Różne poziomy interakcji leków – intensywny międzynarodowy program kształcenia Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Okres realizacji
-
Dofinansowanie
PLN 242,436.00
Kierownik Projektu
dr Monika Franczak - Rogowska
W ramach projektu przewidziano następujące zadania

Zgodnie ze Strategią Rozwoju WUM na lata 2017-2020 główne aktualne potrzeby Wydziału Farmaceutycznego w kontekście umiędzynarodowienia to: otworzenie English Division Na Wydziale Farmaceutycznym, przygotowanie kadry naukowo-dydaktycznej w zakresie prowadzenia zajęć w środowisku zróżnicowanym kulturowo, nawiązanie współpracy z zagranicznymi wykładowcami.

Celem projektu będzie wzrost umiędzynarodowienia Wydziału Farmaceutycznego WUM poprzez przygotowanie i wdrożenie 2 edycji anglojęzycznego programu pn. „Różne poziomy interakcji leków” (VaLDIs).

Grupą docelową projektu będzie 100 osób (50K i 50M) - studentów zagranicznych (od II semestru III roku studiów) - z podstawową wiedzą w zakresie farmakologii, zainteresowanych pogłębieniem swojej wiedzy w zakresie interakcji substancji farmakologicznie czynnych na poziomie farmakokinetyki i farmakodynamiki z innymi substancjami leczniczymi oraz składnikami żywności, suplementami diety i ziołami.

Planowane działania:

- podniesienie kompetencji nauczycieli akademickich Wydziału Farmaceutycznego WUM w zakresie: prowadzenia e-zajęć, komunikacji międzykulturowej oraz komunikacji nastawionej na budowanie współpracy,

- działania informacyjne i rekrutacja uczestników programu,

- merytoryczne przygotowanie programu,

- wdrożenie 2 edycji programu VaLDIs, z udziałem visiting professor: pierwszej pilotażowej, drugiej zmodyfikowanej zgodnie z wynikami ewaluacji 1 edycji

- zakup niezbędnego sprzętu i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia programu.

Korzyści z realizacji projektu: przygotowanie kadry naukowo-dydaktycznej Wydziału Farmaceutycznego WUM do prowadzenia zajęć w środowisku międzykulturowym w formule zdalnej; nabycie praktycznego doświadczenia przez kadrę naukowo-dydaktyczną w zakresie przygotowywania i wdrażania IMPK; wdrożenie pierwszego na Wydziale Farmaceutycznym intensywnego międzynarodowego programu kształcenia;

Logotyp
logotypy
Kod projektu
NAWA13