Oświadczenia pracownika i doktoranta

PODSTAWOWE OŚWIADCZENIA PRACOWNIKÓW

Oświadczenia pracowników prowadzących badania naukowe oraz biorących udział w badaniach naukowych

Pracownicy WUM prowadzący działalność naukową, w szczególności nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach badawczych i badawczo-dydaktycznych,  są zobowiązani do złożenia 2 oświadczeń:

Wyżej wymienione oświadczenia służą do:
1) identyfikacji dyscyplin, w których WUM będzie oceniany, 
2) identyfikacji pracowników, których dorobek będzie poddawany ocenie,
3) określenia wysokości subwencji udzielanej WUM.

Oświadczenia są bezterminowe. Ich ważność wygasa z dniem rozwiązania umowy z WUM.

Nowozatrudnieni pracownicy zobowiązani są do złożenia ww. oświadczeń w ciągu 14 dni od zatrudnienia.

Udziały czasu pracy podawane w Oświadczeniu o dyscyplinach winny być podawane z dokładnością do ¼, w związku z czym możliwe są następujące relacje: 100% w przypadku wskazania jednej dyscypliny oraz 50%/50% i 75%/25% w przypadku wskazania dwóch dyscyplin.

Oświadczenia należy składać w Dziale Nauki, Pawińskiego 3c, pok. 10, 12 od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.00.

Oświadczenie o dyscyplinie składają również osoby biorące udział w prowadzeniu działalności naukowej tj. pracownicy pełniący funkcje pomocnicze. Oświadczenia osób biorących udział w prowadzeniu działalności naukowej są istotne w kontekście wyborów do Rady Doskonałości Naukowej. Pracownicy pomocniczy, posiadający stopień doktora habilitowanego posiadają bierne i czynne prawa wyborcze do Rady Doskonałości Naukowej.

OŚWIADCZENIA O ROZLICZENIU DOROBKU NAUKOWEGO W WUM

Obowiązek składania oświadczeń chwilobo ograniczony wyłącznie do osób kończących zatrudnienie w WUM oraz osób rozliczających dorobek rówież poza WUM.

Pracownicy WUM prowadzący działalność naukową w WUM zobowiązani są do złożenia oświadczenia upoważniającego WUM do wykazania ich osiągnięć na potrzeby ewaluacji działalności naukowej zwane dalej „Oświadczeniem w sprawie osiągnięć naukowych”. Oświadczenie takie składa sie co roku.

Oświadczenie osoby prowadzącej badania w jednej dyscyplinie i zatrudnionej wyłącznie w WUM
Oświadczenie osoby prowadzącej badania w dwóch dyscyplinach lub/i zatrudnionej w więcej niż jednej jednostce naukowej

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 67/2019 Rektora WUM z dnia 17 czerwca 2019 r.

Do złożenia oświadczeń określonych w ww. Zarządzenia zobowiązani są w szczególności nauczyciele akademiccy zatrudnieni w WUM na stanowiskach badawczych lub badawczo-dydaktycznych bez względu na to, czy dany pracownik wyraził zgodę czy nie wyraził zgody na zaliczenie do liczby N zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 111 z dnia 9 października 2018 r.