Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Symbol
FS252
Rok początku realizacji
2021
Opiekun
Anna Szczurek
Tytuł projektu
Symulator amniopunkcji i operacji fetoskopowych
Kod
1W51
Instytucja finansująca
Kierownik
prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś
Cel projektu

Głównym celem projektu jest opracowanie i wdrożenie technologii, bazującej na doświadczeniach z zakresu chirurgii
płodowej, która pozwoli lekarzom na bardziej wydajne podejmowanie decyzji podczas operacji poprzez wspomaganie analizy
danych opracowanych w ramach projektu oraz usprawni ich pracę podczas operacji wewnątrzmacicznych i badań
ultrasonograficznych. Wdrożenie pozwoli na rozwój chirurgii płodowej, przy zminimalizowaniu liczby powikłań dla płodów i
matek.

Symbol
NCBR156
Rok początku realizacji
2017
Tytuł projektu
Personalizacja leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci w Polsce
Kod
1WG
Instytucja finansująca
Kierownik
prof. dr hab. Michał Matysiak
Numer umowy o dofinansowanie
STRATEGMED3/304586/5/NCBR/2017
Cel projektu

Planowane ultranowoczesne badania molekularne będą miały na celu identyfikację nowych czynników prognostycznych. Prowadzone będą również badania nad nowymi biomarkerami w ALL w oparciu o genomikę, proteomikę i transkryptomikę. Celem projektu jest również zgromadzeniem materiału biologicznego do analiz masowych (wraz z bankowaniem komórek, kwasów nukleinowych). Zostanie opracowana nowoczesna metoda monitorowania skuteczności leczenia oparta na sekwencjonowaniu nowej generacji. Pozwoli to również na personalizację allogenicznego przeszczepiania komórek macierzystych i procedur okołoprzeszczepowych u dzieci z ALL. Projekt ma również na celu stworzenie zaawansowanego systemu informatycznego dla personelu medycznego i dla pacjentów. System ten będzie zawierał jednolitą bazę danych klinicznych, genetycznych i molekularnych dotyczących dzieci z ALL, jak również portal informacyjny dla pacjentów. Całościowym efektem projektu PersonALL będzie stworzenie innowacyjnej diagnostyki ALL u dzieci, która pozwoli na dobranie bardziej celowanej terapii i w efekcie może doprowadzić do poprawy wyników leczenia.

Symbol
NCBR119
Rok początku realizacji
2016
Opiekun
Karolina Mich/Karolina Łagoda
Akronim
ABCTherapy
Tytuł projektu
Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz in vitro - uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek
Kod
LBBK
Instytucja finansująca
Kierownik
prof. dr hab. Małgorzata Lewandowska-Szumieł
Numer umowy o dofinansowanie
STRATEGMED2/267976/13/NCBiR/2015
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
8 188 750,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
21 793 086,29
Cel projektu
Symbol
NZD
Rok początku realizacji
2016
Instytucja finansująca
Kierownik
dr hab. n. o zdr. Joanna Gotlib
Numer umowy o dofinansowanie
POWR.03.01.00-00-K034/15
Cel projektu
Symbol
1S5
Rok początku realizacji
2016
Opiekun
Krzysztof Wróblewski
Akronim
BIOOPA
Tytuł projektu
Opracowanie innowacyjnej metody leczenia Epidermolysis Bullosa oraz ran przewlekłych innego pochodzenia za pomocą opatrunku biologicznego z materiału ludzkiego, STRATEGMED2/269807/14/NCBR/2015
Kod
NCBR128
Instytucja finansująca
Kierownik
prof. dr hab. Cezary Kowalewski
Numer umowy o dofinansowanie
STRATEGMED2/269807/14/NCBR/2015
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
4680596
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
10405096
Cel projektu

Proponowany projekt jest pierwszym na świecie projektem badawczym opartym o wykorzystanie matrycy

allogenicznej ludzkiej skóry ADM zasiedlonej allogenicznymi komórkami macierzystymi oraz opatrunku z

autologicznymi komórkami chorego pobranymi z miejsc odwrotnej mozaikowatości w leczeniu epidermolysis bullosa.

