Zapytania

Tytuł / Opis Treść oferty
APP_441_ABM21_2023

Przeprowadzenie części klinicznej jednoramiennego, niezaślepionego, niekomercyjnego badania klinicznego fazy II, w populacji pacjentów z amyloidozą łańcuchów lekkich (amyloidoza AL) -nieuleczalnym nowotworem plazmocytowym  i zarazem najczęstszą spośród heterogennej grupy ponad 30. rzadkich i ultrarzadkich chorób nazwanych amyloidozami.  Leczenie amyloidozy opiera się na chemioterapii, przy czym u większości pacjentów stosuje się obecnie schemat VCD (alternatywnie nazywany CyBorD) kojarzący bortezomib, cyklofosfamid i deksametazon, a jedynie 10-15% pacjentów z grupy młodszej i w dobrym stanie ogólnym kwalifikuje się do terapii wysokimi dawkami melfalanu z autologicznym przeszczepieniem komórek macierzystych (autoSCT) w pierwszej linii leczenia. Badanie prowadzone będzie z zastosowaniem terapii kojarzącej sargramostim (rekombinowany GM-CSF) ze zmodyfikowanym schematem D-VCD i zakłada podanie sargramostimu- 250 mcg/m2, maksymalnie 500mcg podskórnie, 2, 3 i 4 dzień cyklu (cykle 1-6) oraz daratumumabu FasPro 1 amp. 1800mg s.c., 1,8,15,22 dzień cyklu (tylko w 1 cyklu). Ponieważ badany schemat jest adresowany do grupy leczonej obecnie schematem VCD, jako grupę kwalifikującą się do leczenia omawianym schematem można przyjąć maksymalnie grupę ok. 80% wszystkich nowo rozpoznanych chorych z amyloidozą AL. Do badania zostanie zakwalifikowanych 12 pacjentów (po 4 pacjentów na Ośrodek) z nieleczoną dotychczas amyloidozą AL.Termin składania ofert:

Usługa realizowana w ramach projektu  pn. "Wieloośrodkowe badanie kliniczne 2. fazy oceniające bezpieczeństwo i skuteczność skojarzenia sargramostimu ze schematem D-VCd (daratumumab, bortezomib, cyklofosfamid, deksametazon) u nieleczonych pacjentów z amyloidozą łańcuchów lekkich (badanie STARLIGHT)", który jest niekomercyjnym badaniem klinicznym (zwany dalej „Badaniem”), na podstawie umowy zawartej z Agencją Badań Medycznych nr 2021/ABM/01/00039-00”


Attachment Size
Zaproszenie do składania ofert442.02 KB 442.02 KB
umowa o poufności410.04 KB 410.04 KB
Formularz ofertowy31.97 KB 31.97 KB
Sprostowanie308.21 KB 308.21 KB
Formularz ofertowy - nowy32.05 KB 32.05 KB
Wydłużenie terminu składania ofert281.05 KB 281.05 KB
Wydłużenie terminu składania ofert 2279.52 KB 279.52 KB
Zawiadomienie o unieważnieniu254.7 KB 254.7 KB
APP_436_ABM21_2023

Przedmiotem zamówienia jest: przeprowadzenie części klinicznej jednoramiennego, niezaślepionego, niekomercyjnego badania klinicznego fazy II, w populacji pacjentów z amyloidozą łańcuchów lekkich (amyloidoza AL) -nieuleczalnym nowotworem plazmocytowym  i zarazem najczęstszą spośród heterogennej grupy ponad 30. rzadkich i ultrarzadkich chorób nazwanych amyloidozami.  Leczenie amyloidozy opiera się na chemioterapii, przy czym u większości pacjentów stosuje się obecnie schemat VCD (alternatywnie nazywany CyBorD) kojarzący bortezomib, cyklofosfamid i deksametazon, a jedynie 10-15% pacjentów z grupy młodszej i w dobrym stanie ogólnym kwalifikuje się do terapii wysokimi dawkami melfalanu z autologicznym przeszczepieniem komórek macierzystych (autoSCT) w pierwszej linii leczenia. Badanie prowadzone będzie z zastosowaniem terapii kojarzącej sargramostim (rekombinowany GM-CSF) ze zmodyfikowanym schematem D-VCD i zakłada podanie sargramostimu- 250 mcg/m2, maksymalnie 500mcg podskórnie, 2, 3 i 4 dzień cyklu (cykle 1-6) oraz daratumumabu FasPro 1 amp. 1800mg s.c., 1,8,15,22 dzień cyklu (tylko w 1 cyklu). Ponieważ badany schemat jest adresowany do grupy leczonej obecnie schematem VCD, jako grupę kwalifikującą się do leczenia omawianym schematem można przyjąć maksymalnie grupę ok. 80% wszystkich nowo rozpoznanych chorych z amyloidozą AL. Do badania zostanie zakwalifikowanych 12 pacjentów (po 4 pacjentów na Ośrodek) z nieleczoną dotychczas amyloidozą AL.Termin składania ofert:

Zamówienie realizowane w ramach projektu  pn. "Wieloośrodkowe badanie kliniczne 2. fazy oceniające bezpieczeństwo i skuteczność skojarzenia sargramostimu ze schematem D-VCd (daratumumab, bortezomib, cyklofosfamid, deksametazon) u nieleczonych pacjentów z amyloidozą łańcuchów lekkich (badanie STARLIGHT)", który jest niekomercyjnym badaniem klinicznym (zwany dalej „Badaniem”), na podstawie umowy zawartej z Agencją Badań Medycznych nr 2021/ABM/01/00039-00”


Attachment Size
Zaproszenie do składania ofert479.94 KB 479.94 KB
umowa o poufności410.61 KB 410.61 KB
Synopsis oraz spis procedur badania755 KB 755 KB
Formularz ofertowy32.41 KB 32.41 KB
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania252.69 KB 252.69 KB
APP_435_ABM21_2023

Przedmiotem zamówienia jest: przeprowadzenie części klinicznej jednoramiennego, niezaślepionego, niekomercyjnego badania klinicznego fazy II, w populacji pacjentów z amyloidozą łańcuchów lekkich (amyloidoza AL) -nieuleczalnym nowotworem plazmocytowym  i zarazem najczęstszą spośród heterogennej grupy ponad 30. rzadkich i ultrarzadkich chorób nazwanych amyloidozami.  Leczenie amyloidozy opiera się na chemioterapii, przy czym u większości pacjentów stosuje się obecnie schemat VCD (alternatywnie nazywany CyBorD) kojarzący bortezomib, cyklofosfamid i deksametazon, a jedynie 10-15% pacjentów z grupy młodszej i w dobrym stanie ogólnym kwalifikuje się do terapii wysokimi dawkami melfalanu z autologicznym przeszczepieniem komórek macierzystych (autoSCT) w pierwszej linii leczenia. Badanie prowadzone będzie z zastosowaniem terapii kojarzącej sargramostim (rekombinowany GM-CSF) ze zmodyfikowanym schematem D-VCD i zakłada podanie sargramostimu- 250 mcg/m2, maksymalnie 500mcg podskórnie, 2, 3 i 4 dzień cyklu (cykle 1-6) oraz daratumumabu FasPro 1 amp. 1800mg s.c., 1,8,15,22 dzień cyklu (tylko w 1 cyklu). Ponieważ badany schemat jest adresowany do grupy leczonej obecnie schematem VCD, jako grupę kwalifikującą się do leczenia omawianym schematem można przyjąć maksymalnie grupę ok. 80% wszystkich nowo rozpoznanych chorych z amyloidozą AL. Do badania zostanie zakwalifikowanych 12 pacjentów (po 4 pacjentów na Ośrodek) z nieleczoną dotychczas amyloidozą AL.Termin składania ofert:

Zamówienie realizowane w ramach projektu  pn. "Wieloośrodkowe badanie kliniczne 2. fazy oceniające bezpieczeństwo i skuteczność skojarzenia sargramostimu ze schematem D-VCd (daratumumab, bortezomib, cyklofosfamid, deksametazon) u nieleczonych pacjentów z amyloidozą łańcuchów lekkich (badanie STARLIGHT)", który jest niekomercyjnym badaniem klinicznym (zwany dalej „Badaniem”), na podstawie umowy zawartej z Agencją Badań Medycznych nr 2021/ABM/01/00039-00”


Attachment Size
Zaproszenie do składania ofert435.44 KB 435.44 KB
umowa o poufności410.51 KB 410.51 KB
Synopsis oraz spis procedur badania755 KB 755 KB
Formularz ofertowy29.98 KB 29.98 KB
Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego252.72 KB 252.72 KB
APP1/14/NCN 67/2022

Termin składania ofert:

Zapytanie ofertowe dotyczy usługi realizowanej w ramach projektu badawczego pt.: „Personalizowana kardiologia interwencyjna z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji i wirtualnej rzeczywistości” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA 17, umowa nr UMO-2021/43/D/NZ5/02012.

