Strona główna » Harmonogram konkursów

Harmonogram konkursów

HARMONOGRAM do pobrania 

Fulbright Specialist Program

Termin składania wniosków: 
12.09.2019
Przedmiot konkursu: 
W ramach programu stypendysta otrzymuje honorarium, podstawowe ubezpieczenie medyczne oraz bilet lotniczy do/z USA. Instytucja goszcząca zobowiązana jest do pokrycia kosztów zakwaterowania i wyżywienia stypendysty oraz kosztów podróży krajowych związanych z realizacją projektu. Polskie instytucje mogą wielokrotnie uczestniczyć w programie. Amerykańscy stypendyści mogą również wielokrotnie uczestniczyć w programie, jednak muszą upłynąć 2 lata do momentu zgłoszenia ich kandydatury do programu Fulbright Specialist od daty zakończenia ostatniego projektu w ramach programu Fulbright Specialist.

5.1 KONKURS - profilaktyka nowotworów wątroby (moduł regionalny)

Termin składania wniosków: 
13.09.2019
Przedmiot konkursu: 
Pilotażowy program profilaktyki nowotworów wątroby poprzez wczesne wykrywanie przewlekłych zakażeń HCV i HBV u dorosłych mieszkańców Polski

Fundusze Norweskie - Program Edukacja już otwarty

Termin składania wniosków: 
15.09.2019
Przedmiot konkursu: 
Obszary priorytetowe: • edukacja włączająca, • zarządzanie w sektorze edukacji, • rozwój kultury jakości w sektorze edukacji, w tym wewnętrznych systemów zapewnienia jakości, • rozwój i promocja sektora VET, z uwzględnieniem dualnego system nauczania oraz współpraca instytucji kształcenia zawodowego z pracodawcami, • rozwój poradnictwa zawodowego, • edukacja dotycząca systemu opieki społecznej nad dziećmi (“child welfare education”) Komponent I Profesjonalny rozwój kadry: • wizyty studyjne dla kadry pracującej w obszarze edukacji formalnej i pozaformalnej; • intensywne szkolenia mające na celu doskonalenie kadry pracującej w obszarze edukacji formalnej i pozaformalnej, prowadzone w Polsce przez trenerów/ekspertów z Państw-Darczyńców. Komponent II Mobilność w szkolnictwie wyższym: • dla studentów – mobilności i praktyki; • dla pracowników uczelni – prowadzenie zajęć dydaktycznych w krajach przyjmujących, udział w seminariach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach; wizyty typu „job shadowing”. Komponent III Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz zawodowego kształcenia ustawicznego: • opracowanie lub uaktualnienie oferty kształcenia instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego/kształcenia ustawicznego, w tym programów nauczania, metod nauczania bądź nowych narzędzi; • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, organizacja wspólnych inicjatyw z partnerami z Państw-Darczyńców (np. seminaria, konferencje, warsztaty edukacyjne, intensywne szkolenia dla osób uczących się oraz nauczycieli/ trenerów); • opracowanie lub uaktualnienie lokalnych/regionalnych/krajowych strategii rozwoju szkolnictwa zawodowego/branżowego i kształcenia ustawicznego. Komponent IV Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach oraz we wszelkich formach (z wyłączeniem VET i zawodowego kształcenia ustawicznego), poprzez: • opracowanie lub uaktualnienie oferty kształcenia na różnych poziomach edukacji (z wyłączeniem VET), w tym programów nauczania; • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, organizacja wspólnych inicjatyw z partnerami z Państw-Darczyńców (np. seminaria, konferencje, warsztaty edukacyjne, intensywne szkolenia dla osób uczących się oraz nauczycieli, trenerów, wydarzenia kulturalne związane z edukacją); • opracowanie lub uaktualnienie lokalnych/regionalnych/krajowych strategii w zakresie edukacji i szkoleń w zakresie uwzględnienia edukacji w rozwoju regionu.

