Informacje o projektach

Kod Tytuł projektu Instytucja finansująca Kierownik Rok początku realizacji
FW251 Does tormentil tincture (Tormentillae tinctura) support the therapy of leaky gut syndrome? Narodowe Centrum Nauki dr inż. Aleksandra Kruk 2021
1WA Zastosowanie leukocytarnej fibryny bogatopłytkowej jako stymulatora procesu angiogenezy u chorych poddawanych rewaskularyzacji z powodu krytycznego niedokrwienia kończyn dolnych Agencja Badań Medycznych prof. dr hab. Zbigniew Gałązka 2021
1MC3 Wpływ glikozylacji białka Spike wirusa SARS-CoV-2 na aktywację układu dopełniacza. Narodowe Centrum Nauki Dr hab. Izabela Pągowska-Klimek 2021
1WK Effects of a cancer metabolite on immune response Narodowe Centrum Nauki dr Abdessamad Zerrouqi 2021
1M12 Opracowanie Prototypu Systemu do Analizy Obrazów Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dr n. biol. Hanna Mańkowska – Pliszka 2021
1WW Diagnostyka nowych podtypów ostrej białaczki limfoblastycznej Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dr n. med. Eliza Głodkowska-Mrówka 2020
1WY Dostępność chromatyny oraz warianty sekwencji w elementach regulatorowych w badaniach całogenomowych w patogenezie stożka rogówki Narodowe Centrum Nauki dr. Małgorzata Rydzanicz 2022
2W10 Rola odziaływań Nox2-ROS-Nlrp3 w procesach wszczepiania się krwiotwórczych komórek macierzystych Narodowe Centrum Nauki prof. dr hab. Mariusz Ratajczak 2022
1WK Udział pęcherzyków zewnątrzkomórkowych oraz egzosomalnej arginazy w dysfunkcji układu immunologicznego w endometriozie. Narodowe Centrum Nauki Dr Małgorzata Maria Czystowska-Kuźmicz 2022
NCBR174 "Technologia biorafinacji olejów roślinnych do wytwarzania zaawansowanych materiałów kompozytowych" Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dr Martyna Seta 2020
LMD Zbadanie wpływu hipoksji na immunoregulatorowe właściwości komórek erytroidalnych wykazujących ekspresję cząsteczki CD71 Narodowe Centrum Nauki Tomasz Maciej Grzywa 2022
1WM Circular RNAs, new biomarkers panel and machine learning in prediction of acute kidney injury prediction in adult, hematoacnological patients Narodowe Centrum Nauki prof. dr hab. Jolanta Małyszko 2021
ABM07 „Dual Antithrombotic Therapy with Dabigatran and Ticagrelor in Patients with Acute Coronary Syndrome and Non-valvular Atrial Fibrillation Undergoing Percutaneous Coronary Intervention (ADONIS-PCI)” Agencja Badań Medycznych dr Aleksandra Gąsecka - van der Pol 2021
1M19 Opracowanie alternatywnych konstruktów CAR skierowanych przeciwko opornym na terapię nowotworom wywodzącym się z limfocytów B (ALTERCAR) Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dr hab. Magdalena Winiarska 2021
1WB2 Clinical effect and molecular mechanisms of action of s-adenosylmethionine (SAMe) in patients with primary sclerosing cholangitis (PSC) Narodowe Centrum Nauki prof. dr hab. Piotr Milkiewicz 2021
1WG Niekomercyjne i nierandomizowane badanie interwencyjne fazy 2a. oceniające skuteczność produktu leczniczego kryzotynib w terapii dzieci z ciężką postacią neurofibromatozy typu 2., w szczególności niepoddających się leczeniu chirurgicznemu i radioterapii Agencja Badań Medycznych dr n. med. Marek Karwacki 2021
1WM Zaburzenia metylacji genomowej w komórkach krwi obwodowej u pacjentów z chorobą Gravesa i Basedowa oraz orbitopatią tarczycową w trakcie leczenia dożylnymi glikokortykosteroidami Narodowe Centrum Nauki lek. Mikołaj Artur Radziszewski 2022
1MC2 Skonstruowanie, ocena skuteczności oraz bezpieczeństwa hełmu do leczenia ostrej hipoksemicznej niewydolności oddychania wraz z urządzeniami dostarczającymi tlen i wytwarzającymi dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych wyposażonymi w system autokontroli Narodowe Centrum Badań i Rozwoju lek. Łukasz Wróblewski 2021
FW13 Theranostic Exosomes in Personalized Cancer Nanomedicine Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prof. dr hab. n. med. Ireneusz Grudziński 2021
1M4 Interdyscyplinarna Pracownia Zaawansowanych Technik Badania Skóry i Medycyny Translacyjnej Ministerstwo Edukacji i Nauki prof. dr hab. Lidia Rudnicka 2021