Wykaz ogłoszonych konkursów: Newsletter

Harmonogram konkursów

SPECJALNY PROGRAM STYPENDIALNY NCN DLA STUDENTÓW I NAUKOWCÓW Z UKRAINY NIEPOSIADAJĄCYCH STOPNIA DOKTORA

Termin składania wniosków
za 3 tygodnie

Narodowe Centrum Nauki ogłasza specjalny program stypendialny skierowany do studentów i naukowców z Ukrainy, którzy w wyniku agresji Rosji na Ukrainę schronili lub schronią się w Polsce. Celem programu jest finansowe wsparcie studentów/naukowców poprzez stworzenie im możliwości kontynuowania studiów, prowadzenia prac nad pracą magisterską lub rozprawą doktorską, lub realizacji innych, dowolnych form kształcenia w polskich instytucjach naukowych.

Nabór wniosków na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego oraz specjalnej infrastruktury informatycznej SPUB/SPUBi

Termin składania wniosków
za 1 miesiąc
Rozpoczął się nabór na składanie wniosków o przyznanie środków finansowych na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego (SPUB) lub specjalnej infrastruktury informatycznej (SPUBi).

MAESTRO 14

Termin składania wniosków
za 1 miesiąc 1 tydzień
Konkurs MAESTRO 14 na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe.

SONATA BIS 12

Termin składania wniosków
za 1 miesiąc 1 tydzień
Konkurs SONATA BIS 12 na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym. Konkurs skierowany jest do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

NCBR GOSPOSTRATEG - IX konkurs

Termin składania wniosków
za 2 miesiące

Strategiczny Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” – GOSPOSTRATEG

Celem głównym Programu GOSPOSTRATEG jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. Dziewiąty konkurs w ramach Programu obejmuje cały zakres Programu GOSPOSTRATEG, który podzielony został na cztery pułapki tematyczne:

Wirtualny Instytut Badawczy - otwarty konkurs ofert

Termin składania wniosków
za 2 miesiące

Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii jako Podmiot Zarządzający dla programu Wirtualny Instytut Badawczy ogłosiła otwarty konkurs ofert na wyłonienie Zespołów Badawczych prowadzących działalność naukową w formie programu Wirtualny Instytut Badawczy w dziedzinie biotechnologia medyczna – onkologia.