Projekty dydaktyczne

Dział Projektów Dydaktycznych pełni rolę koordynatora administracyjnego projektów finansowanych ze środków międzynarodowych, krajowych oraz funduszy europejskich. Wspiera i monitoruje proces realizacji i zamknięcia projektów dotyczących podniesienia jakości i innowacyjności kształcenia zorientowanego na studenta WUM.

 

Lista aktualnie realizowanych projektów:

 

logotypy
Okres realizacji:
-
Dofinansowanie:
PLN 69,960.00
Kierownik Projektu:
dr n. med. Małgorzata Wojciechowska
Kod projektu:
SKN13
W ramach projektu przewidziano następujące zadania:

Ostre zespoły wieńcowe (OZW) są wiodącą przyczyną zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych. Głównym czynnikiem wpływającym na gorsze rokowanie pacjentów z OZW jest wielkość uszkodzenia niedokrwienno-reperfuzyjnego (ang.: ischemia-reperfusion injury - IRI). Wpływ na wielkość tego uszkodzenia mają współistniejące procesy chorobowe i czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego. Niestety brak jest skutecznych metod i narzędzi umożliwiających prognostyczną ocenę wielkości IRI, a przez to umożliwiających lepsze zaplanowanie indywidualnego postępowania w wypadku wystąpienia OZW u pacjentów ze zwiększonym ryzykiem. Zainteresowanie badaczy badaczy poszukujących innowacyjnego biomarkera przyciągają krążące w krwi cząsteczki miRNA. Są to krótkie niekodujące RNA o długości około 22 nukleotydów, które pośredniczą w wyciszaniu ekspresji genów. Regulują one metabolizm kardiomiocytów, a przez to zmieniają podatność mięśnia sercowego na uszkodzenie.

Przedmiotem projektu jest badanie prospektywne mające na celu ocenić, czy egzosomalne miRNA może być użytecznym markerem prognostycznym wielkości uszkodzenia niedokrwienno-reperfuzyjnego. Proponujemy innowacyjne podejście polegające na analizie profilu cząsteczek miRNA wewnątrz krążących egzosomów, na które wpływ mają poszczególne czynniki ryzyka.

Badania umożliwią lepszą ocenę rokowania pacjentów i implementację bardziej adekwatnych metod leczenia, mających obniżyć śmiertelność z powodu ostrych zespołów wieńcowych (OZW). Wpisuje się to w przedmiot programu w ramach prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności mających na celu tworzenie lub modernizację technologii lub rozwiązań technicznych, i w promocji ich wyników. W przyszłej perspektywie zaś przez potencjalny transfer wyników prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych do sfery gospodarczej. Badanie skupia się na chorobach cywilizacyjnych stwarzających zasadnicze problemy ekonomiczne i społeczne. Uzyskane wyniki pomogą w opracowaniu rozwiązań, o zasięgu lokalnym, krajowym, a także międzynarodowym, które mają przyczynić się do lepszego rozwiązywania tych problemów, a przez to przyczynić się do lepszego rozwoju społecznego kraju. Badania laboratoryjne będą prowadzone w Katedrze i Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej Centrum Badań Przedklinicznych WUM. Egzosomy zostaną wyizolowane metodą chromatografii kolumnowej z surowicy pobranej przez personel medyczny od pacjentów przyjętych do Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim z powodu ostrego zawału serca. Z otrzymanych egzosomów zostanie wyizolowane RNA oraz zostanie oceniona ekspresja poszczególnych cząsteczek miRNA. Od włączonych do badania pacjentów Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim za pomocą badania echokardiograficznego uzyskamy informacje dotyczące wielkości obszaru mięśnia sercowego dotkniętego zawałem oraz jego funkcji skurczowej i rozkurczowej. Dodatkowo oszacowane zostanie ryzyko zgonu z powodów sercowo-naczyniowych każdego badanego zostanie dokonany pomiar obwodu talii, analiza składu ciała oraz obliczony zostanie wskaźnik masy ciała (BMI). Dane te będą zestawione z poziomem ekspresji poszczególnych miRNA, wybranych na podstawie dotychczasowych badań nad ich potencjalnym wpływem na podatność mięśnia sercowego na uszkodzenie niedokrwienno-reperfuzyjne. Pacjenci zostaną objęci 6 miesięczną obserwacją, w trakcie której zostaną zebrane dane o wystąpieniu zgonu z powodów sercowo-naczyniowych oraz zawału lub udaru niezakończonego zgonem, ponownej hospitalizacji z przyczyn kardiologicznych, co także zostanie zestawione z początkową ekspresja miRNA, celem oszacowania ich wartości prognostycznej.

logotypy
Okres realizacji:
-
Dofinansowanie:
PLN 69,684.00
Kierownik Projektu:
dr n. med. Bernadetta Kałuża
Kod projektu:
SKN12
W ramach projektu przewidziano następujące zadania:

Puste lub częściowo puste siodło tureckie (PES) jest efektem wpuklenia się przestrzeni podpajęczynówkowej wypełnionej płynem mózgowo - rdzeniowym przez przeponę do wnętrza wspomnianego siodła, powodującego ucisk i spłaszczenie przysadki o różnym stopniu zaawansowania. Zjawisko to może dotyczyć nawet 35% populacji, pierwotnie będąc efektem wrodzonego braku przepony siodła lub jej osłabienia spowodowanego zmianami ciśnienia wewnątrzczaszkowego a także zmianami objętości przysadki np. w przebiegu ciąży, a wtórnie wywoływane może być przez uszkodzenie przepony np. w wyniku udaru. Poznanymi czynnikami ryzyka PES są płeć żeńska, otyłość, nadciśnienie tętnicze. Wiadomo, że nawet u 5-30% pacjentów z PES mogą pojawić się zaburzenia więcej niż jednej osi hormonalnej. PES jest najczęściej znaleziskiem przypadkowym, rozpoznawanym w trakcie wykonywania badań obrazowych OUN, w szczególności rezonansu magnetycznego (MRI). Pomimo, że zjawisko to jest coraz częściej rozpoznawane nie ma opracowanych standardów postępowania wśród pacjentów z taką diagnozą. Nie wiadomo z jaką częstością powinno wykonywać się MRI przysadki i ocenę profilu hormonalnego, oraz czy obraz przysadki w obserwacji długoterminowej ulega zmianie. Nie ustalono co może poza np. stopniem spłaszczenia przysadki powodować zaburzenia hormonalne, które nie występują u wszystkich pacjentów z PES, oraz czy zaburzenia te są trwałe. Z uwagi na poważne konsekwencje w postaci chociażby następstw niedoczynności przysadki i wtórnej niewydolności kory nadnerczy czy hiperprolaktynemii i możliwości rozwoju niepłodności wśród pacjentów z PES, gdy rozpoznanie to stawiane jest coraz częściej, wydaje się bardzo zasadnym dokładne zbadanie tego tematu.

Planowany projekt, to badanie oceniające pacjentów(n=43), u których rozpoznano pierwotny PES na podstawie MRI OUN przeprowadzonego w Zakładzie Diagnostyki Radiologicznej CSK MSWiA w Warszawie. U pacjentów zostanie przeprowadzona ocena kliniczna, hormonalna i obrazowa. Studenci biorący udział w projekcie zaangażowani będą w każdy etap jego tworzenia: w badanie pacjentów, zbieranie danych i ich opracowanie, naukę i przeprowadzenie analizy statystycznej, przygotowywanie i pisanie publikacji naukowych pod okiem starszych kolegów (np. opiekunka Koła jest statystykiem). Studenci będą mogli doskonalić swoje umiejętności interpersonalne i autoprezentacji w trakcie pracy w zespole oraz wystąpień publicznych na zorganizowanych podsumowywujących seminariach i konferencjach.

