Projekty dydaktyczne

Dział Projektów Dydaktycznych pełni rolę koordynatora administracyjnego projektów finansowanych ze środków międzynarodowych, krajowych oraz funduszy europejskich. Wspiera i monitoruje proces realizacji i zamknięcia projektów dotyczących podniesienia jakości i innowacyjności kształcenia zorientowanego na studenta WUM.

 

Lista aktualnie realizowanych projektów:

 

Logotyp EOG
Okres realizacji:
-
Dofinansowanie:
26 472,00 zł
Kierownik Projektu:
Kod projektu:
EOG20
W ramach projektu przewidziano następujące zadania:

Program Edukacja powstał na mocy międzyrządowej umowy dotyczącej wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021. Celem Programu jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) w obszarze edukacji.

Komponent II Mobilność w szkolnictwie wyższym przeznaczony jest dla:

 1. dla studentów – mobilności i praktyki;
 2. dla pracowników uczelni – prowadzenie zajęć dydaktycznych w krajach przyjmujących, udział w seminariach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach; wizyty typu „job shadowing”.
Logotyp NAWA
Okres realizacji:
-
Dofinansowanie:
110 104,00 zł
Kierownik Projektu:
dr hab. Mariusz Panczyk
Kod projektu:
NAWA12
W ramach projektu przewidziano następujące zadania:

Głównym celem naszego projektu jest zebranie informacji na temat wpływu pandemii COVID-19 na proces kształcenia w zakresie pielęgniarstwa, studiów pierwszego stopnia  na wybranych polskich i hiszpańskich uczelniach wyższych oraz opracowanie na ich podstawie założeń do strategii długofalowych zmian w polskim systemie kształcenia pielęgniarek, uwzględniających nieprzewidywalne zjawiska naturalne.

Cele szczegółowe:

 1. Diagnoza sytuacji związanej z przebiegiem kształcenia na kierunku pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia, na wybranych polskich uczelniach wyższych w okresie pandemii COVID-19 (spotkania on-line)
 2. Identyfikacja głównych problemów wymagających działań strategicznych na poziomie uniwersyteckim związanych z wpływem pandemii na proces nauczania i zajęcia praktyczne (spotkania on-line)
 3. Analiza danych rekrutacyjnych związanych z kwalifikacjami kandydatów na studia pierwszego stopnia w zakresie pielęgniarstwa na polskich i hiszpańskich uczelniach w latach 2018-2021 (spotkania on-line, wizyty studyjne)
 4. Diagnoza sytuacji związanej z przebiegiem kształcenia pielęgniarskiego, studia pierwszego stopnia na wybranych hiszpańskich uniwersytetach w czasie pandemii COVID-19 (spotkania on-line, wizyty studyjne).
 5. Porównanie trendów w rekrutacji na studia pielęgniarskie pomiędzy wybranymi polskimi i hiszpańskimi uczelniami w analizowanym okresie (spotkania on-line, wizyty studyjne)
 6. Diagnoza sytuacji i analiza problemów oraz potrzeb edukacyjnych, psychologicznych i społecznych studentów pierwszego roku pielęgniarstwa w czasie pandemii COVID-19 (spotkania on-line, wizyty studyjne)
 7. Zidentyfikowanie dobrych praktyk w zakresie promowania pielęgniarstwa, kształcenia na odległość i szkolenia klinicznego na wybranych uniwersytetach w Hiszpanii (wizyty studyjne)
 8. Opracowanie założeń do strategii długofalowych zmian w polskim systemie kształcenia pielęgniarek, w tym nieprzewidywalnych zjawisk przyrodniczych. 
Logotyp NAWA
Okres realizacji:
-
Dofinansowanie:
16 000,00 zł
Kierownik Projektu:
prof. dr hab. Sergiusz Jóźwiak
Kod projektu:
NAWA11
W ramach projektu przewidziano następujące zadania:

Wdrażane badanie „Epilepsy Prevention In children in China And Poland (EPICAP)” stanowi kontynuację koncepcji leczenia prewencyjnego. Ma ono na celu 1/ walidację dotychczas poznanych i znalezienie nowych molekularnych biomarkerów epileptogenezy w SG, 2/walidację tych biomarkerów w innych mechanizmach epileptogenezy niż w SG, 3/ porównanie skuteczności leczenia prewencyjnego padaczki za pomocą wigabatryny oraz inhibitora szlaku mTOR (rapamycyna).

