Fundusz Publikacyjny

FUNDUSZ PUBLIKACYJNY 2023 (AKTUALIZACJA 14.08.2023r.)

Pismo Pana Prorektora Piotra Pruszczyka z dnia 11.08.2023r. dotyczące zmiany kryterium dofinansowania publikacji ze środków funduszu publikacyjnego.  (WAŻNE) !

Zgodnie decyzjami Rad Dyscyplin Naukowych WUM oraz Dziekanów w 2023 r. obowiązują dwie strategie wykorzystania środków wspierających działalność publikacyjną. Środki funduszu publikacyjnego podzielono na dwie pule – środki, które zostaną przekazane jednostkom oraz fundusz centralny. Podział funduszu przeprowadzono proporcjonalnie do stanu zatrudnienia na stanowiskach badawczych i badawczo dydaktycznych w poszczególnych jednostkach. Komunikat ws. funduszu.

Wydział Lekarski, Wydział Lekarsko-Stomatologiczny, jednostki ogólnouczelniane prowadzące działalność naukową. Środki funduszu przypadające dla nauk medycznych zostaną przekazane do dyspozycji kierowników jednostek, zwiększając budżety tematów statutowych. 

Wydział Farmaceutyczny oraz Wydział Nauki o Zdrowiu

Pracownicy, studenci i doktoranci Wydziału Farmaceutycznego oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu w 2023 roku nadal korzystają z funduszu centralnego. Utrzymuje się dotychczasowe zasady dofinansowania publikacji z funduszy centralnych. Decyzje o dofinansowaniu podejmowane są przez Prorektora ds. Nauki i Transferu Technologii po konsultacjach z przewodniczącym właściwej Rady Dyscypliny.

FUNDUSZ PUBLIKACYJNY 2023

Uprawnienia do uzyskania dofinansowania posiadają wyłącznie pracownicy, doktoranci oraz studenci
Wydziału Farmaceutycznego oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu

Zasady wydatkowania funduszy centralnych będą podlegać weryfikacji. Wprowadzenie ewentualnych korekt oraz ich termin zależeć będzie od tempa wykorzystania środków. 

ZMIANA KRYTERIÓW 

Z dniem 14.08 zmianie ulegają kryteria dotyczące czasopism. Dotychczasowe dwa progi 100/140 pkt. wg. listy MEiN zastępuje się warunkiem wykazywania czasopisma w pierwszym kwartylu "Q1" rankingu dziedzinowego Web of Science. Patrz poniżej, punkt pierwszy "Ogólnych kryteriów i zasad przyznawania dofinansowania".

OKRES PRZEJŚCIOWY

Dotychczasowe zasady obowiązują do 31.08.2023 pod warunkiem złożenia wniosku w sprawie do 30.09.2023

Ogólne kryteria i zasady przyznawania dofinansowania.

 • dofinansowanie może zostać przeznaczone na pokrycie kosztów wydawnictwa lub kosztów opracowania językowego (proofreading) prac w czasopismach wykazywanych w pierwszym kwartylu (Q1) rankingu dziedzinowego czasopism wg. bazy Web of Science. W przypadku gdy dane czasopismo wykazywane jest w więcej niż jednym rankingu dziedzinowym za właściwy uznaje się najbardziej korzystną pozycję. Instrukcja identyfikacji qwartyli
 • pracownicy etatowi WUM bez stopnia naukowego dr, bez względu na stanowisko, a także studenci studiów doktoranckich, doktoranci szkół doktorskich WUM oraz studenci mogą uzyskać dofinansowanie 100% kosztów jednej publikacji. W przypadku ubiegania się o dofinansowanie 100% kosztów, konieczne jest podanie udziału % wszystkich współautorów w pracy ze wskazaniem czynności realizowanych przez poszczególne osoby.
 • pracownicy WUM zaliczeni do liczby N w WUM mogą uzyskać dofinansowanie jednej lub większej liczby publikacji. Maksymalna kwota dofinansowania jednej pracy (łącznie koszy publikacyjne i proofreading) wynosi 5 000 PLN.
 • nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym.

W każdym przypadku:

 • publikacje, które stanowią rezultaty projektów i mogą być sfinansowania ze środków realizowanych projektów winny być finansowane ze środków uzyskiwanych w ramach projektów;
 • publikacje będące efektem badań wieloośrodkowych mogą uzyskać dofinansowanie częściowe, odpowiadające wkładowi autorów reprezentujących WUM.

Procedura składania wniosków:

 • wniosek należy skierować do Prorektora ds. Nauki i Transferu Technologii.
 • wniosek należy złożyć drogą mailową na adres prorektor.ds.nauki@wum.edu.pl. W tytule maila należy podać kod jednostki, nazwisko wnioskodawcy oraz tytuł pracy.
 • wniosek należy opracować z wykorzystaniem dostępnego pod tym linkiem FORMULARZA WNIOSKU.
 • do wniosku należy załączyć całość przesłanej do wydawnictwa publikacji ( w pliku pdf)
 • wnioski opiniowane są przez Przewodniczących Rad Dyscyplin Naukowych
 • ewentualne pytania należy kierować do Działu Nauki aen@wum.edu.pl

Procedura realizacji przyznanego dofinansowania:

 • decyzja ws. dofinansowania wysyłana jest drogą mailową na adres Wnioskodawcy.
 • źródło finansowania zakładane jest przez Dział Kontrolingu na wniosek Działu Nauk
 • Po otrzymaniu z Działu Nauki informacji o założeniu źródła finansowania publikacji Wnioskodawca jest zobowiązany do
  • niezwłocznego złożenie wniosku na pełną kwotę dofinansowania w systemie WORKFLOW,
  • wprowadzania danych dotyczących artykułu do bazy dorobku publikacyjnego WUM  https://publikacje.wum.edu.pl przed przekazaniem do zapłaty faktury. W momencie rejestracji publikacji (artykułu/monografii) należy załączyć jej aktualną wersję, którą dysponuje autor. Jeżeli jest to praca jeszcze nieopublikowana, rekord danej publikacji otrzymuje status „odrzucona/nieopublikowana” a do osoby, która ją zarejestrowała, wysyłana jest wiadomość, że na chwilę obecną Biblioteka Uczelniana nie może jej zatwierdzić (brak opublikowania), i prosi o przesłanie ostatecznej wersji po jej opublikowaniu na adres publikacje@wum.edu.pl.
  • po akceptacji wniosku w systemie WORKFLOW (status "oczekiwanie na realizację") Wnioskodawca wysyła fakturę dokumentująca koszt usługi na adres efaktury@wum.edu.pl. W tytule maila należy podać numer wniosku w Workflow 2022/EL/…..),
  • faktura winna być wystawiona na WUM (dane poniżej):
   • w przypadku faktury krajowej wystawca powinien podać NIP. 
   • w przypadku faktury zagranicznej należy przekazać wystawcy ID VAT.

W przypadku uzyskania dofinansowania w kwocie niższej od kosztu publikacji wnioskodawca winien uzupełnić finansowanie z innych źródeł. Aby określić pełny koszt publikacji w przypadku faktury zagranicznej należy do kwoty faktury doliczyć VAT (Kwota FV VAT * 1,23 Kurs waluty).

Faktura krajowa Faktura zagraniczna
Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa
NIP: 525-00-05-828

Medical University of Warsaw
61 Zwirki i Wigury Street
02-091 Warsaw
ID VAT:  PL5250005828


 

Archiwum:

Fundusz Publikacyjny w 2022 r.

Fundusz Publikacyjny w 2021 r.