Ewaluacja działalności naukowej

BAZA WiseSci

W portalu  portal SSL-VPN po nazwą Ewaluacja Dorobku Naukowego uruchmiono system elektroniczny o nazwie WiseSci, służący podsumowaniom dorobku naukowego pracowników, jednostek i dyscyplin.

W pierwszym, udostępnianym module znajdą Państwo informację nt. dorobku publikacyjnego, objętości slotów oraz stanie ich wypełnienia. W kolejnych etapach wdrożenia, w systemie pojawią się dane dotyczące projektów i patentów.

Komunikat w sprawie. Pytania prosimy kierować do Działu Nauki aen@wum.edu.pl.

.........................................................................................................................................................................................................................................

EWALUACJA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ WUM

Kolejna ocena działalności naukowej zostanie przeprowadzona przez MNISZW w 2021 roku za lata 2017-2020.

Podstawy prawne oraz źródła informacji

WYKAZY CZASOPISM I WYDAWNICTW

Czasopisma 

Publikacje z lat 2017-2018 Komunikat z dnia 25 stycznia 2017
Publikacje z lat 2019-2021 Komunikat z dnia 21 grudnia 2021

Monografie z lat 2017-2021

Komunikat MEiN z dnia 22 lipca 2021

OŚWIADCZENIA O ROZLICZENIU DOROBKU NAUKOWEGO W WUM

Pracownicy WUM prowadzący działalność naukową w WUM zobowiązani są do złożenia oświadczenia upoważniającego WUM do wykazania ich osiągnięć na potrzeby ewaluacji działalności naukowej zwane dalej „Oświadczeniem w sprawie osiągnięć naukowych”.

Oświadczenie osoby prowadzącej badania w jednej dyscyplinie i zatrudnionej wyłącznie w WUM
Oświadczenie osoby prowadzącej badania w dwóch dyscyplinach lub/i zatrudnionej w więcej niż jednej jednostce naukowej

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 67/2019 Rektora WUM z dnia 17 czerwca 2019 r.

Do złożenia oświadczeń określonych w ww. Zarządzenia zobowiązani są w szczególności nauczyciele akademiccy zatrudnieni w WUM na stanowiskach badawczych lub badawczo-dydaktycznych bez względu na to, czy dany pracownik wyraził zgodę czy nie wyraził zgody na zaliczenie do liczby N zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 111 z dnia 9 października 2018 r.

Zgodnie z komunikatem prof. dr hab. Jadwigi Turło, Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii, z dnia 15 stycznia 2020 roku,  prace w bazie WUM.publikacje należy zarejestrować niezwłocznie, nie później niż do 31 stycznia oraz złożyć oświadczenia o dorobku naukowym niezwłocznie po zatwierdzeniu prac przez Bibliotekę.

Listy publikacji stanowiące załącznik do ww. oświadczeń należy generować z zestawień dostępnych w bazie WUM.PUBLIKACJE.  W bazie WUM.PUBLIKACJE został uruchomiony formularz oświadczenia określonego ww. Zarządzeniem nr 67/2019 Rektora.

Monit w sprawie składania oświadczeń o rozliczeniu dorobku naukowego.  Zaległe oświadczenia należy złożyć do 31 marca br. Komunikat zawiera instrukcję składania oświadzeń.

Prosimy o niezwłoczne dopełnienie obowiązku złożenia oświadzenia o rozliczeniu dorobku. Brak oświadzenia powoduje nienaliczenie punktów w podsumowaniach indywidualnych i jednostek

PODSTAWOWE OŚWIADCZENIA PRACOWNIKÓW

Oświadczenia pracowników prowadzących badania naukowe oraz biorących udział w badaniach naukowych

Pracownicy WUM prowadzący działalność naukową, w szczególności nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach badawczych i badawczo-dydaktycznych,  są zobowiązani do złożenia 2 oświadczeń:

Wyżej wymienione oświadczenia służą do:
1) identyfikacji dyscyplin, w których WUM będzie oceniany, 
2) identyfikacji pracowników, których dorobek będzie poddawany ocenie,
3) określenia wysokości subwencji udzielanej WUM.

Oświadczenia są bezterminowe. Ichważność wygasa z dniem rozwiązania umowy z WUM.

Nowozatrudnieni pracownicy zobowiązani są do złożenia ww. oświadczeń w ciągu 14 dni od zatrudnienia.

Udziały czasu pracy podawane w Oświadczeniu o dyscyplinach winny być podawane z dokładnością do ¼, w związku z czym możliwe są następujące relacje: 100% w przypadku wskazania jednej dyscypliny oraz 50%/50% i 75%/25% w przypadku wskazania dwóch dyscyplin.

Oświadczenia należy składać w Dziale Nauki, pok. 428, 427, 419A od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-16.00.

Oświadczenie o dyscyplinie składają również osoby biorące udział w prowadzeniu działalności naukowej tj. pracownicy pełniący funkcje pomocnicze. Oświadczenia osób biorących udział w prowadzeniu działalności naukowej są istotne w kontekście wyborów do Rady Doskonałości Naukowej. Pracownicy pomocniczy, posiadający stopień doktora habilitowanego posiadają bierne i czynne prawa wyborcze do Rady Doskonałości Naukowej.

Kontakt z Działem Nauki.

Komunikat MNiSzW w sprawie oświadczeń odbieranych od pracowników.