Badanie EPICAP ma za cel zidentyfikowanie molekularnych biomarkerów epileptogenezy i określenie, które biomarkery mają charakter uniwersalny, a które są specyficzne dla danego mechanizmu powstawania padaczki. Dlatego też oczekujemy, że projekt EPICAP istotnie przyczyni się do wykrywania i leczenia padaczki. Scharakteryzowanie czynników wpływających na epileptogenezę jest kluczowe w poszukiwaniu nowych mechanizmów leków przeciwpadaczkowych. Wyniki prowadzonego badania będą w potencjalnym spektrum zainteresowań zarówno przemysłu biomedycznego, farmaceutycznego jak i neurobiologów.

Istotnym będzie także udowodnienie skuteczności leczenia prewencyjnego padaczki dwoma lekami stosowanymi w SG. Oczekujemy, że dzięki EPICAP pojawią się nowe możliwości leczenia co przyczyni się do redukcji kosztów leczenia i poprawy funkcjonowania chorych w społeczeństwie.

Dzięki projektowi EPICAP zostaną osiągnięte wszystkie cele stawiane przed projektami bilateralnymi, a oparte na wspólnych protokołach, jednoczasowe badania kliniczne i w obszarze nauk podstawowych wzmocnią polsko-chińską współpracę w dziedzinie nauk biomedycznych. Ponadto:

 • wykorzystanie nowoczesnych metod molekularnych, technik statystycznych, a także wspólnych technicznych i analitycznych protokołów w jednostkach polskich i chińskich pozwolą na zwiększenie jakości sieci badawczej pomiędzy polskimi i chińskimi badaczami i klinicystami;
 • badania, których celem jest identyfikacja uniwersalnych biomarkerów epileptogenezy są wyjątkowe na skalę światową oraz podniosą poziom nauki i technologii na wyższy poziom, zarówno w Polsce, jak i w Chinach;
 • identyfikacja biomarkerów mogących wskazywać na ryzyko padaczki oraz jej nasilenia w różnych warunkach i populacjach jest powszechnie uznawana za główne zadanie, zarówno w neurologii jak i w neurobiologii. Badania tego typu prowadzone w ramach projektu na stosunkowo mało liczebnych grupach chorych mogą stanowić punkt wyjścia do wspólnego, dużego randomizowanego badania, które mogłoby być międzynarodowe, koordynowane przez partnerów EPICAP;
 • prowadzenie tak dużego projektu naukowego spowoduje podniesienie pozycji naukowej zarówno polskich, jak i chińskich partnerów
 • odkrycie nowych biomarkerów padaczki o znaczeniu uniwersalnym dla różnych patomechanizmów padaczek może stanowić przełom w zapobieganiu i leczeniu padaczki i umożliwić komercjalizację rezultatów badań.
 • bezpośrednie korzyści dla pacjentów z SG w obu krajach obejmują udział w badaniu obejmującym szeroki program testów klinicznych oraz możliwość kontrolowanego leczenia prewencyjnego.
Logotyp UE
Okres realizacji:
-
Dofinansowanie:
352 000,00 zł
Kierownik Projektu:
mgr Dorota Szubstarska
Kod projektu:
NAWA08
W ramach projektu przewidziano następujące zadania:

Projekt ma na celu stworzenie zaplecza kompetencyjno-organizacyjnego WUM, dzięki czemu nastąpi wzrost liczby projektów naukowych realizowanych przez zagranicznych naukowców na uczelni, a także zwiększenie liczby zagranicznych profesorów wizytujących.