Przydatność nowatorskiego opatrunku ADM wypełnionego allogenicznymi komórkami macierzystymi zostanie

również potwierdzona do leczenia ran głębokich oparzeń i owrzodzeń podudzi, gdzie będzie pełnił rolę przeszczepu

skóry uzupełniającego ubytki tkankowe i aktywnego opatrunku umożliwiającego epitelizację rany. Zakłada się zadania

badawcze: 1. Wytworzenie skafoldu ludzkiego; 2. Wytwarzanie opatrunków; 3. Opracowanie metody sterylizacji

opatrunku biologicznego z materiału ludzkiego; 4. Opracowanie protokołu badań klinicznych oraz przeprowadzenie

kwalifikacji pacjentów i ich rekrutacji do badań; 5. Badania in vitro skafoldu zasiedlonymi komórkami macierzystymi;

6. Badania kliniczne skuteczności opatrunku biologicznego z materiału ludzkiego na 100 pacjentach; 7. Badania nad

mozaikowatością odwracającą u chorych na EB; 8. Analiza cząsteczek adhezyjnych granicy skórno-naskórkowej i

białek zaangażowanych w proces gojenia rany w wycinkach skórnych pobranych z miejsc zagojonych. W końcowej

fazie realizacji projektu nastąpi przygotowanie do wdrożenia innowacyjnego produktu.

Symbol
2MC
Rok początku realizacji
2017
Tytuł projektu
Podniesienie efektywności działań medycznych na rzecz zdrowia ludzkiego poprzez wzrost w obszarze kompetencji komunikacyjnych i interpersonalnych studentów ostatniego roku medycyny.
Instytucja finansująca
Kierownik
prof. dr hab. Tomasz Pasierski
Numer umowy o dofinansowanie
POWR.03.01.00-00-K368/16
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
0,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
0,00
Cel projektu

Głównym celem projektu jest podniesienie miękkich kompetencji (um. komunikacyjnych) w tym interpersonalnych - nawiązywania kontaktów, um. pracy w grupie i jasnego przekazywania myśli oraz osobistych (kreatywność) i samoorganizacji oczekiwanych przez pracodawców od kandydatów do pracy zgodnie ze zdiagnozowanymi deficytami kompetencji, w grupie studentów na ostatnim roku studiów medycznych WUM.
Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego POWER poprzez przygotowanie studentów do pracy lekarza w perspektywie współczesnych potrzeb i oczekiwań społ. oraz biznes., wdrożenie innowacyjności metodycznej nauczania, która spowoduje wzrost efektywności i skuteczności działań lekarzy w ich przyszłej praktyce. W ramach planowanych działań zostaną zorganizowane: cykl warsztatów, dodatkowe zajęcia realizowane z pracodawcami, wizyty studyjne. Efektem projektu będzie wzrost um. budowania relacji z pacjentem i um. w obszarze komunikacji medycznej z pacjentem, rodziną pacjenta, współpracownikami - wzrost um. pracy zespołowej, tj. um. pożądanych przez pracodawców, który zwiększy szanse absolwentów na znalezienie zatrudnienia zaraz po ukończeniu studiów.
Dzięki współpracy z pracodawcami, na ostatnim roku, możliwości obserwacji studentów, nawiązanie kontaktu może być metodą selekcji i rekrutacji uczestników projektu do pracy. Nawiązanie współpracy stworzy warunki do poznania specyfiki pracy lekarza z perspektywy, która dotychczas nie była przedmiotem koncentracji uwagi studentów studiów med. Stworzenie możliwości kontaktu z pacjentem i realnymi syt. w pracy lek. przyczyni się do skrócenia czasu adaptacji uczestników w przyszłej pracy. Będą oni lepiej przygotowani do realiów przyszłej pracy. Dzięki w/w działaniom, uczestnicy projektu będą wiedzieli i potrafili efektywniej komunikować się i budować relację z pacjentem oraz współpracownikami. Projekt wyposaży przyszłych lekarzy w skuteczne narzędzia i techniki wspierające ich w przyszłej pracy tj.: aktywne słuchanie, zadawanie pytań, struktura wywiadu med.
Efektem programu będzie również wzrost um. osobistych ze szczególnym naciskiem na kreatywność - studenci doświadczą sytuacji, w których w praktyczny sposób będą mogli wykorzystać tę um. Poznają ograniczenia zew., które mogą wpłynąć na ich skuteczność działania (np. czas na kontakt z pacjentem, procedury med.). Zostaną wyposażeni w techniki i um. samoorganizacyjne, które wpłyną pozytywnie na jakość ich pracy. Przewiduje się wzrost um. pracy w warunkach projektu, terminowości i planowania pracy, wzrost odporności na stres i um.elastycznego reagowania na zmiany. Pożądana zmiana to wzrost poziomu w powyższych obszarach kompetencyjnych do poziomu opisanego poprzez profil specjalist. dla zawodu lek. stworzony we współpracy z pracodawcami.

