Nagrody

Nagrody Prezesa Rady Ministrów i Nagroda Ministra Zdrowia 2023 za 2022

 

Szanowni Państwo,

 

Ruszył nabór wniosków o Nagrody Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Zdrowia.

 

Oto pismo Pani Rektor prof dr hab. Agnieszki Cudnoch - Jędrzejewskiej

 

Nagrodę Prezesa Rady Ministrów można otrzymać za:

 • wyróżniające się rozprawy doktorskie,
 • wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego,
 • osiągnięcia w zakresie działalności naukowej.

 

Więcej informacji w tej sprawie najdziecie Państwo na stronie Działu Personalnego - https://praca.wum.edu.pl/content/nagrody-prezesa-rady-ministrow.

Informacji w Dziale Nauki udziela p. Ewa Hieronimczuk, tel. 22 57 20 190.

 

Nagrodę Ministra Zdrowia można otrzymać za:

 

 • osiągnięcia naukowe,
 • osiągnięcia dydaktyczne,
 • osiągnięcia wdrożeniowe,
 • osiągnięcia organizacyjne,
 • całokształt dorobku.

 

Więcej informacji w tej sprawie najdziecie Państwo na stronie Działu Personalnego -https://praca.wum.edu.pl/content/nagrody-ministra-zdrowia.

 

Informacji w Dziale Nauki udziela p. Ewa Hieronimczuk, tel. 22 57 20 190.

 

Wnioski w przypadku obu nagród  wnioski i inne wymagane dokumenty wysyłać proszę na adres mailowy: odznaczenia@wum.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do 30 marca 2023r.

 

 

Laur Medyczny im. Doktora Wacława Mayzla (honorowe odznaczenie dla Studentów WUM)

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, o możliwości składania wniosków o przyznanie Lauru Medycznego im. Doktora Wacława Mayzla za:

wysoko ocenioną publikację naukową

Publikacja ta winna być oryginalna oraz wykonana przed uzyskaniem dyplomu ukończenia studiów. Powinna być opublikowana w czasopiśmie z listy filadelfijskiej a jej wykonanie nie było związane z formalnymi wymogami studiów.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania Lauru Medycznego im. Doktora Wacława Mayzla.

Wnioski prosimy składać na adres mailowy działu nauki: aen@wum.edu.pl

Informacji w Dziale Nauki udziela Ewa Hieronimczuk. tel 57 20 190, e-mail: ewa.hieronimczuk@wum.edu.pl

 

 

Nagrody Rektora za rok 2021 w tym "Złota Kukułka"

 

Szanowni Państwo,

oddano Państwu do użytkowania program „Nagrody Rektora”.  Wnioski o nagrody należy składać wyłącznie elektronicznie.

Prosimy o zapoznanie się z nowym Regulaminem Nagród Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wprowadzonym zarządzeniem nr 63/2022 Rektora WUM w dniu 1 marca 2022 r.

Uwaga! Regulamin dotyczy zarówno nagród za publikacje naukowe jak i za najlepiej cytowane prace tj. "Złotej Kukułki".  Od bieżącego roku wnioski o przyznanie "Złotej Kukułki" składane są w tym samym terminie co wnioski o przyznanie nagrody za publikację naukową.

Pondto Regulamin wprowadza zmiany dotyczące m.in. metody składania wniosków. Dzięki niemu proces aplikowania będzie szybszy i łatwiejszy - program eliminuje najczęściej popełniane błędy wnioskodawców.

W przypadku nagród naukowych, podpowiada za jakie publikacje pracownik można ubiegać się o nagrodę – wystarczy ją wskazać i określić procentowo udział współwykonawców – tak jak w latach ubiegłych, tyle że elektronicznie.

Dostęp do programu:

Jeżeli w systemie SSL nie wyświetla się link „Nagrody Rektora” należy to zgłaszać do ati-net@wum.edu.pl w celu nadania uprawnień.

Instrukcję do programu przygotowano w formie krótkich filmów instruktażowych, jak aplikować o poszczególne rodzaje nagród:  

Ostateczny termin składania wniosków: 31 marca 2022 r.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z koordynatorem Nagród Rektora: koordynatornr@wum.edu.pl

Obsługę spraw związanych z nagrodami Rektora koordynuje w Biurze ds. Personalnych:

Joanna Imienowska, tel: 57 20 163, e-mail: joanna.imienowska@wum.edu.pl

 

Nagrody Prezesa Rady Ministrów

Uprzejmie informuję, o przedłużeniu terminu składania wniosków o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów do 25 marca br.

Wnioski mogą dotyczyć nagród za:

 • wyróżniające się rozprawy doktorskie,
 • wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego,
 • osiągnięcia w zakresie działalności naukowej.

zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 21 maja 2019 roku(D.U. z 2019, poz. 976).

