
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
48 400,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
48 400
Cel projektu

Przedstawiony projekt stanowi badanie pilotażowe, przed większym projektem
badawczym planowanym do złożenia w przyszłym konkursie Narodowego Centrum Nauki.
Jego celem będzie ocena różnic w profilu ekspresji miRNA klinicznie łagodnych oraz
agresywnych postaci osloniakow nerwu przedsionkowego, oraz możliwości wykorzystania
tych różnic jako narzędzia diagnostycznego i prognostycznego. Przedstawiony projekt pozwoli
na weryfikacje hipotezy, że profil ekspresji miRNA stwierdzony w tkankach guza koresponduje
z profilem miRNA oznaczonym w płynie mózgowo-rdzeniowym, pobranym od tego samego
pacjenta. W kolejnym etapie, w większym projekcie hipoteza ta zostanie potwierdzona na
szerszej grupie pacjentów, badanie zostanie także rozszerzone o kolejne grupy badane:
pacjentów z rozpoznaniem neurofibromatozy typu 2, która charakteryzuje się obustronnym
występowaniem osloniakow przedsionkowych, oraz pacjentów z odrostem guza po
wcześniejszym leczeniu radioterapia (gamma knife).
Poznanie profilu ekspresji miRNA charakterystycznych dla osloniakow przedsionkowych o
rożnym typie wzrostu pozwoli na wytypowanie konkretnych rodzajów miRNA, których
ekspresja jest podwyższona lub obniżona, do dalszych badan nad ich funkcja w rozwoju i
progresji tego typu nowotworu. Pozwoli to na lepsze zrozumienie biologii osloniaka
przedsionkowego w kontekście nowych metod leczenia niezabiegowego tych guzów.
Dodatkowo identyfikacja określonych profili miRNA w płynie mózgowo-rdzeniowym
pobranym od pacjentow z rozpoznaniem osloniaka przedsionkowego może przyczynić się do
opracowania metody diagnostycznej oceniającej ryzyko szybkiej progresji guza, bez
konieczności biopsji chirurgicznej.