Preliminary analysis of the role of P2X4 nucleotide receptor in hematological malignancies in vitro

Project Title
Wstępna analiza potencjalnej roli receptora nukleotydowego P2X4 w nowotworach
hematologicznych in vitro
Financing Institution
Lead
dr Vira Chumak
Project Objective

Celem niniejszego projektu jest poszerzenie wiedzy na temat sygnałowania purynergicznego w
komórkach białaczkowych w tym ocena udziału receptora P2X4 w procesach proliferacji, adhezji
oraz profilu metabolicznego ludzkich komórek przewlekłej białaczki szpikowej in vitro. Dla
realizacji projektu zamierzam użyć linie komórkowe ludzkich białaczek różnego typu: Hel 92.1.7,
NALM-1, K562 oraz KG-1a.