Mikro-granty WUM-UW

WZMACNIANIE I ROZWÓJ WSPÓŁPRACY POMIĘDZY UNIWERSYTETEM WARSZAWSKIM ORAZ WARSZAWSKIM UNIWERSYTETEM MEDYCZNYM W PROCESIE FEDERALIZACJI

 

 

MIKROGRANTY WUM-UW

1 października 2018 r. ruszył nabór wniosków o przyznanie mikrograntów na prowadzenie wspólnych projektów przez naukowców z WUM i UW. 

Mikrogranty pokryją koszty działań mających na celu przygotowanie projektu finansowanego ze źródeł zewnętrznych np. NCN, NCBiR, MNiSW.

DOTACJA NA REALIZACJĘ „MIKROGRANTU” DOTYCZĄCEGO WSPÓŁPRACY POMIĘDZY UW I WUM

Cel: wspieranie potencjału pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego do pozyskiwania grantów na prowadzenie wspólnych badań naukowych.

Warunek podstawowy: zadeklarowanie ubiegania się o grant na prowadzenie wspólnego (UW-WUM) badania naukowego finansowanego ze środków zewnętrznych (NCN, NCBiR, MNiSW, H2020 itp.; termin i nazwa konkursu/programu) w terminie  do 12 miesięcy od daty wystąpienia o mikrogrant.

Beneficjenci: pracownicy zatrudnieni na wydziałach lub w jednostkach podstawowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zaliczani do liczby N oraz doktoranci planujący podjąć działanie mające na celu opracowanie wspólnego projektu, a także zwiększenie ich potencjału naukowego i rozpoznawalności międzynarodowej, służące uzyskaniu grantu finansowanego ze źródeł zewnętrznych.

Okres wsparcia: do 9 miesięcy. Może zostać udzielone raz na 12 miesięcy (od daty rozliczenia poprzedniego projektu).

Warunki przystąpienia do konkursu: złożenie wniosku obejmującego informacje o dorobku naukowym Wnioskodawców oraz plan, harmonogram oraz nakłady finansowe planowanego działania.

Przykłady projektów: pokrycie kosztów wspólnych działań mających na celu przygotowanie projektu, w tym: krótkie pobyty w zagranicznych ośrodkach naukowych (np. udział w prestiżowej konferencji międzynarodowej pod warunkiem przyjęcia referatu, kwerenda biblioteczna), zaproszenie na UW lub WUM uznanego międzynarodowo badacza, badania wstępne niezbędne do złożenia wniosku o grant ze źródeł zewnętrznych, pokrycie kosztów korekty przez native speakera tekstu naukowego, który ma być skierowany do opublikowania w czasopiśmie z IF, Dofinansowanie pobytu na konferencjach/seminariach (należy dołączyć program konferencji /seminarium i/lub potwierdzenie przyjęcia referatu): dofinansowanie może być przyznane tylko na czas odbywania się konferencji/seminarium, ewentualne koszty opłaty konferencyjnej muszą być pokryte z innych źródeł, preferowane dofinansowanie dotyczy kosztu zakupu biletów.

Ocena: projekty będą weryfikowane pod względem formalnym oraz oceniane przez pracowników Biura Obsługi Badań UW oraz Dział Nauki WUM. Ostateczną decyzję będą podejmować prorektorzy ds. Naukowych UW i WUM.

Kwota dofinansowania: ustalana indywidualnie w zależności od projektu. Nie powinna przekraczać 10 tys. zł.

Warunek realizacji: uzyskanie zgody dziekanów lub kierowników jednostek podstawowych UW i WUM na realizację projektu wraz z informacją o niemożliwości całkowitego sfinansowania działania ze środków wydziału/jednostki.

Rozliczenie dotacji: Przyznane środki finansowe w ramach dotacji celowej podlegają rozliczeniu w Biurze Obsługi Badań UW (w części finansowanej przez UW) oraz Dziale Nauki WUM (w części finansowanej przez WUM). Do rozliczenia merytorycznego UW należy dołączyć zestawienie poniesionych kosztów podpisane przez danego Pełnomocnika Kwestora na Wydziale/Jednostce w terminie 30 dni od zakończenia projektu). Rozliczenie kosztów WUM  następuje na podstawie danych zawartych w systemie CF.

Wnioski należy składać na adres e-mail: aen@wum.edu.pl, prorektor.nauka@adm.uw.edu.pl.

Wszelkie pytania dotyczące wniosków proszę kierować do Beaty Przybyło, Dział Nauki WUM (e-mail: aen@wum.edu.pl, tel. 22 57 20 322).

Informacje uzupełniające: 

  • W ramach dotacji może być dofinansowane pojedyncze działanie naukowe.
  • Nie może być dofinansowywane wynagrodzenie dla kierownika działania.
  • Wystąpienie o dofinansowanie działań nie mieszczących się w podanych kategoriach wymagają rozszerzonego uzasadnienia.

Formularz wniosku