W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące rezultaty:

 • Modyfikacja strony dawnego Pionu ds. Nauki i Transferu Technologii i stworzenie jej anglojęzycznej wersji
 • Przygotowanie oznakowania pomieszczeń budynku Rektoratu WUM w języku polskim i angielskim 
 • Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników WUM z języka angielskiego, wiedzy międzykulturowej oraz budowania wizerunku WUM na arenie międzynarodowej
Logotyp UE
Okres realizacji:
-
Dofinansowanie:
329 047,00 zł
Kierownik Projektu:
mgr Delfina Święćkowska
Kod projektu:
NAWA07
W ramach projektu przewidziano następujące zadania:

Celem projektu jest podniesienie zdolności WUM w obszarze obsługi studentów zagranicznych. W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące rezultaty:

 • Przygotowanie anglojęzycznego systemu oznakowania terenu i budynków WUM
 • Przygotowanie aplikacji mobilnej skierowanej do studentów zagranicznych
 • Zorganizowanie wydarzeń w zakresie adaptacji kulturalnej
 • Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników WUM z języka angielskiego oraz wiedzy międzykulturowej
Logotyp NAWA
Okres realizacji:
-
Dofinansowanie:
1 192 400,00 zł
Kierownik Projektu:
dr hab. Aleksandra Wesołowska
Kod projektu:
NAWA06
W ramach projektu przewidziano następujące zadania:

Głównym celem projektu jest wypracowanie trwałych rozwiązań w zakresie współpracy naukowej realizowanej w ramach międzynarodowych partnerstw akademickich w obszarze weryfikacji procedur rekrutacji Dawczyń pokarmu kobiecego do banku mleka.

Zaplanowane prace badawczo-rozwojowe mają na celu dostosowanie wymogów wobec dawczyń mleka kobiecego do aktualnie panujących ogólnych warunków środowiskowych oraz warunków życia i czynników wpływających na stan zdrowia samej dawczyni ( styl życia, dieta ,najbliższe otoczenie bytowania). Eliminacja zachowań nieporządnych lub zmiana codziennych nawyków przez potencjalne Dawczynie przyczyni się do zwiększenie jakości mleka oddawanego do banku jak również do propagowania zdrowego stylu życia szerszej społeczności matek karmiących piersią w krajach objętych projektem.

Istotnym celem jest zaistnienie na forum międzynarodowym środowiska polskich banków mleka których liderem jest Wnioskodawca dzięki funkcjonującej na WUM Uniwersyteckiej Pracowni Badań nad Mlekiem Kobiecym i Laktacją która działa przy największym w Polsce Regionalnym Banku Mleka w Szpitalu im. Św. Rodziny w Warszawie. Projekt przyczyni się także do konsolidacji polskiego środowiska skupionego wokół banków mleka kobiecego – zarówno personelu medycznego jak i naukowców zainteresowanych mlekiem kobiecym i laktacją.

Organizacja spotkania naukowego poświęconego wynikom projektu ma na celu wymianę doświadczeń miedzy praktykami i naukowcami z tej branży ale również nadanie wyższej rangi codziennej usługowej pracy banków mleka.

Projekt ma też na celu promocję w szerszym społeczeństwie samego procederu honorowego oddawania mleka jako cennej postawy wolontarystycznej mającej wpływ na zdrowotność społeczeństw.

W celu realizacji projektu wybrano 4 partnerów strategicznych w postaci ośrodków akademickich i 3 wspierających działających jako organizacje non-profit. Partnerzy strategiczni w postaci Banków Mleka (Bank Mleka w ośrodku akademickim w Amsterdamie oraz w Turynie) zapewniają rekrutacje pacjentów do badania, która obejmuje także pozyskanie materiału biologicznego oraz zebranie danych medycznych koniecznych do przeprowadzenia prac badawczo – rozwojowych w ramach projektu. Centrum rekrutacji będzie też w Regionalnym Banku Mleka im. Św. Rodziny związanym z Wnioskodawcą. Partnerzy wspierający w postaci NGO – w Polsce i we Włoszech będą wspierać działania rekrutacyjne oraz promocję wyników projektu. Fundacja Bank Mleka Kobiecego oraz Włoskie Stowarzyszenie Banków Mleka są dobrze rozpoznawalnymi podmiotami non- profit, cieszą się dużym zaufaniem społecznym. European Milk Bank Association ( EMBA) swoim patronatem udzielonym na rzecz zadań związanych z prezentacją wyników projektu i jego promocją nada wyższą rangę i ogólnoeuropejski charakter dział. projektowym. 2 ośrodki akademickie w Irlandii będą pełniły rolę podmiotów typowo badawczych - Immunology & Cell Biology Laboratory, Maynooth University Human Health Research Institute oraz School of Nursing and Health Sciences, Nursing and Human Sciences.

