Selected markers of hepatotoxicity in a group of patients taking mephedrone with other psychoactive substances

Symbol
NCN42
Rok początku realizacji
2021
Tytuł projektu
Wybrane markery hepatotoksyczności w grupie pacjentów przyjmujących mefedron z
innymi substancjami psychoaktywnymi
Kod
FW3
Instytucja finansująca
Kierownik
dr Michał Ordak
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
49 940,00
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
49 940
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
49 940,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
49 940
Cel projektu

2 grudnia 2010 roku Rada Unii Europejskiej, na podstawie sprawozdania Komisji Europejskiej z dnia 3
sierpnia 2010 roku, podjęła decyzję o objęciu mefedronu środkami kontroli oraz poddaniu sankcjom karnym
przewidzianym przez ustawodawstwo krajowe na terenie Unii Europejskiej (20101759/UE). Pomimo
wprowadzenia odpowiednich regulacji ustawowych, w Polsce z roku na rok, obserwuje się wzrost liczby
hospitalizacji pacjentów przyjmujących mefedron z innymi substancjami psychoaktywnymi [1].
Opublikowane przeze mnie w ostatnich 2 latach artykuły wskazują na to, że jednym z czynników
zwiększających ryzyko kolejnej hospitalizacji mogą być zaburzenia funkcjonowania wątroby [2].
Przeprowadzone analizy wykazały m.in., że to nie mefedron, lecz zakażenie HCV w tej grupie pacjentów
jest czynnikiem, mającym wpływ na podwyższenie poziomu enzymów wątrobowych. Na skutek
przyjmowania mefedronu z innymi narkotykami, oraz jednoczesnego występowania zakażenia HCV,
dochodzi do uszkodzenia miąższowych komórek wątroby. Efektem tego jest zwiększone uwalnianie
aminotransferaz z wątroby do krwi i podwyższenie ich stężenia [3]. Jednakże są to niespecyficzne markery
dla uszkodzeń wątroby, ponieważ występują w wielu rodzajach komórek, a ich wzrost notuje się przy
uszkodzeniu niemal każdego narządu. Z tego powodu należałoby zbadać bardziej specyficzne markery
hepatotoksyczności, takie jak: keratyna 18 (K18), dehydrogenaza glutaminianowa GLDH, α-glutationo-Stransferaza
(αGST), czynnik martwicy nowotworów alfa (TNF-α) oraz interleukina 1-Beta [4]. Do badania
zostaliby włączeni pacjenci bez współwystępującego zakażenia HCV przyjmujący mefedron z alkoholem
bądź mefedron z heroiną (po 15 osób w każdej z grup). Z moich dotychczasowych badań wynika, że
pacjenci nie przyjmują samego mefedronu, lecz łączą go z innymi substancjami psychoaktywnymi [1]. Z
tego powodu grupę porównawczą stanowiliby pacjenci uzależnieni od samej heroiny (n = 30), alkoholu (n =
30), jak również zdrowe osoby (n = 30). Z badania wykluczono by pacjentów z jednostkami chorobowymi
mogącymi mieć wpływ na uzyskane wyniki parametrów wątrobowych, które byłyby mierzone w materiale
biologicznym pobranym niezwłocznie po przyjęciu do szpitala. Prowadzone w przyszłości badania
obejmowałyby większą grupę osób, wliczając w to pacjentów z współwystępującym zakażeniem HCV.
Uzyskane wstępne wyniki pozwoliłyby także na wyodrębnienie grup pacjentów, dla których konieczna
byłaby suplementacja preparatami regenerującymi wątrobę, tj. zawierającymi S-Adenozylometioninę
(SAM). S-adenozylometionina wpływa na metabolizm ważnych neuroprzekaźników w ośrodkowym
układzie nerwowym, oddziałuje pozytywnie na funkcjonowanie wątroby oraz warunkuje produkcję
glutationu, przez co klasyfikowana jest jako pośredni antyoksydant [5]. Prowadzone w przyszłości badania
obejmowałyby m.in. wpływ suplementacji S-adenozylometioniną na wymienione powyżej biomarkery
hepatotoksyczności. Jednakże w pierwszej kolejności należałoby zbadać zaawansowane markery
hepatotoksyczności w grupie pacjentów przyjmujących mefedron, nie zakażonych HCV. Przeprowadzenie
tych badań pozwoliłoby stwierdzić czy rzeczywiście przyjmowanie mefedronu z heroiną, bądź alkoholem,
wykazuje działanie hepatotoksyczne, czy też że w przyszłych badaniach należałoby się skupić w większym
stopniu na zakażeniu HCV w tej grupie pacjentów. Uzyskane wyniki odniesione zostałyby do jakości życia
mierzonej odpowiednimi kwestionariuszami. Obniżenie liczby stosowanych jednocześnie leków
psychotropowych u pacjentów przyjmujących mefedron poprzez włączenie u nich dodatkowej suplementacji
preparatem regenerującym wątrobę, mogłoby przyczynić się także do zmniejszenia liczby hospitalizacji, a co
za tym idzie obniżenia ponoszonych przez państwo kosztów generowanych przez stosowanie
polifarmakoterapii.