Zamawiana usługa dotyczy zatrudnienia członka zespołu badawczego , który wykonywał będzie wskazane poniżej zadania.

1. Tworzenie oprogramowania do segmentacji

2. Walidacja danych w zakresie ich przydatności w projekcie

3. Analiza wizualna danych projektowych

4. Współpraca z zespołem lekarskim zamawiającego.

Zaangażowanie Wykonawcy w realizację ww. zadań przewidziane jest na poziomie 480 roboczogodzin w 23 miesięcznym okresie realizacji umowy.


Attachment Size
zapytanie ofertowe330.9 KB 330.9 KB
formularz ofertowy162.68 KB 162.68 KB
oświadczenie120.91 KB 120.91 KB
wzór umowy166.13 KB 166.13 KB
APP1/14/NCN67/2022

Termin składania ofert:

Zapytanie ofertowe dotyczy usługi realizowanej w ramach projektu badawczego pt.: „Personalizowana kardiologia interwencyjna z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji i wirtualnej rzeczywistości” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA 17, umowa nr UMO-2021/43/D/NZ5/02012.

Zamawiana usługa dotyczy zatrudnienia członka zespołu badawczego , który wykonywał będzie wskazane poniżej zadania.

1)       Tworzenie oprogramowania do segmentacji

2)       Walidacja danych w zakresie ich przydatności w projekcie

3)       Analiza wizualna danych projektowych

4)       Współpraca z zespołem lekarskim zamawiającego.

Zaangażowanie Wykonawcy w realizację ww. zadań przewidziane jest na poziomie 480 roboczogodzin w 24 miesięcznym okresie realizacji umowy.


Attachment Size
ncn67_zapytanie_ofertowe.pdf422.19 KB 422.19 KB
formularz-ofertowy_1.pdf361.25 KB 361.25 KB
ncn67-oswiadczenie_.pdf201.79 KB 201.79 KB
umowa-zlecenie.pdf307.88 KB 307.88 KB
APP1/12/NCN40/2022

Termin składania ofert:

APP1/12/NCN40/2022

Zapytanie ofertowe dotyczy usługi polegającej na wyizolowaniu RNA z 20 guzów, sekwencjonowaniu miRNA i analizie bioinformatycznej danych w ramach projektu badawczego, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki pn. „Profil ekspresji mikroRNA w płynie mózgowo-rdzeniowym, jako potencjalny marker klinicznie agresywnego wariantu osłoniaka przedsionkowego (vestibular schwannoma)”, realizowanego na mocy umowy o dofinasowanie nr DEC-2021/05/X/NZ5/00199, a w szczególności:

    1. izolacji RNA z 20 próbek guzów wraz z późniejszym sprawdzeniem jakości materiału,
    2. przygotowaniu bibliotek oraz sekwencjonowaniu niskocząsteczkowych RNA (miRNAseq) (10 milionów odczytów typu single-end) z podstawową analizą bioinformatyczną,
    3. zaawansowanej analizie bioinformatycznej obejmującej analizę statystyczną i wizualizację danych.

W przedstawionej ofercie Wykonawca powinien wskazać koszt każdego z w/w etapów oraz cenę sumaryczna wszystkich etapów.  W/w cena sumaryczna jest cena maksymalną, która zostanie wypłacona Wykonawcy w przypadku odebrania przez Zamawiającego całości przedmiotu zamówienia, tj. 20 próbek.  Za każdą odebraną próbkę Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wysokości 1/20 w/w ceny sumarycznej.


