Nabór zgłoszeń do konkursu Rozwój Kwalifikacji i Kompetencji kadry realizującej dydaktykę (FERS NCBR)

w związku z ogłoszeniem przez NCBR naboru wniosków do konkursu: Rozwój kwalifikacji i kompetencji kadry realizującej dydaktykę finansowanego ze środków Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) przekazujemy podstawowe informacje dotyczące konkursu wraz z formularzem zgłoszenia.

W ramach konkursu Uczelnia składa jeden wspólny wniosek, który może obejmować wskazane przez Państwa działania. Wszystkich zainteresowanych udziałem prosimy o składanie wypełnionych i podpisanych zgłoszeń (WZÓR) w formie skanu na adres: awn@wum.edu.pl do dnia 13.06.2023 r. Zgłoszenia niekompletne i niepodpisane nie będą przyjmowane.

Przed wypełnieniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową: https://www.gov.pl/web/ncbr/rozwoj-kwalifikacji-i-kompetencji-kadry-realizujacej-dydaktyke

Celem zbierania zgłoszeń jest zorientowanie się w potrzebach i planach rozwoju poszczególnych Jednostek w zakresie objętym wsparciem finansowym, weryfikacja ich kwalifikowalności oraz – w przypadku spełnienia warunków konkursowych – włączenie propozycji do ogólnouczelnianego wniosku.

PODSTAWOWE INFORMACJE:

Celem naboru konkurencyjnego jest wybór projektów, które najbardziej przyczynią się do podniesienia kwalifikacji lub kompetencji kadry prowadzącej dydaktykę na uczelni, a także kompetencji lub kwalifikacji doktorantów.

Działania w projekcie muszą obligatoryjnie prowadzić do uzyskania lub podniesienia przez kadrę prowadzącą dydaktykę lub doktorantów, wszystkich poniżej wskazanych kompetencji lub kwalifikacji:

  • dydaktycznych (w tym wykorzystania nowoczesnych metod dydaktycznych oraz metodyki kształcenia),
  • cyfrowych,
  • na rzecz zielonej transformacji (zgodne z celami i korzyściami Europejskiego Zielonego Ładu).

Działania te mogą obejmować np. udział w szkoleniach, stażach lub wizytach studyjnych (krajowych i międzynarodowych) bezpośrednio związanych z aktualną lub przyszłą aktywnością dydaktyczną lub dydaktyczno-naukową.

Poza ww. obligatoryjnymi kompetencjami i kwalifikacjami, istnieje możliwość realizowania w ramach projektu również wsparcia podnoszącego kompetencje lub kwalifikacje kadry prowadzącej dydaktykę u wnioskodawcy lub partnera (jeśli dotyczy) w zakresie projektowania uniwersalnego, przedsiębiorczości i komercjalizacji efektów badań naukowych i innych kompetencji merytorycznych.

Partnerstwo w naborze nie jest wymagane.

Realizacja projektu w partnerstwie musi mieć swoje uzasadnienie merytoryczne – tzn. dzięki współpracy podmiotów powstanie wartość dodana, niemożliwa do osiągnięcia w przypadku działań podejmowanych indywidualnie lub poprzez zlecanie działań podmiotom zewnętrznym wobec wnioskodawcy. Zasadność realizacji projektu w partnerstwie będzie podlegała ocenie merytorycznej, w związku z powyższym uznanie realizacji projektu w partnerstwie za bezzasadne lub niewłaściwe będzie skutkowało obniżoną punktacją na ocenie merytorycznej wniosku.

Dofinansowanie

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wynosi 97% wartości projektu. Wymagany jest wkład własny – minimum 3% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

Wartość minimalna i maxymalna projektu nie została określona w naborze.

Harmonogram składania wniosków na WUM

  • 13.06.2023 – przesłanie kompletnego zgłoszenia do Działu Wsparcia Projektów na adres awn@wum.edu.pl
  • 22.06.2023 – 14.07.2023 – przewidywana praca nad wnioskiem (UWAGA: osoby zgłaszające projekt proszone są o wzięcie pod uwagę swojej dyspozycyjności w tym okresie)
  • 17.07.2023 - zakończenie naboru wniosków.

Przewidywany termin zatwierdzenia wyników oceny projektów – listopad 2023 r.

Przewidywany termin podpisywania umów z NCBR: grudzień 2023 – styczeń 2024

Miejsce składania wniosków
awn@wum.edu.pl
Termin składania wniosków
Data wydarzenia
Typy projektów
dydaktyczny