Strona główna » Aktualnosci

Aby wyświetlić archiwum aktualności [kliknij tu]

IV konkurs w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia TANGO

Termin składania wniosków: 
30.06.2020
Pozostało 203 dni
Przedmiot konkursu: 
 prace koncepcyjne  badania przemysłowe  prace rozwojowe Nie dotyczy. Brak ograniczenia tematycznego.

Agencja Badań Medycznych ogłasza konkurs numer ABM/1/2019

Termin składania wniosków: 
29.11.2019
Przedmiot konkursu: 
Celem konkursu jest finansowanie projektów naukowo-badawczych w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych w obszarze: • pediatrii, • neonatologii, • neurologii, • hematologii, • radioterapii, • onkologii, • kardiologii. Konkurs jest zgodny z Programem Rozwoju Badań Klinicznych, w myśl którego działalność Agencji Badań Medycznych ma przyczynić się do wzrostu liczby prowadzonych niekomercyjnych badań klinicznych do poziomu średniej europejskiej. Intencją konkursu jest zapewnienie właściwego strumienia finansowania niekomercyjnych badań klinicznych w Polsce oraz stymulowanie wzrostu innowacyjności polskiego systemu ochrony zdrowia. Celem projektów składanych w ramach konkursu numer ABM/2019/1 jest prowadzenie zaawansowanych prac badawczo-rozwojowych w postaci niekomercyjnych badań klinicznych skierowanych na poszukiwanie nowych zastosowań terapeutycznych leków dopuszczonych do obrotu (zarejestrowanych poza Polską lub tylko w Polsce) i stosowanych w innych wskazaniach, niż przewidziane zgodnie z charakterystyką produktu leczniczego. W konkursie będą mogły uzyskać dofinansowanie zarówno badania już zarejestrowane, jak i te dla których proces rejestracyjny nastąpi po uzyskaniu dofinansowania w ramach niniejszego konkursu.

Programu MNiSW „Doskonała nauka” - nabór wniosków

Termin składania wniosków: 
05.12.2019
Przedmiot konkursu: 
1. Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu prezentację osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, poprzez organizację konferencji naukowych oraz wydawanie monografii naukowych. 2. Program składa się z modułów: 1) „Wsparcie konferencji naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na organizacji konferencji naukowych prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych; 2) „Wsparcie monografii naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na wydawaniu monografii naukowych o wysokim poziomie naukowym i istotnym znaczeniu dla rozwoju nauki lub wzrostu polskiej gospodarki, prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych, w celu wprowadzenia wyników tych badań lub prac do obiegu krajowego lub międzynarodowego, oraz na udostępnieniu tych publikacji w Internecie, w trybie otwartego dostępu, w sposób bezpłatny i bez technicznych ograniczeń.

Program MNiSW „Społeczna odpowiedzialność nauki” - nabór wniosków

Termin składania wniosków: 
05.12.2019
Przedmiot konkursu: 
1. Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu popularyzację nauki lub promocję sportu akademickiego oraz projektów związanych z utrzymaniem zasobów bibliotecznych o istotnym znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa. 2. Program składa się z modułów: 1) „Popularyzacja nauki i promocja sportu” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na: a) popularyzacji osiągnięć naukowych, pracy naukowców, badań naukowych i prac rozwojowych oraz na promocji nauki, b) organizacji przedsięwzięć ukazujących w przystępny sposób przydatność wiedzy naukowej, c) organizacji przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie tradycji społeczności akademickiej, d) organizacji przedsięwzięć promujących i wspierających sport akademicki; 2) „Wsparcie dla bibliotek naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na utrzymaniu zasobów bibliotecznych o istotnym w skali kraju znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa, ich opracowywaniu oraz udostępnianiu w postaci elektronicznej.

Platforma startowa Hub of Talents 2

Termin składania wniosków: 
30.11.2022
Pozostało 1086 dni
Przedmiot konkursu: 
Białostocki Park Naukowo-Technologiczny prowadzi projekt Hub of Talents 2, który ma za zadanie pomóc rozwijać innowacyjne pomysły na biznes, przedsiębiorstw z Polski wschodniej.

Nowy konkurs Agencji Badań Medycznych

Termin składania wniosków: 
29.11.2019
Przedmiot konkursu: 
Przedmiotem projektów składanych w ramach tego konkursu powinno być prowadzenie zaawansowanych prac rozwojowych w formie niekomercyjnych badań klinicznych mających na celu opracowanie nowych zastosowań terapeutycznych leków dopuszczonych do obrotu (zarejestrowanych poza Polską lub tylko w Polsce) i stosowanych w innych wskazaniach niż przewidziane zgodnie z charakterystyką produktu leczniczego.

Oferta stypendialna Meksyku na 12-miesięczny pobyt naukowo-badawczy

Termin składania wniosków: 
15.01.2020
Pozostało 36 dni
Przedmiot konkursu: 
Siedem stypendiów specjalistycznych na 12-miesięczny pobyt naukowo-badawczy w Meksyku dla studentów z tytułem minimum licencjata i naukowców.

TANGO 4

Termin składania wniosków: 
30.06.2020
Pozostało 203 dni
Przedmiot konkursu: 
Prace koncepcyjne obejmujące: - określenie możliwości wykorzystania gospodarczego uzyskanych wyników prac badawczych, - przeprowadzenie analiz rynkowych, diagnozujących zapotrzebowanie na rozwiązania będące przedmiotem projektu, - realizację działań ukierunkowanych na pozyskanie partnera zainteresowanego współpracą badawczo-rozwojową oraz wdrożeniem wyników projektu, - opracowanie strategii i realizację działań mających na celu zabezpieczenie praw do ochrony własności intelektualnej wyników badań. Prace badawczo-rozwojowe obejmujące: - badania przemysłowe, - prace rozwojowe.

Granty na granty - promocja jakości III

Termin składania wniosków: 
31.12.2019
Pozostało 21 dni
Przedmiot konkursu: 
refundację kosztów związanych z opracowaniem wniosku projektowego poniesionych w okresie 12 miesięcy przed jego złożeniem na wezwanie konkursowe KE albo ERC, albo dla których w tym okresie zostały wystawione dokumenty finansowe

Strony