Narodowe Centrum Nauki

Symbol
NCN85
Rok początku realizacji
2023
Opiekun
Anna Magiera
Tytuł projektu
Badania nad otrzymywaniem nowych, hydrożelowych nanosystemów do zastosowań w terapii celowanej nowotworów jelita grubego
Kod
WF6
Instytucja finansująca
Kierownik
dr inż. Urszula Piotrowska
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
881 960,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
881 960,00
Cel projektu

Celem projektu są badania nad syntezą i określeniem struktury oraz właściwości chemicznych i biologicznych nowych, hybrydowych biomateriałów: kompozytów polimerowohydrożelowych do podwójnie celowanej terapii przerzutowego raka jelita grubego.
Głównym celem projektu jest otrzymanie zdyspergowanych w hydrożelu peptydowym polimerowych nanonośników substancji aktywnych stosowanych powszechnie w leczeniu raka jelita grubego. Materiały hybrydowe oparte na polimerach i peptydach, ze względu na ich wszechstronność, to obiecujące biomateriały mogące znaleźć zastosowanie we współczesnych terapiach przerzutowych postaci nowotworów. Matryce hydrożelowe zostaną przygotowane z wykorzystaniem kationowych peptydów o działaniu przeciwnowotworowym. Obecność aminokwasów hydrofobowych oraz ładunku dodatniego na powierzchni ich cząsteczek, umożliwia im samoorganizację w przestrzeni, co może być wykorzystane jako nowatorskie podejście w syntezie matryc hydrożelowych. Otrzymane w ramach projektu nanonośniki polimerowe, przed zdyspergowaniem w matrycy hydrożelowej, zostaną poddane dalszej modyfikacji powierzchni za pomocą kwasu foliowego i jego analogów, zwiększając tym samym skuteczność terapii celowanej. Skuteczność przeciwnowotworowa i efekt synergistyczny nowego systemu zostanie oceniona w badaniach in vitro. Na ostatnim etapie planujemy przeprowadzić wstępne badania in vivo na mysim modelu heteroprzeszczepu raka jelita grubego dla jednego z najbardziej obiecujących kompozytów polimerowo-hydrożelowych.
Mamy nadzieję, że badania prowadzone w ramach projektu znacząco przyczynią się do opracowania nowych metod leczenia przerzutowego raka jelita grubego.

Symbol
NCN86
Rok początku realizacji
2023
Opiekun
Anna Fastyn
Tytuł projektu
Całościowa morfologiczna, czynnościowa, biomechaniczna oraz biologiczna ocena interakcji pomiędzy blaszką miażdżycową a płytkami krwi przepływającej przez zwężoną tętnicę wieńcową in vivo: badanie prospektywne
Kod
1WR
Instytucja finansująca
Kierownik
dr hab. Mariusz Tomaniak
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
2 040 777,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
2 040 777,00
Cel projektu

Celem projektu jest ocena korelacji pomiędzy składem blaszki miażdżycowej, stężeniem biomarkerów aktywacji płytek krwi oraz niestabilności blaszki miażdżycowej, a siłami ścinającymi działającymi na naczynie. Dzięki analizie wymienionych wyżej procesów oraz wynikom badań obrazowych i laboratoryjnych będziemy w stanie lepiej zrozumieć procesy zachodzące w zwężonych naczyniach wieńcowych, których całkowite zamknięcie może w przyszłości spowodować zawał serca. Docelowy wynik realizacji projektu będzie pierwszą tak wszechstronną pracą skupioną na zrozumieniu mechanizmów molekularnych i biomechanicznych związanych z blaszką miażdżycową i aktywacją płytek krwi w zwężonej tętnicy, z zastosowaniem różnych metod obrazowania i technik komputerowego modelowania przepływu płynów. Uzyskane wyniki będą istotne dla realizacji kolejnych – zarówno laboratoryjnych jak i klinicznych – badań mających na celu poprawę diagnostyki i leczenia pacjentów ze zmianami w tętnicach wieńcowych, w celu zapobiegania zdarzeniom wieńcowym. Liczymy, że zgromadzone dane mogą przyczynić się do rozwoju modeli na bazie parametrów przepływu krwi w naczyniu, dzięki którym możliwe będzie przewidzenie ryzyka zdarzeń zakrzepowych, a także do przyszłych badań nad potencjalnymi terapiami przeciwpłytkowymi i przeciwzakrzepowymi dobieranymi w oparciu o ryzyko związane z oddziaływaniem sił ścinających na tętnicę wieńcową.