Zakres projektu wpisuje się w dotychczasowe zainteresowania i doświadczenia większości partnerów strategicznych. The Duch Human Milk Bank oraz Bank Mleka na University of Torino, Amsterdam University Medical Centers od wielu lat podejmują i prowadzą z powodzeniem badania z zakresu terapii żywieniowej wcześniaków. Dlatego realizacja tego projektu jest dla tych partnerów naturalną kontynuacja podjętej tematyki badawczej.

Logotyp UE
Okres realizacji:
-
Dofinansowanie:
1 304 389,00 zł
Kierownik Projektu:
dr Beata Pyrzyńska, dr Małgorzata Czystowska-Kuźmicz
Kod projektu:
NAWA05
W ramach projektu przewidziano następujące zadania:

Celem projektu jest stworzenie długofalowej współpracy naukowej WUM z wiodącymi instytucjami z zagranicy w dziedzinie immuno-onkologii i badań nad zewnątrzkomórkowymi mikropęcherzykami błonowymi. 

W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące rezultaty:

 • Wyszkolenie pracowników naukowych i doktorantów WUM w trakcie staży w USA i Europie,
 • Zrealizowanie projektu badawczego 
 • Organizacja międzynarodowej konferencji/warsztatu „Extracellular Vesicles in Immuno-Oncology”
 • Zwiększenie rozpoznawalności naukowców WUM i Uczelni Partnerskich w międzynarodowym środowisku naukowym przez udział i prezentacje wyników badań na międzynarodowych konferencjach naukowych 
Logotyp UE
Okres realizacji:
-
Dofinansowanie:
1 170 694,00 zł
Kierownik Projektu:
mgr Dorota Szubstarska
Kod projektu:
NAWA03
W ramach projektu przewidziano następujące zadania:

W projekcie podjętych zostanie szereg działań, których rezultatem będzie podniesienie kompetencji i ukończenie procesu kształcenia dzięki wsparciu z EFS 91 osób w tym: 77 doktorantów i 14 przedstawicieli kadry akademickiej. Uczestnikami projektu będzie 101 osób, 86 doktorantów i 15 przedstawicieli kadry akademickiej, w tym 81 osób wyjeżdżających i 20 przyjeżdżających. Planowane działania w formie krótkookresowych form kształcenia np. konferencje, wizyty studyjne, staże do placówek zagranicznych są także odpowiedzią na zdefiniowane potrzeby doktorantów i kadry akademickiej poprzez zdobycie dodatkowych umiejętności i podniesienie poziomu kompetencji doktorantów i kadry akademickiej w zakresie:

 • naukowym: działania badawcze, naukowe i dydaktyczne
 • językowym: przełamanie bariery językowej, umiejętność posługiwania się językiem obcym w zakresie medycznym w stopniu komunikatywnym;
 • społecznym: przełamanie barier kulturowych, umiejętność pracy w zespole międzynarodowym,

Projekt pozwoli na:

 • nawiązanie nowych kontaktów zawodowych, które mogą być podstawą do współpracy naukowej zarówno na poziomie osobowym jak i instytucjonalnym;
 • promocję polskiej uczelni i nauki na rynkach zagranicznych poprzez udział w działaniach poza granicami kraju;
 • promocję polskiej uczelni i nauki na rynkach zagranicznych poprzez udział w działaniach osób spoza Polski;
 • zdobycie doświadczenia przez WUM w realizacji projektów w ramach międzynarodowej wymiany;
 • zdobycie wiedzy przez osoby ze strony WUM planującej działania badawcze i dydaktyczne dla studentów, doktorantów i kadry akademickiej w zakresie efektywności i potrzeby realizacji odpowiednich działań optymalnie dostosowanych dla ich odbiorców.
Logotyp UE
Okres realizacji:
-
Dofinansowanie:
817 764,00 zł
Kierownik Projektu:
dr Jacek Borowicz
Kod projektu:
FS250
W ramach projektu przewidziano następujące zadania:

Celem głównym projektu jest wzrost o 60% wiedzy młodzieży uczestniczącej w Programie odnośnie zasad profilaktyki próchnicy zębów w okresie realizacji projektu, czyli do 30.06.2023r.

