Informacje o projektach

Kod Tytuł projektu Instytucja finansująca Kierownik Rok początku realizacji
1WS Wpływ pozycji ciała na wynik doustnego testu tolerancji glukozy u zdrowych ochotników. Dr Piotr Abramczyk 2021
2W10 Międzynarodowa Konferencja Naukowa - 5th Baltic Stem Cell Meeting prof. dr hab. Magdalena Kucia 2022
1WF Dostosowanie pomieszczeń ambulatoryjnych WUM do interdyscyplinarnych prac b+r Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Kazimierz Niemczyk 2020
NZC Doskonałość Badawcza w Szkoleniu Podyplomowym (DBSP)3 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Artur Białoszewski 2022
WIB01 „Horyzont doskonałości w zastosowaniach matrycowego RNA w immunoOnkologii” prof. dr hab. n. med. Jakub Gołąb/ prof. dr n. med. Dominika Nowis 2022
1S6 Wielośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo rapamycyny w lekoopornej padaczce związanej ze stwardnieniem guzowatym. Agencja Badań Medycznych prof. dr hab. n. med. Sergiusz Jóźwiak 2021
1M17 Opracowanie biotuszy do biodruku 3D na bazie świńskiego dECM modyfikowanego chemicznie, wzbogaconego o rekombinowane białka hybrydowe, nanomateriały i polimery syntetyczne. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dr hab. n. med. Artur Kamiński 2021
1W51 Symulator amniopunkcji i operacji fetoskopowych Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś 2021
1W9 Transplantacja non fiction Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Natalia Niedziela_ Studenckie Koło Naukowe GRAFT 2021
1WC Innowacyjne zastosowanie komórek macierzystych oraz biokompatybilnych polielektrolitowych nanocząstek uwalniających neutrofiny w leczeniu adjuwantowym chorób neurodegeneracyjnych Agencja Badań Medycznych prof. dr hab. Magdalena Kuźma-Kozakiewicz 2021
1M7 Uniwersytecki Program Urologicznej Chirurgii Robotycznej – ESPRIT Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Prof. dr hab. n.med. dr h.c. Piotr Radziszewski 2020
1MA Ocena roli układu apelinergicznego w rozwoju kardiotoksycznosci indukowanej doksorubicyną w modelu zwierzęcym Narodowe Centrum Nauki prof. dr hab. Agnieszka Barbara Cudnoch-Jędrzejewska 2021
2W11 Wpływ mikrośrodowiska guza oraz jego charakterystyki molekularnej na wyniki leczenia pacjentów chorych na raka wątrobowokomórkowego Narodowe Centrum Nauki dr hab. Rafał Wiesław Stec 2020
1WU Wykorzystanie wysokoobjętościowej toracentezy i pomiaru ciśnienia opłucnowego do badania nowo opisanych zjawisk patofizjologicznych u chorych z płynem w jamie opłucnej Narodowe Centrum Nauki prof. dr hab. Rafał Marian Krenke 2021
1WY Poznanie podłoża genetycznego letalnych rozwojowych chorób płuc u noworodków w oparciu o techniki sekwencjonowania następnej generacji i analizę funkcjonalną wybranych wariantów w regionach regulatorowych specyficznych dla płuca Narodowe Centrum Nauki dr Małgorzata Rydzanicz 2020
1WF Profilowanie mikroRNA w zmianach przednowotworowych i wczesnym raku krtani Narodowe Centrum Nauki dr hab. Anna Rzepakowska 2020
1M9 EMpagliflozin and daPAgliflozin in patients hospiTalized for acute decompensated Heart failure (EMPATHY trial) Agencja Badań Medycznych Prof. dr hab. Marek Postuła Prof. dr hab. Jolanta Siller-Matula 2020
2MB Realizacja działań edukacyjno-informacyjnych z zakresu promocji zdrowia psychicznego skierowanego do młodzieży z województwa mazowieckiego Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego dr n. hum. Joanna Chylińska 2020
1WI Ocena skuteczności I bezpieczeństwa Nebiwololu w leczeniu nadciśnienia tętniczego u nastolatków Agencja Badań Medycznych dr hab. Małgorzata Pańczyk-Tomaszewska 2020
1WU Wpływ cząstek stałych prezentowanych przez mikrofagi na profil molekularny nabłonka chorych na astmę i POChP Fundacja im. Jakuba hr. Potockiego dr hab. Magdalena Paplińska- Goryca 2020