Celem pracy jest więc określenie profilu hormonalnego a także charakterystyka kliniczna i obrazowa pacjentów z PES z oceną dynamiki zmian w zakresie badanych parametrów, co może przyczynić się do opracowania standardów postępowania wśród tej grupy chorych, a także wdrażanie studentów medycyny do pracy zawodowej oraz naukowej poprzez udział w realizacji projektu i jego promocji.

logotypy
Okres realizacji:
-
Dofinansowanie:
PLN 70,000.00
Kierownik Projektu:
dr hab. Katarzyna Sykłowska-Baranek
Kod projektu:
SKN11
W ramach projektu przewidziano następujące zadania:

Projekt ma na celu opracowanie biokosmetyku zawierającego roślinne komórki macierzyste pochodzące z kultur in vitro. Realizacja głównego celu projektu zostanie podzielona na cztery powiązane ze sobą cele szczegółowe.

Pierwszym z realizowanych celów szczegółowych będzie optymalizacja warunków hodowli roślinnych

komórek macierzystych pochodzących z gatunków Polyscias filicifolia (Araliaceae) oraz Larrea tridentata (Zygophyllaceae). Prowadzone będą hodowle tkanki kalusowej oraz hodowle zawiesinowe.

Drugim celem projektu będą badania fitochemiczne pozyskanego z kultur in vitro materiału roślinnego.

Trzecim celem będzie przeprowadzenie badań aktywności biologicznej komórek macierzystych modelu hodowli in vitro fibroblastów ludzkich oraz z użyciem bezkomórkowych testów biochemicznych.

Czwartym celem będzie opracowanie kosmetyku zawierającego roślinne komórki macierzyste lub wyciąg z komórek macierzystych.

Uzyskane wyniki oraz zdobyte doświadczenie pozwoli na realizację w przyszłości szeregu nowych innowacyjnych projektów opierających się o wykorzystanie kultur in vitro do produkcji roślinnych komórek macierzystych do celów kosmetycznych. Biorąc pod uwagę rosnące zapotrzebowanie rynku na przeciwstarzeniowe kosmetyki zawierające roślinne komórki macierzyste oraz poczynione postępy w biotechnologii roślin, badawczo-rozwojowy charakter projektu niesie za sobą istotną użyteczność projektu.

logotypy
Okres realizacji:
-
Dofinansowanie:
PLN 70,000.00
Kierownik Projektu:
dr n. med. Małgorzata Wojciechowska
Kod projektu:
SKN10
W ramach projektu przewidziano następujące zadania:

Ze względu na rosnącą liczbą zachorowań na niewydolność serca (HF) schorzenie to stanowi intensywny przedmiot badań zarówno eksperymentalnych jak i klinicznych. HF dzieli się na niewydolność z obniżoną frakcją wyrzutową (HFrEF) spowodowaną najczęściej przez zawał mięśnia sercowego, jak i tą z zachowaną frakcją wyrzutową (HFpEF), do której predysponują zaawansowany wiek oraz takie choroby cywilizacyjne takie jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca i otyłość. Typowymi objawami zarówno HFpEF jak i HFrEF są męczliwość, duszność oraz obrzęki. Niezależnie od frakcji wyrzutowej, pacjenci z najcięższą postacią niewydolności serca- NYHA IV, są w grupie której śmiertelność roczna wynosi aż 40%. Opisanie stresu nitrozacyjnego w kardiomiocytach stało się przełomowym odkryciem w poznaniu patomechanizmu HFpEF. Wykazano, że poza HFpEF podwyższony poziom iNOS występuje również po zawale serca prowadzącym do HFrEF, czy też po długotrwałym stosowaniu diety wysokotłuszczowej prowadzącej do zespołu metabolicznego, które predysponują do wystąpienia HFpEF. Pierwszy etap naszego projektu polegał na przeprowadzeniu doświadczenia na szczurach, które zostały podzielone na 4 grupy zależnie od wykonywanej procedury. Od 4 tygodnia życia połowa szczurów karmiona była dietą wysokotłuszczową (przyczyniła się do rozwoju otyłości oraz zespołu metabolicznego, który jest istotnym czynnikiem ryzyka pojawienia się niewydolności serca z zachowaną frakcją wyrzutową), a druga połowa dietą standardową. Przeprowadzano w 8 tygodniu życia operacje podwiązania tętnicy wieńcowej (doprowadzającej do pozawałowej niewydolności serca) lub operacje pozorowane. W 12 tygodniu życia od wszystkich osobników pobrano mięśnie lewej komory serca, które zostały zamrożone do przyszłych analiz laboratoryjnych. Drugi etap projektu, zakłada włączenie do badania dwóch grup po 40 pacjentów z rozpoznanym odpowiednio HFpEF lub HFrEF. Pacjenci będą oceniani pod kątem współwystępowania cukrzycy, nadciśnienia tętniczego i otyłości, będą mieli oznaczone podstawowe parametry laboratoryjne (lipidogram, HBA1C) oraz wykonane echokardiograficzne badanie serca z oceną frakcji wyrzutowej i funkcji rozkurczowej lewej komory. Poza tym pobrana zostanie od nich krew, która będzie przetransportowana do Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT) w celu przeprowadzenia oznaczeń za pomocą metody ELISA.

Okres realizacji:
-
Dofinansowanie:
PLN 60,000.00
Kierownik Projektu:
dr hab. Łukasz Kołtowski
Kod projektu:
5ABBOTT
W ramach projektu przewidziano następujące zadania:

Organizatorem warsztatów jest Pracownia Kardiologii Inwazyjnej I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego posiadająca duże doświadczenie w zakresie tematyki będącej przedmiotem warsztatów pod względem klinicznego wykorzystania w/w metody diagnostycznej. W ramach warsztatów szkoleni będą zarówno pracownicy UCK WUM jak i lekarze kardiolodzy z innych ośrodków z Polski. W ramach warsztatów omawiane są: - Technika wykonywania oceny wewnątrznaczyniowej z wykorzystaniem optycznej koherentnej tomografii komputerowej (OCT) - Ocena i interpretacja obrazów OCT oraz rozpoznawanie artefaktów. Ocena morfometryczna blaszek miażdżycowych. Planowanie procedury i dobór stenów. Interpretacja obrazów w ostrych zespołach wieńcowych. Identyfikacja blaszek wysokiego ryzyka (ocena jakościowa). -Odbywają się praktyczne zajęcia w pracowni kardiologii inwazyjnej - obrazowanie wewnątrznaczyniowe z wykorzystaniem optycznej koherentnej tomografii komputerowej.

logotypy
Okres realizacji:
-
Dofinansowanie:
PLN 260,940.00
Kierownik Projektu:
dr hab. Aleksandra Maria Wesołowska
Kod projektu:
NAWA16
W ramach projektu przewidziano następujące zadania:

Kobiety karmiące piersią są rutynowo wyłączone z badań klinicznych, dotyczy to także badań nad szczepionką przeciw COVID-19. Jedyne dane na temat bezpieczeństwa szczepień w czasie laktacji pochodzą z badań post-marketingowych lub spontanicznych zgłoszeń o podejrzeniach działań niepożądanych. Brak aktualnych danych klinicznych budzi wiele wątpliwości odnośnie bezpieczeństwa i ryzyka szczepień tej grupy w czasie pandemii SARS-CoV-2.

