Patenty

Patenty

W nowym modelu ewaluacji, przy ustalaniu oceny w ramach kryterium pierwszego, są brane pod uwagę – oprócz publikacji – przyznane podmiotowi patenty na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe. Warto zaznaczyć, że osiągnięcia te nie są liczone jako część wspominanego już wcześniej limitu osiągnięć przewidzianych dla publikacji uwzględnianych przy ewaluacji (tzw. limit 3N). Innymi słowy, oprócz zgłoszenia do ewaluacji maksymalnej dostępnej dla danego podmiotu liczby osiągnięć publikacyjnych, podmiot może jeszcze dodatkowo zgłosić patenty, prawa ochronne na wzory użytkowe. Górny limit dla zgłaszanych do procesu ewaluacji patentów i praw ochronnych to liczba równa liczbie N.

Nazwa dyscypliny N w WUM
nauki farmaceutyczne 112
nauki o zdrowiu 95
nauki medyczne 803

 

 

Za patenty na wynalazki, przyznane podmiotom poddającym się ewaluacji, przyznaje się następujące liczby punktów:

- 100 pkt – w przypadku patentu europejskiego albo patentu przyznanego za granicą w co najmniej jednym z państw należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, pod warunkiem, że wynalazek został zgłoszony również w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej;
- 75 pkt – w przypadku patentu przyznanego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej;
- 50 pkt – w przypadku patentu udzielonego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej albo uzyskanego za granicą przez podmiot inny niż oceniany, lecz który to patent został udzielony na skutek działalności naukowej pracownika podmiotu poddającego się ewaluacji.

W odniesieniu do innych rodzajów praw ochronnych, które uwzględnia się w procesie ewaluacji stosowana jest następująca punktacja:

 - 30 pkt – w przypadku prawa ochronnego na wzór użytkowy przyznanego podmiotowi poddającemu się ewaluacji przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej albo za granicą.

Patenty i inne prawa ochronne są uwzględniane w ewaluacji w danej dyscyplinie, zgodnie z oświadczeniem autora wynalazku upoważniającym zatrudniający go podmiot do wykazania tego osiągnięcia w ramach dyscyplin, które taki autor wynalazku reprezentuje. Informacja ta jest wprowadzana do systemu POL-on przez kierującego podmiotem.

Ponadto, w przypadku przyznania więcej niż jednego patentu na ten sam wynalazek albo więcej niż jednego prawa ochronnego na ten sam wzór użytkowy , w ewaluacji uwzględnia się tylko jedno takie osiągnięcie o najwyższej punktacji. Ze względu na limit tych osiągnięć, w ewaluacji będą uwzględniane tylko osiągnięcia zapewniające podmiotowi najwyższą sumaryczną ocenę.

 

Materiał sporządzony na podstawie "Ewaluacja jakości działalności naukowej - przewodnik"