Konkursy nauka

Tytuł Termin składania wniosków Przedmiot konkursu Dodatkowe informacje
Nabór zgłoszeń do konkursu Rozwój Kwalifikacji i Kompetencji kadry realizującej dydaktykę (FERS NCBR)
NAWA-Wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Słowacją Maksymalna wysokość finansowania Projektu z budżetu NAWA wynosi 30 000 PLN. Powyższa kwota może być… Osoby zainteresowane konkursem zgłaszają chęć wzięcia udziału w naborze na adres: awn@wum.edu.pl do dnia 30.06.2023.
NAWA - Otwarty nabór wniosków w konkursie na wspólne projekty badawcze pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Austrii. Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i… Maksymalna wysokość finansowania Projektu z budżetu NAWA wynosi 30 000 PLN.
Każda ze stron pokrywa koszty podróży oraz pobytu naukowców ze swojego kraju.
W ramach środków przyznanych przez NAWA wydatkami kwalifikowalnymi po stronie polskiej są:
1) Koszty podróży naukowców polskich do Austrii – kwota ryczałtowa w wysokości określonej w Tabeli 1 .
2) Koszty pobytu naukowców polskich w Austrii:
a) w przypadku pobytu trwającego do 11 dni włącznie – 400 PLN dziennie;
b) w przypadku pobytu dłuższego niż wskazany w ppkt a) powyżej – 4 800 PLN za cały pobyt.
Koszty prowadzenia badań i wszelkie inne koszty poniesione w ramach Projektu są niekwalifikowalne.
Wnioskowany budżet Projektu może zostać zmniejszony w wyniku oceny Projektu.
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła III edycję naboru wniosków na: GRANTY INTERWENCYJNE NAWA W ramach programu mogą być finansowane następujące rodzaje kosztów:
• koszty wynagrodzeń…
W związku z ograniczoną liczbą wniosków, jakie może złożyć uczelnia wyższa (maksymalnie 3 wnioski), zapraszamy do udziału w konkursie przygotowując wstępne propozycje na załączonym wzorze Inicjatywy Projektowej i przesłanie w wersji elektronicznej w terminie do 8 maja 2023 r. na adres: awn@wum.edu.pl.
Nabór wniosków do 23. edycji programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć:

CV i kopię dyplomu
opinię promotora lub opiekuna naukowego
listę publikacji i kopie tych najważniejszych
opis dotychczasowych badań i planów na przyszłość

Dokumenty zgłoszeniowe powinny być przygotowane w języku angielskim (z wyjątkiem kopii dyplomów).

Nie zapomnij załączyć również zgody dziekana oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zgłoszenia dotyczące chęci udziału w konkursie należy przesłać na adres: awn@wum.edu.pl do dnia 9.04.2023 roku.
Webinar na temat pisania artykułów naukowych - NIGiR Seminar on scholary writing and editing.
Zaproszenie na wydarzenie "Szkolenie dla wnioskodawców:Oferta konkursowa NCN. Konkursy krajowe i międzynarodowe"
Fundacja NUTRICIA - nabór na grant naukowy dla doświadczonych badaczy na badania naukowe w zakresie żywienia człowieka Przez projekt badawczy należy rozumieć zadanie naukowe lub badawczo-rozwojowe, zmierzające do… HARMONOGRAM SKŁADANIA ABSTRAKTÓW NA WUM:

• 27.03.2023 - zgłoszenie chęci wzięcia udziału w konkursie w formie informacji wysłanej na adres: awn@wum.edu.pl
• 14.04.2023 - przesłanie wypełnionego formularza abstraktów
• 30.04.2023 - przekazanie złożonego w Fundacji abstraktu wraz z wymaganymi podpisami

NAJWAŻNIEJSZE TERMINY FUNDACJI NUTRICIA:
• 30.04.2023 przyjmowanie abstraktów
• 30.05.2023 decyzja Fundacji o kwalifikacji do II tury konkursu
• 30.07.2023 przyjmowanie pełnych wniosków grantowych


Szczegółowe informacje na temat konkursu wraz z niezbędnymi dokumentami znajdują się na stronie Fundacji w zakładce Działalność/partnerstwo i nauka:
https://fundacjanutricia.pl/dzialalnosc/partnerstwo-i-nauka

Zachęcamy również do obejrzenia krótkiej animacji o tegorocznej edycji konkursu:
https://fb.watch/iQzS65yixf/


NCBR - KONKURS LIDER XIV Celem Programu LIDER jest wsparcie rozwoju kadry naukowej w szczególności przez finansowanie… • Wnioskodawca aplikuje do programu wraz z Jednostką.
• Dofinansowanie: Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,8 mln PLN.
• Harmonogram konkursu NCBR
- Rozpoczęcie naboru wniosków: 17.02.2023 r.
- Zakończenie naboru wniosków: 08.05.2023 r. do godz. 16:15
• Termin wewnętrzny WUM na zgłoszenie chęci udziału w konkursie ( awn@wum.edu.pl) upływa w dniu 03.03.2023 roku.
Termin na przesłanie wniosku do weryfikacji ( awn@wum.edu.pl) upływa w dniu 31.03.2023 roku.

Miejsce składania wniosków
Wnioskodawcy mogą składać wnioski wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego LSI. Logowanie do systemu LSI możliwe jest po wejściu na stronę internetową podaną w ogłoszeniu o konkursie.
Termin wewnętrzny WUM na zgłoszenie chęci udziału w konkursie ( awn@wum.edu.pl) upływa w dniu 03.03.2023 roku.
Termin na przesłanie wniosku do weryfikacji ( awn@wum.edu.pl) upływa w dniu 31.03.2023 roku.

PLAN DZIAŁALNOŚCI AGENCJI BADAŃ MEDYCZNYCH NA ROK 2023