Celem badania jest pilne przeciwdziałanie niepożądanym konsekwencjom tej sytuacji, takim jak skrócenie karmienia piersią albo odmowa szczepień w okresie laktacji. Projekt wypełni lukę w wiedzy dotyczącej skuteczności i bezpieczeństwa farmakoterapii w czasie karmienia piersią poprzez dostarczenie narzędzia oceniającego działania poszczepienne w czasie laktacji.

Skorzystamy z doświadczeń Instytutu Zdrowia Kobiet, UCL, w Londynie w stosowaniu procedury Delphi do osiągnięcia grupowego konsensusu wśród ekspertów z całego świata na temat skali działań niepożądanych interwencji medycznych, także szczepień, w okresie laktacji oraz ich skutków dla matki i dziecka w okresie okołoporodowym. Interdyscyplinarny panel ekspertów reprezentujących podmioty wspierające karmienie piersią oraz instytucje badawcze, podejmie pracę w celu wymiany doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa farmakoterapii, aby jednoznaczne zdefiniować działania niepożądane leków stosowanych w czasie laktacji. Ponadto zostanie przeprowadzone badanie dotyczące nadzoru nad szczepionką COVID-19 u 100 kobiet karmiących piersią w Polsce. Powstanie rejestr zaszczepionych kobiet karmiących na podstawie zgromadzonych danych klinicznych oraz zostanie oceniona i zwalidowana propozycja terminologii dotyczącej zdarzeń niepożądanych w laktacji.

logotypy
Okres realizacji:
-
Dofinansowanie:
PLN 277,680.00
Kierownik Projektu:
dr hab. Wojciech Feleszko
Kod projektu:
NAWA15
W ramach projektu przewidziano następujące zadania:

Celem projektu jest wypracowanie międzynarodowego konsensusu i algorytmu postępowania we współpracy z ekspertami Grupy Roboczej Sekcji Immunologii Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej (EAACI). W EAACI powołano 23-os. międzynarodową Grupę Roboczą, która w ramach tego projektu wykona przeglądy systematyczne, analizę danych i wyjaśni mechanizmy immunologiczne w MIS-C. Grupa zaproponuje następnie kliniczny algorytm dla diagnostyki i leczenia ciężkiego MIS-C, w oparciu o współpracę nauk podstawowych i klinicystów z 11 krajów. Zaproponujemy międzynarodową strategię dla zrozumienia mechanizmów, diagnostyki i postępowania w MIS-C.

Równolegle zamierzamy w ramach projektu zbadać populacje swoistych dla wirusa komórek limfocytarnych w próbkach śluzówki pobranych nieinwazyjnie z nosa pacjentów z MIS-C oraz przesunięcia w obrębie tych populacji w tkankach dotkniętych procesem zapalnym w ostrej fazie MIS-C i w zdrowiu. Próbki błony śluzowej nosa zostaną pobrane od 20 pacjentów w Warszawie i w Rotterdamie jesienią 2021 roku. W Uniwersyteckim Centrum Medycznym w Lejdzie zostanie wykonana cytometria masowa i analiza populacji komórek w chorych tkankach, oraz prześledzenie ich korelacji z kliniką PIMS/MIS-C. Badania te dostarczą unikalnego wglądu w dynamikę i istotę zjawisk immunologicznych w błonie śluzowej w MIS-C.

Partnerzy projektu:

Franciscus Gasthuis & Vlietland Teaching Hospital oraz Leiden University Medical Centre.

logotypy
Okres realizacji:
-
Dofinansowanie:
PLN 127,320.00
Kierownik Projektu:
prof. dr hab. Joanna Gotlib
Kod projektu:
NAWA14
W ramach projektu przewidziano następujące zadania:

Projekt dotyczy opracowania wytycznych dla prowadzenia skutecznej działalności informacyjnej w mediach społecznościowych dotyczącej szczepień przeciwko COVID-19 i skierowanych do studentów pielęgniarstwa z Pokolenia Z. Model badawczy będzie wykorzystywał metodę mieszaną (integrującą zbieranie danych ilościowych i jakościowych). Podstawową przesłanką tej metodologii jest to, że taka integracja pozwala na pełniejsze i bardziej synergiczne wykorzystanie danych niż oddzielne zbieranie i analiza danych ilościowych i jakościowych.

Wraz z partnerem z Irlandii opracowany zostanie plan przyszłej kampanii na rzecz zdrowia i szczepień skierowanej do młodych ludzi. Rezultatem projektu będzie opracowanie katalogu dobrych praktyk mających zastosowanie w opracowaniu efektywnych kampanii w social media dotyczących szczepień skierowanych do młodych ludzi, głownie studentów pielęgniarstwa.

logotypy
Okres realizacji:
-
Dofinansowanie:
PLN 242,436.00
Kierownik Projektu:
dr Monika Franczak - Rogowska
Kod projektu:
NAWA13
W ramach projektu przewidziano następujące zadania:

Zgodnie ze Strategią Rozwoju WUM na lata 2017-2020 główne aktualne potrzeby Wydziału Farmaceutycznego w kontekście umiędzynarodowienia to: otworzenie English Division Na Wydziale Farmaceutycznym, przygotowanie kadry naukowo-dydaktycznej w zakresie prowadzenia zajęć w środowisku zróżnicowanym kulturowo, nawiązanie współpracy z zagranicznymi wykładowcami.

Celem projektu będzie wzrost umiędzynarodowienia Wydziału Farmaceutycznego WUM poprzez przygotowanie i wdrożenie 2 edycji anglojęzycznego programu pn. „Różne poziomy interakcji leków” (VaLDIs).

Grupą docelową projektu będzie 100 osób (50K i 50M) - studentów zagranicznych (od II semestru III roku studiów) - z podstawową wiedzą w zakresie farmakologii, zainteresowanych pogłębieniem swojej wiedzy w zakresie interakcji substancji farmakologicznie czynnych na poziomie farmakokinetyki i farmakodynamiki z innymi substancjami leczniczymi oraz składnikami żywności, suplementami diety i ziołami.

Planowane działania:

- podniesienie kompetencji nauczycieli akademickich Wydziału Farmaceutycznego WUM w zakresie: prowadzenia e-zajęć, komunikacji międzykulturowej oraz komunikacji nastawionej na budowanie współpracy,

- działania informacyjne i rekrutacja uczestników programu,

- merytoryczne przygotowanie programu,

- wdrożenie 2 edycji programu VaLDIs, z udziałem visiting professor: pierwszej pilotażowej, drugiej zmodyfikowanej zgodnie z wynikami ewaluacji 1 edycji

- zakup niezbędnego sprzętu i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia programu.

Korzyści z realizacji projektu: przygotowanie kadry naukowo-dydaktycznej Wydziału Farmaceutycznego WUM do prowadzenia zajęć w środowisku międzykulturowym w formule zdalnej; nabycie praktycznego doświadczenia przez kadrę naukowo-dydaktyczną w zakresie przygotowywania i wdrażania IMPK; wdrożenie pierwszego na Wydziale Farmaceutycznym intensywnego międzynarodowego programu kształcenia;

logotypy
Okres realizacji:
-
Dofinansowanie:
PLN 20,000.00
Kierownik Projektu:
Nadzór sprawuje Dział Projektów Dydaktycznych
Kod projektu:
EOG23
W ramach projektu przewidziano następujące zadania:

Projekt Mobilność w szkolnictwie wyższym korzysta z dofinansowania o wartości 20 000 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Celem projektu  jest  wzmocnienie współpracy w zakresie mobilności pracowników

pomiędzy Warszawskim Uniwersytetem Medycznym a instytucjami partnerskimi.