Cel główny przyczyni się do realizacji celu szczegółowego PO WER: Wdrożenie i rozwój programów profilaktycznych w zakresie chorób negatywnie wpływających na zasoby pracy dedykowanych osobom w wieku aktywności zawodowej.

W rezultacie pozwoli to na:

 • zwiększenie poziomu wiedzy grupy docelowej w zakresie zasad profilaktyki próchnicy zębów oraz w zakresie właściwych nawyków żywieniowych, diety oraz stylu życia;
 • zwiększenie dostępności usług medycznych obejmujących badanie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej;
 • wzrost wczesnej identyfikacji i profilaktyki próchnicy wśród grupy docelowej.
Logotyp UE
Okres realizacji:
-
Dofinansowanie:
63 860,00 zł
Kierownik Projektu:
Koordynowany przez Dział Projektów Dydaktycznych
Kod projektu:
FS247
W ramach projektu przewidziano następujące zadania:

W projekcie uczestniczy 7 wykładowców WUM, którzy będą prowadzić zajęcia z wykorzystaniem metody tutoringu dla 21 wybranych studentów. Wykładowcy uczestniczą w wizytach studyjnych na renomowanych uczelniach zagranicznych, w czasie których poznają prowadzone tam metody kształcenia związane z tutoringiem.

Celem Projektu jest zwiększenie kompetencji dydaktycznych w zakresie kształcenia indywidualnego nauczycieli nauczających przyszłą kadrę medyczną. Kluczowe znaczenie ma relacja Mistrz-Uczeń, która ze względów systemowych (zbyt liczne grupy studentów) nie może być efektywnie realizowana. Dodatkowe wsparcie w formie indywidualizacji kształcenia pomoże zarówno najzdolniejszym i najsłabszym studentom w określeniu celów kształcenia oraz weryfikację i modyfikację planowanej ścieżki zawodowej. Kadra WUM ma świadomość potrzeb studentów w zakresie indywidualizacji ścieżki kształcenia. Wdrożenie tutoringu nie tylko zwiększy kompetencje dydaktyczne kadry, ale również wpływanie na lepsze przygotowanie absolwentów do pracy zawodowej.

Logotyp UE
Okres realizacji:
-
Dofinansowanie:
805 054,01 zł
Kierownik Projektu:
dr Antonina Doroszewska
Kod projektu:
FS245
W ramach projektu przewidziano następujące zadania:

Celem projektu jest wsparcie w tworzeniu ścieżki kształcenia dla wybitnie uzdolnionych studentów, laureatów olimpiad przedmiotowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, a także najlepszych studentów na podstawie wyników uzyskanych na pierwszym roku studiów, poprzez realizację wysokiej jakości kształcenia akademickiego opartego na systemie tutoringu.

Logotyp UE
Okres realizacji:
-
Dofinansowanie:
252 374,40 zł
Kierownik Projektu:
dr hab. Jakub Piwowarski
Kod projektu:
FS209
W ramach projektu przewidziano następujące zadania:

Celem głównym Projektu RadFarm jest wyższa jakość i efektywność kształcenia na studiach doktoranckich w zakresie wykorzystania wiedzy, narzędzi i technik z różnych dziedzin nauk przyrodniczych w badaniach ukierunkowanych na otrzymywanie nowych radiofarmaceutyków dla diagnostyki i terapii medycznej.

Cel główny realizowany jest poprzez przepływ i połączenie wiedzy, doświadczeń praktycznych i wykorzystanie bogatej infrastruktury aparaturowej w ramach Partnerstwa utworzonego przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ), Instytut Chemii i Techniki Jądrowej (IChTJ), Uniwersytet Warszawski (UW) oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM) i wspólnie realizowanego nowego interdyscyplinarnego programu studiów doktoranckich.

