Wpływ na gospodarkę

Prosimy o zapoznanie się  Podręcznikiem dla ekspertów oraz ewaluowanych podmiotów w zakresie opisu wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki


Kryterium III

Nowy model ewaluacji wprowadza do systemu nowe kryterium oceny jakości działalności naukowej: wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

W ramach nowego systemu ewaluacji ocena wpływu jest przeprowadzana na podstawie „opisów wpływu” zawierających udowodniony związek między najważniejszymi wynikami badań naukowych, prac rozwojowych lub twórczości artystycznej a gospodarką, funkcjonowaniem administracji publicznej, ochroną zdrowia, kulturą i sztuką, ochroną środowiska naturalnego, bezpieczeństwem i obronnością państwa lub innymi czynnikami wpływającymi na rozwój cywilizacyjny społeczeństwa. Związek ten powinien zostać udowodniony, w szczególności w formie publikacji naukowych, raportów i cytowań w innych dokumentach i publikacjach. Ważne jest, aby kryterium wpływu odnosiło się do badań naukowych, a nie politycznej czy publicystycznej aktywności naukowców, a sposób ich sprawozdawania przez uczelnie pokazywał wyraźny związek między wynikami działalności naukowej oraz intersubiektywnie weryfikowaną zmianą zaobserwowaną poza akademią.

Liczba opisów wpływu będzie uzależniona od liczby N. W przypadku gdy liczba N pracowników prowadzących działalność naukową w ramach danej dyscypliny naukowej będzie mniejsza niż 100, podmiot będzie musiał zgłosić do ewaluacji 2 opisy wpływu, w przypadku liczby N wynoszącej od 101 do 200 – 3 opisy wpływu, w przypadku liczby N mieszczącej się w przedziale 201–300 – 4 opisy wpływu, a w przypadku liczby N wynoszącej powyżej 300 – 5 opisów wpływu.

Liczba opisów i dowodów wpływu w dyscyplinie

 

Nauki medyczne:

5 opisów

(liczba N=804,33, ponad 300)

25 dowodów wpływu

(po 5 na opis)

Nauki farmaceutyczne:

3 opisy

(liczba N=111,35, nie większa niż 200)

15 dowodów wpływu

(po 5 na opis)

Nauki o zdrowiu:

2 opisy

(liczba N = 95,28, nie większa niż 100)

10 dowodów wpływu

(po 5 na opis)

 Stan na czerwiec 2021 r.

 

W ramach oceny opisu wpływu przyznaje się punkty za:

ZASIĘG

ZNACZENIE

50 pkt. - międzynarodowy,

50 pkt. - przełomowe

40 pkt. - krajowy

25 pkt. - istotne

30 pkt. - regionalny

10 pkt. - ograniczone

20 pkt. - lokalny

0 pkt. - marginalne lub dowody bez związku z prowadzonymi badaniami, rezultaty badań bez związku gospodarką, funkcjonowaniem ochrony zdrowia (…)

0 pkt – marginalny lub dowody bez związku z prowadzonymi badaniami, rezultaty badań bez związku gospodarką, funkcjonowaniem ochrony zdrowia (…)

 

Cechą charakterystyczną tego kryterium jest możliwość zgłoszenia opisów wpływu odnoszących się do wyników działalności naukowej przeprowadzonej zarówno w okresie 4 lat podlegających ewaluacji, jak też i przed tym okresem objętym ewaluacją. W tym drugim wypadku działalność powinna zostać zakończona nie wcześniej niż w dwudziestym roku poprzedzającym pierwszy rok objęty ewaluacją. Przykładowo w przypadku pierwszego okresu objętego ewaluacją na nowych zasadach, czyli okresu lat 2017-2020, będzie można uwzględniać działalność naukową (np. wyniki badań), która została zakończona w roku 1997 albo w latach następnych. W okresie objętym ewaluacją powinien natomiast ujawnić się wpływ takiej działalności naukowej.

Kierownik podmiotu wprowadza do systemu POL-on opisy wpływu zawierające informacje dotyczące:

  • głównych autorów badań naukowych, prac rozwojowych albo nazwy podmiotu utworzonego w celu komercjalizacji wyników działalności naukowej lub know-how związanego z tymi wynikami,- okresu prowadzenia działalności naukowej albo okresu prowadzenia działań związanych z komercjalizacją przez podmiot utworzony w celu komercjalizacji,
  • głównych wniosków z badań naukowych lub prac rozwojowych albo działań związanych z komercjalizacją, mających istotne znaczenie dla kreowania wpływu na społeczeństwo i gospodarkę, a w przypadku badań naukowych i prac rozwojowych
  • także danych o najważniejszych artykułach naukowych i monografiach naukowych, w których te wnioski były opublikowane,
  • charakterystyki wpływu działalności naukowej lub działań związanych z komercjalizacją na te obszary, ze wskazaniem grupy społecznej będącej beneficjentem wpływu,
  • wskazania dowodów wpływu działalności naukowej albo działań związanych z komercjalizacją na te obszary wraz z datą ich powstania,
  •  dyscypliny, której dotyczy opis wpływu.

Nowy model ewaluacji zakłada, że istotna waga kryterium „wpływu społecznego” w procesie oceny jakości działalności naukowej może mieć bardzo pozytywne skutki dla polskiej nauki, poprzez m.in. wzmocnienie znaczenia badań naukowych mających wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki, zwiększenie legitymizacji badań naukowych w staraniach nad podniesieniem wysokości publicznych nakładów na badania naukowe w strukturze wydatków publicznych (w relacji do PKB).

Materiał sporządzony na podstawie "Ewaluacja jakości działalności naukowej - przewodnik"