Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Symbol
SKN01
Rok początku realizacji
2021
Opiekun
Janusz Bieńkowski
Tytuł projektu
Spersonalizowane implanty tytanowe do odbudowy układu stomatognatycznego

Dofinansowano przez Ministra Edukacji i Nauki ze środków z budżetu państwa w ramach programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”.
Kod
FW21
Kierownik
mgr inż. Mateusz Kawka
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
70 000,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
70 000,00
Cel projektu

Głównym celem projektu jest opracowanie nowatorskiej ścieżki technologicznej indywidualnego względem pacjenta projektowania oraz wytwarzania spersonalizowanych implantów tytanowych do odbudowy układu stomatognatycznego po resekcjach kości spowodowanych nowotworami w obrębie
twarzoczaszki. Zgodnie z założeniami koncepcyjnymi, innowacyjny implant pozwoli po wyleczeniu choroby pierwotnej na: zwiększenie efektywności rehabilitacji (trudnej lub niemożliwej do uzyskania konwencjonalnymi metodami), zachowanie funkcji mowy i żucia oraz estetyki twarzy. Tym samym wyniki
projektu umożliwią wdrożenie nowej metody leczenia wpływającej pozytywnie na jakość życia pacjentów z nowotworami twarzoczaszki oraz obniżającej koszty społeczne tej jednostki chorobowej.

Symbol
INWEST/LP24
Rok początku realizacji
2020
Opiekun
Janusz Bieńkowski/ Katarzyna Stefańska
Tytuł projektu
Dostosowanie pomieszczeń ambulatoryjnych WUM do interdyscyplinarnych prac b+r
Kod
1WF
Kierownik
prof. dr hab. Kazimierz Niemczyk
Cel projektu

Opis zadania: Wynikiem projektu „Dostosowanie pomieszczeń ambulatoryjnych WUM do interdyscyplinarnych prac b+r” będzie oddanie do użytku nowoczesnego zaplecza b+r umożliwiającego prowadzenie interdyscyplinarnych projektów badawczych. Współcześnie prowadzenie badań naukowych w ramach współpracy interdyscyplinarnej w medycynie oraz innych dziedzinach nauki (tj. informatyka, mechatronika, modelowanie matematyczne) możliwe jest jedynie w oparciu o nowoczesną infrastrukturę. Nowoczesna baza ambulatoryjna umożliwi tworzenie i gromadzenia oraz wymianę danych naukowych, klinicznych stanowiących uzupełnienie lub alternatywę do warunków hospitalizacji pacjentów.
Realizacja projektu: „Dostosowanie pomieszczeń ambulatoryjnych WUM do interdyscyplinarnych prac b+r” przyczyni się do rozwoju polskiej gospodarki dzięki podniesieniu poziomu jej innowacyjności oraz umiędzynarodowieniu badań naukowych. Bezpośrednie korzyści odniosą również pacjenci, którzy są końcowym odbiorcą wyników prac badawczych realizowanych przez Klinikę.

 

Dofinansowano ze środków budżetu Państwa

Nazwa programu: realizacja inwestycji związanej z działalnością naukową

Nazwa zadania: Dostosowanie pomieszczeń ambulatoryjnych WUM do interdyscyplinarnych prac
b+r

Wartość dofinansowania: 9 765 600 zł

Całkowita wartość zadania: 10 165 600 zł

Symbol
NZC/DN06
Rok początku realizacji
2022
Opiekun
Beata Boska-Adamczyk
Akronim
PROJEKT_ Doskonała Nauka
Tytuł projektu
Doskonałość Badawcza w Szkoleniu Podyplomowym (DBSP)3
MEiN_ Ministerstwo Edukacji i Nauki program „Doskonała Nauka”,
umowa nr DNK/SP/514200/2021, kwota wsparcia 104 754,00 zł.
Kod
NZC
Kierownik
Artur Białoszewski
Cel projektu

Celem projektu jest prezentacja wyników badań naukowych w zakresie zastosowania Evidence-Based Health Policy oraz Evidence-
Based Medicine w szkoleniu na poziomie podyplomowym, podczas konferencji "Doskonałość Badawcza w Szkoleniu Podyplomowym (DBSP)".

