Rola procesu autofagii w tworzeniu zewnątrzkomórkowych sieci neutrofilowych i ich udział w powstawaniu przerzutów nowotworowych

Logotyp projektu
Symbol
FS193
Rok początku realizacji
2017
Opiekun
Anna Brzósko-Gołębiewska
Tytuł projektu
Rola procesu autofagii w tworzeniu zewnątrzkomórkowych sieci neutrofilowych i ich udział w powstawaniu przerzutów nowotworowych
Kod
1WW
Instytucja finansująca
Kierownik
dr Małgorzata Wachowska
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
800 000,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
800 000,00
Cel projektu

W maju 2017 r. Warszawski Uniwersytet Medyczny  rozpoczął realizację projektu pt.: Rola procesu autofagii w tworzeniu zewnątrzkomórkowych sieci neutrofilowych i ich udział w powstawaniu przerzutów nowotworowych” w ramach programu POWROTY Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.4: Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Neutrofile stanowią pierwszą linię obrony przed patogenami, wykorzystując takie mechanizmy jak fagocytoza, produkcja reaktywnych form tlenu, degranulacja i pułapki pozakomórkowe neutrofili (NET). NET to struktury DNA zawierające histony, ziarniste i cytoplazmatyczne białka, zdolne do unieruchomienia i degradacji patogenów. NET również uczestniczy w patogenezie wirusa chorób autoimmunologicznych i nowotworów. Wykazano, że autofagia związana z NET jest powiązana z progresją raka. Celem tego projektu jest zbadanie roli autofagii w NET przy użyciu modeli z niedoborem Atg5 in vitro i in vivo oraz oceną udziału autofagii w NET do przerzutów nowotworowych. Uzyskane wyniki mogą dodatkowo przyczynić się do rozwoju nowych strategii terapeutycznych.

Projekt realizowany w okresie  01.05.2017 r. do 31.10.2019 r.