Symbol
NCN87
Rok początku realizacji
2023
Opiekun
Agnieszka Bieńkowska
Tytuł projektu
Wpływ diety na rozwój chorób autoimmunologicznych - nowe inhibitory interleukiny 15 w grupie pokarmowych polifenoli oraz ich metabolitów jelitowych
Kod
1WK
Instytucja finansująca
Kierownik
dr inż. Barbara Żyżyńska-Granica
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
1 535 640,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
1 535 640,00
Cel projektu

Celem niniejszego projektu jest dostarczenie dowodów naukowych na hamujące działanie polifenoli pokarmowych i ich metabolitów jelitowych wobec IL-15. Badania wstępne pozwoliły wskazać dwa metabolity polifenoli wykazujące właściwości hamujące wobec aktywności IL-15. Podstawą wyboru związków do proponowanych badań będzie zastosowanie metod wspomaganych komputerowo. Pozwolą one wybrać spośród ogromnej grupy polifenoli pokarmowych i ich metabolitów jelitowych związki o strukturze, która z dużym prawdopodobieństwem umożliwi wiązanie do receptora dla IL-15. Wskazane w ten sposób związki zostaną przetestowane na modelach komórkowych oraz zwierzęcych pod kątem ich aktywności biologicznej. Dzięki temu będziemy w stanie wyselekcjonować związki, które skutecznie hamują nadmierną aktywność IL-15.
Projekt poszerzy wiedzę i dostarczy nowych informacji na temat prawdopodobnych mechanizmów działania przeciwzapalnego, w szczególności możliwości hamowania aktywności IL-15 przez polifenole pokarmowe oraz ich metabolity jelitowe. Poszukiwanie inhibitorów IL-15 pośród polifenoli pokarmowych i ich metabolitów jelitowych jest innowacyjnym podejściem prowadzącym do ustalenia bardziej sprecyzowanych wytycznych dietetycznych dla pacjentów cierpiących z powodu chorób autoimmunologicznych. Co więcej, uzyskane wyniki mogą posłużyć w przyszłości podczas projektowania małocząsteczkowych inhibitorów IL-15, jako potencjalnych leków przeznaczonych do leczenia chorób o podłożu zapalnym i autoimmunologicznym.

Symbol
NCN83
Rok początku realizacji
2023
Opiekun
Beata Boska-Adamczyk
Akronim
WF8/NCN83
Tytuł projektu
Eksploracja niezbadanej przestrzeni chemicznej związków lekopodobnych: nowe klasy pochodnych sulfoksymin i ich aktywność biologiczna
Kod
WF8
Instytucja finansująca
Kierownik
dr hab. Maciej Dawidowski
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
2 102 580,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
2 102 580,00
Cel projektu

Wykazanie, że sulfoksyminy są wszechstronnymi zamiennikami drugorzędowych składników aminowych w wybranych MCR i że ich reakcje prowadzą do biologicznie istotnych typów rusztowań, które są niedostępne w inny sposób.
Cele tego multidyscyplinarnego projektu zostaną osiągnięte poprzez:
 1) znalezienie optymalnych warunków dla trzech najważniejszych MCR sulfoksymin: kondensacje Ugiego, Streckera i Kabachnika-Fieldsa umożliwiające silne wytwarzanie związków biologicznych przydatne rusztowania;
 2) zbadanie zakresów poszczególnych MCR sulfoksymin i stworzenie podejścia zorientowanego na różnorodność biblioteka, ze szczególnym uwzględnieniem produktów MCR o potencjalnym zastosowaniu jako elementy konstrukcyjne, sondy molekularne i badania przesiewowe związków pod kątem odkrywania leków i biologii chemicznej;
 3) utworzenie podzbioru analogów sulfoksyimino pochodzących z MCR związków bioaktywnych wobec różnych celów molekularnych i badanie ich w pierwotnych badaniach biologicznych in vitro testy.

Symbol
NCN82K
Rok początku realizacji
2022
Opiekun
Dorota Orłowska
Akronim
understandNAFLD
Tytuł projektu
Rola zaburzeń autofagii i upośledzenia funkcji peroksysomów w rozwoju NAFLD - strategie ich modulacji w celu poprawy skuteczności działania kwasów tłuszczowych n-3 w leczeniu NAFLD
Kod
1WB1
Instytucja finansująca
Kierownik
dr Marcin Krawczyk
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
350 750,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
2 695 590,00
Symbol
NCN81K
Rok początku realizacji
2023
Opiekun
Katarzyna Zakrzewska/Anna Bolibok
Tytuł projektu
Ligandy allosteryczne i allosteryczno-ortosteryczne (bitopic) receptora histaminowego H4 jako sposób na zwiększenie selektywności i własności stronniczych potencjalnych leków przeciwzapalnych i przeciwnowotworowych
Kod
NZT
Instytucja finansująca
Kierownik
prof. dr hab. Katarzyna Koziak
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
477 500,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
2 941 680,00
Cel projektu

