O nas

Czym się zajmujemy?

Warszawski Uniwersytet Medyczny prowadzi działalność na rzecz pozyskiwania funduszy ze środków krajowych, międzynarodowych, jak również funduszy europejskich. Po otrzymaniu dofinansowania pracownicy uczelni zajmują się realizacją projektów od strony administracyjnej i finansowej, stanowiąc wsparcie dla kadry naukowej i dydaktycznej.

Realizujemy projekty naukowe, badawcze oraz dydaktyczne. Na stronie znajdują się również informacje dotyczące ewaluacji działalności naukowej, ubezpieczeń eksperymentów naukowych, patentów.

Kalendarz konkursów

W zakładce sprawdzisz planowane nabory na wnioski o przyznanie dofinansowania.  

Właściwa jednostka: Dział Wsparcia Projektów

Przekieruj do zakładki

 

Badania kliniczne

W zakładce znajdziesz informacje jak przebiega proces badań klinicznych na WUM. Dowiesz się jakie są możliwości otrzymania dofinansowania do niekomercyjnych badań klinicznych. Sprawdzisz również jakie są bazy danych o badaniach klinicznych.

Właściwa jednostka: Dział Projektów Naukowych

Przekieruj do zakładki

 

Nauka i Ewaluacja

W zakładce znajdziesz informacje na temat:

 • naborów na projekty młodego badacza, mini granty
 • konkursów na projekty naukowe ewaluacji działalności naukowej (Baza dorobku publikacyjnego, wykaz czasopism wydawnictw, oświadczenia dot. dorobku naukowego) ubezpieczenia eksperymentów medycznychslotów publikacyjnych (limit osiągnięć publikacyjnych)
 • ORCID, PBN (obowiązkowe konta dla prowadzących działalność naukową)
 • oświadczeń pracownika i doktoranta (o dyscyplinach, ws. zaliczenia do liczby N, od zatrudnienia, o rozliczeniu dorobku naukowego)
 • oceny efektów finansowych badań naukowych i prac rozwojowych
 • wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki
 • patentów
 • Monografii naukowych
 • Funduszu wspierania publikacji
 • Szczegółowego sposobu przyznawania punktów w ramach ewaluacji

Właściwa jednostka: Dział Nauki

Przekieruj do zakładki

Szkolenia i rozwój

W zakładce znajdziesz informacje na temat planowanych szkoleń, kursów jak również konferencji przeznaczonych dla pracowników dydaktycznych i administracyjnych.

Przekieruj do zakładki

Projekty Dydaktyczne

W zakładce znajdują się informacje o aktualnie realizowanych projektach dydaktycznych.
Wyszukasz projekt po wskazaniu kodu wewnętrznego na uczelni, tytule projektu, czy Kierowniku projektu.
Właściwa jednostka: Dział Projektów Dydaktycznych

Przekieruj do zakładki

Projekty Naukowe

W zakładce znajdują się informacje o projektach aktualnie realizowanych projektach naukowych.
Wyszukasz projekt po wskazaniu kodu wewnętrznego na uczelni, tytule projektu, Kierowniku, czy Instytucji finansującej.
Właściwa jednostka: Dział Projektów Naukowych

Przekieruj do zakładki

Finansowanie projektów

Działania uczelni w ramach finansowania projektów:

 • pozyskiwanie dofinansowania w ramach programów finansowanych ze środków krajowych, międzynarodowych oraz funduszy europejskich,
 • udzielanie wsparcia w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów z wyłączeniem wniosków dotyczących programów obsługiwanych przez Dział Współpracy z Zagranicą, Dział Nauki, Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT), Centrum Transferu Technologii WUM oraz Centrum Symulacji Medycznych;
 • przeprowadzanie weryfikacji zgłaszanych wniosków projektowych pod kątem ich formalnej poprawności oraz zgodności ze strategią rozwoju WUM;
 • pozyskiwanie funduszy pochodzących z zewnętrznych źródeł przeznaczanych na realizację programów naukowych (badawczo-rozwojowych), dydaktycznych, jak również programów związanych z procesem umiędzynaradawiania Uczelni;
 • prowadzenie współpracy z zewnętrznymi instytucjami (publicznymi, prywatnymi, krajowymi i zagranicznymi) w zakresie pozyskiwania środków na realizację projektów;
 • monitorowanie procesu oceny złożonych wniosków o dofinansowanie, jak również udzielanie informacji Inicjatorowi oraz Władzom Uczelni na temat aktualnego etapu ich rozpatrywania;
 • przygotowanie umów na usługi badawcze zlecane przez podmioty zewnętrzne krajowe i międzynarodowe;

W zakładce znajdziesz:

 • Informacje na temat zasad przygotowywania wniosków o dofinansowanie
 • przydatne dokumenty do pobrania (formularz danych do wniosków o dofinasowanie, zgłoszenie projektu, inicjatywę projektu, źródła finansowania).


Właściwa jednostka: Dział Wsparcia Projektów

Przekieruj do zakładki