Agencja Badań Medycznych

Medical Research Agency

Symbol
2M5/ABM04
Rok początku realizacji
2020
Tytuł projektu
Leczenie dzieci w wieku 6 – 18 lat z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C przy użyciu pangenotypowego leku o bezpośrednim działaniu przeciwwirusowym (sofosbuwir/welpataswir)
Kod
2M5
Instytucja finansująca

Agencja Badań Medycznych

Medical Research Agency

Kierownik
dr hab. Maria Pokorska-Śpiewak
Numer umowy o dofinansowanie
2019/ABM/01/00014-00
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
10 841 120,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
11 542 620,00
Temat
Leczenie dzieci w wieku 6 – 18 lat z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C przy użyciu pangenotypowego leku o bezpośrednim działaniu przeciwwirusowym (sofosbuwir/welpataswir)
Cel projektu

Beneficjent: Warszawski Uniwersytet Medyczny Projekt „Leczenie dzieci w wieku 6 – 18 lat z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C przy użyciu pangenotypowego leku o bezpośrednim działaniu przeciwwirusowym (sofosbuwir/welpataswir)” będzie realizowany przez Klinikę Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego WUM we współpracy z Wojewódzkim Szpitalem Zakaźnym w Warszawie oraz Meyer Children's University Hospital we Florencji.

Projekt badawczy dotyczy zastosowania terapii bezinterferonowej SOF/VEL poza wskazaniami rejestracyjnymi - lek ten jest zarejestrowany wyłącznie dla osób dorosłych. Leczone będą dzieci z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C niezależnie od genotypu wirusa oraz stopnia włóknienia wątroby. Celem badania jest ocena skuteczności i bezpieczeństwa SOF/VEL w populacji pediatrycznej oraz monitorowanie pacjentów w trakcie i po leczeniu, która pozwoli ocenić trwałość efektów terapii i ewentualne odległe działania niepożądane, w tym wpływ na rozwój dzieci. Wysoka, niemal 100% skuteczność tego schematu leczenia u dorosłych, przy bardzo dobrym profilu bezpieczeństwa, łatwości podania (doustnie) i krótkim czasie leczenia (12 tygodni) daje szansę na uzyskanie znakomitych wyników leczenia także u dzieci, dla których obecnie finansowane ze środków publicznych są wyłącznie terapie oparte na interferonie (o dużo niższej skuteczności, większym ryzyku działań niepożądanych, wymagające długotrwałego stosowania leku w iniekcji). Inicjatorzy projektu mają nadzieję, że wyniki badania staną się podstawą do zarejestrowania tego schematu leczenia dla dzieci i uwzględnienia go w programach terapeutycznych dla dzieci w Polsce.

Symbol
1W33/ABM01
Rok początku realizacji
2020
Opiekun
Karolina Łagoda
Akronim
BETHESDa-CD
Tytuł projektu
Ocena skuteczności miejscowego leczenia budezonidem dzieci z chorobą Leśniowskiego-Crohna z lokalizacją w przełyku i(lub) żołądku i(lub) dwunastnicy
Kod
1W33
Instytucja finansująca

Agencja Badań Medycznych

Medical Research Agency

Kierownik
prof. dr hab. n. med. Aleksandra Banaszkiewicz
Numer umowy o dofinansowanie
2019/ABM/01/00030-00
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
3715980,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
5515280,00
Temat
Ocena skuteczności miejscowego leczenia budezonidem dzieci z chorobą Leśniowskiego-Crohna z lokalizacją w przełyku i(lub) żołądku i(lub) dwunastnicy
Cel projektu
Symbol
ABM02
Rok początku realizacji
2020
Opiekun
Krzysztof Karczewski
Akronim
PRIFEN
Tytuł projektu
Ocena wpływu fenofibratu na funkcję komórek beta trzustki u dzieci z nowo rozpoznaną cukrzycą typu 1
Kod
1W44
Instytucja finansująca

Agencja Badań Medycznych

Medical Research Agency

Kierownik
prof. dr hab. Agnieszka Szypowska
Numer umowy o dofinansowanie
2019/ABM/01/00054-00
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
6692700,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
7350030,00
Temat
Ocena wpływu fenofibratu na funkcję komórek beta trzustki u dzieci z nowo rozpoznaną cukrzycą typu 1
Cel projektu

Celem badania jest ocena wpływu fenofibratu na zachowanie resztkowej funkcji komórki beta trzustki u dzieci z nowo rozpoznaną cukrzycą typu 1

