Konkursy nauka

Tytuł Termin składania wniosków Przedmiot konkursu Dodatkowe informacje
Fundacja NUTRICIA - nabór na grant naukowy dla doświadczonych badaczy na badania naukowe w zakresie żywienia człowieka Przez projekt badawczy należy rozumieć zadanie naukowe lub badawczo-rozwojowe, zmierzające do… HARMONOGRAM SKŁADANIA ABSTRAKTÓW NA WUM:

• 27.03.2023 - zgłoszenie chęci wzięcia udziału w konkursie w formie informacji wysłanej na adres: awn@wum.edu.pl
• 14.04.2023 - przesłanie wypełnionego formularza abstraktów
• 30.04.2023 - przekazanie złożonego w Fundacji abstraktu wraz z wymaganymi podpisami

NAJWAŻNIEJSZE TERMINY FUNDACJI NUTRICIA:
• 30.04.2023 przyjmowanie abstraktów
• 30.05.2023 decyzja Fundacji o kwalifikacji do II tury konkursu
• 30.07.2023 przyjmowanie pełnych wniosków grantowych


Szczegółowe informacje na temat konkursu wraz z niezbędnymi dokumentami znajdują się na stronie Fundacji w zakładce Działalność/partnerstwo i nauka:
https://fundacjanutricia.pl/dzialalnosc/partnerstwo-i-nauka

Zachęcamy również do obejrzenia krótkiej animacji o tegorocznej edycji konkursu:
https://fb.watch/iQzS65yixf/


NCBR - KONKURS LIDER XIV Celem Programu LIDER jest wsparcie rozwoju kadry naukowej w szczególności przez finansowanie… • Wnioskodawca aplikuje do programu wraz z Jednostką.
• Dofinansowanie: Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,8 mln PLN.
• Harmonogram konkursu NCBR
- Rozpoczęcie naboru wniosków: 17.02.2023 r.
- Zakończenie naboru wniosków: 08.05.2023 r. do godz. 16:15
• Termin wewnętrzny WUM na zgłoszenie chęci udziału w konkursie ( awn@wum.edu.pl) upływa w dniu 03.03.2023 roku.
Termin na przesłanie wniosku do weryfikacji ( awn@wum.edu.pl) upływa w dniu 31.03.2023 roku.

Miejsce składania wniosków
Wnioskodawcy mogą składać wnioski wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego LSI. Logowanie do systemu LSI możliwe jest po wejściu na stronę internetową podaną w ogłoszeniu o konkursie.
Termin wewnętrzny WUM na zgłoszenie chęci udziału w konkursie ( awn@wum.edu.pl) upływa w dniu 03.03.2023 roku.
Termin na przesłanie wniosku do weryfikacji ( awn@wum.edu.pl) upływa w dniu 31.03.2023 roku.

PLAN DZIAŁALNOŚCI AGENCJI BADAŃ MEDYCZNYCH NA ROK 2023
Bezpłatne Warsztaty o grantach ERC z firmą Enspire Science
NAWA - nabór w programie Welcome to Poland Koszty kwalifikowalne

1. Koszty wynagrodzeń osób bezpośrednio zaangażowanych w…
Projekt może być realizowany pomiędzy 1 czerwca 2023 r. a 31 maja 2025 r. Projekt może trwać 12, 18 albo 24 miesiące.

NCN - nabór wniosków w ramach konkursu SONATA 18
Ograniczenia w składaniu wniosków są opisane szczegółowo w rozdziale III regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w zakresie projektów badawczych.

Kierownikiem projektu finansowanego w ramach konkursu SONATA można być tylko raz.

W danej edycji konkursów można być wskazanym jako kierownik projektu tylko w jednym wniosku. Oznacza to, że w tej edycji konkursów NCN, dana osoba może być wskazana tylko raz jako kierownik projektu we wniosku OPUS lub we wniosku OPUS LAP lub we wniosku PRELUDIUM BIS lub we wniosku SONATA.

