NUTRICIA FUNDACJA

Symbol
5FNUT13
Rok początku realizacji
2020
Tytuł projektu
Effect of a low-FODMAP diet for the management of irritable bowel syndrome in children: a randomized controlled trial
Kod
1W44
Instytucja finansująca
Kierownik
dr hab. Andrea Horvath-Stolarczyk
Numer umowy o dofinansowanie
RG1/2020
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
249 999,99
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
249 999,99
Temat
Effect of a low-FODMAP diet for the management of irritable bowel syndrome in children: a randomized controlled trial
Cel projektu

To assess the effects of a low-FODMAP diet compared with a regular balanced diet for the management of children with IBS

Symbol
2W9
Rok początku realizacji
2019
Tytuł projektu
The effectiveness of pleuran in treatment of acute gastroenteritis in children- a randomized, placebo- controlled, double- blind trial
Nazwa Kliniki/Zakładu
Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym
Instytucja finansująca
Kierownik
dr hab. Ernest Kuchar
Numer umowy o dofinansowanie
RG-3/2018 (5FNUT11)
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
75 000,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
75 000,00
Cel projektu
Symbol
1W33
Rok początku realizacji
2019
Tytuł projektu
Wczesne i bardzo wczesne żywienie w ostrym zapaleniu trzustki
Instytucja finansująca
Kierownik
dr hab. Aleksandra Banaszkiewicz
Numer umowy o dofinansowanie
RG-2/108
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
192 000,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
192 000,00
Cel projektu
Symbol
1W63
Rok początku realizacji
2019
Tytuł projektu
The effectiveness of pleuran in treatment of acute gastroenteritis in children- a randomized, placebo- controlled, double- blind trial
Instytucja finansująca
Kierownik
Joanna Seliga - Siwecka
Numer umowy o dofinansowanie
RG-4/2018
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
250 000,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
250 000,00
Symbol
1W44
Rok początku realizacji
2016
Tytuł projektu
Effect of iron supplementation on psychomotor development of non-anemic exclusively or predominantly breastfed infants: randomized, controlled trial.
Instytucja finansująca
Kierownik
dr Anna Chmielewska
Numer umowy o dofinansowanie
RG6/2016
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
250 068,84
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
250 068,84
Cel projektu

Celem projektu jest zbadanie wpływu suplementacji żelaza u zdrowych niemowląt karmionych piersią na rozwój psychoruchowy do 3 roku życia.
Oczekiwane rezultaty wyniki badania zostaną opublikowane w recenzowanych czasopismach z zakresu żywienia dzieci i będą miały potencjalny wpływ na tworzenie wytycznych dotyczących żywienia niemowląt.

Symbol
1W44
Rok początku realizacji
2017
Tytuł projektu
An Assessment of nutritional status and eating patterns for children under 2-years old with cow’s milk protein allergy.
Instytucja finansująca
Kierownik
dr Piotr Dziechciarz
Numer umowy o dofinansowanie
RG 7/2016
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
40 615,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
40 615,00
Cel projektu

Cele badania
1. Ocena trudności w karmieniu według Montreal Children’s Hospital Feeding Scale (MCHFD) u dzieci z alergią na białko mleka krowiego pozostających na diecie bezmlecznej.
3. Antropometryczna ocena stanu odżywienia u dzieci z alergią na białko mleka krowiego pozostających na diecie bezmlecznej.
Metodyka
badanie przekrojowe, wielośrodkowe
Lokalizacja badania
Przychodnie alergologicznie i gastroenterologiczne w Warszawie, Bydgoszczy, Białymstoku, Krakowie, Olsztynie, Gdańsku, Katowicach,
koordynacja: Klinika Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Kryteria włączenia do badania:
Urodzone o czasie dzieci w wieku 6 miesięcy - 2 lat będące na diecie eliminacyjnej od minimum 1 miesiąca
Pisemna zgoda na udział badaniu.
Kryteria wyłączenia
Przewlekłe choroby prowadzące do upośledzenia stanu odżywienia
Punkty końcowe:
1. Procent dzieci z zaburzeniami stanu odżywienia zdefiniowanymi jako:
Masa/wysokości < -2 z-score (umiarkowane upośledzenie stanu odżywienia)
Masa/wysokości < -1 z-score (lekkie upośledzenie stanu odżywienia)
Masa/wysokości > -1 z-score (ryzyko otyłości)
Masa/wysokości > -2 z-score (otyłośc)
Oraz:
BMI< -2 zscore (umiarkowane upośledzenie stanu odżywienia)
BMI < -1 zscore (lekkie upośledzenie stanu odżywienia)
BMI > -1 zscore (ryzyko otyłości)
BMI > -2 zscore (otyłośc)
2. Procent dzieci z trudnościami w karmieniu wg skali Montraal Children Hospital Feeding Directory
Obliczona wielkość badanej grupy: 352

Symbol
1W44
Rok początku realizacji
2016
Tytuł projektu
Effect of iron supplementation on psychomotor development of non-anemic exclusively or predominantly breastfed infants: randomized, controlled trial.
Instytucja finansująca
Kierownik
dr hab. Agnieszka Szypowska
Numer umowy o dofinansowanie
RG5/2016
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
401 029,20
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
401 029,20
Cel projektu

Aktualne badania sugerują, że interakcja między mikroflorą jelitową a układem immunologicznym może być czynnikiem wpływającym na rozwój cukrzycy typu 1. Zmiany w składzie mikroflory jelitowej obserwowane u pacjentów z cukrzycą typu 1 mogą zwiększać przepuszczalność jelit. Większa ekspozycja na układ immunologiczny antygenów pokarmowych i produktów pochodzących z mikrobioty może powodować reakcję prozapalną i stymulować autoimmunizację komórek beta u osób predysponowanych genetycznie.
Celem badania jest ocena czy suplementacja bakterii probiotycznych Lactobacillus rhamnosus GG i Bifidobacterium lactis Bb12 wpływa pozytywnie na funkcję komórek beta trzustki u dzieci z nowo rozpoznaną cukrzycą typu 1.
Oczekiwane rezultaty
Wyniki tego badania z randomizacją, zarówno pozytywne, jak i negatywne, przyczynią się do sformułowania dalszych zaleceń dotyczących stosowania Lactobacillus rhamnosus GG i Bifidobacterium lactis Bb12 w celu poprawy funkcji komórek beta u dzieci z nowo rozpoznaną cukrzycą typu 1.
Pierwotny punkt końcowy: obszary pod krzywą poziomu peptydu C peptydu po stymulacji. Wtórne punkty końcowe: stężenie peptydu C na czczo, zapotrzebowanie na insulinę, HbA1c, interleukiny, przepuszczalność jelit, parametry antropometryczne, działania niepożądane, występowanie innych chorób autoimmunizacyjnych, ostre powikłania cukrzycy.
Protokół został zarejestrowany ClinicalTrials.gov. NCT03032354 oraz opublikowany BMJ Open. 2017 Oct 11;7(10):e017178. doi: 10.1136/bmjopen-2017-017178.