Monografie

Monografie naukowe

Zasady punktacji za publikacje wieloautorskie będące monografiami naukowymi, monografiami naukowymi pod redakcją naukową lub rozdziałami w monografiach pod redakcją  są  nieco  prostsze  niż  w przypadku   artykułów  naukowych.   Analogicznie  jak   w przypadku artykułów, liczba punktów przyznawanych za publikację wieloautorską zależy w tym przypadku od:

  • liczby    punktów    przypisanych     monografii     (przede     wszystkim     w związku z przypisaniem wydawnictwu, które monografię opublikowało, określonej liczby punktów w ministerialnym wykazie wydawnictw publikujących monografie naukowe);

  • liczby autorów albo redaktorów, którzy upoważnili dany podmiot do wykazania monografii, redakcji monografii albo rozdziału w danej dyscyplinie (liczba „k”);

  • liczby wszystkich współautorów albo współredaktorów – zarówno tych, którzy są pracownikami podmiotu poddającego się ewaluacji, jak też i pochodzących spoza tego podmiotu (liczba „m”).

W przypadku monografii wydanych przez wydawnictwo, któremu na wykazie ministerialnym przypisanych zostało 80 punktów (lub – w przypadku wydawnictw spoza wykazu – monografii którym przypisano 20 lub 80 punktów), punktacja jest wynikiem mnożenia wartości (k/m) przez liczbę punktów przyznawanych za autorstwo danej monografii, redakcję lub autorstwo rozdziału. Punktacja za współautorstwo lub współredakcję nie może być jednak niższa niż 10% wartości punktowej przyznawanej za jednoosobowe autorstwo lub jednoosobową redakcję tego typu monografii. Natomiast w przypadku monografii wydanych przez najbardziej prestiżowe wydawnictwa, którym w wykazie przypisano 200 punktów, zasady punktacji premiują publikacje interdyscyplinarne oraz wieloośrodkowe. Liczba punktów za współautorstwo lub współredakcję jest w takim przypadku  równa  maksymalnej   liczbie   punktów   za   daną   publikację.

Podobnie jak ma to miejsce w przypadku wieloautorskich artykułów  publikowanych w czasopismach naukowych, także i w przypadku monografii wieloautorskich istnieje bardzo duża liczba możliwych kombinacji związanych z punktacją uzyskiwaną za tego typu publikacje.

Monografie

Wykaz wydawnictw wydających recenzowane monografie naukowe

Recenzowane monografie naukowe, rozdziały w recenzowanych monografiach naukowych oraz redakcja naukowa takich monografii są – podobnie jak artykuły naukowe – uwzględniane w ewaluacji i oceniane poprzez zastosowanie zasady dziedziczenia prestiżu. Należy przy tym pamiętać, że w rozumieniu rozporządzenia ws. ewaluacji jakości działalności naukowej monografią jest również recenzowany i opatrzony aparatem naukowym przekład na język polski dzieła istotnego dla nauki lub kultury oraz przekład takiego dzieła wydanego w języku polskim na inny język nowożytny, a także edycja naukowa tekstów źródłowych.

Punktacja dla monografii naukowych wydanych w wydawnictwie z ministerialnego wykazu

Zgodnie z zasadą dziedziczenia prestiżu, recenzowana monografia naukowa otrzymuje tyle punktów, ile punktów w wykazie otrzymało wydawnictwo ją wydające:

wydawnictwa z poziomu I (spełniające etyczne i naukowe standardy wydawnicze) otrzymują 80 punktów;

wydawnictwa z poziomu II (rozpoznawalne w międzynarodowym środowisku naukowym jako wiodące) otrzymują 200 punktów. A zatem, recenzowana monografia naukowa otrzymuje, odpowiednio do poziomu, który ma przypisane wydawnictwo ją publikujące, 80 lub 200 punktów.

Redakcja monografii naukowej

W zależności od tego, czy wydawnictwo sklasyfikowano w wykazie ministerialnym na poziomie I czy na poziomie II, za redakcję monografii naukowej wydanej w takim wydawnictwie przyznaje się 20 lub 100 punktów (odpowiednio – dla poziomu I i poziomu II).

Za redakcję każdej innej monografii naukowej opublikowanej w wydawnictwie niezamieszczonym w wykazie ministerialnym przyznaje się 5 punktów.

Przyjęto że w ewaluacji są uwzględniane maksymalnie 2 sloty publikacyjne związane z autorstwem monografii, redakcją naukową monografii lub autorstwem rozdziału w monografii, stanowiące efekt pracy każdego z naukowców.

Limit publikacji przypadających na podmiot

Limit ten wynosi 5% liczby 3N.

Materiał sporządzony na podstawie "Ewaluacja jakości działalności naukowej - przewodnik"