Ocena ekspresji oraz funkcji wybranych receptorów odporności wrodzonej na komórkach śródbłonka jako podstawa do opracowania nowych strategii terapeutycznych w profilaktyce oraz leczeniu miażdżycy.

Symbol
FW114
Rok początku realizacji
2017
Tytuł projektu
Ocena ekspresji oraz funkcji wybranych receptorów odporności wrodzonej na komórkach śródbłonka jako podstawa do opracowania nowych strategii terapeutycznych w profilaktyce oraz leczeniu miażdżycy.
Instytucja finansująca
Kierownik
dr Wioletta Olejarz
Numer umowy o dofinansowanie
DEC-2017/01/X/NZ3/00248
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
49 500,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
49 500,00
Cel projektu

Moje zainteresowania naukowe obejmują patogenezy miażdżycy, koncentruję się głównie na określeniu jej molekularnych mechanizmów. Głównym celem realizowanych przeze mnie badań jest opracowanie skutecznych metod profilaktycznych i terapeutycznych. Moje dotychczasowe badania koncentrowały się na ocenie wpływu czynników proaterogennych na dysfunkcji; śródbłonka naczyniowego. Obejmują one oceny roli stresu oksydacyjnego w aktywacji procesu zapalnego w komórkach śródbłonka poprzez indukcję ekspresji cząsteczek adhezyjnych (ICAM, VCAM), czynników chemotaktycznych (MCP-1) a także aktywację ścieżek sygnałowych kinaz, aktywowanych mitogenami (ERK, JNK, p38) oraz czynnika jądrowego - KB
Celem prowadzonych badań jest ocena ekspresji oraz funkcji receptorów odporności wrodzonej w rozwoju stanu zapalnego w komórkach śródbłonka. Badania będą prowadzone z wykorzystaniem:
- hodowli komórkowych - komórki śródbłonka z żył pępowinowych (HUVEC),
- preparatów blaszek miażdżycowych (N 40) materiał obecnie zebrany od pacjentów z tętnicy szyjnej podczas planowej endarektomii otwartej — badania będą wykonywane we współpracy z Kliniką Otorynolaryngologii Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (zgoda komisji bioetycznej KB/92/2008) - dysponujemy charakterystyką kliniczną tych pacjentów.
Realizacja badan obejmuje:
- określenie poziomu ekspresji receptorów: TLR 2, TLR 4, TLR 7, TLR 9, RAGE oraz białka H1MGB1 i czynnika jądrowego - KB w komórkach śródbłonka z żył pępowinowych (HUVEC) przed i po stymulacji ligandami badanych receptorów za pomocą cytometrii przepływowej
- ocenę wpływu inhibitorów poszczególnych receptorów na stymulowaną ligandami ekspresję czynnika jądrowego KB, białka HMGB1 (cytometria przepływowa) oraz ekspresję IL-6 w komórkach śródbŁonka (test Elisa)

- ocena ekspresji receptorów TLR 2, TLR 4, TLR 7, TLR 9, RAGE oraz białka H1MGB1 i czynnika jądrowego - KB w blaszce miażdżycowej za pomocą immunohistochemii

Dostępne dane naukowe wskazują na istotną rolę receptorów odporności wrodzonej, tj.: receptory toll- podobne (TLR) oraz. receptory dla zaawansowanych końcowych produktów glikacji (RAGE) w patogenezie miażdżycy. Niewłaściwa aktywacja tych receptorów powoduje zakłócenia homeostazy organizmu. Brak sygnalizacji z udziałem tych receptorów naraża organizmu na atak patogenny, natomiast nadmierna aktywacja powoduje niekontrolowane uwalnianie wielu cytokin prozapalnych oraz chemokin prowadząc do rozwinięcia stanu zapalnego, co z kolei nasila rozwój procesu miażdżycowego. Głównym wyzwaniem dla przyszłej, skutecznej terapii celowanej u pacjentów z miażdżycą jest zahamowanie procesu zapalnego związanego z tą chorobą bez wpływu na odporność wrodzoną organizmu. Toteż istotne znaczenie ma poznanie dróg transdukcji sygnału i funkcji poszczególnych receptorów odporności wrodzonej oraz. roli ich selektywnych inhibitorów. Pozwoli to na kontrolę odpowiedzi immunologicznej i blokowanie procesów negatywnych dla gospodarza. Obecnie dysponujemy jedynie wybiórczymi danymi w tym zakresie i konieczne jest przeprowadzenie badań dokumentujących wpływ hamowania aktywności tych receptorów na rozwój miażdżycy.
Planowane badania dostarczą istotnych i brakujących informacji na temat roli receptorów odporności wrodzonej w indukcji stanu zapalnego w komórkach śródbłonka. Zostanie udokumentowany wpływ selektywnych inhibitorów tych receptorów czego elektem będzie wskazanie możliwości zastosowania tych inhibitorów w leczeniu stanów zapalnych, co umożliwi kontrolę odpowiedzi immunologicznej i blokowanie procesów zapalnych bez wpływu na naturalną barierę ochronną organizmu. Ocena stopnia nasilenia stanu zapalnego poprzez określenie ekspresji wybranych receptorów w blaszce miażdżycowej pobranej od pacjentów z tętnicy szyjnej dostarczy nowych danych na temat roli tych receptorów w regulowaniu procesów zapalnych Przeprowadzone badania będą podstawą do opracowania nowych, skutecznych strategii terapeutycznych w profilaktyce oraz leczeniu miażdżycy.