Symbol
1W13
Rok początku realizacji
2015
Akronim
BIOTECHNET
Tytuł projektu
Nowatorski generator technetu (99Mo/99mTc) z mikroporowatym sorbentem na bazie chitozanu, wykorzystującym molibden 99Mo, do zastosowań w diagnostyce izotopowej.
Konkurs/program
STRATEGMED
Instytucja finansująca
Kierownik
prof. dr hab. Leszek Królicki
Numer umowy o dofinansowanie
STRATEGMED2/269080/8/NCBR/2015
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
0,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
0,00
Cel projektu

Głównym celem projektu jest zaprojektowanie, skonstruowanie i zweryfikowanie funkcjonalności nowatorskiego generatora, zgromadzenie informacji związanych z jakościową i ilościową analizą chemicznych, radiochemicznych i radionuklidowych zanieczyszczeń, które może zawierać finalny produkt (eluat zawierający 99mTc) oraz przeprowadzenie badań dla zestawów farmaceutycznych, by spełniły one standardy Farmakopei Polskiej i Europejskiej.

Symbol
1WR
Rok początku realizacji
2015
Tytuł projektu
Nieinwazyjny monitoring we wczesnym wykrywaniu migotania przedsionków (AF).
Konkurs/program
STRATEGMED
Instytucja finansująca
Kierownik
prof. dr hab. Grzegorz Opolski
Numer umowy o dofinansowanie
STRATEGMED2/269343/18/NCBR/2016
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
0,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
0,00
Cel projektu

CEL PROJEKTU: Projekt NOMED-AF jest realizowany w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED II konkurs. Celem projektu jest opracowanie sytemu pozwalającego wykryć we wczesnej fazie nieme migotanie przedsionków (Atrial Fibrilation, AF) w grupie pacjentów 65+. Projekt dostarczy dane na temat częstości występowanie zaburzenia, które staną się podstawą do opracowania nowych metod leczenia.

Nieme migotanie przedsionków jest jednym z najczęstszych rodzajów zaburzeń rytmu serca, które aż 5-krotnie zwiększa ryzyko udaru mózgu. Badania wskazują, iż istnieje silna zależność między częstotliwością występowania AF a wiekiem: najbardziej narażone są na nie osoby starsze.

OCZEKIWANE REZULTATY: Pierwsza faza projektu poświęcona będzie opracowaniu urządzenia diagnostycznego zdolnego do wykrywania niemego AF. W drugiej fazie zaproponowane rozwiązanie technicznie zostanie zwalidowane w celu ustalenia czułości i swoistości wykrywania AF w populacji pacjentów z implantowanym ICD. Badanie epidemiologiczne, którego cele jest ustalenie częstości występowania niemego AF w populacji wysokiego ryzyka będzie ostatnią fazą projektu.
Projekt umożliwi: 1) Opracowanie systemu pozwalającego na wykrycie niemego AF, 2) Uzyskanie
danych na temat częstości występowania niemego AF i czynnikach ryzyka tej arytmii w populacji 65+.

Projekt jest realizowany w konsorcjum w skład, którego wchodzi Warszawski Uniwersytet Medyczny, Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM, Gdański Uniwersytet Medyczny, Pomorski Uniwersytet Medyczny Klinika Kardiologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Oddział Kliniczny Kliniki Chorób Wewnętrznych i Geriatrii, oraz Lider- Kardio-Med. Silesia Sp. z o.o.