Program Edukacja powstał na mocy międzyrządowej umowy dotyczącej wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021. Celem Programu jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) w obszarze edukacji.

Komponent II Mobilność w szkolnictwie wyższym przeznaczony jest dla:

 1. dla studentów – mobilności i praktyki;
 2. dla pracowników uczelni – prowadzenie zajęć dydaktycznych w krajach przyjmujących, udział w seminariach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach; wizyty typu „job shadowing”.
logotypy
Okres realizacji:
-
Dofinansowanie:
PLN 60,000.00
Kierownik Projektu:
prof. dr hab. Sebastian Granica
Kod projektu:
SKN09
W ramach projektu przewidziano następujące zadania:
Celem projektu jest prowadzenie badań naukowych przez studentów kierunków farmacja oraz analityka medyczna w ramach działalności w Studenckim Kole Naukowym „Herbarium” przy Katedrze Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii WUM. W ramach prac w kole studenci są angażowani w realizację projektów badawczych skupionych na poszukiwaniach nowych zastosowań leczniczych dla tradycyjnie stosowanych ekstraktów roślinnych oraz związków chemicznych w nich zawartych. Współpraca w kole jest oparta na relacji uczeń-mentor. Student podejmuje próbę rozwiązania problemu naukowego pod opieką doświadczonych pracowników naukowych. Uczy się nowych technik badawczych i zasad prowadzenia prac naukowych. Zasadniczym celem projektu jest znalezienie pośród tradycyjnie stosowanych wyciągów roślinnych i zawartych w nich substancji pochodzenia naturalnego nowych innowacyjnych zastosowań w postaci leków przeznaczonych do terapii schorzeń o podłożu zapalnym. Studenci w ramach prac naukowcy w kole będą także mieli okazję doskonalenia swoich umiejętności miękkich. W szczególności nacisk będzie położony na zasady pracy w grupie w zakresie prowadzenia prac badawczych oraz techniki prezentowania wyników prowadzonych prac.
logotypy
Okres realizacji:
-
Dofinansowanie:
PLN 70,000.00
Kierownik Projektu:
mgr. inż. Mateusz Kawka
Kod projektu:
SKN08
W ramach projektu przewidziano następujące zadania:

Projekt ma na celu opracowanie platformy do wytwarzania białek heterologicznych, opartej o systemy ekspresji ciągłej oraz przejściowej w dwóch wybranych modelowych gatunkach roślin z rodzaju Nicotiana. Realizacja głównego celu projektu zostanie podzielona na trzy powiązane ze sobą cele szczegółowe:

 1. Zaprojektowanie wektorów plazmidowych do ekspresji wybranych białek heterologicznych w komórkach roślinnych do ekspresji białek rekombinowanych w komórkach roślinnych oraz ich namnożenie.
 2. Transformacja Agrobacterium tumefaciens zaprojektowanymi wektorami plazmidowymi.
 3. Transformacja biomasy roślinnej.

Głównym rezultatem projektu będzie opracowanie uniwersalnej technologii wytwarzania

białek heterologicznych w biomasie roślinnej w systemie ekspresji ciągłej oraz przejściowej.

logotypy
Okres realizacji:
-
Dofinansowanie:
PLN 366,765.00
Kierownik Projektu:
dr hab. Edyta Krzych-Fałta
Kod projektu:
NAWA18
W ramach projektu przewidziano następujące zadania:

Celem projektu jest przygotowanie WNoZ WUM do kształcenia i obsługi studentów zagranicznych w związku z planowanym uruchomieniem English Division WNoZ na kierunku Pielęgniarstwo.

W związku z tym zaplanowano realizację następujących działań:

 • cykl szkoleń dla kadry naukowo-dydaktycznej i administracyjnej
 • przygotowanie podstrony WNoZ w języku angielskim
 • przygotowanie informatora w języku polskim i angielskim
 • przygotowanie kursu z języka polskiego dla zagranicznych studentów
 • utworzenie punktu Welcome Centre
 • oznakowanie pomieszczeń w języku polskim i angielskim
logotypy
Okres realizacji:
-
Dofinansowanie:
PLN 70,000.00
Kierownik Projektu:
dr hab. Beata Mrozikiewicz-Rakowska
Kod projektu:
SKN15
W ramach projektu przewidziano następujące zadania:

Badanie ma na celu:

 1. Poprawę jakości opieki nad pacjentami z cukrzycą, w szczególności tych, którzy rozwinęli ZSC. Osiągnięte to zostanie poprzez wytypowanie biomarkera umożliwiającego wykorzystanie EVs w kontekście szacowania ryzyka wystąpienia i przebiegu ZSC
 2. Opracowanie schematu preselekcji grupy chorych najbardziej podatnych na ZSC.

Umożliwi to zastosowanie wzmożonego nadzoru oraz wdrożenia działań profilaktycznych, co miałoby kluczowy wpływ na znaczną poprawę jakości życia i przeżywalności tych chorych. W konsekwencji tych działań będzie możliwe zmniejszenie ryzyka amputacji wśród pacjentów, co bezpośrednio przyczyni się do poprawy jakości ich życia.

 1. Zwiększenie kompetencji miękkich studentów - prowadzenie badań prospektywnych, analiza molekularna uzyskanego materiału biologicznego, analiza biostatystyczna uzyskanych wyników oraz nawiązywanie współpracy z sektorem prywatnym.
 2. Promocja polskich osiągnięć na arenie międzynarodowej poprzez publikację wyników w czasopiśmie o zasięgu międzynarodowym z listy MEiN.
logotypy
Okres realizacji:
-
Dofinansowanie:
PLN 70,000.00
Kierownik Projektu:
dr hab. Anna Rzepakowska
Kod projektu:
SKN14
W ramach projektu przewidziano następujące zadania:

Celem badania jest identyfikacja markerów genetycznych, które są odpowiedzialne za niekorzystne rokowanie w złośliwych nowotworach ślinianek. Badanie pozwoli na opracowanie panelu genetycznego, na podstawie którego będzie możliwa identyfikacja

pacjentów ze zwiększonym ryzykiem nawrotu procesu nowotworowego i agresywniejszym przebiegiem choroby.

Wyniki badania zostaną opublikowane w renomowanym międzynarodowym czasopiśmie.

Rezultaty projektu pozwolą poszerzyć wiedzę na temat molekularnych uwarunkowań rozwoju nowotworów złośliwych gruczołów ślinowych. Przyczynią się do opracowania skuteczniejszych metod leczenia oraz bardziej spersonalizowanej terapii. W przyszłości umożliwi to tworzenie nowych standardów opieki nad pacjentami z grupy wysokiego ryzyka.

logotypy
Okres realizacji:
-
Dofinansowanie:
PLN 166,860.00
Kierownik Projektu:
FS256
Kod projektu:
dr hab. Mariusz Jaworski
W ramach projektu przewidziano następujące zadania:

W projekcie uczestniczy 9 wykładowców WUM, którzy będą prowadzić zajęcia z wykorzystaniem metody tutoringu dla 27 wybranych studentów.

W ramach projektu  dofinansowane jest wynagrodzenie dla nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia w ramach normalnego toku studiów ze studentami z wykorzystaniem metody tutoringu oraz na przygotowanie materiałów dydaktycznych na potrzeby tych zajęć. Zajęcia są prowadzone podczas niepełnego cyklu kształcenia przez 3 semestry. Forma prowadzenia zajęć będzie wynikała z opracowanego i udostępnionego uczelniom modelu tutoringu, z wykorzystaniem wiedzy zdobytej podczas zagranicznych wizyt studyjnych oraz będzie uwzględniała autonomiczne podejście uczelni.