Attachment Size
NCN40_Zapytanie_ofertowe_0.pdf437.83 KB 437.83 KB
NCN40 Formularz ofertowy_0.rtf115.94 KB 115.94 KB
NCN40_Załącznik nr 1a Wykaz osób_0 (1).docx21.09 KB 21.09 KB
APP1/11/3E161/2022

Termin składania ofert:

APP1/11/3E161/2022

Zapytanie ofertowe dotyczy usługi polegającej na sekwencjonowaniu regionów hiperzmiennych podjednostki bakteryjnego 16S rRNA w celu uzyskania taksonomii zatok obocznych nosa oraz małżowiny nosowej środkowej u pacjentów chorych (przewlekłe zapalenie zatok bez polipów – 2x20 osób i z polipami – 2x20 osób) oraz zdrowej kontroli (20 osób). Łącznie 100 próbek. (100 szt.); w ramach działania naukowego, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki pn. „Badanie mikrobiomu u pacjentów z zapaleniem zatok przynosowych”, realizowanego na mocy decyzji o dofinasowanie nr DEC-2019/03/X/NZ4/01466,

W przedstawionej ofercie w/w cena jest ceną maksymalną, która zostanie wypłacona Wykonawcy w przypadku odebrania przez Zamawiającego całości przedmiotu zamówienia, tj. 100 próbek.


Attachment Size
3E161_Zapytanie_ofertowe.pdf361.95 KB 361.95 KB
3E161 Formularz ofertowy.pdf204.01 KB 204.01 KB
3E161_UMOWA.pdf222.93 KB 222.93 KB
odpowiedzi do zapytania ofertowego APP1 11 3E161 2022.pdf313.36 KB 313.36 KB
Wybór oferty do 3E161.pdf601.9 KB 601.9 KB
APP1/10/3F68/2022

Termin składania ofert:

Zapytanie ofertowe dotyczy usługi Analiza "non targeted metabolom" 150 próbek surowicy

Analiza prowadzona na chromatografie cieczowym sprzężonym ze spektrometrem masowym oraz analiza statystyczna wyników opierająca się na identyfikacji mas zawartych w bazie XCMS a następnie weryfikacji otrzymanych wyników o inne ogólnodostępne metabolomiczne bazy danych realizowanego na mocy umowy o dofinasowanie nr UMO-2018/29/N/NZ5/01779.

W przedstawionej ofercie Wykonawca powinien wskazać koszt Analiza "non targeted metabolom" 150 próbek surowicy. W/w cena sumaryczna jest cena maksymalną, która zostanie wypłacona Wykonawcy w przypadku odebrania przez Zamawiającego całości przedmiotu zamówienia, tj. 150 próbek surowicy


APP1/9/DN08/2022

Termin składania ofert:

Zapytanie ofertowe dotyczy usługi polegającej:
a. Druk monografii w liczbie sztuk 350 (maszynopis 150 stron, format A5, papier kreda, 90g/m2, twarda kolorowa okładka, ryciny sztuk 86 w kolorze, 47 tabel, skład i łamanie, nadanie numeru ISBN, dostęp do publikacji na stronie Wydawcy na zasadach Open access, dystrybucja wśród bibliotek publicznych, księgarni, podmiotów i prywatnych konsumentów, ciągła promocja w Social media, podczas wydarzeń naukowo-dydaktycznych, webinarów).
b. Transport 350 egzemplarzy z dostawą na adres:
Zakład Podstaw Pielęgniarstwa
Erazma Ciołka 27


APP1/10/3F68/2022

Termin składania ofert:

APP1/10/3F68/2022

 

 

Zapytanie ofertowe dotyczy usługi Analiza "non targeted metabolom" 162 próbek surowicy
Analiza prowadzona na chromatografie cieczowym sprzężonym ze spektrometrem masowym oraz analiza statystyczna wyników opierająca się na identyfikacji mas zawartych w bazie XCMS a następnie weryfikacji otrzymanych wyników o inne ogólnodostępne metabolomiczne bazy danych realizowanego na mocy umowy o dofinasowanie nr UMO-2018/29/N/NZ5/01779.
W przedstawionej ofercie Wykonawca powinien wskazać koszt Analiza "non targeted metabolom" 162 próbek surowicy. 


Attachment Size
3F68_Zapytanie_ofertowe.pdf313.82 KB 313.82 KB
3F68 Formularz ofertowy.pdf105.61 KB 105.61 KB
3F68_UMOWA_Usluga analizy.pdf319.74 KB 319.74 KB
zawiadomienie o uniewaznieniu postepowania.pdf232.83 KB 232.83 KB