Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - LIDER XV

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW ORAZ HARMONOGRAMU - NOWE TERMINY PONIŻEJ.

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,8 mln PLN. Kwota alokacji w konkursie to 80 mln PLN, z czego 10% stanowi rezerwa na odwołania.

Program adresowany jest do osób, które:

 1. są doktorantami lub nauczycielami akademickimi albo przygotowują rozprawę doktorską w trybie eksternistycznym i nie posiadają stopnia doktora albo posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat (do okresu tego nie wlicza się okresów przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, lub okresów pobierania zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rodzicielskiego, albo okresów pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, oraz w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych) i są zatrudnione w podmiocie o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 2. są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty lub wdrożenia,
 3. dotychczas nie uczestniczyły w roli kierownika projektu w programie LIDER,
 4. pozyskają do współpracy Jednostkę naukową, która posiada siedzibę w Polsce i która zatrudni kierownika projektu oraz członków utworzonego przez niego zespołu badawczego,
 5. posiadają obywatelstwo polskie lub kartę pobytu w Polsce albo są obywatelami Unii Europejskiej, którzy przebywają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące, a ich pobyt jest zarejestrowany.

Wnioskodawca aplikuje do programu wraz z Jednostką, którą może być organizacja badawcza (publiczna lub prywatna) prowadząca badania naukowe lub BADANIA rozwojowe.

Celem Programu LIDER jest wsparcie rozwoju kadry naukowej w szczególności przez finansowanie programów adresowanych do młodych naukowców w rozumieniu art. 360 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zmierzających do podnoszenia kompetencji w zakresie samodzielnego planowania, zarządzania oraz kierowania zespołem badawczym, poprzez realizację projektów badawczych (o charakterze badań aplikacyjnych i rozwojowych), których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Projekty powinny obejmować badania aplikacyjne i prace rozwojowe.

Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,8 mln PLN.

Miejsce składania wniosków: Wnioskodawcy mogą składać wnioski wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego LSI.

Harmonogram składania wniosków w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym:

 • 22.03.2024 – zgłoszenie chęci udziału w konkursie na adres awn@wumedu.pl
 • 05.05.2024 r. – przesłanie na adres Działu Wsparcia Projektów WUM awn@wum.edu.pl kompletnego wniosku w formacie pdf (pobranego z systemu LSI) do weryfikacji pracowników Działu 
  oraz 

  • pisemnej zgody Kierownika Jednostki na prowadzenie projektu w Jednostce przez Inicjatora projektu (informacja w formie e-mail),
  • pisemnej zgody Dyrekcji Szpitala* na prowadzenie projektu (informacja w formie skanu formularza wysłanego e-mailem):
  a) w przypadku wniosków, w których zakresie jest przewidziane prowadzenie projektu na bazie szpitalnej WUM,
  b) w przypadku wniosków, w których planowane jest udostępnianie danych medycznych przez Szpital.

* W przypadku UCK WUM prosimy o kontakt z Panią Iwoną Marczenko iwona.marczenko@uckwum.pl

Wnioski bez wymaganych zgód nie będą procedowane.

 • 16.06.2024 r. – ostateczny termin na przesłanie oświadczeń i innych załączników do podpisu Władz Uczelni;
 • 20.06.2024 r. – przesłanie na adres Działu Wsparcia Projektów WUM awn@wum.edu.pl  ostatecznej wersji wniosku w formacie pdf.

Nabór wniosków w systemie LSI NCBR trwa do 28 czerwca 2024 r., o godz. 16:00

Zapraszamy do rejestracji na  spotkanie informacyjne organizowane przez NCBiR poświęcone naborowi do programu Lider XV: 

 • KIEDY

  09 kwietnia 2024 (wtorek)

  godz 10:00 - 13:30

 • Szczegóły oraz rejestracja: https://www.gov.pl/web/ncbr/spotkanie-informacyjne-poswiecone-naborowi-do-programu-lider-xv

 • Planowana agenda spotkania:

  10:00 – 10:05 powitanie, informacje o zasadach spotkania, przedstawienie prelegentów
  10:05 – 10:35 informacje ogólne o konkursie Lider XV
  10:35 – 11:05 informacje dotyczące systemu 
  11:05 – 11:35 informacje dotyczące oceny
  11:35 – 11:50 przerwa
  11:50 – 12:25 informacje dotyczące kwalifikowalności kosztów 
  12:25 – 12:40 przerwa
  12:40 – 13:30 sesja pytań i odpowiedzi (pytania zadane na chat podczas wszystkich prezentacji - odpowiedzi udzielają prelegenci w kolejności zadanych pytań)

Podmioty uprawnione do składania wniosków

Uczelnie 

Miejsce składania wniosków
awn@wum.edu.pl
Termin składania wniosków
Data wydarzenia
Typy projektów
Badawczo- rozwojowy
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu
awn@wum.edu.pl