Charakterystyka meticylino-opornych Staphylococcus aureus, zawierających gen ermB, przy zastosowaniu technologii sekwencjonowania nowej generacji (WGS-NGS)

Symbol
1M20/NCN7
Rok początku realizacji
2020
Akronim
PROJEKT_MINIATURA 3
Tytuł projektu
Charakterystyka meticylino-opornych Staphylococcus aureus, zawierających gen ermB, przy zastosowaniu technologii sekwencjonowania nowej generacji (WGS-NGS)
Nazwa Kliniki/Zakładu
Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej
Konkurs/program
MINIATURA 3
Kod
1M20
Instytucja finansująca
Kierownik
dr Ksenia Ewa Szymanek-Majchrzak
Numer umowy o dofinansowanie
DEC- 2019/03/X/NZ6/02096/2
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
49 764,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
49 764,00
Temat
Charakterystyka meticylino-opornych Staphylococcus aureus, zawierających gen ermB, przy zastosowaniu technologii sekwencjonowania nowej generacji (WGS-NGS)
Cel projektu
Oczekiwane rezultaty
Uzyskane wyniki dostarczą cennych informacji o charakterze poznawczym na temat nowych wariantów MRSA, które w ostatnich latach pojawiły się w Polsce, a zwłaszcza na temat obecności genów determinujących oporność na antybiotyki oraz genów kodujących czynniki zjadliwości. Analiza genomu pozwoli również na: identyfikację oraz charakterystykę elementów genetycznych na których przenoszony jest gen ermB; ocenę zagrożenia epidemiologicznego wariantami VRSA; ocenę pochodzenia oraz pokrewieństwa wyselekcjonowanych izolatów; jak również, co bardzo istotne weryfikację przydatności
metody WGS-NGS do szczegółowych analiz genomu S. aureus oraz ustalenia minimalnego zakresu NGS, niezbędnego do uzyskania oczekiwanych rezultatów.