Zostanie przeprowadzone wieloośrodkowe badanie kliniczne z randomizacją, metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo. Do badania zostanie włączonych 102 dzieci w wieku 10-17 lat z nowo rozpoznaną cukrzycą typu 1 leczonych w Klinice Pediatrii UCK WUM oraz w Klinice Endokrynologii i Diabetologii IPCZD w Warszawie. Cukrzyca typu 1 będzie rozpoznana zgodnie z kryteriami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Dzieci zostaną losowo przydzielone do grupy leczonej fenofibratem doustnie vs. placebo przez jeden rok. Pierwotnym punktem końcowym będzie ocena pracy komórek beta trzustki poprzez porównanie pola pod krzywą AUC w teście stymulacji C-peptydu. Wtórnymi punktami końcowymi będą: stężenie c-peptydu na czczo oraz maksymalne stężenie c-peptydu w teście stymulacji, autoprzeciwciała (GADA, IA2A, ZnT8, IAA), parametry wyrównania cukrzycy i wahań glikemii (m.in. HbA1c, średnia glikemia z odchyleniem standardowym, wskaźnik zmienności, czas spędzony w normoglikemii), zapotrzebowanie dobowe i podstawowe na insulinę, markery stanu zapalnego.
Symbol
ABM08
Rok początku realizacji
2020
Opiekun
Karolina Łagoda
Tytuł projektu
Badanie kliniczne wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo oceniające wpływ transplantacji mikrobioty jelitowej pełniącej funkcję modulatora odpowiedzi zapalnej (immunomodulacja), dołączonej do terapii standardowej, na redukcję ryzyka progresji choroby COVID19 z nasilającą się burzą cytokinową i procesem zapalnym
Kod
1WP
Instytucja finansująca

Agencja Badań Medycznych

Medical Research Agency

Kierownik
dr n. med. Jarosław Biliński
Numer umowy o dofinansowanie
2020/ABM/COVID19/0048
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
3000220.00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
4218520.00
Temat
Badanie kliniczne wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo oceniające wpływ transplantacji mikrobioty jelitowej pełniącej funkcję modulatora odpowiedzi zapalnej (immunomodulacja), dołączonej do terapii standardowej, na redukcję ryzyka progresji choroby COVID19 z nasilającą się burzą cytokinową i procesem zapalnym
Cel projektu

Celem projektu jest wykazanie, czy dodanie FMT jako immunomodulatora, do standardowego leczenia w danym ośrodku zmniejszy ryzyko progresji choroby COVID19 do jej wyższego stopnia zaawansowania ocenianej na podstawie skali COVID19 Performance Status.

Symbol
ABM06
Rok początku realizacji
2020
Opiekun
Karolina Łagoda
Tytuł projektu
Częstość występowania zakażeń SARS-CoV-2 wśród pracowników policji w woj. mazowieckim - reprezentatywne badanie epidemiologiczne
Kod
NZC
Instytucja finansująca

Agencja Badań Medycznych

Medical Research Agency

Kierownik
prof. dr hab. Mariusz Gujski
Numer umowy o dofinansowanie
2020/ABM/COVID19/0021
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
315603.00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
1980088.00
Temat
Częstość występowania zakażeń SARS-CoV-2 wśród pracowników policji w woj. mazowieckim - reprezentatywne badanie epidemiologiczne
Cel projektu

Celem projektu jest:

1) określenie częstości występowania obecnych i przebytych zakażeń SARS-CoV-2 w grupie pracowników policji, szczególnie narażonej na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 z uwagi na wykonywane obowiązki zawodowe w czasie epidemii 2) określenie czynników sprzyjających zakażeniu SARS-CoV-2 w badanej grupie. Badanie zostanie przeprowadzone na dobranej losowo (reprezentatywnej) próbie 5 000 funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych policji z terenu województwa mazowieckiego

Symbol
1WR/ABM03
Rok początku realizacji
2020
Akronim
IMPROVE-MC
Tytuł projektu
A multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled study to evaluate the efficacy of immunosuppression in biopsy-proven virus negative myocarditis or inflammatory cardiomyopathy (IMPROVE-MC)
Kod
1WR
Instytucja finansująca

Agencja Badań Medycznych

Medical Research Agency

Kierownik
Kierownik Projektu - dr n. med. Krzysztof Ozierański, Główny Badacz - prof. dr hab. Marcin Grabowski
Numer umowy o dofinansowanie
2019/ABM/01/00047-00
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
5 758 705,10
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
12 832 586,40
Temat
A multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled study to evaluate the efficacy of immunosuppression in biopsy-proven virus negative myocarditis or inflammatory cardiomyopathy (IMPROVE-MC)
Cel projektu

Celem prezentowanego badania IMPROVE-MC jest ocena skuteczności i bezpieczeństwa 12-miesięcznego leczenia immunosupresyjnego prednizonem i azatiopryną w porównaniu do placebo w połączeniu ze standardową terapią, u pacjentów z wiruso-negatywnym ZMS/kardiomiopatią zapalną. Dodatkowym celem projektu ma być stworzenie gotowego do implementacji w polskim i światowych systemach ochrony zdrowia schematu diagnostyczno-terapeutycznego pozwalającego na modyfikację wytycznych leczenia ZMS. 