Strona www https://radfarm.ncbj.gov.pl/

Logotyp UE
Okres realizacji:
-
Dofinansowanie:
2 614 926,91 zł
Kierownik Projektu:
prof. dr hab. med. Bożena Kamińska-Kaczmarek
Kod projektu:
FS191
W ramach projektu przewidziano następujące zadania:

Celem projektu jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich poprzez opracowanie i realizację wysokiej jakości interdyscyplinarnych programów doktoranckich o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Projekt zakłada udział 20 osób w studiach doktoranckich z zakresu medycyny spersonalizowanej wykorzystującej sekwencjonowanie nowej generacji (NGS).

Projekt jest realizowany przez Studium Medycyny Molekularnej i obejmuje studia stacjonarne, których program złożony jest z kursów: “Od genu do fenotypu- Genomika i Bioinformatyka”, „Molekularne podstawy chorób cywilizacyjnych”, „Analiza danych NGS i medycyna spersonalizowana”.

Logotyp UE
Okres realizacji:
-
Dofinansowanie:
272 435,00 zł
Kierownik Projektu:
dr hab. Mariusz Panczyk
Kod projektu:
FS233
W ramach projektu przewidziano następujące zadania:

W projekcie uczestniczy 23 wykładowców WUM, którzy będą prowadzić zajęcia z wykorzystaniem metody tutoringu dla 69 wybranych studentów. Wykładowcy uczestniczą w wizytach studyjnych na renomowanych uczelniach zagranicznych, w czasie których poznają prowadzone tam metody kształcenia związane z tutoringiem.

Celem Projektu jest zwiększenie kompetencji dydaktycznych w zakresie kształcenia indywidualnego nauczycieli nauczających przyszłą kadrę medyczną. Kluczowe znaczenie ma relacja Mistrz-Uczeń, która ze względów systemowych (zbyt liczne grupy studentów) nie może być efektywnie realizowana. Dodatkowe wsparcie w formie indywidualizacji kształcenia pomoże zarówno najzdolniejszym i najsłabszym studentom w określeniu celów kształcenia oraz weryfikację i modyfikację planowanej ścieżki zawodowej. Kadra WUM ma świadomość potrzeb studentów w zakresie indywidualizacji ścieżki kształcenia. Wdrożenie tutoringu nie tylko zwiększy kompetencje dydaktyczne kadry, ale również wpływanie na lepsze przygotowanie absolwentów do pracy zawodowej.

Logotyp UE
Okres realizacji:
-
Dofinansowanie:
1 482 096,00 zł
Kierownik Projektu:
prof. dr hab. Lidia Rudnicka
Kod projektu:
FS218
W ramach projektu przewidziano następujące zadania:

Celem głównym Projektu jest wdrożenie programu profilaktyki nowotworów skóry, który ma za zadanie zwiększyć wiedzę oraz świadomość grup docelowych – pacjentów i lekarzy – w zakresie zapobiegania nowotworom skóry oraz metod samobadania znamion. W wyniku realizacji Projektu nastąpi:

 • wzrost upowszechnienia wiedzy w zakresie negatywnych skutków promieniowania ultrafioletowego, w tym ryzyka rozwoju stanów przednowotworowych i nowotworowych skóry, ochrony przeciwsłonecznej, samobadania znamion i badania dermatoskopowego,
 • zmiana nawyków związanych z ekspozycją na promieniowanie UV, zmniejszenie częstości oparzeń skóry i długofalowo zahamowanie wzrostowej tendencji zachorowania na nowotwory skóry
 • upowszechnienie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie profilaktyki nowotworów skóry wśród lekarzy POZ, medycyny rodzinnej, edukatorów medycznych i dermatologów.
Logotyp UE
Okres realizacji:
-
Dofinansowanie:
27 647 747,60 zł
Kierownik Projektu:
dr Marcin Kaczor
Kod projektu:
FS151
W ramach projektu przewidziano następujące zadania:

Projekt zorientowany jest na rozwój dydaktyki metodą symulacji, realizowanej w nowoczesnym, wieloprofilowym centrum symulacji medycznych. Celem projektu jest podniesienie skuteczności i jakości praktycznego nauczania studentów na kierunkach medycznych (lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo i położnictwo). Więcej info: csm.wum.edu.pl