Symbol
1W9/ SKN06
Rok początku realizacji
2021
Opiekun
Beata Boska-Adamczyk
Akronim
PROJEKT_ Transplantacja non fiction
Tytuł projektu
"Transplantacja non fiction"
MEiN_ Ministerstwo Edukacji i Nauki program „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”,
umowa nr SKN/SP/496077/2021, kwota wsparcia 51 009 zł.
Kod
1W9
Kierownik
Natalia Niedziela_ Studenckie Koło Naukowe GRAFT
Cel projektu

Celem projektu jest poznanie opinii Polaków dotyczącą głównych powodów i obaw w temacie dawstwa narządów. Zostanie to zrealizowane poprzez przeprowadzenie badań ankietowych. Drugim celem jest wykształcenie innowacyjnego podejścia w komunikacji lekarzy z rodziną zmarłego potencjalnego dawcy, poprzez realizację warsztatów komunikacji z pacjentem dla studentów medycyny, lekarzy anestezjologów i chirurgów, a także poprzez przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii społecznej w mediach społecznościowych. Kolejnym celem jest potencjalne zwiększenie liczby chętnych na rezydenturę z chirurgii ogólnej poprzez organizację kursów chirurgii laparoskopowej dla studentów i lekarzy.

Symbol
1M7/ ZAKUPY/LPXXIV/I.MNISW/21
Rok początku realizacji
2020
Tytuł projektu
Uniwersytecki Program Urologicznej Chirurgii Robotycznej – ESPRIT
Nazwa Kliniki/Zakładu
Katedra i Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej
Kod
1M7
Kierownik
Prof. dr hab. n.med. dr h.c. Piotr Radziszewski
Numer umowy o dofinansowanie
7139/IA/SP/2020
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
15 142 606,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
15 142 606,00
Temat
Zadanie sfinansowane ze środków budżetu Państwa na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową - zakup aparatury naukowo – badawczej
Cel projektu
Oczekiwane rezultaty
• rezultaty publikacyjne – rozszerzenie wiedzy na temat chirurgii robotycznej nowotworów układu moczowo-płciowego
• rezultaty kliniczne – leczenie pacjentów uro-onkologicznych według europejskich standardów postępowanie oraz rozszerzenie leczenia chirurgicznego w grupach o granicznej kwalifikacji do chirurgicznego leczenia radykalnego
• rezultaty szkoleniowe – stworzenie warunków do ogólnokrajowego treningu robotycznego dla urologów
Symbol
NDZ//FS244
Rok początku realizacji
2020
Tytuł projektu
Akredytacje zagraniczne ,,APHEA – Agency for Public Health Education Accreditation"
Kod
NDZ
Kierownik
dr hab. Mariusz Panczyk
Numer umowy o dofinansowanie
MNiSW/2019/601/DIR/AZ
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
56 338,80
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
56 338,80
Temat
Akredytacje zagraniczne ,,APHEA – Agency for Public Health Education Accreditation"
Cel projektu
Symbol
RMHM/SON02
Rok początku realizacji
2020
Tytuł projektu
Poznaj tajemnice ciała ludzkiego w teatrze anatomicznym XXI w
Kod
RMHM
Kierownik
dr n. hum. Adam Tyszkiewicz
Numer umowy o dofinansowanie
SONP/SP/462899/2020
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
26 617,51
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
26 617,51
Temat
Poznaj tajemnice ciała ludzkiego w teatrze anatomicznym XXI w
Cel projektu
Symbol
BIBG/SON01
Rok początku realizacji
2020
Tytuł projektu
Otwieranie przestrzeni badawczej przez cyfryzację zbiorów Szpitala im Karola i Marii w Warszawie
Kod
BIBG
Kierownik
mgr Irmina Utrata
Numer umowy o dofinansowanie
SONB/SP/461269/20
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
71 730,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
79 700,00
Temat
Otwieranie przestrzeni badawczej przez cyfryzację zbiorów Szpitala im Karola i Marii w Warszawie
Cel projektu
Symbol
NZJ/DN04
Rok początku realizacji
2020
Tytuł projektu
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Interdyscyplinarny Wymiar Zdrowia i Choroby
Kod
NZJ
Kierownik
dr Zofia Sienkiewicz
Numer umowy o dofinansowanie
DNK/SP/463631/2020
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
27 000,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
27 000,00
Temat
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Interdyscyplinarny Wymiar Zdrowia i Choroby
Cel projektu
Symbol
1M33/DN03
Rok początku realizacji
2020
Tytuł projektu
Zagrożenia epidemilogiczne a zowie publiczne-wczoraj, dziś, jutro
Kod
1M33
Kierownik
prof. dr hab. Aneta Nitsch-Osuch
Numer umowy o dofinansowanie
DNK/SP/464291/2020
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
125 386,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
139 316,00
Temat
Zagrożenia epidemilogiczne a zowie publiczne-wczoraj, dziś, jutro
Cel projektu