SLOTY – co to jest

Limit osiągnięć publikacyjnych – sloty publikacyjne

Limit publikacji przypadających na jednego pracownika/ doktoranta

Liczba publikacji pracownika podmiotu, która jest brana pod uwagę w procesie ewaluacji, jest ograniczona przez maksimum 4 sloty publikacyjne, które przypadają na każdą osobę prowadzącą działalność naukową. Oznacza to, że suma udziałów jednostkowych za uwzględniane w ewaluacji publikacje naukowe autorstwa albo współautorstwa osób prowadzących działalność naukowa w danym podmiocie, których osiągnięcia są uwzględniane w ewaluacji

1) w przypadku pracownika, nie może być większa niż 4-krotność średniej wartości iloczynu wymiaru czasu pracy i udziału czasu pracy związanej z prowadzeniem działalności naukowej w ramach danej dyscypliny naukowej wskazanej zgodnie ze złożonym oświadczeniem o reprezentowanych dyscyplinach ze wszystkich lat z okresu 62 objętego ewaluacją, ustalonego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z czego nie więcej niż 2-krotność tej wartości może przypadać na monografie naukowe, których całkowita wartość punktowa wynosi nie więcej niż 100 pkt, redakcje naukowe takich monografii i rozdziały w takich monografiach;

2) w przypadku doktoranta, który w okresie objętym ewaluacją odbywał kształcenie w szkole doktorskiej prowadzonej przez ewaluowany podmiot i przygotowywał rozprawę doktorską w dyscyplinie naukowej albo w dziedzinie nauki, do której należy dana dyscyplina naukowa - nie może być większa niż 4.

EWALUACJA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ WUM

Pierwsza ocena działalności naukowej została przeprowadzona przez MEiN w 2022 roku za lata 2017-2021. 
Kolejna ewaluacja zostanie przeprowadzona w 2026 r. i obejmie dorobek z lat 2022-2025.

Podstawy prawne oraz źródła informacji

Materiał sporządzony na podstawie "Ewaluacja jakości działalności naukowej - przewodnik"