Wprowadzenie tutoringu pozwoli na podniesienie jakości kształcenia, ale także indywidualnego podejścia do studenta. Nauczyciele biorący udział w projekcie nabiorą doświadczenia w prowadzeniu zajęć 1:1. Wdrożony model tutoringowy będzie mógłby wykorzystany jako tutoring dydaktyczny (np. podczas opracowywania i przygotowania zagadnień w ramach prac dyplomowych), ale także podczas diagnozowania i doskonalenia umiejętności psychospołecznych i naukowych studentów.

logotypy
Okres realizacji:
-
Dofinansowanie:
PLN 2,811,857.34
Kierownik Projektu:
Supervised by Department of Didactic Projects
Kod projektu:
NAWA19
W ramach projektu przewidziano następujące zadania:
 • Przyjęcie obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski nie wcześniej niż 24 lutego 2022 roku i byli studentami ukraińskich uczelni medycznych w roku akademickim 2021/2022 na odpowiedni rok studiów w WUM, który będzie odpowiadał zakresowi posiadanej wiedzy i umiejętności (studia na kierunku lekarskim lub kierunku lekarsko-dentystycznym)
 • Przeprowadzenie przez Studium Języków Obcych WUM bezpłatnych kursów języka polskiego jako obcego dla uchodźców obywateli Ukrainy (pięciomiesięczne kursy językowe)
 • Objęcie uczestników programu wsparciem psychologicznym (poradnictwo psychologiczne, coaching, psychoedukacja, trening radzenia sobie ze stresem)
 • Zapewnienie opieki prawnej dla wszystkich uczestników projektu (m.in. pomoc w przygotowaniu wniosku o nadanie statusu uchodźcy lub ochrony międzynarodowej, pobyt czasowy lub stały)
logotypy
Okres realizacji:
-
Dofinansowanie:
1,079,082.00
Kierownik Projektu:
Prof. Michał Grąt
Kod projektu:
NAWA17
W ramach projektu przewidziano następujące zadania:
 • Działania promocyjne dotyczące międzynarodowego programu doktoranckiego
 • Udzielanie stypendiów najlepszym doktorantom
 • Wsparcie finansowe na krótkoterminowe zagraniczne wizyty badawcze/staże
 • Włączenie zagranicznych nauczycieli akademickich do programu studiów doktoranckich

Projekt ma zwiększyć umiędzynarodowienie Szkoły Doktorskiej w 3 głównych obszarach: pozyskanie zagranicznych doktorantów, zwiększenie wskaźnika mobilności międzynarodowej polskich doktorantów oraz zwiększenie rozpoznawalności Szkoły Doktorskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wśród uczelni zagranicznych.

Logotyp EOG
Okres realizacji:
-
Dofinansowanie:
PLN 26,472.00
Kierownik Projektu:
Kod projektu:
EOG20
W ramach projektu przewidziano następujące zadania:

Projekt Mobilność w szkolnictwie wyższym korzysta z dofinansowania o wartości 26 472 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Celem projektu  jest  wzmocnienie współpracy w zakresie mobilności pracowników pomiędzy Warszawskim Uniwersytetem Medycznym a instytucjami partnerskimi.

Program Edukacja powstał na mocy międzyrządowej umowy dotyczącej wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021. Celem Programu jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) w obszarze edukacji.

Komponent II Mobilność w szkolnictwie wyższym przeznaczony jest dla:

 1. dla studentów – mobilności i praktyki;
 2. dla pracowników uczelni – prowadzenie zajęć dydaktycznych w krajach przyjmujących, udział w seminariach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach; wizyty typu „job shadowing”.
Logotyp NAWA
Okres realizacji:
-
Dofinansowanie:
PLN 16,000.00
Kierownik Projektu:
prof. dr hab. Sergiusz Jóźwiak
Kod projektu:
NAWA11
W ramach projektu przewidziano następujące zadania:

Wdrażane badanie „Epilepsy Prevention In children in China And Poland (EPICAP)” stanowi kontynuację koncepcji leczenia prewencyjnego. Ma ono na celu 1/ walidację dotychczas poznanych i znalezienie nowych molekularnych biomarkerów epileptogenezy w SG, 2/walidację tych biomarkerów w innych mechanizmach epileptogenezy niż w SG, 3/ porównanie skuteczności leczenia prewencyjnego padaczki za pomocą wigabatryny oraz inhibitora szlaku mTOR (rapamycyna).

Badanie EPICAP ma za cel zidentyfikowanie molekularnych biomarkerów epileptogenezy i określenie, które biomarkery mają charakter uniwersalny, a które są specyficzne dla danego mechanizmu powstawania padaczki. Dlatego też oczekujemy, że projekt EPICAP istotnie przyczyni się do wykrywania i leczenia padaczki. Scharakteryzowanie czynników wpływających na epileptogenezę jest kluczowe w poszukiwaniu nowych mechanizmów leków przeciwpadaczkowych. Wyniki prowadzonego badania będą w potencjalnym spektrum zainteresowań zarówno przemysłu biomedycznego, farmaceutycznego jak i neurobiologów.

Istotnym będzie także udowodnienie skuteczności leczenia prewencyjnego padaczki dwoma lekami stosowanymi w SG. Oczekujemy, że dzięki EPICAP pojawią się nowe możliwości leczenia co przyczyni się do redukcji kosztów leczenia i poprawy funkcjonowania chorych w społeczeństwie.

Dzięki projektowi EPICAP zostaną osiągnięte wszystkie cele stawiane przed projektami bilateralnymi, a oparte na wspólnych protokołach, jednoczasowe badania kliniczne i w obszarze nauk podstawowych wzmocnią polsko-chińską współpracę w dziedzinie nauk biomedycznych. Ponadto:

 • wykorzystanie nowoczesnych metod molekularnych, technik statystycznych, a także wspólnych technicznych i analitycznych protokołów w jednostkach polskich i chińskich pozwolą na zwiększenie jakości sieci badawczej pomiędzy polskimi i chińskimi badaczami i klinicystami;
 • badania, których celem jest identyfikacja uniwersalnych biomarkerów epileptogenezy są wyjątkowe na skalę światową oraz podniosą poziom nauki i technologii na wyższy poziom, zarówno w Polsce, jak i w Chinach;
 • identyfikacja biomarkerów mogących wskazywać na ryzyko padaczki oraz jej nasilenia w różnych warunkach i populacjach jest powszechnie uznawana za główne zadanie, zarówno w neurologii jak i w neurobiologii. Badania tego typu prowadzone w ramach projektu na stosunkowo mało liczebnych grupach chorych mogą stanowić punkt wyjścia do wspólnego, dużego randomizowanego badania, które mogłoby być międzynarodowe, koordynowane przez partnerów EPICAP;
 • prowadzenie tak dużego projektu naukowego spowoduje podniesienie pozycji naukowej zarówno polskich, jak i chińskich partnerów
 • odkrycie nowych biomarkerów padaczki o znaczeniu uniwersalnym dla różnych patomechanizmów padaczek może stanowić przełom w zapobieganiu i leczeniu padaczki i umożliwić komercjalizację rezultatów badań.
 • bezpośrednie korzyści dla pacjentów z SG w obu krajach obejmują udział w badaniu obejmującym szeroki program testów klinicznych oraz możliwość kontrolowanego leczenia prewencyjnego.
Logotyp NAWA
Okres realizacji:
-
Dofinansowanie:
PLN 1,192,400.00
Kierownik Projektu:
dr hab. Aleksandra Wesołowska
Kod projektu:
NAWA06
W ramach projektu przewidziano następujące zadania:

Głównym celem projektu jest wypracowanie trwałych rozwiązań w zakresie współpracy naukowej realizowanej w ramach międzynarodowych partnerstw akademickich w obszarze weryfikacji procedur rekrutacji Dawczyń pokarmu kobiecego do banku mleka.

