Biocodex Microbiota Foundation

Symbol
5BMF
Rok początku realizacji
2021
Tytuł projektu
Wpływ transferu mikrobioty jelitowej na przebieg kliniczny choroby Parkinsona
Kod
NZP
Instytucja finansująca
Kierownik
dr hab. Dariusz Koziorowski
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
114 418,30
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
114 418,30
Cel projektu

Celem badania jest ocena wpływu transferu mikrobioty jelitowej (TMJ) u chorych na chorobę

Parkinsona (ChP) na nasilenie objawów ruchowych i poza ruchowych oraz progresję choroby w 12-miesięcznej obserwacji. Do badania zostanie zrekrutowanych 40 chorych z pewnym rozpoznaniem ChP ze wskazaniami do wykonania kolonoskopii. Chorzy zostaną̨ przed badaniem zrandomizowani 1:1 do grupy leczonej TMJ – preparatem MBiotix HBI lub grupy otrzymującej placebo (preparat wytworzony z pobranego wcześniej własnego kału). Procedura TMJ zostanie przeprowadzona w czasie kolonoskopii a preparat zostanie podany dojelitowo. U pozostałych chorych zostanie podany odpowiednio przygotowany preparat placebo. Chorzy jak i neurolog będą zaślepieni odnośnie do przeprowadzonej w czasie kolonoskopii interwencji. Wszyscy chorzy przed zabiegiem oraz w określonych punktach czasowych po zabiegu (1,3,12 miesiąc) poddani będą̨ ocenie przez neurologa. Chorzy będą ocenieni w skalach nasilenia objawów ruchowych (UPDRS) i poza ruchowych ChP. Ostatnia ocena będzie przeprowadzona po 12 miesiącach od zabiegu. Przed zabiegiem, a także 3 miesiące po zabiegu przeprowadzone zostaną̨ badania składu mikrobioty jelitowej. Badaniu poddany zostanie również̇ skład mikrobioty w preparatach przeznaczonych do transplantacji dla chorych. Ponadto przed zabiegiem i 3 miesiące po zabiegu u chorych zostanie wykonane badanie oceniające farmakokinetykę̨ wchłaniania 125 mg lewodopy z benserazydem. Przed zabiegiem i 12 miesięcy po zabiegu planowane jest przeprowadzenie oceny psychologicznej i posturograficznej.