Prace w czasopismach

EWALUACJA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ WUM

Kolejna ocena działalności naukowej zostanie przeprowadzona przez MEiN w 2026 roku za lata 2022-2025.

Podstawy prawne, źródła informacji, komunikaty

Pytania prosimy kierować do Działu Nauki aen@wum.edu.pl.


Artykuły naukowe opublikowane w czasopiśmie naukowym lub recenzowanych materiałach z wykazu

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych jest sporządzany nie rzadziej niż raz na dwa lata i jest ogłaszany w formie komunikatu ministra. Za artykuł opublikowany w czasopiśmie naukowym lub recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej przyznaje się tyle punktów, ile przyznaje się danemu czasopismu lub danym materiałom w ministerialnym wykazie. W zależności od liczby punktów przypisanych w wykazie czasopismu naukowemu lub recenzowanym materiałom, za autorstwo artykułu można otrzymać: 20, 40, 70, 100, 140 albo 200 punktów.

Szczegółowy sposób przyznawania punktów w ramach ewaluacji za poszczególne publikacje     

W ewaluacji wprowadzono ograniczenia dotyczące uwzględnianych przy ocenie podmiotu:

  • liczby publikacji naukowych w danej dyscyplinie,
  • liczby publikacji naukowych autorstwa lub współautorstwa poszczególnych pracowników.

To rozwiązanie systemowe spowodowało konieczność uszczegółowienia i doprecyzowania ustalania liczby punktów przyznawanych za poszczególne publikacje zwłaszcza wieloautorskie oraz sposobu ustalania liczby publikacji uwzględnianych 53 w ewaluacji. W tym celu dla każdej publikacji naukowej będzie ustalany jednostkowy udział każdego autora w danej publikacji, zwany także w skrócie „udziałem jednostkowym”.

Dla publikacji jednoautorskiej udział jednostkowy wynosi 1. Oznacza to, że publikacja jednoautorska wypełnia jeden pełny slot publikacyjny autora (autor – zgodnie z ogólnymi zasadami – może na potrzeby ewaluacji zgłosić wszystkie swoje osiągnięcia publikacyjne, ale do ewaluacji danej dyscypliny w podmiocie będą liczyły się tylko 4 takie sloty). Natomiast w przypadku publikacji wieloautorskich udział ten (wypełnienie części slotu) zależy od wartości całkowitej danej publikacji, przeliczeniowej wartości danej publikacji, liczby współautorów z danego podmiotu i danej dyscypliny oraz liczby wszystkich autorów danej publikacji.

Udział jednostkowy (wyrażone za pomocą ułamka wypełnienie części slotu) określa zależność:

U=P/Pc*1/k

gdzie:

P – oznacza przeliczeniową wartość punktową publikacji naukowej,

Pc – oznacza całkowitą wartość punktową publikacji naukowej,

k – oznacza liczbę współautorów będących osobami, którzy upoważnili ewaluowany podmiot    do wykazania publikacji naukowej jako osiągnięcia naukowego w danej dyscyplinie naukowej.

Dla każdego udziału jednostkowego (wypełnienia części slotu) będzie określona jego wartość punktowa. Wartość punktową wypełnienia części slotu (wartość udziału jednostkowego) określa zależność:

Pu= P/k

gdzie:

Pu – oznacza wartość punktową wypełnienia części slotu (udziału jednostkowego),

P – oznacza przeliczeniową wartość punktową publikacji naukowej,

k – oznacza liczbę współautorów, którzy upoważnili ewaluowany podmiot do wykazania publikacji naukowej jako osiągnięcia naukowego w danej dyscyplinie naukowej. 

Artykuły naukowe opublikowane w czasopismach lub materiałach niezamieszczonych w wykazie

Każdy artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym, które nie jest zamieszczone w wykazie ministerialnym, otrzymuje 5 punktów. Oznacza to, że po 5 punktów otrzymują te publikacje, które ukazują się w czasopismach „niewidocznych” dla baz Scopus lub Web of Science, a zarazem takich, które nie zdecydowały się (lub z przyczyn formalnych nie mogły) przystąpić do programu Ministra dedykowanego wsparciu dla polskich czasopism naukowych lub

Publikacje wieloautorskie

Artykuły naukowe

Przeliczeniowa wartość publikacji wieloautorskiej będącej artykułem naukowym zależy od:

  • liczby punktów przypisanych danemu czasopismu w wykazie (w przypadku czasopism spoza wykazu jest to 5 pkt) jest to całkowita wartość punktowa publikacji,
  • liczby autorów artykułu naukowego, którzy upoważnili dany podmiot do wykazania tego artykułu w danej dyscyplinie (liczba „k”);
  • liczby wszystkich współautorów – zarówno tych, którzy są pracownikami podmiotu poddającego się ewaluacji, jak też i pochodzących spoza tego podmiotu (liczba „m”).