Logotyp UE
Okres realizacji:
-
Dofinansowanie:
2 317 696,00 zł
Kierownik Projektu:
prof. dr hab. Tomasz Hermanowski
Kod projektu:
FS212
W ramach projektu przewidziano następujące zadania:

DUO OTM to pierwsze studia magisterskie łączące teorię z praktyką. WUM jest jedyną uczelnią medyczną, która będzie posiadała w swojej ofercie program kształcący studentów w zakresie Oceny Technologii Medycznych (HTA, Health Technology Assesment) zakładający nauczanie przemienne na uczelni i u pracodawcy (w ramach praktyk i staży). Dzięki temu przyszli studenci oprócz wiedzy teoretycznej będą mogli nabyć umiejętności praktyczne poprzez wykonywanie konkretnych zadań w miejscu pracy. Nowy kierunek odpowiada na rosnące potrzeby instytucji państwowych i prywatnych związane z zarządzaniem systemem opieki zdrowotnej.

Logotyp UE
Okres realizacji:
-
Dofinansowanie:
304 682,5zł
Kierownik Projektu:
prof. Ewa Dmoch-Gajzlerska
Kod projektu:
FS226
W ramach projektu przewidziano następujące zadania:

Celem głównym projektu jest zwiększenie świadomości na temat depresji poporodowej poprzez wdrożenie programu w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej na terenie województwa mazowieckiego i łódzkiego oraz wzrost o 15% wczesnego wykrywania depresji poporodowej poprzez edukację personelu medycznego (położnych, pielęgniarek, lekarzy) jak również wzrost świadomości społecznej na temat depresji poporodowej.

W ramach działań medycznych 2180 kobiet uzyska wsparcie psychologa, dla których przewiduje się przeprowadzenie 5014 porad psychologicznych, czego rezultatem będzie wczesna diagnostyka, diagnoza oraz leczenie kobiet z objawami depresji poporodowej. Wsparcie będzie również skierowane do 324 pracowników medycznych położnych, pielęgniarek, lekarzy POZ, którzy będą uczestniczyć w 18 szkoleniach, których rezultatem będzie zwiększenie ich wiedzy w zakresie rozpoznania objawów depresji poporodowej oraz stosowania Edynburskiej Skali Depresji Poporodowej.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Centrum Medyczno-Diagnostycznym Sp. z .o. o

Logotyp UE
Okres realizacji:
-
Dofinansowanie:
534 448,20 zł
Kierownik Projektu:
dr Grzegorz Placha
Kod projektu:
FS225
W ramach projektu przewidziano następujące zadania:

Celem głównym Projektu jest wzrost świadomości oraz zwiększenie wykrywalności chorób układu sercowo-naczyniowego u osób w wieku aktywności zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji pacjentów obciążonych genetycznie hipercholesterolemią rodzinną na terenie województwa mazowieckiego i łódzkiego.

Pacjenci zakwalifikowani do projektu będą objęci m.in. interwencją edukacyjną, czyli tzw. aktywną profilaktyką. Jest to nowatorskie rozwiązanie wspierające i motywujące pacjentów do zmiany trybu życia na prozdrowotny. Pacjentom oferowany będzie indywidualny bon edukacyjny, w ramach którego będzie przysługiwało im 360 minut profesjonalnego poradnictwa w zakresie diety, edukacji zdrowotnej oraz aktywności fizycznej.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Narodowym Instytutem Kardiologii im. Stefana Wyszyńskiego – Państwowym Instytutem Badawczym.