Zaplanowane prace badawczo-rozwojowe mają na celu dostosowanie wymogów wobec dawczyń mleka kobiecego do aktualnie panujących ogólnych warunków środowiskowych oraz warunków życia i czynników wpływających na stan zdrowia samej dawczyni ( styl życia, dieta ,najbliższe otoczenie bytowania). Eliminacja zachowań nieporządnych lub zmiana codziennych nawyków przez potencjalne Dawczynie przyczyni się do zwiększenie jakości mleka oddawanego do banku jak również do propagowania zdrowego stylu życia szerszej społeczności matek karmiących piersią w krajach objętych projektem.

Istotnym celem jest zaistnienie na forum międzynarodowym środowiska polskich banków mleka których liderem jest Wnioskodawca dzięki funkcjonującej na WUM Uniwersyteckiej Pracowni Badań nad Mlekiem Kobiecym i Laktacją która działa przy największym w Polsce Regionalnym Banku Mleka w Szpitalu im. Św. Rodziny w Warszawie. Projekt przyczyni się także do konsolidacji polskiego środowiska skupionego wokół banków mleka kobiecego – zarówno personelu medycznego jak i naukowców zainteresowanych mlekiem kobiecym i laktacją.

Organizacja spotkania naukowego poświęconego wynikom projektu ma na celu wymianę doświadczeń miedzy praktykami i naukowcami z tej branży ale również nadanie wyższej rangi codziennej usługowej pracy banków mleka.

Projekt ma też na celu promocję w szerszym społeczeństwie samego procederu honorowego oddawania mleka jako cennej postawy wolontarystycznej mającej wpływ na zdrowotność społeczeństw.

W celu realizacji projektu wybrano 4 partnerów strategicznych w postaci ośrodków akademickich i 3 wspierających działających jako organizacje non-profit. Partnerzy strategiczni w postaci Banków Mleka (Bank Mleka w ośrodku akademickim w Amsterdamie oraz w Turynie) zapewniają rekrutacje pacjentów do badania, która obejmuje także pozyskanie materiału biologicznego oraz zebranie danych medycznych koniecznych do przeprowadzenia prac badawczo – rozwojowych w ramach projektu. Centrum rekrutacji będzie też w Regionalnym Banku Mleka im. Św. Rodziny związanym z Wnioskodawcą. Partnerzy wspierający w postaci NGO – w Polsce i we Włoszech będą wspierać działania rekrutacyjne oraz promocję wyników projektu. Fundacja Bank Mleka Kobiecego oraz Włoskie Stowarzyszenie Banków Mleka są dobrze rozpoznawalnymi podmiotami non- profit, cieszą się dużym zaufaniem społecznym. European Milk Bank Association ( EMBA) swoim patronatem udzielonym na rzecz zadań związanych z prezentacją wyników projektu i jego promocją nada wyższą rangę i ogólnoeuropejski charakter dział. projektowym. 2 ośrodki akademickie w Irlandii będą pełniły rolę podmiotów typowo badawczych - Immunology & Cell Biology Laboratory, Maynooth University Human Health Research Institute oraz School of Nursing and Health Sciences, Nursing and Human Sciences.

Zakres projektu wpisuje się w dotychczasowe zainteresowania i doświadczenia większości partnerów strategicznych. The Duch Human Milk Bank oraz Bank Mleka na University of Torino, Amsterdam University Medical Centers od wielu lat podejmują i prowadzą z powodzeniem badania z zakresu terapii żywieniowej wcześniaków. Dlatego realizacja tego projektu jest dla tych partnerów naturalną kontynuacja podjętej tematyki badawczej.

Logotyp UE
Okres realizacji:
-
Dofinansowanie:
PLN 1,304,389.00
Kierownik Projektu:
dr Beata Pyrzyńska, dr Małgorzata Czystowska-Kuźmicz
Kod projektu:
NAWA05
W ramach projektu przewidziano następujące zadania:

Celem projektu jest stworzenie długofalowej współpracy naukowej WUM z wiodącymi instytucjami z zagranicy w dziedzinie immuno-onkologii i badań nad zewnątrzkomórkowymi mikropęcherzykami błonowymi. 

W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące rezultaty:

 • Wyszkolenie pracowników naukowych i doktorantów WUM w trakcie staży w USA i Europie,
 • Zrealizowanie projektu badawczego 
 • Organizacja międzynarodowej konferencji/warsztatu „Extracellular Vesicles in Immuno-Oncology”
 • Zwiększenie rozpoznawalności naukowców WUM i Uczelni Partnerskich w międzynarodowym środowisku naukowym przez udział i prezentacje wyników badań na międzynarodowych konferencjach naukowych 
Logotyp UE
Okres realizacji:
-
Dofinansowanie:
PLN 1,170,694.00
Kierownik Projektu:
mgr Dorota Szubstarska
Kod projektu:
NAWA03
W ramach projektu przewidziano następujące zadania:

W projekcie podjętych zostanie szereg działań, których rezultatem będzie podniesienie kompetencji i ukończenie procesu kształcenia dzięki wsparciu z EFS 91 osób w tym: 77 doktorantów i 14 przedstawicieli kadry akademickiej. Uczestnikami projektu będzie 101 osób, 86 doktorantów i 15 przedstawicieli kadry akademickiej, w tym 81 osób wyjeżdżających i 20 przyjeżdżających. Planowane działania w formie krótkookresowych form kształcenia np. konferencje, wizyty studyjne, staże do placówek zagranicznych są także odpowiedzią na zdefiniowane potrzeby doktorantów i kadry akademickiej poprzez zdobycie dodatkowych umiejętności i podniesienie poziomu kompetencji doktorantów i kadry akademickiej w zakresie:

 • naukowym: działania badawcze, naukowe i dydaktyczne
 • językowym: przełamanie bariery językowej, umiejętność posługiwania się językiem obcym w zakresie medycznym w stopniu komunikatywnym;
 • społecznym: przełamanie barier kulturowych, umiejętność pracy w zespole międzynarodowym,

Projekt pozwoli na:

 • nawiązanie nowych kontaktów zawodowych, które mogą być podstawą do współpracy naukowej zarówno na poziomie osobowym jak i instytucjonalnym;
 • promocję polskiej uczelni i nauki na rynkach zagranicznych poprzez udział w działaniach poza granicami kraju;
 • promocję polskiej uczelni i nauki na rynkach zagranicznych poprzez udział w działaniach osób spoza Polski;
 • zdobycie doświadczenia przez WUM w realizacji projektów w ramach międzynarodowej wymiany;
 • zdobycie wiedzy przez osoby ze strony WUM planującej działania badawcze i dydaktyczne dla studentów, doktorantów i kadry akademickiej w zakresie efektywności i potrzeby realizacji odpowiednich działań optymalnie dostosowanych dla ich odbiorców.
Logotyp UE
Okres realizacji:
-
Dofinansowanie:
PLN 817,764.00
Kierownik Projektu:
dr Jacek Borowicz
Kod projektu:
FS250
W ramach projektu przewidziano następujące zadania:

Celem głównym projektu jest wzrost o 60% wiedzy młodzieży uczestniczącej w Programie odnośnie zasad profilaktyki próchnicy zębów w okresie realizacji projektu, czyli do 30.06.2023r.

