Preliminary analysis of the role of P2X4 nucleotide receptor in hematological malignancies in vitro

Symbol
NCN45
Rok początku realizacji
2021
Tytuł projektu
Wstępna analiza potencjalnej roli receptora nukleotydowego P2X4 w nowotworach
hematologicznych in vitro
Kod
2W10
Instytucja finansująca
Kierownik
dr Vira Chumak
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
49 995,00
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
49 995
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
49 995,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
49 995
Cel projektu

Celem niniejszego projektu jest poszerzenie wiedzy na temat sygnałowania purynergicznego w
komórkach białaczkowych w tym ocena udziału receptora P2X4 w procesach proliferacji, adhezji
oraz profilu metabolicznego ludzkich komórek przewlekłej białaczki szpikowej in vitro. Dla
realizacji projektu zamierzam użyć linie komórkowe ludzkich białaczek różnego typu: Hel 92.1.7,
NALM-1, K562 oraz KG-1a.