Logotyp UE
Okres realizacji:
-
Dofinansowanie:
10 269 813,11 zł
Kierownik Projektu:
mgr Anna Serzysko-Dąbrowska
Kod projektu:
FS229
W ramach projektu przewidziano następujące zadania:
 • Wspomaganie edukacji położnych i pielęgniarek w diagnostyce problemów położniczych i ginekologicznych przy użyciu wirtualnego pacjenta
 • Wzbogacenie procesu kształcenia dla kierunku pielęgniarstwo o wykorzystanie nowoczesnych technologii w diagnostyce mikrobiologicznej
 • Modyfikacja obowiązkowego programu zajęć z zakresu komunikacji dla studentów WUM
 • Przygotowanie i przeprowadzenie pilotażowego egzaminu OSCE( Objective Structured Clinical Exam ) na Wydziale Lekarsko - dentystycznym i Wydziale Farmaceutycznym
 • Utworzenie nowego przedmiotu Poradnictwo Dietetyczne oraz rozszerzenie treści nauczania przedmiotu Żywienie Kliniczne dla studentów kierunku Dietetyka
 • Podniesienie jakości i efektywności nauczania anatomii oraz zajęć klinicznych dla studentów Wydziału Lekarskiego oraz Wydziału Nauki o Zdrowiu z wykorzystaniem zaawansowanych wizualizacji anatomicznych
Logotyp UE
Okres realizacji:
-
Dofinansowanie:
11 732 744,68 zł
Kierownik Projektu:
mgr Anna Serzysko-Dąbrowska
Kod projektu:
FS228
W ramach projektu przewidziano następujące zadania:
 • Unowocześnienie oferty dydaktycznej kierunków lekarskich poprzez opracowanie zintegrowanej platformy edukacyjnej wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości
 • Unowocześnienie oferty dydaktycznej medycyny nuklearnej i radiologii poprzez opracowanie Platformy dydaktyczno-klinicznej dla diagnostyki i dozymetrii
 • Rozbudowa programu kształcenia fizjologii z patofizjologią wykorzystującego wirtualną platformę edukacyjną oraz elementy VR
 • Wprowadzenie nowego programu kształcenia MD PhD
 • Przygotowanie i wdrożenie zajęć dydaktycznych na kierunku lekarsko-dentystycznym z wykorzystaniem urządzeń i aplikacji rozszerzonej rzeczywistości
 • Przygotowanie i wdrożenie zajęć fakultatywnych z zakresu komunikacji w zespole interdyscyplinarnym
 • Podnoszenie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie: poprawy jakości kształcenia, metodyki nauczania kompetencji komunikacyjnych
 • Opracowanie kompleksowego systemu klasy ERP dotyczącego obsługi uczelni w obszarze: kontrolingu, planowania i budżetowania; elektronicznego obiegu wniosków dot. zakupów i umów cywilnoprawnych; sklepu intranetowego
Logotyp UE
Okres realizacji:
-
Dofinansowanie:
11 469 723,28 zł
Kierownik Projektu:
dr Antonina Doroszewska
Kod projektu:
FS196
W ramach projektu przewidziano następujące zadania:
 • Organizacja zajęć prowadzonych przez zagranicznych wykładowców - visiting professors
 • Szkoła Letnia Zdrowia Publicznego
 • Opracowanie i wdrożenie metodyki i materiałów interaktywnych do zajęć Biostatystyka w praktyce klinicznej oraz Informatyka kliniczna i telemedycyna
 • Obrazowanie 3D w dydaktyce "Kardiochirurgia wad wrodzonych"
 • Rozszerzenie oferty zajęć e-learningowych dla studentów WUM
 • Wprowadzenie nowego programu kształcenia fizjologii z elementami patofizjologii wykorzystującego wirtualną platformę edukacyjną oraz elementy VR
 • Wprowadzenie nowego kierunku "Toksykologia z elementami kryminalistyki"
 • Wprowadzenie nowego kursu (fakultetu) przygotowującego do zajęć klinicznych, opartego na rozwiązaniach VR, dla studentów kierunku lekarsko-dentystycznego
 • Wprowadzenie oferty dydaktycznej/szkoleniowej rozwijającej kompetencje społeczne i zawodowe studentów WUM
 • Rozwój systemu usług Biura Karier wspierającego studentów we wchodzeniu na rynek pracy
 • Podniesienie kompetencji kadry kierowniczej/administracyjnej WUM
 • Podniesienie kompetencji dydaktycznych kadry Uczelni i rozwój systemu e- learningowego /Akademia Kompetencji Dydaktycznych, Metodologicznych i Społecznych