WNIOSKI DOTYCZĄCE INWESTYCJI ZWIĄZANYCH Z KSZTAŁCENIEM ORAZ DZIAŁALNOŚCIĄ NAUKOWĄ

Termin składania wniosków: 
15.09.2019
Przedmiot konkursu: 
Inwestycje związane z działalnością naukową w zakresie: 1) aparatury naukowo-badawczej oraz infrastruktury informatycznej, o wartości przekraczającej 500 000 zł; 2) budowlane.

Mistrzowie dydaktyki

Termin składania wniosków: 
16.09.2019
Przedmiot konkursu: 
Przedmiotem naboru jest wyłonienie ofert uczelni, które wdrożą do praktyki na polskich uczelniach prowadzenie zajęć z wybitnie zdolnymi studentami wykorzystując opracowany model tutoringu, zwany dalej „modelem tutoringu”. Środki finansowe mogą być przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń dla nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia w ramach normalnego toku studiów ze studentami z wykorzystaniem metody tutoringu oraz na przygotowanie materiałów dydaktycznych na potrzeby tych zajęć. Zajęcia będą prowadzone podczas pełnego cyklu kształcenia przez maksymalnie 7 semestrów. Forma prowadzenia zajęć będzie wynikała z opracowanego modelu tutoringu, z wykorzystaniem wiedzy zdobytej podczas zagranicznych wizyt studyjnych oraz będzie uwzględniała autonomiczne podejście uczelni. Model tutoringu zostanie udostępniony pod koniec września 2019 r.

Bilateralna wymiana naukowców z Ukrainą

Termin składania wniosków: 
23.09.2019
Pozostało 2 dni
Przedmiot konkursu: 
Wspólne projekty badawcze mogą dotyczyć wszystkich dziedzin nauki, natomiast charakter priorytetowy będą miały następujące obszary: - nowe nowe technologie produkcyjne i komputerowe (laserowe, precyzyjne, mechatroniczne, robotyczne, plazmowe, optoelektroniczne, czujnikowe itp.), - zarządzanie energią i efektywność energetyczna, - ekologia i zarządzanie środowiskiem, - nauki przyrodnicze, nowe technologie, zdrowie i zapobieganie najczęstszym chorobom, biotechnologia, bioinżynieria i genetyka, - nowe substancje i materiały, - nauki społeczne i humanistyczne, - technologie obronne. Wśród priorytetów programu wymiany z Ukrainą znalazł się udział młodych naukowców oraz możliwości współpracy z partnerami społeczno-gospodarczymi w trakcie lub na etapie rezultatów projektu. Dofinansowanie może być przeznaczone jedynie na pokrycie kosztów wymiany osobowej. Koszty prowadzenia badań i wszelkie inne koszty poniesione w ramach projektu są niekwalifikowalne. Maksymalna wysokość finansowania projektu z budżetu NAWA wynosi 25 000 PLN.

Ogłoszenie konkursu Ścieżka dla Mazowsza

Termin składania wniosków: 
23.09.2019
Pozostało 2 dni
Przedmiot konkursu: 
- badania przemysłowe - prace rozwojowe - prace przedwdrożeniowe

Ogłoszenie Konkursu nr 10/2019 Runda 2 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

Termin składania wniosków: 
26.09.2019
Pozostało 5 dni
Przedmiot konkursu: 
Finansowanie może być przeznaczone na badania naukowe lub prace rozwojowe, o których mowa w art. 4 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zapewniające uzyskanie poziomu gotowości technologii Projektu określonego w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

„Złota Kukułka” Nagroda specjalna JM Rektora

Termin składania wniosków: 
27.09.2019
Pozostało 6 dni
Przedmiot konkursu: 
Nagroda specjalna JM Rektora WUM, przyznawana autorowi pracy doświadczalnej lub klinicznej, opublikowanej w ciągu pięciu, ostatnich lat kalendarzowych (2014, 2015, 2016, 2017, 2018) i najczęściej cytowanej w piśmiennictwie światowym spośród wszystkich prac wykonanych w tym czasie przez pracowników WUM i zgłoszonych do konkursu.