Symbol
1W63/ABM11
Rok początku realizacji
2020
Opiekun
Katarzyna Zakrzewska
Tytuł projektu
Ocena częstości występowania przetrwałego nadciśnienia płucnego noworodków w grupie noworodków urodzonych pomiędzy 32 a 42 tygodniem ciąży leczonych salbutamolem
Kod
1W63
Instytucja finansująca

Agencja Badań Medycznych

Medical Research Agency

Kierownik
dr hab. n. med. Renata Bokiniec
Numer umowy o dofinansowanie
2019/ABM/01/00058-00
Temat
Ocena częstości występowania przetrwałego nadciśnienia płucnego noworodków w grupie noworodków urodzonych pomiędzy 32 a 42 tygodniem ciąży leczonych salbutamolem
Cel projektu

Celem pierwszorzędowym badania klinicznego będzie ocena częstości występowania PPHN (PPHN-persistent pulmonary hypertension of the newborn) definiowanego jako konieczność stosowania wentylacji z FiO2 > 0.50 oraz echokardiograficzne cechy podwyższonego ciśnienia płucnego (przeciek prawo – lewy lub dwukierunkowy przez drożny przewód tętniczy) albo konieczność stosowania wentylacji z FiO2 > 0.50 i różnica saturacji przed i zaprzewodowej > 20%) w leczeniu niewydolności oddechowej w grupie noworodków urodzonych pomiędzy 32 a 41 tyg. ciąży.

Celami drugorzędowymi będą ocena w zmodyfikowanej skali Silvermana, zwaną dalej "skalą TTN" w porównaniu do stężenia tlenu stosowanego podczas wentylacji i zastosowanej interwencji oraz ocena parametrów badania równowagi kwasowo-zasadowej: pH, prężności dwutlenku węgla (pCO2), niedoboru zasad (BE) w porównywanych grupach. Badanie zaplanowano jako prospektywne, wieloośrodkowe, podwójnie zaślepione z randomizacją i grupą kontrolną z placebo.

W badaniu chcemy ocenić czy dodatkowe podanie leku Salbutamolu, skróci czas leczenia noworodka z przejściowymi zaburzeniami oddychania. Po wykonaniu badania echokardiograficznego serca będziemy wiedzieli czy noworodek ma przetrwałe nadciśnienie płucne a za pomocą odpowiednich skal w tym skali Silvermana ocenimy zaawansowanie zaburzeń oddychania. Lek będzie podawany choremu noworodkowi przez 6 godzin ale maksymalnie przez 72 godziny. Badanie zostanie wykonane w ośmiu Ośrodkach w Polsce (Warszawa, Szczecin, Kraków, Poznań, Zielona Góra, Bydgoszcz, Rzeszów, Bytom) pod kierunkiem wybitnych specjalistów.

Do udziału w badaniu zaprosiliśmy także ekspertów z Kanady. Przyjęliśmy hipotezę, że oczekiwanym efektem badania będzie wynik, że Salbutamol podawany w nebulizacji u niewydolnych oddechowo noworodków zmniejszy częstość występowania PPHN, a tym samym skróci czas leczenia, przebywania w inkubatorze, oderwania od matki oraz częstość groźnych powikłań. Planujemy włączyć do badania kilkaset noworodków.

Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH: 14 814 484 zł

Przyznane środki ogółem TYLKO WUM: 3 868 672,5 zł

 

„Badanie finansowane przez Agencję Badań Medycznych, Polska, numer Projektu 2019/ABM/01/00058”
„Research, Project number 2019/ABM/01/00058”, financed by the Medical Research Agency, Poland”

 

Symbol
1S6/ABM10
Rok początku realizacji
2020
Tytuł projektu
Randomizowane, podwójnie zaślepione badanie kliniczne oceniające bezpieczeństwo i skuteczność rapamycyny w porównaniu do wigabatryny w leczeniu profilaktycznym niemowląt ze stwardnieniem guzowatym
Kod
1S6
Instytucja finansująca

Agencja Badań Medycznych

Medical Research Agency

Kierownik
prof. dr hab. Sergiusz Jóźwiak
Numer umowy o dofinansowanie
2019/ABM/01/00034-00
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
4 702 200,00
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
4702200,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
23 119 125,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
23119125,00
Temat
Randomizowane, podwójnie zaślepione badanie kliniczne oceniające bezpieczeństwo i skuteczność rapamycyny w porównaniu do wigabatryny w leczeniu profilaktycznym niemowląt ze stwardnieniem guzowatym
Cel projektu