Cel główny przyczyni się do realizacji celu szczegółowego PO WER: Wdrożenie i rozwój programów profilaktycznych w zakresie chorób negatywnie wpływających na zasoby pracy dedykowanych osobom w wieku aktywności zawodowej.

W rezultacie pozwoli to na:

 • zwiększenie poziomu wiedzy grupy docelowej w zakresie zasad profilaktyki próchnicy zębów oraz w zakresie właściwych nawyków żywieniowych, diety oraz stylu życia;
 • zwiększenie dostępności usług medycznych obejmujących badanie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej;
 • wzrost wczesnej identyfikacji i profilaktyki próchnicy wśród grupy docelowej.
Logotyp UE
Okres realizacji:
-
Dofinansowanie:
PLN 63,860.00
Kierownik Projektu:
Koordynowany przez Dział Projektów Dydaktycznych
Kod projektu:
FS247
W ramach projektu przewidziano następujące zadania:

W projekcie uczestniczy 7 wykładowców WUM, którzy będą prowadzić zajęcia z wykorzystaniem metody tutoringu dla 21 wybranych studentów. Wykładowcy uczestniczą w wizytach studyjnych na renomowanych uczelniach zagranicznych, w czasie których poznają prowadzone tam metody kształcenia związane z tutoringiem.

Celem Projektu jest zwiększenie kompetencji dydaktycznych w zakresie kształcenia indywidualnego nauczycieli nauczających przyszłą kadrę medyczną. Kluczowe znaczenie ma relacja Mistrz-Uczeń, która ze względów systemowych (zbyt liczne grupy studentów) nie może być efektywnie realizowana. Dodatkowe wsparcie w formie indywidualizacji kształcenia pomoże zarówno najzdolniejszym i najsłabszym studentom w określeniu celów kształcenia oraz weryfikację i modyfikację planowanej ścieżki zawodowej. Kadra WUM ma świadomość potrzeb studentów w zakresie indywidualizacji ścieżki kształcenia. Wdrożenie tutoringu nie tylko zwiększy kompetencje dydaktyczne kadry, ale również wpływanie na lepsze przygotowanie absolwentów do pracy zawodowej.

Logotyp UE
Okres realizacji:
-
Dofinansowanie:
PLN 805,054.01
Kierownik Projektu:
dr Antonina Doroszewska
Kod projektu:
FS245
W ramach projektu przewidziano następujące zadania:

Celem projektu jest wsparcie w tworzeniu ścieżki kształcenia dla wybitnie uzdolnionych studentów, laureatów olimpiad przedmiotowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, a także najlepszych studentów na podstawie wyników uzyskanych na pierwszym roku studiów, poprzez realizację wysokiej jakości kształcenia akademickiego opartego na systemie tutoringu.

Logotyp UE
Okres realizacji:
-
Dofinansowanie:
PLN 252,374.40
Kierownik Projektu:
dr hab. Jakub Piwowarski
Kod projektu:
FS209
W ramach projektu przewidziano następujące zadania:

Celem głównym Projektu RadFarm jest wyższa jakość i efektywność kształcenia na studiach doktoranckich w zakresie wykorzystania wiedzy, narzędzi i technik z różnych dziedzin nauk przyrodniczych w badaniach ukierunkowanych na otrzymywanie nowych radiofarmaceutyków dla diagnostyki i terapii medycznej.

Cel główny realizowany jest poprzez przepływ i połączenie wiedzy, doświadczeń praktycznych i wykorzystanie bogatej infrastruktury aparaturowej w ramach Partnerstwa utworzonego przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ), Instytut Chemii i Techniki Jądrowej (IChTJ), Uniwersytet Warszawski (UW) oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM) i wspólnie realizowanego nowego interdyscyplinarnego programu studiów doktoranckich.

Strona www https://radfarm.ncbj.gov.pl/

Logotyp UE
Okres realizacji:
-
Dofinansowanie:
PLN 2,614,926.91
Kierownik Projektu:
prof. dr hab. med. Bożena Kamińska-Kaczmarek
Kod projektu:
FS191
W ramach projektu przewidziano następujące zadania:

Celem projektu jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich poprzez opracowanie i realizację wysokiej jakości interdyscyplinarnych programów doktoranckich o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Projekt zakłada udział 20 osób w studiach doktoranckich z zakresu medycyny spersonalizowanej wykorzystującej sekwencjonowanie nowej generacji (NGS).

Projekt jest realizowany przez Studium Medycyny Molekularnej i obejmuje studia stacjonarne, których program złożony jest z kursów: “Od genu do fenotypu- Genomika i Bioinformatyka”, „Molekularne podstawy chorób cywilizacyjnych”, „Analiza danych NGS i medycyna spersonalizowana”.

Logotyp UE
Okres realizacji:
-
Dofinansowanie:
PLN 272,435.00
Kierownik Projektu:
dr hab. Mariusz Panczyk
Kod projektu:
FS233
W ramach projektu przewidziano następujące zadania:

W projekcie uczestniczy 23 wykładowców WUM, którzy będą prowadzić zajęcia z wykorzystaniem metody tutoringu dla 69 wybranych studentów. Wykładowcy uczestniczą w wizytach studyjnych na renomowanych uczelniach zagranicznych, w czasie których poznają prowadzone tam metody kształcenia związane z tutoringiem.

Celem Projektu jest zwiększenie kompetencji dydaktycznych w zakresie kształcenia indywidualnego nauczycieli nauczających przyszłą kadrę medyczną. Kluczowe znaczenie ma relacja Mistrz-Uczeń, która ze względów systemowych (zbyt liczne grupy studentów) nie może być efektywnie realizowana. Dodatkowe wsparcie w formie indywidualizacji kształcenia pomoże zarówno najzdolniejszym i najsłabszym studentom w określeniu celów kształcenia oraz weryfikację i modyfikację planowanej ścieżki zawodowej. Kadra WUM ma świadomość potrzeb studentów w zakresie indywidualizacji ścieżki kształcenia. Wdrożenie tutoringu nie tylko zwiększy kompetencje dydaktyczne kadry, ale również wpływanie na lepsze przygotowanie absolwentów do pracy zawodowej.

Logotyp UE
Okres realizacji:
-
Dofinansowanie:
PLN 1,482,096.00
Kierownik Projektu:
prof. dr hab. Lidia Rudnicka
Kod projektu:
FS218
W ramach projektu przewidziano następujące zadania:

Celem głównym Projektu jest wdrożenie programu profilaktyki nowotworów skóry, który ma za zadanie zwiększyć wiedzę oraz świadomość grup docelowych – pacjentów i lekarzy – w zakresie zapobiegania nowotworom skóry oraz metod samobadania znamion. W wyniku realizacji Projektu nastąpi:

 • wzrost upowszechnienia wiedzy w zakresie negatywnych skutków promieniowania ultrafioletowego, w tym ryzyka rozwoju stanów przednowotworowych i nowotworowych skóry, ochrony przeciwsłonecznej, samobadania znamion i badania dermatoskopowego,
 • zmiana nawyków związanych z ekspozycją na promieniowanie UV, zmniejszenie częstości oparzeń skóry i długofalowo zahamowanie wzrostowej tendencji zachorowania na nowotwory skóry
 • upowszechnienie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie profilaktyki nowotworów skóry wśród lekarzy POZ, medycyny rodzinnej, edukatorów medycznych i dermatologów.
Logotyp UE
Okres realizacji:
-
Dofinansowanie:
PLN 27,647,747.60
Kierownik Projektu:
dr Marcin Kaczor
Kod projektu:
FS151
W ramach projektu przewidziano następujące zadania:

