Nasal washings challenge test with food allergen sIgE, is it possible? Słowa kluczowe

Symbol
NCN43
Rok początku realizacji
2021
Tytuł projektu
Próba prowokacyjna z alergenem pokarmowym-slgE w popłuczynach nosowych, czy to możliwe?
Kod
NZA
Instytucja finansująca
Kierownik
dr hab. Edyta Krzych-Fałta
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
49 940,00
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
49940
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
49 940,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
49940
Cel projektu

Celem głównym niniejszej pracy będzie próba oceny sIgE w popłuczynach nosowych w donosowej
próbie prowokacyjnej z alergenami jaja kurzego w grupie badanych – dorosłych (18-45 lat). Badanie
ma przełomowy charakter w obszarze poznania mechanizmów reakcji IgE-zależnej (w obrębie błony
śluzowej jamy nosa) w alergii pokarmowej. Możliwości oceny na różnych poziomach reakcji w tym
poziomie komórkowych: oznaczenie sIgE w popłuczynach nosowych dowodzi o innowacyjności
projektu i w konsekwencji będzie stanowić w przyszłości (po finalizacji niniejszego projektu wyniki
uzyskane w ramach realizacji niniejszego projektu będą wykorzystane w przyszłym projekcie)
kontynuację w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki – OPUS przeprowadzonej na populacji
dzieci w wieku 6-14 lat. Donosowa próba prowokacyjna z alergenem jest metodą, która naśladuje
odpowiedź organizmu na działanie czynnika alergizującego. Stosowana w ocenie reaktywności błony
śluzowej na powszechne alergeny środowiskowe cechuje się wysoką swoistością, czułością i
bezpieczeństwo testu [1]. Na dzień dzisiejszy literatura przedmiotu dowodzi o potrzebie pracy nad
niniejszym zagadnieniem ze względu na obiecujące wyniki badań i poszerzanie o nowe możliwości
oceny. Trzy obecnie obiecujące prace w tym: na modelu mysim [2] i z zastosowaniem alergenów jajka
kurzego [3] i orzeszków ziemnych [4] dowodzą o potrzebie dalszych badan w tym zakresie. Należy
zaznaczyć, że oceny stopnia odpowiedzi na prowokowany alergen dokonano w oparciu o technikę, która
wykracza poza tradycyjny schemat oceny donosowej próby prowokacyjnej – termograf wizyjny ale co
istotne obserwowano istotne różnice względem ocenianych wartości – temperatury głowy i jamy nosa
(test Manna–Whitneya: 18,2°Cmin (zakres 4,7–80,8) vs grupa kontrolna 4,8°C min (0–24,7); p =
0,0006) [4]. Co istotne EAACI Position paper on the standardization of nasal allergen challenges
wskazuje na nową przesłankę do wskazań do wykonywania prób donosowych z wyraźnym akcentem o
potrzebie dalszych badań w tym zakresie [1]. Wnioskodawca jako pierwszy na świecie zamierza
wdrożyć ocenę kwalifikowaną jako obiektywna ocena w postaci oznaczenia w popłuczynach nosowych
sIgE skierowanym przeciwko białkom jaja kurzego po donosowej aplikacji alergenu. Hipoteza
badawcza zakłada, że w efekcie miejscowej prowokacji alergenem będzie obserwowany znamiennie
istotny wzrost poziomu sIgE w popłuczynach nosowych, co przekładać się będzie na typowy obraz w
fazie wczesnej reakcji alergicznej tzn. blokada jamy nosa, kichanie, wyciek wodnistej wydzieliny.
Materiał i metoda. Do badania zakwalifikowanych będzie 50 pacjentów w tym: 25 osób uczulonych na
alergeny jaja kurzego (dodatni wywiad kliniczny, testy skórne, sIgE w surowicy krwi) i 25 osób grupa
kontrolna w przedziale wiekowym 18-45 lat. Pacjenci będą diagnozowani w Uniwersyteckim Centrum
Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Metodą jaką posłużymy się w badaniu będzie
donosowa próba prowokacyjna z alergenem jaja kurzego. Alergen 10 μg (ekstrakt) zawieszony w 100
μg soli fizjologicznej będzie podawany zgodnie ze standardem [1] przez atomizer do obu nozdrzy.
Dawka zastosowana w teście prowokacyjnym na wzór badań stanowi 50% ekstraktu stosowanego w
testach pokarmowych doustnych [4]. Badanie będzie przebiegało w dwóch etapach: po miejscowej
aklimatyzacji do warunków panujących w pracowni badań zostanie wykonane pierwsze badanie (po
miejscowej aplikacji przy pomocy atomizera soli fizjologicznej w której będzie zawieszony alergenem),
w którym pacjenci będą poddani płukaniu jamy nosa na oznaczanie sIgE w popłuczynach a następnie ta
procedura będzie powtórzona w ciągu pierwszych 30 minut fazy wczesnej reakcji alergicznej. Materiał
do badań uzyskamy po uprzednim odwirowaniu popłuczyn nosowych z prędkością 1 000 rpm przez
okres 15 minut był przechowywany w temperaturze -70oC i następnie poddany
immunoenzymosorbcyjnego badaniu biochemicznemu (UniCAP, Pharmacia, Szwecja) przy zlecanym
progu czułości na poziomie 1.0μg/l. Równolegle to badania popłuczyn nosowych dokonamy oceny
subiektywnej skalą wizualno-analogową zgłaszanych dolegliwości w zakresie: blokady jamy nosa,
świądu, wycieku wodnistej wydzieliny.