Stypendia WUM dla młodych naukowców

KTO:

Regulamin przyznawania stypendiów naukowych z Własnego Funduszu Stypendialnego dla studentów, doktorantów i młodych naukowców Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Osobami uprawnionymi do składania wniosków są pracownicy WUM spełniający łącznie następujące kryteria: a) prowadzenie działalność naukową w WUM oraz jest zaliczenie do liczby N w WUM na podstawie oświadczenia złożonego zgodnie z art. 265 ust. 5 Ustawy; b) zatrudnienie w WUM w wymiarze pełnego etatu; c) nie posiadanie stopnia doktora lub posiadanie stopnia doktora, od uzyskania którego nie upłynęło, w roku naboru wniosków, 7 lat; d) nie ukończony 35 roku życia w roku naboru wniosku o przyznanie stypendium.

W odniesieniu do naboru wniosków na rok akademicki 2022/2023 za rok naboru wniosków uznaje się rok 2022.

Do okresu 7 lat, o którym mowa powyżej, nie wlicza się okresów przebywania na: urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim, urlopie wychowawczym udzielonych na zasadach określonych w Kodeksie pracy. Do ww. okresu nie wlicza się również okresów pobierania: zasiłku macierzyńskiego, świadczenia rodzicielskiego, zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej.

Liczba i wysokość stypendiów dla młodych naukowców, planowanych do przyznania w roku 2022/2023

Liczba stypendiów Wysokość miesięcznego stypendium
7 2975 zł

CO:

Formularz wniosku (tutaj)

JAK:

Wniosek należy sporządzić z wykorzystaniem ww. formularza wniosku.

Sporządzony wniosek należy wydrukować, podpisać oraz zeskanować.

Skan wniosku wraz z plikiem excell należy wysłać na adres Działu Nauki aen@wum.edu.pl

Pytania należy kierować do Działu Nauki,  na adres: aen@wum.edu.pl

KIEDY:

Nabór wniosków na rok akademicki 2023/2024:

- nabór zostanie otwarty po ustaleniu odpisu środków, który nastąpi do 31.10.2023 r.

- planowany nabór wniosków zostanie zakończony 30.11.2023.

Nabór wniosków na rok akademicki 2022/2023

- nabór zakończony w dniu 31.01.2023.

LAUREACI:

Ogłoszenie listy laureatów 2022/2023 


Regulacje i korespondencja