Stypendia WUM dla młodych naukowców

Regulamin przyznawania stypendiów naukowych z Własnego Funduszu Stypendialnego
dla studentów, doktorantów i
młodych naukowców Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


KTO:

MŁODZI PRACOWNICY

Kryteria grupy docelowej określone są w § 6
Stypendium za osiągnięci naukowe dla młodych naukowców może być przyznane pracownikom spełniającym łącznie niżej wymienione kryteria:
a) prowadzi działalność naukową w WUM oraz jest zaliczany do liczby N w WUM na podstawie oświadczenia złożonego zgodnie z art. 265 ust. 5 Ustawy;
b) jest zatrudniony w WUM w wymiarze minimum ½ etatu;
c) nie posiada stopnia doktora lub posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło, w roku naboru wniosków, 7 lat;
d) nie ukończył 35 roku życia w roku naboru wniosku o przyznanie stypendium;
e) nie posiada stopnia dr hab. lub tytułu profesora.


Okres, o którym mowa w podpunkcie c) i d) może być przedłużony o czas przebywania w tym okresie na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych w związku z niezdolnością do pracy. Dodatkowo okres ten można przedłużyć o liczbę miesięcy przebywania na urlopach związanych z opieką i wychowaniem dzieci udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet – o 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw w karierze naukowej jest bardziej korzystny. Wymienione wyżej okresy, winien udokumentować Wnioskodawca.

CO:

Liczba i wysokość stypendiów dla młodych naukowców, planowanych do przyznania w roku 2023/2024

Liczba stypendiów Wysokość miesięcznego stypendium
Ustala JM Rektor 2975 zł


JAK:

Formularz wniosku (tutaj)

Wniosek należy sporządzić z wykorzystaniem ww. formularza wniosku.

Sporządzony wniosek należy wydrukować, podpisać oraz zeskanować.

Skan wniosku wraz z plikiem excell należy wysłać na adres Działu Nauki aen@wum.edu.pl

Pytania należy kierować do Działu Nauki,  na adres: aen@wum.edu.pl

KIEDY:

Nabór wniosków na rok akademicki 2024/2025: nabór nie rozpoczęty, planowany termin rozpoczęcia naboru listopad 2024.

 


LAUREACI:

Ogłoszenie listy laureatów 2023/2024

Ogłoszenie listy laureatów 2022/2023 


Regulacje i korespondencja