Symbol
FW28
Rok początku realizacji
2015
Tytuł projektu
Opracowanie innowacyjnych produktów owocowych o wysokim potencjale prozdrowotnym, przeznaczonych szczególnie dla osób o specyficznych potrzebach żywieniowych.
Konkurs/program
PROGRAM BADAŃ STOSOWANYCH
Instytucja finansująca
Kierownik
prof. dr hab. Iwona Wawer
Numer umowy o dofinansowanie
PBS3/B8/24/2015
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
0,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
0,00
Cel projektu

CEL PROJEKTU: Celem projektu jest opracowanie receptur i technologii innowacyjnych produktów napojów, żelków i skoncentrowanych deserów, o wysokiej zawartości owoców, obniżonej zawartości energetycznej słodzonych glikozydami stewiolowymi. Produkty te będą stanowić wartościowy składnik diety ogółu populacji dostarczając cennych bio-komponentów zawartych w owocach tj. witamin, przeciwutleniaczy i soli mineralnych. Każda z grup produktów będzie jednocześnie przeznaczona dla zdefiniowanej grupy o specyficznych potrzebach żywieniowych: osób z nadwagą i diabetyków , dzieci oraz ludzi starszych. Do produkcji wykorzystane będą owoce o uznanych właściwościach prozdrowotnych; różna pomarszczona, rokitnik, aronia, żórawina i acerola. Receptury i technologię wytwarzania skoncentrowane będą na otrzymanie produktów o możliwie najwyższej zawartości składników bioaktywnych, wysokiej pojemności antyoksydacyjnej i atrakcyjnych sensorycznie.

OCZEKIWANE REZULTATY: Rezultatem projektu będzie opracowanie receptur, technologii oraz uruchomienie produkcji w skali przemysłowej trzech linii produktów o obniżonej wartości energetycznej słodzonych preparatami ze stewii, bogatych w prozdrowotne składniki żywieniowe. Produkty te mają ogromną szansę na komercjalizację i wdrożenie do praktyki przemysłowej przez polskich producentów przetworów owocowych i warzywnych. Wdrożenie tych produktów jest możliwe praktycznie w każdej, przeciętnie wyposażonej przetwórni

Projekt jest realizowany w konsorcjum w skład, którego wchodzi Warszawski Uniwersytet Medyczny, Premium Rosa Sp. z o.o oraz Lider- Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego.

Symbol
2MB
Rok początku realizacji
2017
Tytuł projektu
Rozwój kompetencji miękkich i interpersonalnych u studentów kierunków medycznych.
Instytucja finansująca
Kierownik
dr n. med. Marta Kulpa
Numer umowy o dofinansowanie
POWR.03.01.00-00-K367/16-00
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
0,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
0,00
Cel projektu

CEL PROJEKTU: Celem projektu jest rozwój kompetencji miękkich: komunikacyjnych i interpersonalnych u studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Poprzez szereg działań skierowanych do studentów, projekt dąży do realizacji celu szczegółowego POWER Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Projekt obejmuje 6 zasadniczych etapów: promocję, rekrutację, sporządzenie bilansu wstępnego uczestników projektu, rozwój kompetencji, sporządzenie bilansu finalnego, 12 m-czny monitoring losów uczestników projektu (KD12).
W zawodach medycznych obok wiedzy medycznej i umiejętności praktycznych, stanowiących fundament wykonywania zawodu, coraz bardziej doceniane i przydatne są umiejętności psychospołeczne, zwane kompetencjami miękkimi. Posiadanie przez lekarzy i innych pracowników medycznych wiedzy i umiejętności w tym zakresie staje się wręcz niezbędne. Często to właśnie kompetencje miękkie decydują o przyjęciu kandydata do pracy przez pracodawcę spośród osób o bardzo zbliżonym profilu kwalifikacji formalnych. Kompetencje miękkie zwiększają efektywność pracy minimalizując ryzyko nieporozumień lub ewentualnych roszczeń. Stanowią one także profilaktykę syndromu wypalenia zawodowego, co jest bardzo istotne dla zawodów medycznych, ponieważ jest to
grupa zawodowa, w której notuje się wysokie odsetki wypalenia zawodowego.
Potwierdzają to także wyniki badania opinii lekarzy przeprowadzone przez Ośrodek Studiów Analiz i Informacji.
OCZEKIWANE REZULTATY: rozwój kompetencji miękkich: komunikacyjnych i interpersonalnych u studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W rezultacie co najmniej 40% absolwentów uczelni, którzy zostali objęci wsparciem w projekcie będzie kontynuowało kształcenie (na studiach I, II lub III stopnia) lub podejmie zatrudnienie/samozatrudnienie w ciągu 6 m-cy od zakończenia kształcenia i utrzyma je przez min. 3 m-ce (w przypadku um. o pracę w wymiarze min. 1/2 etatu).