Aktualności

SONATA BIS 13 to konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym. Konkurs skierowany jest do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
20.07.2023

Szanowni Państwo,

10.07.2023

W dniu 3 lipca o godz. 17 zostały opublikowane Wyniki Konkursu edycja 2023, poniżej link do wyników: https://pnitt.wum.edu.pl/nauka-i-ewaluacja/nauka/wyniki

 

04.07.2023
Głównym celem Konkursu jest zbadanie częstości występowania wielochorobowości, oceny jej wpływu na stan zdrowia polskiej populacji, oceny występujących czynników ryzyka, wykorzystanie narzędzi do modelowania trendów, a także zastosowanie uzyskanej wiedzy do poprawy postępowania profilaktycznego oraz diagnostyczno-terapeutycznego. Niniejszy cel będzie realizowany poprzez rozwój jakościowych badań epidemiologicznych.
22.06.2023
Uprzejmie informujemy, że HaDEA opublikowała 12 zaproszeń do składania wniosków (call for proposals) w ramach Programu Pracy na 2023 r. Tematyka obejmuje dostęp do opieki zdrowotnej, zdrowie psychiczne, choroby niezakaźne, raka, substancje pochodzenia ludzkiego i wyroby medyczne -  oznaczone numerami od PJ-01 do PJ-12. Łączny budżet wszystkich projektów wynosi 19 960 000 euro.
20.06.2023
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłasza informację o planowanym naborze wniosków w działaniu Proof of Concept (PoC) finansowanym z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021 – 2027. Nabór będzie prowadzony w terminie 03.08.2023 – 07.09.2023. Działanie Proof of Concept (PoC) ma na celu wsparcie naukowczyń i naukowców w weryfikacji potencjału rynkowego ich odkryć i jest skierowane do badaczy i badaczek na każdym etapie kariery naukowej (w tym również tych, którzy nie uzyskali jeszcze stopnia naukowego).
19.06.2023

Celem Doctoral Networks (DN) jest wdrażanie programów studiów doktoranckich w ramach międzynarodowej współpracy instytucji nauki i firm w Europie i poza nią tak, aby umożliwić doktorantom udział w przedsięwzięciach międzynarodowych, podniesienie ich kwalifikacji, pobudzanie kreatywności, rozszerzenie innowacyjności personalnej, co z kolei przyczyni się w dłuższej perspektywie do zwiększenia ich

16.06.2023

Trzeci konkurs w ramach programu TRANSCAN-3 (Joint Transnational  Call 2023) obejmuje finansowanie projektów z tematu: „Translational research on cancer epigenetics”.

Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych.

16.06.2023
Nabór wniosków aparaturowych i budowlanych związanych z działalnością naukową do MEiN
16.06.2023

Celem programu Polskie Powroty NAWA 2023 jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcia zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych.

09.06.2023