Receptor histaminowy H4 (H4R), członek rodziny receptorów sprzężonych z białkiem G (GPCR), jest coraz bardziej atrakcyjny cel narkotykowy. Odgrywa kluczową rolę w wielu szlakach komórkowych, podobnie jak wiele ligandów H4R badany pod kątem leczenia kilku chorób zapalnych, alergicznych i autoimmunologicznych, a także dla działanie przeciwbólowe, nie przekłada się to jednak na leczenie. Ligandy w H4R są nadal testowane przedklinicznie oraz w badaniach klinicznych chorób zapalnych, w tym reumatoidalnego zapalenia stawów, astmy, zapalenia skóry, i łuszczycy [1]. Ostatnio agoniści H4R byli wykorzystywani do badania ich wpływu również na progresję nowotworu wielu różnych typów raka [2]. Ponieważ GPCR przekazują sygnał aktywacyjny zarówno przez białko G, jak i arestynę, tak jest bardzo ważne jest odkrycie, które ścieżki odpowiadają za jakie efekty. W projekcie proponujemy zbadać różne obszary w strukturze H4R, aby dowiedzieć się, czy nadają się do uzyskania sygnalizacji zniekształconej, tj. blokującej lub aktywującej określone ścieżki sygnalizacyjne. Proponuje się zbadanie allosterycznych oraz allosteryczno-ortosterycznych ligandów bitopowych do uzyskania zwiększonego powinowactwa i selektywności w stosunku do H4R. Sprzężenie allosteryczno-ortosteryczne również będzie zbadano, aby wyjaśnić, w jaki sposób uzyskuje się sygnalizację preferencyjną.

Oczekiwane rezultaty
Kamień milowy M4 i M5 : Szeroka charakterystyka toksyczności odpowiednio dla 1. i 2. części zsyntetyzowanych cząsteczkek. Produkt D6: Raport z oznaczenia wartości IC50 - szerokie testy toksyczności dla nowych ligandów H4R.
Kamień milowy M6 i M7 : Ocena odpowiedzi immunologicznych i nieimmunologicznych niosących H4R komórek do traktowania nowymi ligandami H4R odpowiednio dla 1. i 2. części zsyntetyzowanych cząsteczek. Produkt D7 : Raporty dotyczące (i) ilościowych zmian w aktywności ALDH oraz (ii) ilościowych odpowiedź komórek śródbłonka na ligandy H4R.
Symbol
NCN80K
Rok początku realizacji
2022
Opiekun
Agnieszka Bieńkowska
Tytuł projektu
Ocena metabolitów L-tryptofanu w osi kynureninowej w relacji do nasilenia stanu zapalnego w ostrej zatorowości płucnej i w zespole po zatorowości płucnej
Kod
WLS11
Instytucja finansująca
Kierownik
prof. dr hab. Piotr Pruszczyk
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
606 950,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
777 750,00
Symbol
NCN79
Rok początku realizacji
2023
Opiekun
Artur Lityński
Tytuł projektu
Nowe spojrzenie na rolę krążącego we krwi obwodowej i ulegającego ekpresji w krwiotwórczych komórkach macierzystych dopełniacza w regulacji hematopoezy
Kod
2W10
Instytucja finansująca
Kierownik
prof. dr hab. Mariusz Ratajczak
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
2 674 240,00 zł
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
2 674 240,00 zł
Symbol
NCN78
Rok początku realizacji
2023
Opiekun
Beata Boska-Adamczyk
Tytuł projektu
Wpływ "yin i yang" receptorów purynergicznych typu P2X i P1 na przedział
krwiotwórczych komórek macierzystych
Kod
2W10
Instytucja finansująca
Kierownik
prof. dr hab. Magdalena Józefa Kucia
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
2 859 680,00 zł
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
2 859 680,00 zł
Cel projektu

Badania w projekcie doprowadzą do opracowania lepszej strategii mobilizacji i naprowadzania komórek macierzystych, a także również bardziej efektywnych protokołów ekspansji ex vivo HSPCs

Cel 1. Wyjaśnienie roli sygnalizacji receptorów eATP-P2X w regulacji biologii HSPCs. Projekt skupia się na biologicznym wpływie trzech wysoko wyrażonych receptorów P2X, P2X1, P2X4 i P2X7, na handel i proliferację HSPCs. trafficking i proliferację HSPCs.

Cel 2. Zbadanie roli receptorów eAdo-P1 w regulacji biologii HSPCs. Projekt skupia się na dwóch wysoko wyrażonych receptorach P1 dla Ado na HSPCs A2A i A2B i zbada mechanizm działania eAdo, który negatywnie reguluje wpływ eATP na HSPCs.

Cel 3. Projekt rzuci nowe światło na przeciwstawne działania sygnalizacji eATP-P2X i eAdo-P1 w regulacji metabolizmu i ekspansji HSPCs.

Symbol
NCN77
Rok początku realizacji
2023
Opiekun
Katarzyna Stefańska
Tytuł projektu
Rola mikrobioty jelitowej w patogenezie dyskrazji plazmocytowych
Kod
1WP
Instytucja finansująca
Kierownik
lek. Marcin Jasiński
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
210 000,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
210 000,00