Czynność wentylacyjna płuc, wskaźniki wymiany gazowej i reakcja układu krążenia w warunkach zmian ciśnienia śródopłucnowego wywołanych terapeutyczną punkcją opłucnej.

Symbol
1WU
Rok początku realizacji
2013
Tytuł projektu
Czynność wentylacyjna płuc, wskaźniki wymiany gazowej i reakcja układu krążenia w warunkach zmian ciśnienia śródopłucnowego wywołanych terapeutyczną punkcją opłucnej.
Instytucja finansująca
Kierownik
prof. dr hab. Rafał Marian Krenke
Numer umowy o dofinansowanie
UMO-2012/05/B/NZ5/01343
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
345 818,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
664 938,00
Cel projektu

Projekt badania zawiera osiem hipotez badawczych i 8 odpowiadających im celów badania. Najważniejsze cele przedstawiono poniżej.
• Analiza zmian wskaźników wentylacyjnych płuc oraz zmian wskaźników wymiany gazowej w zależności od objętości usuniętego płynu i zmian ciśnienia wewnątrzopłucnowego.
• Badanie zmian podatności płuc i ścian klatki piersiowej oraz związanych z nimi zmian w zakresie pracy oddechowej zachodzących podczas terapeutycznej punkcji opłucnej i ewakuacji płynu.
• Analiza związku pomiędzy zmianami ciśnienia śródopłucnowego, wymiarami i czynnością serca ocenianymi na podstawie badania echokardiograficznego oraz zmianami stężenia we krwi peptydu natriuretycznego typu A i peptydu natriuretycznego typu B.
• Porównawcza analiza możliwości przewidywania przebiegu krzywej objętość-ciśnienie na podstawie zmiennych zmierzonych przed zabiegiem oraz rzeczywistych pomiarów ciśnienia i wentylacji dokonanych podczas zabiegu.
Badanie zostanie przeprowadzone u 60 chorych z płynem w jamie opłucnej wymagających terapeutycznej punkcji opłucnej.
Badania przed toracentezą. bodypletyzmografia, spirometria, zdolność dyfuzyjna dla tlenku węgla (DLCO), badanie gazów krwi tętniczej, sześciominutowy test chodu, echokardiografia, stężenie peptydów natriuretycznych we krwi.
Ocena w czasie toracentezy: stały pomiar objętości oddechowej i częstości oddychania, pomiar objętości płynu usuwanego z opłucnej, pomiar ciśnienia w jamie opłucnej, przezskórne monitorowanie ciśnienia parcjalnego 02 i C02.
W jamie opłucnej pozostanie cewnik umożliwiający drenaż płynu i okresowy pomiar ciśnienia wewnątrzopłucnowego po zakończeniu zabiegu.
Monitorowanie w czasie 48 godzin po zabiegu. W dwóch grupach chorych (poddanych fizjoterapii mającej na celu przyśpieszenie upowietrzenia płuca i tych, u których fizjoterapia nie będzie stosowana) zostaną w odpowiednich odstępach czasowych powtórzone badania sprzed punkcji opłucnej. Pomiary ciśnienia w opłucnej będą prowadzone do 48 godzin po zabiegu. Następnie, cewnik zostanie usunięty.
Analiza. Przeprowadzona za pomocą własnych programów komputerowych, analiza sygnałów oraz wizualna wielowymiarowa analiza relacji między parametrami stanowić będzie wstęp do formułowania hipotez fizjologicznych, medycznych oraz statystycznych, a także będzie sugerować ewentualne modyfikacje analizy i dokonanej wcześniej parametryzacji sygnałów.
Wyniki badania pozwolą na scharakteryzowanie zależności między wskaźnikami czynności płuc, wskaźnikami wymiany gazowej i funkcją serca a zmianami ciśnienia śródopłucnowego. Niektóre z badanych zależności nie były nigdy wcześniej przedmiotem badań. Wyniki badania mogą wpłynąć na zmianę standardu postępowania podczas terapeutycznej punkcji opłucnej i we wczesnym okresie po jej wykonaniu.