Uczelnia jest uprawniona do złożenia wniosków w każdej wyżej wymienionych kategorii z każdej reprezentowanej Przez WUM dyscyplin, tj. w naukach medycznych, naukach
o zdrowiu oraz naukach farmaceutycznych.

Rozporządzenie wraz z wzorami wniosków dostępne jest za pośrednictwem strony internetowej Kancelarii Rady Prezesa Rady Ministrów: https://www.gov.pl/web/premier/nagrody-premiera,

Wnioski w formie  elektronicznej proszę złożyć w nieprzekraczalnym terminie 25 marca
do  Działu Nauki (adres poniżej). Składane wnioski winny być zaakceptowane przez kierowników jednostek.

Dokumenty papierowe będzie można dostarczyć do Działu Nauki po zaaprobowaniu wniosków przez JM Rektora WUM.

 

Oto pismo prof. dr hab. Piotra Pruszczyka - Prorektora ds. Nauki i Transferu Technologii w tej sprawie.

 

Informacji w Dziale Nauki udziela Ewa Hieronimczuk. tel 57 20 190, e-mail: ewa.hieronimczuk@wum.edu.pl

 

Nagrody Ministra Zdrowia 

Dodatkowy nabór wniosków o przyznanie nagrody za znaczące osiągnięcia naukowe do 30 maja 2022 r.

Za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej uważa się:
1)    prowadzenie badań naukowych, w wyniku których została zdobyta:
a)    nowa wiedza w dziedzinie nauki lub dyscyplinie naukowej, nienastawiona na bezpośrednie zastosowanie komercyjne lub
b)    nowa wiedza w dziedzinie nauki lub dyscyplinie naukowej lub nowe umiejętności, nastawione na opracowanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń,
2)    prowadzenie prac rozwojowych, w wyniku których nabyto, połączono, ukształtowano lub wykorzystano dostępną aktualnie wiedzę lub posiadane umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług – z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń,
3)    kierowanie zespołami badawczymi realizującymi projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych,
4)    autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych lub prac projektowych lub technologicznych.

Wnioski należy składać drogą mailową do Działu Nauki na adres aen@wum.edu.pl 

Informacji udziela Ewa Hieronimczuk, 22 57 20 190, ewa.hieronimczuk@wum.edu.pl 

* * *

Poniżej tekst komunikatu mailowego z dnia 18 maja 2022 ws. dodatkowego naboru wniosków.

Szanowni Państwo,
Informuję o wyznaczeniu w Uczelni dodatkowego terminu składania wniosków o przyznanie nagrody Ministra Zdrowia za znaczące osiągnięcia w działalności naukowej oraz organizacyjnej. 
Wnioski należy złożyć do 30 maja 2022.
Za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej uważa się:
1)    prowadzenie badań naukowych, w wyniku których została zdobyta:
a)    nowa wiedza w dziedzinie nauki lub dyscyplinie naukowej, nienastawiona na bezpośrednie zastosowanie komercyjne lub
b)    nowa wiedza w dziedzinie nauki lub dyscyplinie naukowej lub nowe umiejętności, nastawione na opracowanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń,
2)    prowadzenie prac rozwojowych, w wyniku których nabyto, połączono, ukształtowano lub wykorzystano dostępną aktualnie wiedzę lub posiadane umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług – z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń,
3)    kierowanie zespołami badawczymi realizującymi projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych,
4)    autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych lub prac projektowych lub technologicznych.
Za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej uważa się:
1)    rozszerzenie współpracy międzynarodowej na rzecz podnoszenia jakości badań naukowych, prac rozwojowych, kształcenia lub wspieraniu systemu ochrony zdrowia regionu lub kraju,
2)    rozwijanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, a w szczególności w celu:
a)    prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz przedsiębiorców służących ochronie zdrowia;
b)    opracowywanie programów kształcenia i doskonalenia zawodowego dostosowywanych do potrzeb systemu ochrony zdrowia regionu lub kraju.
Warunki naboru wniosków określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2019 w sprawie nagród ministra właściwego do spraw zdrowia dla nauczycieli akademickich.

Kompletne wnioski, opracowane zgodnie z wymogami ww. Rozporządzenia należy złożyć:
•    za działalność naukową w wersji elektronicznej do Działu Nauki na adres aen@wum.edu.pl; informacji udziela Ewa Hieronimczuk, 22 57 20 190;
•    za działalność organizacyjną w wersji elektronicznej do Biura ds. Personalnych na adres kadry@wum.edu.pl; informacji udziela Joanna Imienowska, 22 572 0163.
Formularze wniosków wraz z ww. Rozporządzeniem znajdą Państwo na poniższej stronie https://bodp.wum.edu.pl/nagrody-ministra-zdrowia. 

Magdalena Potentas
Kierownik
Biura ds. Personalnych