Strona główna » Harmonogram konkursów

Harmonogram konkursów

HARMONOGRAM do pobrania 

Informujemy o uruchmomieniu II rundy naboru wniosków w konkursie na profilaktykę nowotworów wątroby.

Termin składania wniosków: 
08.11.2019
Przedmiot konkursu: 
Konkurs jest jednym z dwóch konkursów sprzężonych planowanych do ogłoszenia w celu realizacji programu pn. Pilotażowy program profilaktyki nowotworów wątroby poprzez wczesne wykrywanie przewlekłych zakażeń HCV i HBV u dorosłych mieszkańców Polski, stanowiącego załącznik nr 17 do Regulaminu. Głównym celem programu profilaktycznego jest zwiększenie liczby osób z PWZW typu B i C kierowanych do leczenia. Zakłada się realizację modułu centralnego (MC) i modułów regionalnych (MR).

Ogłoszenie o zamówieniu ADR.270.420.2019

Termin składania wniosków: 
12.11.2019
Przedmiot konkursu: 
Zorganizowanie i przeprowadzenie zamkniętych studiów podyplomowych MBA w zakresie ochrony zdrowia dla 40 pracowników kadry zarządzającej części podmiotów leczniczych (podległych Ministerstwu Zdrowia) oraz kadry zarządzającej w administracji publicznej.

Fulbright Specialist Program - nabór wniosków konkursowych

Termin składania wniosków: 
12.11.2019
Przedmiot konkursu: 
Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta rozpocznie 1 października 2019 nabór wniosków konkursowych w ramach programu Fulbright Specialist Program na goszczenie amerykańskich specjalistów reprezentujących takie dziedziny naukowe, jak: amerykanistyka, antropologia, archeologia, administracja publiczna, bibliotekoznawstwo, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, edukacja, ekonomia, fizyka, informatyka, kształcenie inżynierów, nauka biologiczne, nauki chemiczne, nauki polityczne, matematyka, ochrona środowiska, pokój i rozwiązywanie konfliktów, pomoc społeczna, prawo, rolnictwo, socjologia, urbanistyka, zarządzanie, zdrowie publiczne/globalne. Fulbright Specialist Program jest wyjątkowy wśród programów Fulbrighta, ponieważ kierowany jest do instytucji, które opracowują projekt bazując na najważniejszych obszarach dla swojego wzrostu i rozwoju, a cel projektu z udziałem amerykańskiego Specjalisty opiera się na potrzebach instytucji goszczącej.

Stypendia rządu szwajcarskiego na pobyty badawcze, studia doktoranckie oraz staże postdoc

Termin składania wniosków: 
15.11.2019
The upcoming date less then 1 day.
Przedmiot konkursu: 
Program stypendialny rządu szwajcarskiego dla obywateli polskich na rok akademicki 2020/21 przewiduje stypendia na pobyty badawcze, studia doktoranckie dla młodych (urodzonych po 31 grudnia 1984) absolwentów studiów magisterskich, doktorantów oraz stypendia postdoc (limit wieku nie obowiązuje – uzyskanie stopnia doktora po 31 grudnia 2016 i przed 31 lipca 2020) reprezentujących różne dziedziny.

Nowy konkurs Agencji Badań Medycznych

Termin składania wniosków: 
29.11.2019
Pozostało 14 dni
Przedmiot konkursu: 
Przedmiotem projektów składanych w ramach tego konkursu powinno być prowadzenie zaawansowanych prac rozwojowych w formie niekomercyjnych badań klinicznych mających na celu opracowanie nowych zastosowań terapeutycznych leków dopuszczonych do obrotu (zarejestrowanych poza Polską lub tylko w Polsce) i stosowanych w innych wskazaniach niż przewidziane zgodnie z charakterystyką produktu leczniczego.