UWAGA: wniosek obejmujący zadania badawcze pokrywające się z zadaniami wskazanymi we wniosku złożonym wcześniej, może zostać złożony dopiero wtedy, gdy decyzja o jego finansowaniu stała się ostateczna.
NCN - nabór wniosków w ramach konkursu OPUS 24 Kierownikiem projektu badawczego może być osoba, która w swoim dorobku naukowym posiada co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę (nie musi posiadać stopnia doktora). W przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki kierownik projektu powinien posiadać przynajmniej jedną pracę opublikowaną lub przyjętą do druku lub przynajmniej jedno dokonanie artystyczne bądź artystyczno-naukowe. We wniosku należy podać prace i/lub dokonania artystyczne z okresu 10 ostatnich lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (począwszy od 2012 r.). Okres ten może być przedłużony w określonych przypadkach.

W przypadku wniosków OPUS LAP, dla każdego zespołu badawczego zaangażowanego w projekt należy wskazać kierownika projektu: w projektach we współpracy dwustronnej – dwóch, a w trójstronnej - trzech, odpowiednio; kierownika polskiego zespołu badawczego i kierownika/-ów zagranicznych zespołów badawczych.

Uwaga: od obecnej edycji konkursu istnieje możliwość wypełnienia CV narracyjnego. Załączony wzór ankiety kierownika projektu jest rekomendowany, ale nieobowiązkowy.

Ważne! Kierownik polskiego zespołu badawczego zobowiązany jest do przebywania przez co najmniej 50% czasu trwania projektu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i pozostawania w dyspozycji podmiotu realizującego projekt. Zobowiązanie to nie dotyczy udokumentowanych delegacjami służbowymi wyjazdów mających bezpośredni związek z realizowanym projektem oraz urlopów, czasu wolnego od pracy i innych nieobecności w pracy regulowanych powszechnie obowiązującymi przepisami.

Ponadto, kierownikiem polskiego zespołu badawczego może być wyłącznie osoba zatrudniona przez cały okres realizacji projektu w podmiocie planowanym jako miejsce realizacji polskiej części projektu badawczego na podstawie umowy o pracę, co najmniej w połowie pełnego wymiaru czasu pracy. Wymóg zatrudnienia nie dotyczy osób pobierających świadczenia emerytalne z systemu ubezpieczeń społecznych.


Ograniczenia w składaniu wniosków są opisane szczegółowo w rozdziale III regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w zakresie projektów badawczych.

W danej edycji konkursów można być wskazanym jako kierownik projektu tylko w jednym wniosku. Oznacza to, że w tej edycji konkursów NCN, dana osoba może być wskazana tylko raz jako kierownik projektu we wniosku OPUS lub we wniosku OPUS LAP lub we wniosku PRELUDIUM BIS lub we wniosku SONATA.

Ważne! Wniosek obejmujący zadania badawcze pokrywające się z zadaniami wskazanymi we wniosku złożonym wcześniej, może zostać złożony dopiero wtedy, gdy decyzja o jego finansowaniu stała się ostateczna.
NCN - nabór wniosków w ramach konkursu PRELUDIUM BIS 4 Ograniczenia w składaniu wniosków są opisane szczegółowo w rozdziale III regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w zakresie projektów badawczych.

W danej edycji konkursów można być wskazanym jako kierownik projektu tylko w jednym wniosku. Oznacza to, że w tej edycji konkursów NCN, dana osoba może być wskazana tylko raz jako kierownik projektu we wniosku OPUS lub we wniosku OPUS LAP lub we wniosku PRELUDIUM BIS lub we wniosku SONATA.

UWAGA: wniosek obejmujący zadania badawcze pokrywające się z zadaniami wskazanymi we wniosku złożonym wcześniej, może zostać złożony dopiero wtedy, gdy decyzja o jego finansowaniu stała się ostateczna.
ABM/2022/4:Konkurs na opracowanie i rozwój innowacyjnych rozwiązań w obszarze nowych postaci farmaceutycznych produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu, leków generycznych i leków biopodobnych
Wirtualny Instytut Badawczy - otwarty konkurs ofert