Informacje o projektach

Kod Tytuł projektu Instytucja finansująca Kierownik Rok początku realizacji
1W45 Wczesna suplementacja w profilaktyce alergii na mleko krowie u niemowląt karmionych piersią: badanie z randomizacją – eksperyment medyczny Agencja Badań Medycznych dr hab. n. med. Andrea Horvath 2024
1WG Poprawa wskaźnika diagnostycznego ASMD i choroby Gauchera u pacjentów z objawami spelnomegalii i/lub małopłytkowości u pacjentów pediatrycznych, wybranych poprzez zastosowanie parametrów odpowiedniego algorytmu diagnostycznego prof. dr hab. Paweł Łaguna 2024
NZV Zmniejszenie obciążenia chorobami niezakaźnymi poprzez zapewnienie multidyscyplinarnej interwencji w zakresie leczenia cukrzycy typu 2 Komisja Europejska dr Joanna Ostrowska 2023
1WB1 Prospektywny randomizowany eksperyment badawczy oceniający wpływ badania ctDNA u chorych po resekcji lub transplantacji wątroby z powodu przerzutów raka jelita grubego lub raka wątrobowokomórkowego (HCC) na strategie leczenia i przeżycie odległe Agencja Badań Medycznych dr hab. Oskar Kornasiewicz 2024
1WB1 Randomizowane badanie porównujące skuteczność endoskopowej plastyki żołądka z małoinwazyjną operacją bariatryczną lub leczeniem zachowawczym u chorych z otyłością i chorobami towarzyszącymi Agencja Badań Medycznych dr Piotr Kalinowski 2024
NZC MetAll: znaczenie alergicznych procesów zapalnych w rozwoju wielochorobowości o podłożu metabolicznym, wpływie na choroby układu krążenia, oddechowego, cukrzycę, nowotwory poprzez mechanizmy immunologiczne i patofizjologiczne. Związek z infekcjami wieku r Agencja Badań Medycznych dr hab. Filip Raciborski 2024
NZD Walidacja psychometryczna oraz adaptacja językowa i kulturowa do warunków polskich standaryzowanych skal służących do pomiaru kompetencji międzykulturowych w grupie studentów pielęgniarstwa Narodowe Centrum Nauki dr Ilona Cieślak 2024
1WC Retrospektywny i prospektywny rejestr obserwacyjny analizujący epidemiologię, profil kliniczny oraz sposób leczenia pacjentów SMA (RZM) w Polsce prof. dr hab. Anna Kostera-Pruszczyk 2021
1W13 Diagnostyka procesów zapalnych techniką PET/CT z zastosowaniem [18F]FDG oraz [18F]Leukocytów własnych badanego Agencja Badań Medycznych prof. dr hab. Leszek Królicki 2023
1WB1 Prospektywne, randomizowane badanie oceniające skuteczność modulacji nadciśnienia wrotnego w okresie przedoperacyjnym u chorych o zwiększonym ryzyku masywnej utraty krwi podczas przeszczepienia wątroby Agencja Badań Medycznych dr Wacław Hołówko 2023
WF5 Innovative ligands for nuclear receptors to eradicate cancer relapse Komisja Europejska prof. dr hab. Andrzej Kutner 2024
1WR Międzynarodowy Kongres Kardiomiopatii Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr hab. n. med. Krzysztof Ozierański 2023
1WM Developing a framework/model to environmentaly sustainable and climate neutral health and care systems using the Kidney care pathway Komisja Europejska prof. dr hab. Jolanta Małyszko 2024
WF5 Chemoczujniki z polimerami wdrukowanymi molekularnie do oznaczania przeciwwirusowych substancji czynnych leków w płynach ustrojowych – w kierunku spersonalizowanej medycyny Narodowe Centrum Nauki prof. dr hab. Andrzej Kutner 2024
1M1 Specjalistyczne stanowisko badawcze stół anatomiczny w Centrum Biostruktury WUM Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Bogdan Ciszek 2023
1W11 Aparat ultrasonograficzny do zaawansowanej analizy i charakterystyki narządów przeszczepionych Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Marek Gołębiowski 2023
1WU Mechanizmy powstawania zniszczeń i ich regeneracji po działaniu pyłu zawieszonego i mikroplastiku z zanieczyszczenia powietrza w modelu ostrego i przewlekłego uszkodzenia płuc Narodowe Centrum Nauki dr hab. Magdalena Paplińska-Goryca 2024
WF8 Innowacyjna metodyka dla produktów leczniczych w fazie rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Prof. dr hab. Przemysław Dorożyński 2019
1WK Wpływ induktorów ferroptozy na egzosomalne oddziaływania między komórkami nowotworowymi w fizjologicznym stężeniu tlenu Narodowe Centrum Nauki dr Dagmara Otto-Ślusarczyk 2023
WF2 Ocena działania embriotoksycznego dodatków do żywności z wykorzystaniem sztucznej inteligencji Narodowe Centrum Nauki dr Magdalena Majdan 2023