Należy wyraźnie zaznaczyć, że przyjęte w nowym modelu ewaluacji zasady punktacji premiują artykuły interdyscyplinarne oraz publikacje wieloośrodkowe

Punktacja za współautorstwo artykułów, które zostały opublikowane w tych czasopismach i materiałach z konferencji którym przyznano od 5 do 20 punktów, jest wynikiem mnożenia wartości (k/m) oraz liczby punktów przypisanej czasopismu lub materiałom. Punktacja za współautorstwo nie może być jednak niższa od 10% wartości punktowej przyznawanej za publikację jednoautorską w danym czasopiśmie lub materiałach. O ile w przypadku czasopism i materiałów niskopunktowanych nie możemy mówić jeszcze o jakieś wyrazistej zachęcie systemowej do publikowania wraz z autorami z innych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, o tyle w przypadku artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach i materiałach konferencyjnych którym przypisano co najmniej 40 punktów, widoczna jest już wyraźna premia punktowa dla artykułów interdyscyplinarnych oraz publikacji wieloośrodkowych. Dzieje się tak dzięki zastosowaniu przy obliczaniu liczby punktów przyznawanych podmiotowi za taką publikację formuły (√k/m) przez którą mnożymy liczbę punktów przypisanych czasopismu lub materiałom. Natomiast w przypadku publikacji zamieszczonych w najbardziej renomowanych czasopismach i materiałach z konferencji (wycenianych na ministerialnym wykazie na 100, 140 i 200 punktów), przeliczeniowa wartość punktowa publikacji czyli liczba punktów za współautorstwo artykułu interdyscyplinarnego jest równa liczbie punktów przyznawanych danemu czasopismu lub materiałom.

Zestawienie tabelaryczne – punkty za publikacje wieloautorskie

W poniższej tabeli zestawiono podstawowe informacje dotyczące sposobu przyznawania punktów za publikacje wieloautorskie (artykuły naukowe i monografie naukowe).

Oznaczenia w tabeli:     

  • k – oznacza liczbę autorów artykułu naukowego lub monografii będących pracownikami ewaluowanego podmiotu lub osobami, które odbywały w danym podmiocie, w okresie objętym ewaluacją, kształcenie w szkole doktorskiej;
  • l – oznacza liczbę wszystkich autorów artykułu lub monografii;
  • 100% - oznacza przyznanie 100% punktów jakie przyznaje się za autorstwo danej publikacji, bez względu na stosunek liczby autorów z jednostki do liczby wszystkich autorów.
Sposób oceny publikacji wieloautorskich
Typ publikacji naukowej Punktacja za autorstwo - całkowita wartość
punktowa publikacji
naukowej - PC
Przeliczeniowa wartość
punktowa publikacji
wieloautorskiej 
Artykuł naukowy w czasopiśmie
naukowym lub materiałach
konferencyjnych zamieszczonych
w wykazie czasopism
200 100% punktów
przyznawanych za
autorstwo bez wzgledu na
stosunek liczby autorów
pochodzacych
z ewaluowanego
podmiotu do liczby
wszystkich autorów
140
100
70 Vk/m, ale nie mniej nit
10% punktów przyznawanych za
autorstwo
40
Artykuł naukowy w czasopiśmie
naukowym lub materiałach
konferencyjnych zamieszczonych
w wykazie czasopism
20 k/m, ale nie mniej niż
10% punktów
przyznawanych za
autorstwo
Artykuł naukowy w czasopiśmie
naukowym niezamieszczonym
w wykazie czasopism 
5
Monografia naukowa w wydawnictwie
niezamieszczonym w wykazie
wydawnictw; redakcja naukowa takiej monografii naukowej; rozdział w takiej monografii naukowej
20; 5; 5

Materiał sporządzony na podstawie "Ewaluacja jakości działalności naukowej - przewodnik"