Nagrody


Rok 2024

 • Nabór wniosków o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów i Ministra Zdrowia zakończony.
 • Do 10 maja 2024 - nabór wniosków o przyznanie nagrody V Wydziału PAN

Nagrody Prezesa Rady Ministrów i Nagroda Ministra Zdrowia 2024 za 2023

Pismo Pani Prorektor ds. Personalnych i Organizacyjnych prof. dr hab. Agnieszki Cudnoch-Jędrzejewskiej w sprawie możliwości składania wniosków o przyznanie nagród Ministra Zdrowia oraz Prezesa Rady Ministrów

Nagrody Ministra Zdrowia – za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej lub organizacyjnej albo całokształt dorobku, na podstawie Rozporządzenia MZ  z dnia 13 czerwca 2019 r. (Dz. U. 2019.1150) w sprawie nagród ministra właściwego do spraw zdrowia dla nauczycieli akademickich.  

Kompletne wnioski, wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami określonymi w ww. rozporządzeniu prosimy składać w dwóch egzemplarzach, jeden w formie papierowej podpisany przez wnioskodawcę do Sekretariatu Biura ds. Personalnych, drugi w formie elektronicznej edytowalnej na adres mailowy odznaczenia@wum.edu.pl

a. wnioski o nagrody ministra za osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej, po zaopiniowaniu przez właściwego Dziekana, 

b. wnioski o nagrody ministra za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej oraz wdrożeniowej, po zaopiniowaniu przez właściwego Przewodniczącego Rady Dyscypliny Naukowej,  

c. wnioski o nagrody ministra za osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej oraz za całokształt dorobku, po zaopiniowaniu przez właściwego Dziekana oraz właściwego Przewodniczącego Rady Dyscypliny Naukowej. 

Szczegółowy opis procedury wraz z niezbędnymi wzorami wniosków i oświadczeń są dostępne pod adresem https://praca.wum.edu.pl/content/nagrody-ministra-zdrowia.

Wszelkie pytania odnośnie wniosków prosimy kierować do poniższych osób: 

 • Wniosek o nagrodę za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, wdrożeniowej oraz całokształt dorobku – dr Kamila Krajewska kamila.krajewska@wum.edu.pl  tel. 22 57 20 191 

 • Wniosek o nagrodę za osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej lub organizacyjnej – Sylwia Jaworska sylwia.jaworska@wum.edu.pl tel. 22 572 01 64  
  lub Magdalena Konieczna magdalena.konieczna@wum.edu.pl tel. 22 572 01 63 

Wszystkie wnioski należy składać w terminie do 20 luty 2024 r. 


Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżniające się rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego lub osiągnięcia w zakresie działalności naukowej.   

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 21 maja 2019 roku(D.U. z 2019, poz. 976). Uczelnia jest uprawniona do złożenia wniosków w każdej wyżej wymienionych kategorii z każdej reprezentowanej Przez WUM dyscyplin, tj. w naukach medycznych, naukach o zdrowiu oraz naukach farmaceutycznych.  

Rozporządzenie wraz z wzorami wniosków dostępne jest za pośrednictwem strony internetowej Kancelarii Rady Prezesa Rady Ministrów: https://www.gov.pl/web/premier/nagrody-premiera, jak i na stronie praca.wum.edu.pl 

 • Wszelkie pytania w sprawie Nagród Prezesa Rady Ministrów prosimy kierować do dr Kamili Krajewskiej kamila.krajewska@wum.edu.pl  tel. 22 57 20 191 

Wnioski w formie elektronicznej proszę przesłać na adres odznaczenia@wum.edu.pl. Składane wnioski winny być zaakceptowane przez kierowników jednostek. Dokumenty papierowe będzie można dostarczyć do Sekretariatu Biura ds. Personalnych po zaaprobowaniu wniosków przez JM Rektora WUM. 

Wszystkie wnioski należy składać w terminie do 20 luty 2024 r. 


Nagrody V Wydziału Nauk Medycznych PAN. W bieżącym roku Wydział V Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk planuje przyznanie nagród za wyróżniające się prace, które mają szczególne znaczenie dla postępu nauk medycznych, klinicznych  i podstawowych. Nagrody mogą mieć charakter indywidualny lub zespołowy i dotyczyć prac opublikowanych w ciągu ostatnich 3 lat. W przypadku nagrody zespołowej wkład pracy nagradzanych autorów nie może być mniejszy niż 25 %. Nagroda może być przyznana za jedną publikację lub za cykl maksimum 3 prac. Kandydat do nagrody (co najmniej jeden w przypadku nagrody zespołowej) powinien spełniać następujące wymogi:

1)    nazwisko kandydata do nagrody winno być na miejscu pierwszym lub korespondencyjnym przynajmniej w jednej z prac wskazanych do nagrody; 

2)    każda z prac wskazanych do nagrody winna posiadać jednoznaczną afiliację polskiej instytucji naukowej.

Wnioski należy składać zgodnie z wcześniejszą korespondencją lub do 10 maja do Działu Nauki aen@wum.edu.pl. Ewentualne pytania proszę kierować do Działu Nauki aen@wum.edu.pl lub telefonicznie do dr Kamili Krajewskiej kamila.krajewska@wum.edu.pl  tel. 22 57 20 191.

Wnioski winny zawierać następującą dokumentację:

 • 2 egzemplarze odbitek prac,
 • dane personalne autorów, nazwę i adres instytucji zatrudniającej oraz nazwę i adres placówki w której wykonano pracę,
 • charakterystykę badań oraz umotywowanie wniosku o nagrodę,
 • oświadczenie autora (autorów), że praca nie była dotychczas nagrodzona,
 • wykaz procentowego wkładu poszczególnych autorów (jw. nie może być mniejszy niż 25 %),
 • jeżeli w realizacji badań i opublikowaniu wyników uczestniczyły osoby z ośrodków zagranicznych winna być dołączona zgoda tych osób na przedstawienie pracy do nagrody,
 • pisemne oświadczenie, ze współautorzy publikacji niezgłoszeni do nagrody nie wnoszą zastrzeże, że nie zostali przedstawieni do nagrody.

Wnioski należy składać do 10 maja 2024 r. Miejsce: zgodnie z zaleceniami Dziekanatów lub do Działu Nauki aen@wum.edu.pl.  Ewentualne pytania proszę kierować do Działu Nauki aen@wum.edu.pl lub telefonicznie do dr Kamili Krajewskiej kamila.krajewska@wum.edu.pl  tel. 22 57 20 191.