Projekt zorientowany jest na rozwój dydaktyki metodą symulacji, realizowanej w nowoczesnym, wieloprofilowym centrum symulacji medycznych. Celem projektu jest podniesienie skuteczności i jakości praktycznego nauczania studentów na kierunkach medycznych (lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo i położnictwo). Więcej info: csm.wum.edu.pl

Logotyp UE
Okres realizacji:
-
Dofinansowanie:
PLN 304,682.5
Kierownik Projektu:
prof. Ewa Dmoch-Gajzlerska
Kod projektu:
FS226
W ramach projektu przewidziano następujące zadania:

Celem głównym projektu jest zwiększenie świadomości na temat depresji poporodowej poprzez wdrożenie programu w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej na terenie województwa mazowieckiego i łódzkiego oraz wzrost o 15% wczesnego wykrywania depresji poporodowej poprzez edukację personelu medycznego (położnych, pielęgniarek, lekarzy) jak również wzrost świadomości społecznej na temat depresji poporodowej.

W ramach działań medycznych 2180 kobiet uzyska wsparcie psychologa, dla których przewiduje się przeprowadzenie 5014 porad psychologicznych, czego rezultatem będzie wczesna diagnostyka, diagnoza oraz leczenie kobiet z objawami depresji poporodowej. Wsparcie będzie również skierowane do 324 pracowników medycznych położnych, pielęgniarek, lekarzy POZ, którzy będą uczestniczyć w 18 szkoleniach, których rezultatem będzie zwiększenie ich wiedzy w zakresie rozpoznania objawów depresji poporodowej oraz stosowania Edynburskiej Skali Depresji Poporodowej.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Centrum Medyczno-Diagnostycznym Sp. z .o. o

Logotyp UE
Okres realizacji:
-
Dofinansowanie:
PLN 534,448.20
Kierownik Projektu:
dr Grzegorz Placha
Kod projektu:
FS225
W ramach projektu przewidziano następujące zadania:

Celem głównym Projektu jest wzrost świadomości oraz zwiększenie wykrywalności chorób układu sercowo-naczyniowego u osób w wieku aktywności zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji pacjentów obciążonych genetycznie hipercholesterolemią rodzinną na terenie województwa mazowieckiego i łódzkiego.

Pacjenci zakwalifikowani do projektu będą objęci m.in. interwencją edukacyjną, czyli tzw. aktywną profilaktyką. Jest to nowatorskie rozwiązanie wspierające i motywujące pacjentów do zmiany trybu życia na prozdrowotny. Pacjentom oferowany będzie indywidualny bon edukacyjny, w ramach którego będzie przysługiwało im 360 minut profesjonalnego poradnictwa w zakresie diety, edukacji zdrowotnej oraz aktywności fizycznej.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Narodowym Instytutem Kardiologii im. Stefana Wyszyńskiego – Państwowym Instytutem Badawczym.

Logotyp UE
Okres realizacji:
-
Dofinansowanie:
PLN 10,269,813.11
Kierownik Projektu:
mgr Anna Serzysko-Dąbrowska
Kod projektu:
FS229
W ramach projektu przewidziano następujące zadania:
 • Wspomaganie edukacji położnych i pielęgniarek w diagnostyce problemów położniczych i ginekologicznych przy użyciu wirtualnego pacjenta
 • Wzbogacenie procesu kształcenia dla kierunku pielęgniarstwo o wykorzystanie nowoczesnych technologii w diagnostyce mikrobiologicznej
 • Modyfikacja obowiązkowego programu zajęć z zakresu komunikacji dla studentów WUM
 • Przygotowanie i przeprowadzenie pilotażowego egzaminu OSCE( Objective Structured Clinical Exam ) na Wydziale Lekarsko - dentystycznym i Wydziale Farmaceutycznym
 • Utworzenie nowego przedmiotu Poradnictwo Dietetyczne oraz rozszerzenie treści nauczania przedmiotu Żywienie Kliniczne dla studentów kierunku Dietetyka
 • Podniesienie jakości i efektywności nauczania anatomii oraz zajęć klinicznych dla studentów Wydziału Lekarskiego oraz Wydziału Nauki o Zdrowiu z wykorzystaniem zaawansowanych wizualizacji anatomicznych
Logotyp UE
Okres realizacji:
-
Dofinansowanie:
PLN 11,732,744.68
Kierownik Projektu:
mgr Anna Serzysko-Dąbrowska
Kod projektu:
FS228
W ramach projektu przewidziano następujące zadania:
 • Unowocześnienie oferty dydaktycznej kierunków lekarskich poprzez opracowanie zintegrowanej platformy edukacyjnej wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości
 • Unowocześnienie oferty dydaktycznej medycyny nuklearnej i radiologii poprzez opracowanie Platformy dydaktyczno-klinicznej dla diagnostyki i dozymetrii
 • Rozbudowa programu kształcenia fizjologii z patofizjologią wykorzystującego wirtualną platformę edukacyjną oraz elementy VR
 • Wprowadzenie nowego programu kształcenia MD PhD
 • Przygotowanie i wdrożenie zajęć dydaktycznych na kierunku lekarsko-dentystycznym z wykorzystaniem urządzeń i aplikacji rozszerzonej rzeczywistości
 • Przygotowanie i wdrożenie zajęć fakultatywnych z zakresu komunikacji w zespole interdyscyplinarnym
 • Podnoszenie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie: poprawy jakości kształcenia, metodyki nauczania kompetencji komunikacyjnych
 • Opracowanie kompleksowego systemu klasy ERP dotyczącego obsługi uczelni w obszarze: kontrolingu, planowania i budżetowania; elektronicznego obiegu wniosków dot. zakupów i umów cywilnoprawnych; sklepu intranetowego
Logotyp UE
Okres realizacji:
-
Dofinansowanie:
PLN 11,469,723.28
Kierownik Projektu:
dr Antonina Doroszewska
Kod projektu:
FS196
W ramach projektu przewidziano następujące zadania:
 • Organizacja zajęć prowadzonych przez zagranicznych wykładowców - visiting professors
 • Szkoła Letnia Zdrowia Publicznego
 • Opracowanie i wdrożenie metodyki i materiałów interaktywnych do zajęć Biostatystyka w praktyce klinicznej oraz Informatyka kliniczna i telemedycyna
 • Obrazowanie 3D w dydaktyce "Kardiochirurgia wad wrodzonych"
 • Rozszerzenie oferty zajęć e-learningowych dla studentów WUM
 • Wprowadzenie nowego programu kształcenia fizjologii z elementami patofizjologii wykorzystującego wirtualną platformę edukacyjną oraz elementy VR
 • Wprowadzenie nowego kierunku "Toksykologia z elementami kryminalistyki"
 • Wprowadzenie nowego kursu (fakultetu) przygotowującego do zajęć klinicznych, opartego na rozwiązaniach VR, dla studentów kierunku lekarsko-dentystycznego
 • Wprowadzenie oferty dydaktycznej/szkoleniowej rozwijającej kompetencje społeczne i zawodowe studentów WUM
 • Rozwój systemu usług Biura Karier wspierającego studentów we wchodzeniu na rynek pracy
 • Podniesienie kompetencji kadry kierowniczej/administracyjnej WUM
 • Podniesienie kompetencji dydaktycznych kadry Uczelni i rozwój systemu e- learningowego /Akademia Kompetencji Dydaktycznych, Metodologicznych i Społecznych