Agencja Badań Medycznych ogłasza konkurs numer ABM/1/2019

Termin składania wniosków: 
29.11.2019
Pozostało 14 dni
Przedmiot konkursu: 
Celem konkursu jest finansowanie projektów naukowo-badawczych w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych w obszarze: • pediatrii, • neonatologii, • neurologii, • hematologii, • radioterapii, • onkologii, • kardiologii. Konkurs jest zgodny z Programem Rozwoju Badań Klinicznych, w myśl którego działalność Agencji Badań Medycznych ma przyczynić się do wzrostu liczby prowadzonych niekomercyjnych badań klinicznych do poziomu średniej europejskiej. Intencją konkursu jest zapewnienie właściwego strumienia finansowania niekomercyjnych badań klinicznych w Polsce oraz stymulowanie wzrostu innowacyjności polskiego systemu ochrony zdrowia. Celem projektów składanych w ramach konkursu numer ABM/2019/1 jest prowadzenie zaawansowanych prac badawczo-rozwojowych w postaci niekomercyjnych badań klinicznych skierowanych na poszukiwanie nowych zastosowań terapeutycznych leków dopuszczonych do obrotu (zarejestrowanych poza Polską lub tylko w Polsce) i stosowanych w innych wskazaniach, niż przewidziane zgodnie z charakterystyką produktu leczniczego. W konkursie będą mogły uzyskać dofinansowanie zarówno badania już zarejestrowane, jak i te dla których proces rejestracyjny nastąpi po uzyskaniu dofinansowania w ramach niniejszego konkursu.

3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych - "Projektowanie Uniwersalne", Wiedza Edukacja Rozwój

Termin składania wniosków: 
02.12.2019
Pozostało 17 dni
Przedmiot konkursu: 
Projekty mają służyć opracowaniu i wdrożeniu zajęć obowiązkowych w programie studiów, obejmujących projektowanie uniwersalne, umożliwiających studentom poznanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz praktyczne zastosowanie zasad uniwersalnego projektowania produktów i usług. Produkty projektów powinny opierać się o modele zajęć na studiach I stopnia i/lub II stopnia i/lub na jednolitych studiach magisterskich, wypracowane przez Zespół ds. opracowania modeli projektowania uniwersalnego.

Hongkoński Program Stypendiów Doktoranckich dla studentów zagranicznych 2020

Termin składania wniosków: 
02.12.2019
Pozostało 17 dni
Przedmiot konkursu: 
Program ma zachęcić najwybitniejszych studentów z całego świata do podjęcia realizacji studiów doktoranckich w renomowanych uniwersytetach w Hongkongu.

Program MNiSW „Społeczna odpowiedzialność nauki” - nabór wniosków

Termin składania wniosków: 
05.12.2019
Pozostało 20 dni
Przedmiot konkursu: 
1. Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu popularyzację nauki lub promocję sportu akademickiego oraz projektów związanych z utrzymaniem zasobów bibliotecznych o istotnym znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa. 2. Program składa się z modułów: 1) „Popularyzacja nauki i promocja sportu” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na: a) popularyzacji osiągnięć naukowych, pracy naukowców, badań naukowych i prac rozwojowych oraz na promocji nauki, b) organizacji przedsięwzięć ukazujących w przystępny sposób przydatność wiedzy naukowej, c) organizacji przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie tradycji społeczności akademickiej, d) organizacji przedsięwzięć promujących i wspierających sport akademicki; 2) „Wsparcie dla bibliotek naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na utrzymaniu zasobów bibliotecznych o istotnym w skali kraju znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa, ich opracowywaniu oraz udostępnianiu w postaci elektronicznej.

Programu MNiSW „Doskonała nauka” - nabór wniosków

Termin składania wniosków: 
05.12.2019
Pozostało 20 dni
Przedmiot konkursu: 
1. Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu prezentację osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, poprzez organizację konferencji naukowych oraz wydawanie monografii naukowych. 2. Program składa się z modułów: 1) „Wsparcie konferencji naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na organizacji konferencji naukowych prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych; 2) „Wsparcie monografii naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na wydawaniu monografii naukowych o wysokim poziomie naukowym i istotnym znaczeniu dla rozwoju nauki lub wzrostu polskiej gospodarki, prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych, w celu wprowadzenia wyników tych badań lub prac do obiegu krajowego lub międzynarodowego, oraz na udostępnieniu tych publikacji w Internecie, w trybie otwartego dostępu, w sposób bezpłatny i bez technicznych ograniczeń.